Ma 2024. június 18., kedd, Arnold és Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Városgazdálkodási Igazgatóság

Igazgatójától

7570 Barcs, Széchenyi u. 48.

Tel.: 82/463-143

 

 

………… sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága

2011.év első négy hónapjának tevékenységéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. május 19-i ülésére

 

 

Tisztelt Képviselő Testület!

 

A Képviselő testület 2011 áprilisi testületi ülésén kért beszámolót eddig végzett munkánkról.

 

Közterületfenntartás :

 

A szokásos téli feladatainkat - hóeltakarítás, síkosságmentesítés, területtisztítás – rendben végeztük. Februártól a város a bezárt szeméttelepen az ágdepó szétválogatását végeztük. A lombhúzás és elszállítás adott feladatokat, megkezdtük az EON által megcsonkolt és a bejelentett balesetveszélyes fák kivágását. Márciusban az OTP előtti tér átalakítását végeztük, tuskózás, tereprendezés után a Gábor Áron, Csokonai, Mező, Gárdonyi, Damjanich utcákban nagyobb mértékű, Kodály, Gagarin, Bajcsy Zs. utcákban pótlásos fásítást végeztünk. Áprilisban a Somogyi park fakivágás utáni tereprendezését, fapótlását fejeztük be, füvesítettünk illetve felülvetést végeztünk a város több pontján. Az üvegházban februártól indult be Barcs és 10 kistérségi település virágszükségletének előállítása. Magvetés, palántázás pikérozás volt a munkánk. Közben az eladásra termelt cserepes virágainkat folyamatosan árusítottuk a barcsi kereskedők felé. Márciustól az ágyások bokrok kapálása tisztántartása mellett ágdarálékos aláterítést végeztünk a Dráva parti sétányon és ezt folytatjuk a város többi pontján is. A Virágos Barcsért akcióba és a részönkormányzatok részére cc. 2500 magról vetett szálas palántát neveltünk és adunk át térítésmentesen. A Táncsics utca végén padkarendezést, árokmélyítést végeztünk. A jelentős létszámleépítés miatt át kellett szerveznünk feladataink végrehajtását.

Gépjármű üzemelés:

 

Minimalizáltuk a kocsi futást egyrészt több kézi erővel, nagyobb területeken összehordással másrészt a kitermelt föld helybeni terítésével.

Ingatlankezelés:

 

A kezelésünkben lévő bérlakások tartozása 2010 évi nyitó 34.384 eFt-ról 2010 év végére 29.901 e/Ft-ra csökkent. Ez az összeg március 31-re 32.794 eFt-ra nőtt, és további emelkedéssel lehet számolni. A lakásokban tartózkodó hátralékosoknak 17.862 eFt tartozása van. A lakók közül 26-nak felmondtuk a szerződését pere folyamatban van, 5 esetben a végrehajtási előleget is befizettük. 7 esetben a lakásbérleti szerződés lejárt de nem született döntés a továbbiakról így a kiköltöztetésre a végrehajtási előleget nem fizettük be, de a 60 nap lejártával már csak bírósági úton érvényesíthető a kilakoltatás. 3 esetben újra kell indítani a tárgyalást, 6 esetben végrehajtási előleg befizetése után bírósági döntés alapján kilakoltatható.

A vízdíjtartozások mértéke fokozatosan emelkedik ezért a DRV a szerződéseket felmondja és a főmérőre terheli a fogyasztást. Ez az átterhelés 34 esetben már megtörtént,  21 esetben megkaptuk a tájékoztatót. Mi is végzünk leolvasásokat és egyeztettünk a DRV-vel így becsült értékekből adódó óraállás eltérések már letisztázódnak, de ez a nemfizetést nem oldja meg. Legtöbb esetben olyanok nem fizetnek közműveket akik a lakbéreket sem fizetik.

Piac:

 

Alacsony kihasználtsággal működik, bevétele minimális. Jelenleg közhasznú dolgozó bevonásával üzemeltetjük.

Közhasznú foglalkoztatás:

Az év elején nem volt ilyen típusú foglalkoztatás. Január 16-tól indult 4 órás közfoglalkoztatás, melynek keretében 95 főt alkalmaztunk akik közül 45 intézményben, kutyatelepen stb. 10 partnerünknél dolgozott 50 fő a városfenntartási munkákat végezte. A hat órás közfoglalkoztatás február 1-től kezdődött amely keretére a fürdő őreit, medencetakarítókat, takarítót, művezetőt, adminisztratív dolgozót, kisgépkezelőket vettünk fel. A 4 órás munkaviszonyosok dokumentálása létszámuknál fogva azóta is folyamatos probléma a MÁK Kaposvári kirendeltségén. A bérszámfejtésük a mai napig nem tudja lekövetni a kéthavonkénti váltást és bejelentést és megszüntetést. Ezen okból a május 16 után a következő turnus két hét csúszással június 1-től indítjuk. Ezzel a váltással kb. 650 bérpótló juttatásos embert foglalkoztatunk 1 év alatt.

 

Karbantartó részleg:

 

Az ingatlankezelésből adódó napi javításokon túl a köztéri berendezések, játszóterek javítását, járdaépítést és javítást végeztek. Márciustól a dolgozók a felmondási idő felét dolgozták, áprilistól ez a részlegünk teljesen megszűnt.

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ:

 

A fürdő látogatottsága az első félévben 48568 fő. Ennek köszönhetően az 1-4 hónapban az alábbi jegy és bérlet bevétel realizálódott.

 

pénztár

bérlet

összesen

2011 április 30-ig

17865950

15173810

33039760

 

 

Ez az előző évekhez viszonyítva nem jelentős eltérés. A kiadásainkat jelentősen megemelte a vegyszer, vízvizsgálat, a kibővített részlegek áram és gázfogyasztása. Ezt némileg kompenzálta a lecsökkent bérköltség és egyéb takarékossági intézkedések bevezetése. Április 30-án a fürdő hiánya 12 014 eFt ami hasonló az előző évekhez. Ezt a nyári idényben ledolgozzuk.

Szabadstrand:

 

A szabad strandot a tél folyamán folyamatosan ellenőriztük, a tavaszi teljes lombösszehúzáson kívül más munkát nem végeztünk. Áprilisban kijavítottuk a kerítést és májusban elején kaszáltunk először. Húsvét előtt a kenukikötő berendezéseit rongálták meg amit a vizitúra szakosztállyal és a Nemzeti parkkal közösen helyreállítottunk. Két nap múlva a  sétány mellett egy öreg fűzfát gyújtottak fel, majd ápr. 30-án éjjel a hársfasorból vágtak ki többet. A tetteseket a rendőrség a feljelentés után röviddel elfogta. Ezt követően a mai napon ismét rongálást követtek el a tűzrakók környékén.
 

A közmunkaprogramok nehézkes indulása és az átszervezés végrehajtása okozott fennakadásokat, de ezeket lassan ledolgozzuk. A lakosság és a társintézmények megszokták, hogy mindent rövid határidővel és nagyobb mozgósítható létszámmal elvégzünk. A városfenntartási munkákat eddig 90-150 nyolcórás dolgozóval végezte. Ezt a munkát most 11fő 8 órás, 24fő 6 órás és 50 fő 4 órás végzi. A nehézségeket leküzdve igyekszünk feladatainkat úgy ellátni, hogy ebből a város lakossága minél kevesebbet érezzen.

 

A 2011 évi elfogadott költségvetés tervezetünk 369 861 eFt-os költségvetéssel számol.

A beszámolási időszak végén kifizetetlen tartozásunk 3.624 eFt.

 

Megnevezés

előir

2011.04.hó

%

KIADÁS

eFt

Rendszeres szem. jutt.

146 869

43 789

0,30

Nem rendszeres szem. jutt.

14 972

3 215

0,21

Külső szem. Jutt.

8 691

2 401

0,28

Személyi juttatások

170 532

49 405

0,29

Tb., munkaadói jár.

34 483

10 476

0,30

Eü. hozzájárulás

 

2

 

Munkaadót terh jár. összesen:

34 483

10 478

0,30

Dologi kiadás áfa nélkül

117 394

29 827

0,25

Dologi kiadások áfája

41 987

9 725

0,23

Egyéb folyó kiadás

4 365

3 110

0,71

Dologi, egyéb kiad. összesen:

163 746

42 662

0,26

Működési célú pénzeszk. (közös ktg)

1 100

269

0,24

Működési kiadások összesen:

369 861

102 814

0,28

Felhalmozási kiadás:

 

 

 

Kiadások összesen:

369 861

102 814

0,28

 

 

 

 

SAJÁT BEVÉTEL

166 079

40 811

0,25

Áfa bevétel

33 030

7 562

0,23

Kamat

 

122

 

Működési célú pe. átvét (közhasznú)

89 584

12 341

0,14

Saját bevétel összesen:

288 693

60 836

0,21

Támogatás

81 168

47 858 *

0,59

Bevétel összesen:

369 861

108 694

0,29

*: tartalmazza a 2010 decemberi közhasznú támogatást és a 4 órások MÁK késés miatti másfél hónapos munkabér előlegét.

Kérem a Képviselő testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Barcs, 2011. május 5.

 

…………...………………

Ungvári Zoltán

Igazgató

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága beszámolóját a 2011. év első négy hónapjának  tevékenységéről elfogadja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011.05.05.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző