Ma 2022. augusztus 07., vasárnap, Ibolya napja van. Holnap László napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571. Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

……. sz. napirend

 

 

 

 

Előterjesztés

 

 

Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. november 18-i ülésére

Barcs Város Képviselő-testülete a 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásaival összhangban 2005. május 19-i ülésén a 104/2005. (V.19.) számú határozatával elfogadta Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát (továbbiakban KSZA), amelyet hatályon kívül helyezett és helyette újat fogadott el a 8/2007. (I.25.) számú határozatával. A 2008. évi CVIII. törvény változásai miatt a 77/2009. (IV.16.) számú határozatával hatályon kívül helyezte a 8/2007. (I.25.) számú határozatot és helyette újat fogadott el. A Kbt. 2009. évi további változásai miatt a 266/2009. (XI.26.) számú határozatával hatályon kívül helyezte a 77/2009. (IV.16). számú határozatot és helyette újat fogadott el.

2010. szeptember 15-étől hatályos Kbt. változtatások hatására módosult a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, amely indokolja az ajánlatkérők közbeszerzési szabályzatainak módosítását. A 2003. évi CXXIX. törvény 2010. szeptember 15-étől hatályos változata (továbbiakban hatályos Kbt.), illetve a 2010. október 03-án tartott önkormányzati választások indokolták a KSZA újbóli módosítását.

Ennek érdekében Barcs Város Önkormányzata a hatályos Kbt. szabályoknak megfelelő szabályzatot hozott létre, amelyben továbbra is külön fejezetben szabályozza a közösségi, illetve nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárások, valamint az egyéb eljárások lebonyolításának rendjét.

A hatályos Kbt. szerint és az önkormányzati választások miatt módosítottuk a Közbeszerzési Szabályzatunkat, egyértelműen lehatároltuk és szabályoztuk a bíráló bizottság összetételét, a bíráló bizottság szavazategyenlőségét, a bíráló bizottság összehívásának rendjét, a „kisebb értékű közbeszerzési eljárások” értékhatárát, az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét.

Így a jelen előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatunk a következő pontokban változott: III. 3.1.1., III. 4.2., III. 4.4., IV. 4.2.

Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata szerkezete és számozása nem változott.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jelentős számú módosítás miatt, a 266/2009. (XI.26.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot helyezzük hatályon kívül és helyette, a módosítottat, újként fogadjuk el.

Barcs, 2010. november 05.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 266/2009. (XI.26.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát és elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot.

Felelős:            Karvalics Ottó polgármester

Határidő:          értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. november 05.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata

Közbeszerzési Szabályzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. 1.A Közbeszerzési Szabályzat hatálya
 2. 2.Támogatással kapcsolatos szabályok
 3. 3.Éves összesített közbeszerzési terv
 4. 4.Éves statisztikai összegzés

 

 

II. MEGBÍZOTT SZAKÉRTŐ ÁLTAL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁSOK

 

 1. 1.A közbeszerzési eljárás előkészítése, szakértő bevonása
 2. 2.A közbeszerzési eljárás lefolytatása
 3. 3.Az ajánlatok felbontása
 4. 4.Az ajánlatok elbírálása, a bírálóbizottság tevékenysége
 5. 5.Az eljárást lezáró döntés meghozatala
 6. 6.Eredményhirdetés
 7. 7.Szerződéskötés és a szerződés módosítása

 

 

III. AZ EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK

 

 1. 1.A közbeszerzési eljárás előkészítése
 2. 2.A közbeszerzési eljárások lefolytatása
 3. 3.Az ajánlatok felbontása
 4. 4.Az ajánlatok elbírálása
 5. 5.Az eljárást lezáró döntés meghozatala
 6. 6.Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok
 7. 7.Szerződéskötés és a szerződés módosítása

 

 

IV. A KÖZBESZERZÉSSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK, FELELŐSSÉGI REND

 

 1. 1.Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok
 2. 2.A jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok
 3. 3.A közbeszerzési eljárások dokumentálása
 4. 4.A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje
 5. 5.Belső ellenőrzés

 

 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 

MELLÉKLETEK

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. §-ában meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos tevékenységről, valamint a felelősségi rendről az alábbi szabályzatot alkotja:

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya

 

1.1.    A Közbeszerzési Szabályzat hatálya Barcs Város Önkormányzatának, valamint Polgármesteri Hivatalának a Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira (továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire), továbbá tervpályázati eljárásaira terjed ki.

 

1.2.        A szabályzat hatálya kiterjed még az önkormányzat által fenntartott intézményeknek a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásaira. Az egyéb közbeszerzési eljárások lefolytatására az intézmények saját közbeszerzési szabályzatot alkotnak.

 

2. Támogatással kapcsolatos szabályok

 

2.1.    Ha támogatásra irányuló igény kerül benyújtásra, az igény elbírálása előtt, illetőleg a támogatási szerződés megkötése előtt a közbeszerzési eljárás megindítható, azonban erre a körülményre az ajánlattevők figyelmét a hirdetményben fel kell hívni.

 

2.2.        Ha a támogatásra irányuló igény nem kerül elfogadásra, úgy a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. Éves összesített közbeszerzési terv

 

3.1.    Az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően, legkésőbb a tárgyév április 15. napjáig, a költségvetésben foglaltak figyelembe vételével, el kell készíteni az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervét. A tervet a Munkacsoport készíti elő és a polgármester hagyja jóvá. A Munkacsoport tagjai a III/2.1. pontban felsoroltak.

 

3.2.        Az éves összesített közbeszerzési tervben rögzíteni kell:

-      a tervezett közbeszerzési eljárásokat,

-      a közbeszerzések becsült értékét (ÁFA nélkül),

-      a közbeszerzési eljárás eljárási rendjét,

-      a közbeszerzés pénzügyi forrását,

-      a közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontját,

-      az eljárást lebonyolító szervezetet.

 

3.3.    A közbeszerzési eljárás általában az éves összesített közbeszerzési terv alapján – kivételes, indokolt esetben a tervtől eltérően is – indítható. A tervben nem szereplő, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzés esetén a tervet az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor haladéktalanul módosítani kell, megjelölve a módosítás indokát is. A módosított közbeszerzési tervet a polgármester hagyja jóvá.

 

3.4.        A közbeszerzési terv - a Kbt. 5. § (1) – (2) bekezdés szerint - nyilvános. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési tervet 5 napon belül Barcs Város Önkormányzata honlapján közzé kell tenni, a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint.

 

4. Éves statisztikai összegzés

 

A Munkacsoport az éves közbeszerzésekről a Kbt. 16.§-a alapján külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegzést készít, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzések Tanácsának. Az éves statisztikai összegzést 5 napon belül Barcs Város Önkormányzata honlapján közzé kell tenni, a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint.

 

 

II. MEGBÍZOTT SZAKÉRTŐ ÁLTAL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁSOK

 

 1. 1.A közbeszerzési eljárás előkészítése, szakértő bevonása

 

1.1.    A közösségi, illetve nemzeti értékhatárt elérő értékű, valamint a III.1.1. pontban meghatározott kisebb értékű közbeszerzési eljárások értékét meghaladó közbeszerzési eljárások esetén az eljárás megindítása előtt a képviselő-testület határozatban dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárás során beérkezett ajánlatok értékelésére létrehozandó bírálóbizottság tagjairól és az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, szervezetek, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó és egyéb szakértő bevonásáról.

 

1.2.    A képviselő-testület jóváhagyja a részvételi/ajánlati felhívást.

 

1.3.    Ha a részvételi határidő, illetve az ajánlati határidő letelte előtt a felhívás módosítása szükségessé válik, úgy a megbízott külső szervezet (a továbbiakban: megbízott szakértő) által előkészített módosított hirdetményt a képviselő-testület hagyja jóvá.

 

1.4.    A megbízott szakértő feladatát írásos szerződésben egyértelműen rögzíteni kell. A szerződés elkészítéséért a jegyző felel.

