Ma 2024. máj. 19., vasárnap, Ivó és Milán napja van. Holnap Bernát és Felícia napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.:62. Tel: 462-459

 

 

 

…….. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatok benyújtásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 10 –i rendkívüli ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére alkalmas egységes rendszerének létrehozása, az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése, valamint az erre a célra szolgáló pénzügyi keret hatékonyabb felhasználása érdekében megalkotta a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendeletet.

A rendelet meghatározza a nyújtandó támogatások fajtáit, a támogatásban részesülők körét, feltételeit, valamint eljárási szabályait.

E Kormányrendelet alapján a megyei kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei pályázatot hirdetnek a rövid időtartamú, valamint hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2011. évi támogatására.

 

I. A rövid időtartamú közfoglalkoztatási pályázat

 1. A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

 

 1. A pályázat benyújtására jogosult:

 

A rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására a pályázatot a helyi önkormányzat, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező társulásai nyújthatják be.

 

 1. A támogatás megállapításának feltételei:

 

A támogatás segítségével kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók.

 1. A támogatás időtartama, mértéke:

 

A bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamú foglalkoztatásához támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai 95%-a igényelhető. Igényelhető továbbá a közvetlen költségek összege, mely támogatás munkavállalónként havonta nem haladhatja meg a munkabérhez és járulékaihoz nyújtott támogatás 5%-át.

A munkaidő munkaidőkeretben is meghatározható.

 

A támogatás alapja:

 1. a mindenkori minimálbér, illetve garantált bérminimum felének megfelelő munkabér,

A 2011. január 1. napjától meghatározott kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) bruttó 78.000.- Ft/hó, a garantált bérminimum összege pedig bruttó 94.000.- Ft/hó.

 1. a munkáltató által ténylegesen befizetésre kerülő járulékok,

A 2004. évi CXXIII. törvény 8/A. § (1) bekezdés alapján költségvetési szerv által történő közfoglalkoztatás esetén a munkaadó mentesül a Tbj. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék 50%-ának megfizetése alól.

 

 1. közvetlen költségek:

–         a munkaruha és egyéni védőeszköz költsége: A munka- és védőruházat beszerzési kiadásai.

–         a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége: a kirendeltséggel történő előzetes egyeztetés szerint

–         munkába járással kapcsolatos utazási költség: munkásszállítás költségei.

5.   A pályázat benyújtása:

 

A rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására a pályázatot a helyi önkormányzat, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező társulásai nyújthatják be.

A pályázat tartalmáért a pályázó vállalja a felelősséget.

 

A pályázatban intézményenként, foglalkoztatónként kerültek megjelölésre: az ellátandó feladatok, az ellátandó feladathoz kapcsolódó munkakörök, a munkakörönkénti létszámok, létszámhoz kapcsolódó bérköltség, valamint a közvetlen költségek összege, a foglalkoztatás tervezett időtartamai, kezdő és befejező időpontjai, időtartamai munkakörönként, létszámhoz kapcsolódóan.

 

A rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázatot az önkormányzat nyújtja be munkáltatónként (intézményenként) csatolva és összesítve a tervezett foglalkoztatás adatait.

A pályázat 2011. január 17. napjától 2012. január 16. napjáig, illetve BNI esetében  2011. február 01. napjától 2012. január 31. napjáig terjedő időtartamra szól és közvetlen költség  is betervezésre került a fentiek alapján.

 

II. A hosszabb  időtartamú közfoglalkoztatási pályázat

 1. A támogatás célja:

A támogatás célja, hogy a hátrányos helyzetű, elsősorban bérpótló támogatásra jogosult álláskeresők részére hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőséget nyújtson a települési önkormányzatok közfeladatainak ellátásában való részvétel útján.

 

 1. A támogatás megállapításának feltételei:

A támogatás segítségével elsősorban a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatásához nyújtható támogatás. A foglalkoztatás csak a kirendeltség munkaközvetítésével jöhet létre. Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud olyan megfelelő munkaerőt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más, álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható.

 

 1. A támogatás időtartama, mértéke:

Az aktív korú munkaképes, a felhívásban megjelölt feltételeknek megfelelő álláskereső napi legalább 6 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 12 hónap időtartamú foglalkoztatásához a minimálbér, illetve garantált bérminimum és járulékaihoz 70-100% mértékű támogatás nyújtható, valamint a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek is igényelhetőek a bér- és járuléktámogatás összegének legfeljebb 20%-áig.

 

A támogatás alapja:

 1. a minimálbér, illetve garantált bérminimum munkaidő arányos részének 70-100%-a,
 2. a munkáltató által a minimálbér, illetve garantált bérminimum után ténylegesen befizetésre kerülő járulékok 70-100%-a,

A járulék nagysága megegyezik a rövid időtartamú közfoglalkoztatási pályázatnál leírtakkal.

Barcs Város Önkormányzata esetében a támogatás mértéke – az adott pénzösszeg alapján, figyelemmel a támogatás, az önrész és a létszám vonatkozásában az optimális hatás elérése érdekében - a fentiek szerint meghatározott bér és járulék 90%-a.

 

3. közvetlen költségek:

Megegyeznek a rövid időtartamú pályázatnál leírtakkal.

 

4.  A pályázat benyújtása:

A pályázatot minden esetben a foglalkoztató nyújtja be. A pályázat tartalmáért a pályázó vállalja a felelősséget.

 

A pályázatnak részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A pályázóknak munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kell kidolgoznia.

 

A pályázatban meg kell jelölni: az ellátandó feladatot, az ellátandó feladathoz kapcsolódó munkaköröket, a feladat elvégzésének várható hasznát, eredményét, a munkakörönkénti létszámot, létszámhoz kapcsolódó bérköltséget, valamint a közvetlen költség összegét, a foglalkoztatás tervezett időtartamait, kezdő és befejező időpontjait, munkakörönként, létszámhoz kapcsolódóan, az igényelt támogatás összegét, időtartamát.

 

A hosszabb időtartamú foglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázatot a foglalkoztatást végző intézmények nyújtják be.

A pályázatok egységesen 6 órás foglalkoztatással számolnak, annak érdekében, hogy ezzel is több személy részére tudjuk a foglalkoztatást biztosítani.

A pályázatok 2011. február 1. napjától 2012. január 31. napjáig terjedő időszakra vonatkoznak.

A 2011. február 1 és 2011. november 30. napjáig terjedő időszakra nem került közvetlen költség megjelölésre és igénylésre, hogy ezzel is növeljük a bér és járulék támogatás nagyságát, illetve a foglalkoztatottak számát. Közvetlen költség a 2011. december 1. napjától 2012. január 31. napjáig terjedő foglakoztatásra került tervezésre.

Mind a rövid időtartamú mind pedig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázatok esetében a 2011. november 30. napjáig terjedő foglalkoztatás támogatása, illetve az önerő a 2011. évi költségvetést terheli. A 2011. december 1 napjától 2012. január 16., illetve január 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó támogatás, illetve önerő a 2012. évi költségvetést terheli.

A közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázatok adatait az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező összefoglaló táblázat tartalmazza.

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a pályázat benyújtásáról.

Barcs, 2011. január 07.

 

Tisztelettel:

Karvalics Ottó

polgármester

 

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatok benyújtását a mellékelt összefoglaló táblázat szerint.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

2. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására beadásra kerülő pályázatok önerejének betervezését az önkormányzat  2011. és 2012. évi intézményi költségvetésébe, az alábbi táblázat szerinti megbontásban, és felhatalmazza az érintett intézményvezetőket a pályázat  benyújtására és végrehajtására, valamint a megvalósítás során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására:

 

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester, érintett intézményvezetők

Határidő: azonnal és értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. január 07.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző