Ma 2022. augusztus 07., vasárnap, Ibolya napja van. Holnap László napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:      375-37/ 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. május 27-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 9.25 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt:   Fodor Gyula képviselő-testületi tag

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető helyett dr. Takács Katalin, Utasi Miklós irodavezető helyett dr. Ivelics Ramón pályázati referens, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Csonka Zoltán, a BNI Ipari Szakképző Iskola vezetője; Henéziné Balaskó Edit, a BNI 1. számú Tagóvoda intézményegység vezetője; Gorjanácz Istvánné, a BNI Bölcsőde intézményegység vezetője; Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent.

 

130/2011. (V.27.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

 

1./ A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének  előkészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./  Költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési terv elfogadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének      előkészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslat 1.A) pontját egyhangúlag, az 1.B) pontot 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az 1.C) pontot egyhangúlag, a 2., 3. és a 4. pontot szintén egyhangúlag támogatta.

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság a határozati javaslat 1.A) pontját 2 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta, az 1.B) pontot 2 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett szintén nem támogatta, az 1.C) pontot, valamint a 2., 3. és a 4. pontot egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslat 1.A) és 1.B) pontját 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az 1.C) pontot egyhangúlag, a 2., 3. és a 4. pontot 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.

Kérdések, vélemények:

Ander István képviselő-testületi tag:

Az intézményrendszer átszervezése járhat-e létszámleépítéssel?

A szülők támogatják-e a tervezetet?

Javasolta, hogy a „Barcson nincsenek nagy távolságok” szövegrész kerüljön törlésre az előterjesztésből, ugyanis véleménye szerint lehetnek nagy távolságok.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A Bölcsőde nyitva tartásának 10 órára történő lecsökkentése azt jelenti, hogy lesznek olyan szülők, akik reggel 6 órakor nem tudnak munkát kezdeni, vagy nem befolyásolja egyáltalán az ellátást?

Átgondolásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. A 6. számú Tagóvodában 2012-től már csak három csoportnyi gyermek lesz az anyagban foglaltak szerint. Lehetséges, hogy 2-3 éven belül két óvoda épülete válik feleslegessé? Amennyiben így történik, racionálisabb lenne egy-egy csoportnyi gyereket az Arany János vagy a Deák Ferenc Általános Iskola felújított épületében elhelyezni. Javasolta ennek végiggondolását.

 

Válaszok:

Karvalics Ottó polgármester:

 

A jelenlegi átszervezés további létszámleépítéssel nem jár. Csoportok kerülnek át, a gyermekek és a dolgozók is együtt maradnak. A központban lévő óvoda épülete alkalmatlan e funkcióra. Mivel a gyermeklétszám lecsökkent, abban kell döntenünk, melyik óvoda kerüljön bezárásra. A központi óvoda kerül bezárásra, melynek fenntartása ésszerűtlen, átépítése szinte lehetetlen. A működési engedélyt most nem lehetne megadni, magánműködtetés esetén sem. Egyik legnagyobb probléma, hogy a dolgozók és a gyermekek részére csak közös illemhely áll rendelkezésre. Nem biztosított sem hely, sem idő, sem anyagi erőforrás átalakítására.

Van négy építmény a városban, amely óvodának készült. A szülők véleménye figyelembe vételre kerül, azonban a gyermekek megfelelő elhelyezése, ellátása fontosabb. A szülők számára felmerülő kellemetlenségeket fel kell vállalni.

Barcson valóban nincs akkora távolság, a Bölcsődénél sem jelent problémát a megközelítés. Nyilvánvaló, hogy kényelmesebb volt a szülők részére a központi óvoda. Javasolta, hogy az 1. számú Tagóvoda bezárása kerüljön előkészítésre.

Nem értett egyet a „Barcson nincsenek nagy távolságok” szövegrész törlésével.

 

A Bölcsőde nyitva lesz, de nem abban a létszámban. Nem befolyásolja, hogy nem tudják elvinni a gyerekeket. A 6. számú Tagóvoda nincs feltöltve, így tudja fogadni az 1. számú Tagóvodából a gyermekeket a dolgozókkal együtt.

Az általános iskoláknak pillanatnyilag nincs elkülöníthető helyük, az óvodáknak külön intézményként kell működniük. Amennyiben három csoporttal csökken a gyermeklétszám, a családi házból átalakított óvoda gyermekei egy másik intézménybe kerülnek integrálásra.

 

Vélemények:

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

A gyerekek érdekét és a lehetőségeket kell figyelembe venni. Mérlegelni kellett az érveket és az ellenérveket. Ez az egyetlen lehetséges jó döntés született, a szükséges egyeztetések lefolytatásra kerülnek, ezt így kell elfogadni.

Szakmailag nem értett egyet az óvodai csoportok iskolába történő áthelyezésével. Az óvoda más korosztállyal foglalkozik, más előírásokkal és feltételekkel, mint az iskola. Nem aktuális ez a kérdés a jelenlegi helyzetben. Az előterjesztéssel egyetértett.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A városban működő Szivárvány EGYMI-be is integrálásra került a kollégium és az óvoda, van az integrációnak lehetősége. A Széchenyi Ferenc Gimnázium és a Szakképző Iskola szétválásával szakmailag egyetértett.

A határozati javaslat 4. pontja nem megfelelően került megfogalmazásra, mivel abban az szerepel, hogy a 12 órás nyitva tartás 10 órára csökkent. Nem egyértelmű.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Nem maradt a nyitva tartás, csökkenteni kellett. Téves tájékoztatást adott a korábbiakban, amelyért elnézést kért. A reggel 6 órától dolgozó szülők nem tudják 6 órakor gyermeküket vinni az intézménybe. Megvizsgálásra került, hány szülőt érint a korai kezdés, ezt követően került a nyitva tartás csökkentésre.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Felmerült számára, miért nem választották eddig a szülők azt, hogy sokkal kényelmesebb körülmények között, és nem zsúfolt módon kerüljenek elhelyezésre a gyermekek.

Az ipari iskola leválásával egyetértett. A szakképző intézménybe jelentkezők számát növelni kellene, a gyakorlati képzés fontos lenne.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Szemere Márta képviselő javaslatának megtárgyalására ma nincs lehetőségünk, korábban kellett volna ezt átgondolni. A mai napon dönteni kell a pénzintézet miatt a város finanszírozhatósága érdekében az intézkedési terv elfogadásáról. A szakmunkásképzés átgondolandó, a TISZK működőképessége megkérdőjelezhető.

Minden óvodának van ellátási kötelezettsége, nincs diszkrimináció. A 6. számú tagóvoda nem csak a kisebbségé, bárki oda viheti gyermekét.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az óvodai felvételi körzeteket az óvodák kihasználásának függvényében kell megállapítani. A 6-os óvodában arra a két csoportra volt engedély, most módosul négy csoportos óvodává, s ehhez kell igazítani a felvételi körzeteket. Elsősorban a szülőnek oda kell beíratnia a gyereket, attól való eltérés csak különösen indokolt esetben, munkahely vagy egyéb családi okok miatt engedélyezhető. Főszabályként oda kell beíratni a gyermeket.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A korábbiakban nem volt mód és lehetőség véleményt nyilvánítania, kérdéseket feltennie. Az egyeztetésekre nem kapott meghívást, mivel a Szivárvány EGYMI teljesítette a szakértő általi kérést. Szakos Gábor képviselővel megállapodott egy egyeztetésben.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Minden képviselő bármikor, bárhol el tudja mondani véleményét. Kérte, hogy a javaslatok mindig kellő időben kerüljenek megfogalmazásra.

 

 

A Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

131/2011. (V.27.) sz. határozat:

1.)          Barcs Város Képviselő-testülete elrendelte a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének előkészítését az alábbi feltételekkel:

A)    A testület – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – elrendelte a BNI Városi Óvodák 1. számú Tagóvodájának, mint a Városi Óvodák Intézményegység telephelyének 2011. augusztus 1.- i hatállyal történő megszüntetésének előkészítését, ennek megfelelően a BNI Városi Óvodák barcsi telephelyei férőhelyszámának 375-ről 350- re, az indítható csoportok számnak 15-ről 14- re történő módosítását.

B)     A BN Városi Óvodák 1. számú Tagóvodájából az óvodai gyermekcsoportok a BNI Városi Óvodák VI. számú Tagóvodájába kerülnek áthelyezésre, az így kialakításra kerülő intézményi struktúrának megfelelően – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – elrendelte a testület az óvodai felvételi körzeteket módosítását.

C)    A Képviselő-testület – egyhangúlag – elrendelte a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység 2011. augusztus 1-től két külön intézményegységgé történő szétválasztását az alábbiak szerint:

Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium Barcs Tavasz u. 3.

Ipari Szakképző Iskola Barcs, Barátság u. 9-11.

 

2.)          Barcs Város Képviselő-testülete – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésével kapcsolatos döntése előtt a Kotv. 102 §. (3) bekezdése alapján beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, a szülői szervezetnek, a diákönkormányzatnak, a kisebbségi önkormányzatok, a Somogy Megyei Iparkamara, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás önkormányzatainak véleményét.

 

3.)          A Képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a Kotv. 88. § (6) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságán keresztül független közoktatási szakértő kijelölését kéri, majd szakértő véleménye ismeretében kikéri a Somogy Megyei Önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal a szakértő kijelölésének megkérésére, illetve 2011. június 30.

 

4.)          A testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – elrendelte a BNI Bölcsőde napi nyitva tartásának 2011. augusztus 1-től 12 óráról 10 órára történő csökkentését, ennek megfelelően kell kérelmezni az intézményegység működési engedélyének módosítását, majd végrehajtani munkarendjének átalakítását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Kincsei János igazgató

Határidő: 2011. augusztus 1.

2./  Költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési terv elfogadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, nem javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Kérdések:

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Az előterjesztésben az intézkedési terv megalkotására május 20-i határidő szerepel, a mai napon május 27-e van. Miért 20-az időpont?

Mit jelent a tevékenység privatizáció?

A szakiskolánál hét fő hiányzik, ha a hét főt elvesszük, még rosszabb körülmények között tudnak tanulni a hátrányos helyzetű gyermekek. Nem lenne célszerű e hét fő pedagógust pótolni?

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A közoktatási törvény változásai még nem ismertek. A szakértő nem kellően átgondolt javaslatokat fogalmazott meg. Volt-e ezzel kapcsolatban egyeztetés?

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

A helyi adóbevételeknél 4021 lakás céljára alkalmas ingatlannal számolunk. Ebből feltételezhetően hány fog realizálódni?

A családi házas övezetekben egyedül élő nyugdíjasok milyen kedvezményekben részesülhetnek?

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

A tervezet szerint a jelenlegi 12 e Ft-ról 21 e Ft-ra emelkedne az éves építményadó átlagban, amely 42%-os, a 36 e Ft már 300%-os emelkedést jelentene. Nem kellene ilyen mértékben terhelni a lakosságot. A kommunális adó maximális mértéke 16 e Ft, amely „csak” 25%-os emelkedést jelent. Más adóalanyokat is meg lehetne vizsgálni, nem a lakosságra terhelni ezt az összeget. Leosztva a kettő közötti különbséget kevésbé terhelő fizetési kötelezettség jelentkezne a lakosság részére.

 

Karvalics Ottó polgármester:

A szakiskola ajánlotta fel, hogy a hét fő nélkül meg tudja oldani  a működését. A privatizációs terv rendben van. Most és a jövő évben kell megvalósítanunk azokat a számokat, melyeket a pénzintézet elvár. Igény esetén a privatizáció plusz hozadékot jelent. 2012 szeptemberére datálható a jogszabályok változása, a fizetési kötelezettségeket azonban addig is teljesítenünk kell. Ez egy lehetőség.

Van olyan hely, ahol egy-két fő pályázta meg, illetve ahol hússzoros túljelentkezés volt a privatizációra, illetve van, ahol nem vették ki. Csak a tevékenység kerülne privatizálásra. Az 1. számú óvodát azért nem tudjuk privatizálni, mert alkalmatlan az épület a működtetésre, nem kap engedélyt.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

A május 20-i határidő az anyag elkészülésének határideje volt. Az elmúlt csütörtökön már beterjesztésre kerülhetett volna, azonban címzetes főjegyző asszony felhívta figyelmét, hogy a Képviselő-testületnek kellő időben meg kell kapnia az anyagot. A bank az előzetes, számolásra alkalmas anyagot megkapta, a mai napon várja a megfelelő döntéseket, illetve a Képviselő-testület határozatát.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A helyi adónál a 9% várhatóan nem fog befolyni. A nagyon rossz helyzetben lévők fizethetnek továbbra is 12 e Ft-ot, a nagyobb lakásban élők pedig magasabb összeget. Számos kritika érkezett a lakosság részéről, hogy a 12 e Ft összegű kommunális adó teljesen igazságtalan, melyet az építményadó bevezetésével próbálunk kiküszöbölni. 16 e Ft a felső határ jelenleg, amelyet nem emelhetünk. A 21 e Ft kezelhető.

A vállalkozók jelentős része vagy csődeljárás vagy felszámolás alatt áll, vagy szinte nem volt adott évben nyeresége. A gazdasági szférában is emeltünk. Barcson az átlag lakásnagyság 70 m2 körül van.

Közösen el kell dönteni, ki, milyen terhet vállal az eddig felhalmozott hiány kezeléséből.       Az intézkedési tervben a 2014. évnél a belső szám nem 585 e Ft, hanem 630 e Ft, az egyéb létesítményeknél a 293 e Ft helyesen 315 e Ft. Kérte a hiba kijavítását.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Továbbra is javasolta a súlyozott adómegosztást. A szakértői véleményben 28%-os hátralék szerepel a magánszemélyek adófizetése terén. Amennyiben ilyen arányban megemelkedik az adófizetési kötelezettség, várhatóan ez a szám tovább fog emelkedni. Jelentős elégedetlenség fog megfogalmazódni a lakosság részéről. Javasolta, hogy más arányban jelenjen meg az adófizetési teher.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Kérte Szabadi József képviselőtől az általa javasolt 21 e Ft megosztásának felvázolását.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

A kommunális adónak 12 e Ft-ról 16 e Ft-ra történő emelését, a különbözetnek pedig az adóalanyok között történő felosztását javasolta különböző adónemekben.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ma estig a bank számokkal ellátott, a helyzetet kezelő programot vár tőlünk. A más adónemekben történő megosztás nem megfelelő megoldás. Kérdezte Szabadi József képviselőt, hogy mely adónemek vonatkozásában gondolta a különbözet felosztását.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

A vállalkozók kommunális adójára gondolt.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Ez az adónem megszűnt.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Javasolta, hogy a lakossági kommunális adó ne kerüljön emelésre ilyen mértékben, legyen maximálva 16 e Ft összegben. A különbözet a nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójából kerüljön beszedésre 2012-től.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az építményadó bevezetéséről szól az előterjesztés, Szabadi képviselő úr nem ezt említette.

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Az intézkedési terv kifejezetten a banknak készül, a pénzintézetnek elfogadható, a helyzet kezelésére nem alkalmas.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Negyedévente ellenőrizni fogja a bank az intézkedési tervet, nem tudunk azon módosítani.

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Másik intézkedési terv szükséges.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A következő képviselő-testületi ülés anyagát fogja képezni.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A prolongálás miatt egyetértett az anyaggal, ugyanakkor a lakosságra történő áthárítással nem. Nem volt arányos a 12 e Ft-os kommunális adó.

16%-os adókulcs terheli a lakosság nagy részét, sokan nem tudják fizetni hitelük törlesztő részleteit. Számos élelmiszer ára emelkedett, az ingatlanpiac be van szűkülve. Hogyan tudja a lakosság kifizetni a plusz terheket?

Véleménye szerint a szakértő számos helyen nem Barcsról írta az anyagot, nem lehet a terheket a lakosságra áthárítani.

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

Meg kell oldani a problémát. A városnak össze kell fogni, nincs más lehetőség. A jelenlegi tervezetet igazságosabbnak érzi. Az intézmények is felvállalták a nehézségeket, jelentős megszorításokra került sor. Együtt kell vállalni a terheket.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Szükségünk van erre az intézkedésre. Öt évig az intézményeket egyben kell tartani, egyedi finanszírozást ad az állam az ilyen intézkedésekre. A javaslat lényegét kellett képeznie annak, hogy tudjuk törleszteni a hiteleket. A pénzintézet elvárása szerint kétszeres fedezetet kellett volna találni.

Kedvezmények valószínűleg lesznek. Nincs más választási lehetőség, a szakértő nagyobb megszorításokat javasolt. Ennél alacsonyabb összeg nem jelent olyan növekményt, amellyel érdemes foglalkozni. Budapesten még átvizsgálásra kerül az intézkedési terv, banki oldalról ez nagyon rugalmas hozzáállás.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

16 e Ft-ot javasolt. Arányszámokról beszélt, 56%-ot a lakosság, 44%-ot a vállalkozói szféra vállalna. Humánusabb ez a szám, nehezen, de elviselhető.

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

Nem jól történt a számolás.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Véleménye szerint helyes a számítás.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A város ingoványra került, ez az anyag a szilárd talapzathoz szükséges.

 

Módosító indítvány:

 

A határozati javaslat „Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete” szövegrészt követően kerüljön kiegészítésre a „rögzíti, hogy megalakulása óta folytatott működésével az átvilágítás által feltárt, bemutatott állapot kialakulásában nem vett részt, de a település töretlen működésének biztosítása alapjaként” szövegrésszel.

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

Henger János képviselővel, illetve a határozati javaslattal egyetértett. Az elmúlt húsz év rossz döntései miatt vagyunk ebben a helyzetben, a végösszeget kell nézni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A lakosság részéről is elfogadható ez az intézkedés. A vállalkozók több, mint 50%-a kényszervállalkozó, nagy részüknek az idei évben nem sikerül nyereséget produkálniuk. A módosító indítvánnyal nem értett egyet. A lakosság kerülne hátrányosabb helyzetbe, amennyiben a cégeket jobban megadóztatnák. Nem végleges dologról van szó.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Módosító indítvány:

 

A lakossági kommunális adó maradjon 16 e Ft/év adómértékkel, és az ebből eredő kieső prognosztizált adóbevétel a nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójának adómértékét emelje a 2012. évtől.

 

 

A Képviselő-testület - 3 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett - a következő határozatot hozta:

 

132/2011. (V.27.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elutasította Szabadi József képviselő-testületi tag módosító indítványát, mely szerint a lakossági kommunális adó maradjon 16 e Ft/év adómértékkel, és az ebből eredő kieső prognosztizált adóbevétel a nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójának adómértékét emelje a 2012. évtől.

 

 

A Képviselő-testület - 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett - a következő határozatot hozta:

 

 

 

133/2011. (V.27.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Henger János képviselő módosító indítványát, mely szerint a határozati javaslat „Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete” szövegrészt követően kerüljön kiegészítésre a „rögzíti, hogy megalakulása óta folytatott működésével az átvilágítás által feltárt, bemutatott állapot kialakulásában nem vett részt, de a település töretlen működésének biztosítása alapjaként” szövegrésszel.

 

 

A Képviselő-testület - 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett - a következő határozatot hozta:

 

 

134/2011. (V.27.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete rögzítette, hogy megalakulása óta folytatott működésével az átvilágítás által feltárt, bemutatott állapot kialakulásában nem vett részt, de a település töretlen működésének biztosítása alapjaként az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadta Barcs Város Önkormányzata költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési tervét.

 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület ülését 11.15 órakor bezárta.

 

 

A képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

K.m.f.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022