Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

Dráva Múzeum         Móricz Zsigmond Művelődési Központ                  Városi Könyvtár

Igazgatójától              Igazgatójától                                                             Igazgatójától

Barcs,                         Barcs                                                                         Barcs

Széchenyi u. 22          Bajcsy-Zsilinszky u. 9.                                             Ifjúság u. 18.

 

 

 

……sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

A Dráva Múzeum, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési szabályzatának

módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. május 19-i ülésére

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A Képviselő-testület döntésének értelmében 2011. április 1-től a Polgármesteri Hivatal látja el Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Dráva Múzeum, a Városi Könyvtár gazdálkodással kapcsolatos feladatait. Ennek megfelelően Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 62/2011. (III.17.) sz. határozatával elfogadta, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Dráva Múzeum, a Városi Könyvtár alapító okiratát módosító okiratot, valamint jóváhagyta a Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó és a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár, valamint a Dráva Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szervek közötti, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást. Egyúttal 2011. április 1-jei hatállyal a 157/2009. (VII.27.) határozattal jóváhagyott, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és a Városi Könyvtár, valamint a Dráva Múzeum között a gazdálkodással kapcsolatos munkavégzés és felelősségvállalás rendjét szabályozó együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezte.

 

Az alapító okirat módosítását követnie kell a kapcsolódó dokumentumok, így a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) módosításának is.

 

Fontos, hogy a megváltozott jogszabályi háttérnek és a módosított alapító okiratnak feleljen meg az SZMSZ, ezért kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint a Dráva Múzeum, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyni szíveskedjék.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs, 2011. május 5.

 

 

 

Mészáros Ádám                                Veszner Ádámné                               Vértes Gábor

Határozati javaslat:

  1. Barcs Város Képviselő-testülete a 224/2009. (X.15.) számú határozatával elfogadott Dráva Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Az SZMSZ II. rész 2. pontja 11. francia bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

-        Jogállása: önálló jogi személy. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő.

Gazdálkodási feladatait Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

 

Az SZMSZ II. rész 2. pontjának „a hivatalos levelezés során használatos bélyegzői és azok felirata” kezdetű bekezdés helyébe az alábbi kerül:

-        Az intézmény hivatalos levelezés során használatos bélyegzői és azok felirata:

 

A bélyegzők használatára jogosultak:
körbélyegző: az igazgató;
hosszú bélyegző: a hivatalos levelezéssel megbízott múzeumi munkatársak

 

Barcs Város Polgármesteri Hivatala elnevezésű bélyegző csak a kötelezettségvállalásoknál, a pályázatoknál, valamint a banki- és pénztári elszámolásoknál használható.

Az SZMSZ II.3. Gazdálkodási szabályok c. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

A pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének meghatározását, valamint a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szervek között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodás tartalmazza.

Az SZMSZ III. rész 3.3. Szakfeladatok pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

910201 múzeumi gyűjteményi tevékenység (alapvető szakfeladat)

910202 múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

910203 múzeumi kiállítási tevékenység

910204 múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

581900 kiadói tevékenység

479909 egyéb, nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

821900 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

Az SZMSZ III. rész 4.  Az intézmény kiegészítő tevékenységei:

 

törlésre kerül

Az SZMSZ. IV. rész Szervezeti felépítés 2. pont

 

törlésre kerül

 

Az SZMSZ IV. rész 4. 1. a) pontja Tudományos munkatársak:

1 fő néprajzos szakmuzeológusra módosul

Az SZMSZ IV. 4. rész 2. b) pontja Tudományos és közművelődési tevékenységet segítő munkatársak:

1 fő múzeumi adatrögzítő és szoftverüzemeltető törlésre kerül

Az SZMSZ IV. rész 6. Az intézmény szervezeti felépítése az alábbiak szerint módosul:

Engedélyezett közalkalmazotti létszám: 4 fő

 

Igazgató

szakmuzeológus

 

restaurátor,

kiállítás rendező

múzeumi népművelő,

művelődési menedzser

 

takarító,

teremőr

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Mészáros Ádám igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. május 31. a határozat közlésére, értelem szerint a végrehajtásra

 

  1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 144/2008.(VI.19.) számú határozatával elfogadott és többször módosított Móricz Zsigmond Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:

 

Az intézmény működését meghatározó legfontosabb jogszabályok felsorolásból törlésre kerül:

a 157/2009. (VII.27.) számú határozat, helyébe a 62/2011. (III.17.) számú határozat lép.

 

Az SZMSZ I. RÉSZ Szakfeladatok 7. pontja törlésre kerül

Az SZMSZ I. RÉSZ Szakfeladatok 7. pontjának törlése miatt az SZMSZ I. RÉSZ pontjainak sorszámozása egy sorszámmal csökken

Az SZMSZ I. RÉSZ 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

15.) Típus szerinti besorolása:

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő

 

Az SZMSZ I. RÉSZ 17. pontja helyébe az alábbi pont lép:

17.) A szerv nyilvántartási száma (PIR): 397197

Az SZMSZ I. RÉSZ 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

18. A szerv engedélyezett létszáma: 5 főfoglalkozású 2 részfoglalkozású alkalmazott

Az SZMSZ II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 1.) Az intézmény szervezeti felépítése pontja helyébe az alábbi ábra lép:

 

 

IGAZGATÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közművelődési

szakalkalmazottak

 

Részfoglalk. gondnok

(Somogytarnóca)

 

Részfoglalk. gondnok

(Drávaszentes)

 

Műv. Közp. takarítók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbízási díjas csoportvezetők

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az SZMSZ II. RÉSZ  2.) A fő munkafolyamatok és felelőseik pontja az alábbiakkal egészül ki:

Az intézmény élén az igazgató áll:

Felelős:

-         a munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányításáért és ellenőrzésért

 

 

Gazdálkodási feladatok pontja alatti rendelkezések  törlésre kerülnek, helyette:

 

Gazdálkodási feladatait munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás keretében az ÁMR. 16.§ (6) bekezdése alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala) látja el. A költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

A gazdasági vezető feladatai pont törlésre kerül

Technikai-műszaki feladatok Felelős pontja alá az alábbi kerül :

Felelős: faluházi gondnokok, kisegítők.

Az SZMSZ II. RÉSZ  3.) A helyettesítés rendje pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel a vezetői pótlék nélkül – a ,,művelődésszervező (1)” munkakört ellátó szakalkalmazott helyettesíti.

Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.

Az egyéb munkakörök helyettesítési rendjét az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza.

 

Az SZMSZ II. RÉSZ  Képviseleti jog pontja helyébe az alábbi kerül:

Az intézményt az önkormányzati szervnél, hatóságoknál és minden külső szervnél az igazgató, akadályoztatása esetén a ,,művelődésszervező (1)” munkakört ellátó szakalkalmazott képviseli.

Pénzügyi és gazdasági témákban az intézmény képviseletét az igazgató és a ,,művelődésszervező (1)” munkakört ellátó szakalkalmazott képviseli.

 

 

Az SZMSZ II. RÉSZ  6) A kiadmányozási jogkör gyakorlása pontja helyébe az alábbi kerül:

Az intézmény nevében aláírásra az intézményigazgató jogosult. Távolléte, akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette a munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján az önállóan gazdálkodó szervezet képviselője írja alá.

 

Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. Az intézmény gazdál­kodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban a kötelezettség­vállalást az igazgató, ellenjegyzését a munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján az önállóan gazdálkodó szervezet képviselője végzi.

 

Pénzfelvétel, banki forgalom terén, csekk-kibocsátási ügyekben a pénzintézethez bejelentettek

közül két személy együttes aláírása szükséges.

Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt használnak.

6.1 Az intézmény hivatalos levelezés során használatos bélyegzői és azok felirata:

Hosszú bélyegzők:

MÓRICZ ZSIGMOND

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 9.

Tel.: 82/463-125

BARCS VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Adószám: 15397191-2-14

Szlsz.: 11743057-15397191-10120006

1.

Körbélyegző:

MÓRICZ ZSIGMOND

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 9.

Tel.: 82/463-125

A bélyegzők használatára jogosultak:
körbélyegző: az igazgató;
hosszú bélyegző: a hivatalos levelezéssel megbízott „művelődésszervező (1)” munkatárs

 

Barcs Város Polgármesteri Hivatala elnevezésű bélyegző csak a kötelezettségvállalásoknál, a pályázatoknál, valamint a banki- és pénztári elszámolásoknál használható.

 

 

Az SZMSZ IV. RÉSZ A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÉRDÉSEK 6) Az intézmény dolgozóinak munkarendje pontja:

„ A gazdasági területen dolgozók munkaideje gyakorlatilag egybeesik az ügyfélfogadási idővel”törlésre kerül.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Veszner Ádámné igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. május 31. a határozat közlésére, értelem szerint a végrehajtásra

  1. Barcs Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 222/2009.(X.15.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.9 pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi 2.9 pont kerül:

2.9       Gazdálkodási jogköre: önállóan működő

Gazdálkodási feladatait Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.10 pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

2.10     Gazdálkodási szabályok:

A pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének meghatározását, valamint a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szervek között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodás tartalmazza.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.11. pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi 2.11 pont kerül:

 

2.11     Alaptevékenysége

Szakágazati besorolása: 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

 

Szakfeladatok:

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (fax küldése-fogadása)

477900 Használtcikk bolti kiskereskedelme (könyvvásár)

855937 M.n.s. - egyéb felnőttoktatás

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. 12. pontja „Kiegészítő tevékenysége” fejezete törlésre kerül, e ponttól az alapító okiratban eddig használt számozások a 2.14 pontig az alábbiak szerint változnak, tartalmuk változtatása nélkül:

2.12 A könyvtár telefonszámai:

Tel./fax: 82/565-320 (központi)

Telefon: 82/565-321 (igazgató)

 

 

2.13     A könyvtár E-mail címe:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2.14     A könyvtár URL címe:

www.vk-barcs.bibl.hu

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.15 pontjában az intézmény adószáma helyébe az alábbi adószám lép:

2.15     Az intézmény adószáma:

15397191-2-14

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.16. pontjában az intézmény számlaszáma helyébe az alábbi számlaszám lép:

2.16     Az intézmény számlaszáma:

OTP Bank: 11743057-15397191-10120006

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.17 pontja „Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata” törlésre kerül, helyébe az alábbi 2.17 pont kerül:

 

2.17     Az intézmény hivatalos levelezés során használatos bélyegzői és azok felirata: 

Hosszú bélyegző:

 

VÁROSI KÖNYVTÁR

7570 Barcs, Ifjúság u. 18.

Tel./Fax: 82/565-320 

 

BARCS VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Adószám: 15397191-2-14

Szlsz.: 11743057-15397191-10120006

 

Körbélyegző:

 

VÁROSI KÖNYVTÁR, BARCS

7570 Barcs Ifjúság u. 18.

Pf. 9.

 

 

 

 

Barcs Város Polgármesteri Hivatala elnevezésű bélyegző csak a kötelezettségvállalásoknál, a pályázatoknál, valamint a banki- és pénztári elszámolásoknál használható.

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:

-          igazgató

-          igazgató távollétében a helyettesi tevékenységgel megbízott könyvtáros

-          kölcsönző-könyvtáros

-          a házipénztárt kezelő könyvtáros

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.18. pontja „A könyvtár Alaptó Okirata” az alábbiakkal egészül ki:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 92/1993. (V.20.) sz. határozatával elfogadott alapító okiratnak a képviselő-testület 234/1996. (XII.19.) sz., a 307/2000. (XII.21.) sz., 43/2004. (III.18.) sz., 273/2006. (XII. 21.) sz. határozata 2. pontjával, 9/2008 (I. 24.) sz. határozata II./7. pontjával, valamint a 66/2008. (III.20.) sz. határozatának II/2. pontjával, 133/2009. (VI.18.) sz. határozatának 2.4. pontjával, valamint 62/2011. (III.17.) sz., határozatának 3. pontjával módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Vértes Gábor igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. május 31., illetve értelem szerint.

 

  1. Barcs Város Képviselő-testülete elrendeli az elfogadott módosításoknak megfelelően a Dráva Múzeum, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatainak egységes szerkezetbe történő foglalását.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Mészáros Ádám, Veszner Ádámné, Vértes Gábor igazgatók a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. május 31. a határozat közlésére

2011. június 15. a végrehajtásra

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. május 9.

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző