Ma 2023. június 06., kedd, Norbert és Cintia napja van. Holnap Róbert napja lesz.

Barcs Város Képviselő-testülete

Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága

E l n ö k é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

                                                                                                          …..sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

 

a polgármester illetményének, költségátalányának és szabadságának megállapításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. október 14-i alakuló ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 3. § (1) bekezdése szerint a polgármester illetményéről a képviselő-testület alakuló ülésén, illetve a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt.

A Pttv. 3. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és 10.000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén 12,5-13,5 szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg.

A Ktv. 43. § (1) bekezdése szerint az illetményalapot az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 71. §-a kimondja, hogy a Ktv. 43. § (1) bekezdése szerinti illetményalap a 2010. évben 38.650,-Ft.

A képviselő-testület a polgármester illetményének megállapítása során az elmúlt időszakban a 13,5 szorzószámot alkalmazta.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet II. 1./ a. pontja alapján az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság javaslatot tesz a polgármester illetményének, költségátalányának megállapítására, emelésére, valamint jutalmazására.

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester illetményét 2010. október 3-i hatállyal havi 38.650,-Ft x 13,5 = 521.775,-Ft kerekítve 521.800,- Ft összegben állapítsa meg.

A Pttv. 18. § (1) bekezdése szerint a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A Pttv. 18. § (2) bekezdése szerint a polgármester, választása szerint – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a képviselő-testület döntése alapján – a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30 %-ának megfelelő összeg.

A költségátalány megállapítására vonatkozó kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester költségátalányát 2010. október 3-i hatállyal havi 521.800 Ft 30 %-a, azaz 156.540,-Ft, kerekítve 156.500,-Ft összegben állapítsa meg.

A Pttv. 1. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatói jogokat a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. Ebből következően a képviselő-testületnek meg kell állapítania a polgármester tárgyévre járó időarányos szabadságát is. A Pttv. 5. §-a alapján a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. Ez alapján a 2010. október 3-tól december 31-ig terjedő időszakra a polgármester 6,16 munkanap alapszabadságra és 3,45 munkanap pótszabadságra, összesen 9,61 munkanap, kerekítve 10 munkanap szabadságra jogosult.

A fentiek alapján az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester 2010. évi szabadságát 2010. október 3-i hatállyal 10 munkanapban állapítsa meg.

Barcs, 2010. október 14.

 

 

A Bizottság tisztelettel kéri az előterjesztés elfogadását!

                                                                                              ………………………………

tanácsnok, a bizottság elnöke

 

 

Határozati javaslat:

1./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Karvalics Ottó polgármester illetményét 2010. október 3-i hatállyal havi 38.650,-Ft x 13,5 = 521.800,-Ft összegben állapítja meg.

 

Felelős:          Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:        azonnal

2./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete Karvalics Ottó polgármester költségátalányát 2010. október 3-i hatállyal havi 521.800,-Ft 30 %-a = 156.500,-Ft összegben állapítja meg.

Felelős:          Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:        azonnal

3./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Karvalics Ottó polgármester 2010. évi szabadságát 2010. október 3-i hatállyal 10 munkanapban állapítja meg.

Felelős:          Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:        azonnal

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. október 7.

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző

Választás 2022