Ma 2024. június 21., péntek, Alajos és Leila napja van. Holnap Paulina napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Tel: 462-459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..….. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. április 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező Szivárvány EGYMI között a 156/2009. (VII.27.) határozattal jóváhagyott Együttműködési megállapodás a jogszabályi háttér változása miatt felülvizsgálatra került.

A felülvizsgálat alapján indokolt az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodásban vastag dőlt betűtípussal jelzett módosítások átvezetése, és azoknak a Képviselő-testület által történő jóváhagyása.

 

 

Tisztelettel kérem az előterjesztés elfogadását!

 

 

Barcs, 2011. április 13.

 

 

 

Karvalics Ottó

 

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI közötti Munkamegosztási megállapodás módosítását jóváhagyja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a közlésért

Kincsei János és Szemere Márta igazgatók a végrehajtásért

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. április 13.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

Munkamegosztási megállapodás


Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. (továbbiakban: Ámr.) 14. § (2) bekezdés j) pontja alapján a képviselő-testület jóváhagyja a gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére, az előirányzatok feletti jogosultság szerinti besorolására, a jogosultság gyakorlásának rendjére vonatkozó megállapodást (továbbiakban: munkamegosztási megállapodás).

Az Ámr. 16. § (2) bekezdése alapján a gazdasági feladatok ellátására kijelölt Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények (továbbiakban: BNI) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban: Szivárvány EGYMI) között a munkamegosztási megállapodást az alábbiak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

 

A munkamegosztási megállapodás létrejött egyrészről:

 

A BNI önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

 

Székhelye:        7570 Barcs, Tavasz u. 3.

Képviselő:        Kincsei János igazgató

 

másrészről :

 

Szivárvány EGYMI önállóan működő költségvetési szerv

 

Székhelye:        7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

Képviselő:        Szemere Márta igazgató

 

között, az alábbi feltételek szerint:

 

 

Barcs Város Képviselő testülete a 114/2007.(VI. 21.) sz. határozatával 2007. július 1. napjával létrehozta a Barcsi Nevelés és Oktatási Intézményeket. A Képviselő-testület rendelkezett arról, hogy a Szivárvány EGYMI önállóan működő költségvetési státusza megmarad, de a pénzügyi-gazdasági adminisztrációs feladatait a BNI gazdasági szervezete látja el.

Az Ámr. 16. § (6) bekezdés alapján a munkamegosztási megállapodás az alábbiakra terjed ki:

 

Tervezés

 

Az éves költségvetési igény összeállítását a Szivárvány EGYMI igazgatója és gazdasági szervezet dolgozói végzik el. A költségvetés tervezetét a BNI igényeivel együtt a BNI gazdasági vezetője továbbítja az irányító szervnek.

 

 

Pénzkezelés, pénzellátás rendje

 

Készpénz felvételre kisebb vásárlásokhoz a Szivárvány EGYMI igazgatója által írásban megbízott gazdasági ügyintézője jogosult, alkalmanként maximum 50 ezer Ft értékhatárig.

A gépkocsik üzemeltetési előleg felvételére az igazgató által írásban megbízott gépkocsivezetők jogosultak, maximum 70.000 Ft értékhatárig, személyenként és alkalmanként. Új előleg felvételére csak a felvett előleg elszámolása után kerülhet sor.

A pályázatokon nyert összegek felvételére, az igazgató írásbeli megbízása alapján, a pályázatban érdekelt dolgozó jogosult.

Az előlegek felvételére a BNI házipénztárában kerül sor.

A felvett előlegekről, havonta a tárgyhónap utolsó munkanapján a BNI pénztárában a tényleges számlák alapján kell elszámolni.

A felvett készpénzmennyiségért a felvevő dolgozó teljes anyagi felelősséggel tartozik

 

 

Előirányzat-módosítás, előirányzat felhasználás

 

Az önállóan működő költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között saját hatáskörű átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél kezdeményezi, aki gondoskodik az előterjesztés elkészítéséről és képviselő-testület elé terjesztéséről. A kiemelt költségvetési előirányzatok betartásáért, a szükséges módosítások képviselő-testülettel történő engedélyeztetéséért a Szivárvány EGYMI igazgatója és a BNI gazdasági vezetője együttesen felelős.

 

Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzat felhasználási hatáskörét önállóan gyakorolja. Az előirányzatok jogszabály szerinti felhasználása, a Szivárvány EGYMI Igazgatójának joga és felelőssége.

A kötelezettségvállalás és utalványozás rendje

 

A kötelezettségvállalás rendjét és nyilvántartási formáját belső szabályzat rögzíti, melyet a Szivárvány EGYMI készít el.

 

1.)    A Szivárvány EGYMI nevében a költségvetési feladatok ellátása során kötelezettséget vállalni:

-         a Szivárvány EGYMI igazgatója, illetve

-         az általa írásban megbízott személy jogosult. (1. számú melléklet)

 

A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a BNI gazdasági vezetője, vagy a gazdasági vezető által írásban megbízott személy jogosult (5. számú melléklet).

 

2.) A Szivárvány EGYMI tekintetében a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével kell igazolni.

A szakmai teljesítés igazolására a Szivárvány EGYMI igazgatója, illetve az általa írásban meghatalmazott dolgozó jogosult (2. számú melléklet).

 

3.)    A Szivárvány EGYMI tekintetében érvényesítést a BNI gazdasági vezetője által írásban megbízott dolgozók végeznek (3. számú melléklet)

 

4.)  A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) a Szivárvány EGYMI esetében jogosult:                                                      - a Szivárvány EGYMI igazgatója,

- az igazgató által írásban felhatalmazott személy (4. számú melléklet)

Az utalvány ellenjegyzésére jogosult:

a BNI gazdasági vezetője, valamint az általa írásban kijelölt dolgozó jogosult (5. számú melléklet).

 

5.)    A beérkezett számlákat az utalványrendelettel felszerelve, teljesítésigazolással ellátva, a BNI gazdasági csoportjához haladéktalanul el kell juttatni.

 

Analitikus nyilvántartások

 

A könyveléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat – az alábbiak kivételével - a BNI gazdasági csoportja vezeti.

A Szivárvány EGYMI által vezetett analitikus nyilvántartások:

-   gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos nyilvántartások (menetlevelek, előleg

nyilvántartás ),

-   a pályázatokkal kapcsolatos nyilvántartások,

-   személyzeti anyagok,

-   bérnyilvántartás, túlórák elszámolása,

-   étkezők nyilvántartása,

-   munkaruha nyilvántartás,

-   valamennyi oktatással kapcsolatos nyilvántartás.

 

Információáramlás, a beszámoló készítésének rendje

Az önkormányzati, illetve a kistérségi normatívák igényléséhez a felmérő lapokat, az év közbeni módosításokat, a pályázatokhoz szükséges adatlapok másolatait a BNI gazdasági vezetője részére, az általa meghatározott határidőben a Szivárvány EGYMI-nek le kell adni.

A költségvetés, illetve a beszámolók számszaki részének, az időközi pénzforgalmi jelentés, valamint az időközi mérlegjelentés elkészítése és a fenntartó felé való továbbítása a BNI gazdasági csoportja, illetve a gazdasági vezető feladata. A beszámolókhoz a Szivárvány EGYMI külön szöveges indoklást készít, melyet a BNI gazdasági vezetője küld meg a fenntartónak.

A költségvetés teljesítésével kapcsolatosan a BNI gazdasági vezetője, illetve az általa megbízott dolgozó havonta egyeztetést tart, előzetes időpont megbeszélés után, a Szivárvány EGYMI igazgatójával és gazdasági dolgozójával.

A könyvelés havi zárása után a BNI gazdasági csoportja írásbeli tájékoztatást küld a teljesítésről.

 

A belső kontrollok működtetése

A belső kontrollok működtetése – különösen a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés – a belső szabályzatokban meghatározottak alapján történik. A belső kontrollok az oktatási, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatokra is vonatkoznak.

A BNI gazdasági csoportja elsősorban munkafolyamatba épített ellenőrzést végez, ennek során a kötelezettségvállalás dokumentumait, illetve a benyújtott számlákat ellenőrzi.

 

Működtetetés, tárgyieszköz-felújítás, beruházás, vagyonkezelés

 

Az önállóan működő intézmény működtetése, a felújítások és beruházások tervezése a fenntartóval való engedélyeztetés után, a jóváhagyott költségvetés keretein belül a Szivárvány EGYMI igazgatójának joga.

Az ingóságok és ingatlanok vagyonkezelési és hasznosítási jogát az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló rendelet alapján a Szivárvány EGYMI Igazgatója gyakorolja.

 

Záró rendelkezés

 

.

A megállapodásban foglaltakat a felek tudomásul vették, és kötelesek ennek megfelelően eljárni. A megállapodás felülvizsgálatára jogszabályi és szervezeti változás esetén kerül sor.

 

 

Barcs, 2011. április 11.

 

 

 

BNI részéről:                                                                   Szivárvány EGYMI részéről:

 

…………………………………………….                         …………………………………….

Kincsei János                                                                    Szemere Márta

igazgató                                                                                igazgató

 

 

 

 

 

Jelen együttműködési megállapodás módosítását a Képviselő-testület …../2011.(IV: 28.) sz. határozatával jóváhagyta, amely 2011. április 29-én lép hatályba.

 

 

 

Barcs, 2011. április 29.

 

 

 

 

Karvalics Ottó                                                                      Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                                  címzetes főjegyző

 

 

1. számú melléklet

 

 

 

Felhatalmazás kötelezettségvállalásra

 

 

A költségvetési feladatok ellátása során kötelezettséget vállalni az igazgató távollétében jogosult:

(Ámr. 72. § (3) bekezdés)

Németh Józsefné

Pethőné Péteri Katalin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs, 2011. április 11.

 

 

 

 

Szemere Márta

igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet

 

A szakmai teljesítés igazolására kijelölt dolgozók

A szakmai teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével kell igazolni (Ámr. 76. § (3) bekezdés).

A szakmai teljesítés igazolására (Ámr. 76. § (5) bekezdés) az igazgató távollétében jogosult:

 

Németh Józsefné

Pethőné Péteri Katalin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs, 2011. április 11.

 

 

Szemere Márta

igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet

 

 

Érvényesítésre kijelölt dolgozók

 

 

A kiadások teljesítése, a bevételek beszedése előtt az előírt követelmények betartását ellenőrizni (érvényesíteni) kell. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. Érvényesítésre (Ámr. 77. §) a Szivárvány EGYMI költségvetését érintően az alábbi gazdasági dolgozók jogosultak:

 

Pávics Zoltánné

Tóth Béláné

 

 

 

 

 

Barcs, 2011. április 11.

 

 

 

 

Bakó Józsefné

gazdasági vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet

 

Felhatalmazás utalványozási feladatok ellátására

 

A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére, utalványozásra (Ámr. 78. §) az igazgató távollétében jogosult:

 

Németh Józsefné

Pethőné Péteri Katalin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs, 2011. április 11.

 

 

 

 

Szemere Márta

Igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. számú melléklet

A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére kijelölt dolgozók

A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésére az alábbi dolgozók jogosultak:

(Ámr. 74. § (2) bekezdés b) pontja, 78. §)

Pintér Katalin

Wuts Ildikó

Barcs, 2011. április 11.

Bakó Józsefné

gazdasági vezető