 

2. A közbeszerzési eljárások lefolytatása

 

2.1.    A közbeszerzési eljárások lefolytatása a megbízott szakértő feladata. A megbízott szakértő szervezet vezetője, illetve az általa témafelelősként kijelölt személy felel az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért.

 

2.2.    A megbízott szakértő feladata:

-     részt vesz az éves közbeszerzési terv elkészítésében,

-     a beszerzés tárgyának, értékének, sajátosságának és egyéb, az eljárást befolyásoló körülményeknek figyelembe vételével a megbízott szakértő szervezet vezetője dönt az alkalmazni kívánt közbeszerzési eljárás fajtájáról,

-     a konkrét eljárás előkészítése során a részvételi/ajánlati felhívás és az ahhoz kapcsolódó dokumentáció összeállítása,

-     a két szakaszból álló eljárás alkalmazása esetén a részvételi felhívással együtt az ajánlati felhívást és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt egyidejűleg kell a megbízott szakértőnek elkészítenie,

-     a képviselő-testület jóváhagyását követően intézkedik a hirdetmények közzétételéről,

-     a dokumentációt az ajánlattevők számára rendelkezésre bocsátja,

-     előkészíti az ajánlatok értékelését, és segítséget nyújt a bírálóbizottság munkájához,

-     az ajánlatok elkészítése érdekében írásban feltett kérdésekre, az érintett szakterülettel folytatott egyeztetést követően megadja a válaszokat,

-     a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén gondoskodik annak jogcíméről, az eljárási fajta kiválasztásáról, az azt megalapozó körülményekről szóló, a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó tájékoztató elkészítéséről, valamint a Kbt. szerinti kézbesítéséről,

-     az eljárással szemben indított jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérő képviselete.

 

3. Az ajánlatok felbontása

 

3.1.    A megbízott szakértő feladata és felelőssége a bírálóbizottság munkájának segítése a részvételi jelentkezések és az ajánlatok felbontása, és azok jogszabály szerinti tartalmának a bontási eljáráson történő ismertetése során.

 

3.2.    A megbízott szakértő feladata a bontási eljárás, illetve a bontási eljáráson elhangzottak jegyzőkönyvezése, továbbá a jegyzőkönyvnek a Kbt-ben előírt határidőn belül valamennyi részvételre jelentkező és ajánlattevő részére történő kézbesítése.

 

4. Az ajánlatok elbírálása, a bírálóbizottság tevékenysége

 

4.1.    A közbeszerzési eljárások során a képviselő-testület az eljárás megindítása előtt határozattal dönt a bírálóbizottság tagjairól. A bírálóbizottság felállításakor törekedni kell arra, hogy a tagok száma páratlan legyen.

 

4.2.    A bírálóbizottság ülésére az írásos meghívót úgy kell kiküldeni, hogy a bizottság tagjai az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják.

 

4.3.    A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van. A döntéseket egyszerű szótöbbséggel hozzák meg.

 

4.4.    A részvételi jelentkezések/ajánlatok értékelésének keretében a bírálóbizottság feladata a jelentkezések/ajánlatok tartalmi és formai ellenőrzése, továbbá annak vizsgálata, hogy a részvételi jelentkezések illetve az ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

4.5.    A bírálóbizottság a részvételi jelentkezésekről és ajánlatokról részletes összefoglaló értékelő anyagot köteles készíteni, amely tartalmazza az eljárást lezáró döntési javaslatot az eljárás eredményére, illetőleg eredménytelenségére, az egyes részvételre jelentkezők/ajánlattevők alkalmasságára, illetőleg a részvételi jelentkezések/ajánlatok érvényességére, az eljárás nyertesének személyére.

 

4.6.    Tárgyalásos eljárás esetén a bírálóbizottság feladata a tárgyalások folytatása az ajánlattevőkkel. A tárgyalás során elhangzottakról a megbízott szakértő képviselője jegyzőkönyvet köteles készíteni.

 

4.7.    A bírálóbizottság üléséről a megbízott szakértő képviselője jegyzőkönyvet köteles készíteni, amelyhez mellékelni kell a tagok indokolással ellátott bírálati lapját is. Az ülés során készített jegyzőkönyvet az eljárás irataihoz kell csatolni.

 

4.8.    Ha az ajánlati/részvételi felhívás lehetővé teszi a megbízott szakértő a felhívásban foglaltak alapján, valamennyi részvételre jelentkező, illetve ajánlattevő számára azonos feltételekkel – a Kbt. rendelkezései szerint – gondoskodik a hiánypótlási felhívás összeállításáról.

 

4.9.    A bírálóbizottság gondoskodik a hiánypótlási felhívás alapján beérkezett iratok, dokumentumok tartalmi, formai ellenőrzéséről.

 

4.10.  Ha a Kbt. alapján a felhívásban előírt eredményhirdetési időpontra a részvételi jelentkezéseket, illetve ajánlatokat elbírálni nem lehet – a bírálóbizottság javaslata alapján – a polgármester a rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja.

 

4.11.  Az elbírálási határidő meghosszabbításáról és annak indokairól szóló tájékoztatás megküldéséről, továbbá ha szükséges az ajánlattevők ajánlati kötöttsége fenntartására vonatkozó nyilatkozatának bekéréséről a megbízott szakértő köteles gondoskodni.

 

5. Az eljárást lezáró döntés meghozatala

 

Az eljárást lezáró döntés meghozatalára a bírálóbizottság döntési javaslata alapján a Képviselő-testület jogosult.

 

6. Eredményhirdetés

 

6.1.    A megbízott szakértő köteles az eljárást lezáró döntés alapján elkészíteni a jogszabályban meghatározott minta szerinti összegzést, a kizárásról, az érvénytelenné nyilvánításról szóló írásbeli tájékoztatót, és a Kbt.-ben előírtak szerint kézbesíteni a részvételre jelentkezők, illetve az ajánlattevők részére.

 

6.2.    A megbízott szakértő köteles gondoskodni az eljárás eredményének kihirdetéséről és az eljárás eredményhirdetésén elhangzottak jegyzőkönyvezéséről.

 

6.3.    Az eljárás eredményéről, illetve eredménytelenségéről szóló tájékoztatót a megbízott szakértő készíti el, és gondoskodik annak a Kbt.-ben előírtak szerinti hirdetményi megjelentetéséről.

 

7. Szerződéskötés és a szerződés módosítása

 

7.1.    Eredményes közbeszerzés eljárás esetén a szerződés megkötésére (továbbiakban: közbeszerzési szerződés) a Kbt. előírásai szerint – az ajánlatkérői döntésnek megfelelően – kerülhet sor.

 

7.2.    A közbeszerzési szerződést a megbízott szakértő készíti el, a szerződés tartalmát a jegyző hagyja jóvá. A szerződést a nyertes ajánlattevővel a polgármester írja alá.

 

7.3.    A közbeszerzési szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 303.§-ában meghatározott okból kezdeményezhető. A közbeszerzési szerződés módosításáról a jegyző javaslata alapján a polgármester dönt. A közbeszerzési szerződés módosításának elkészítése a megbízott szakértő feladata.

 

7.4.    A közbeszerzési szerződés teljesítéséről, valamint a közbeszerzési szerződés módosításáról szóló, jogszabályban meghatározott minta szerinti tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről a megbízott szakértő köteles gondoskodni.

 

 

III. A KISEBB ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK

 

1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárás megindítása

 

1.1.    Az alábbi értékű közbeszerzési eljárások (a továbbiakban: kisebb értékű közbeszerzési eljárás) megindításáról a polgármester dönt, és jóváhagyja az ajánlattételi felhívás tartalmát.

 

Jelen szabályzat vonatkozásában kisebb értékű közbeszerzései eljárásnak az alábbi bekerülési értékű közbeszerzések tekintendők:

-     Építési beruházás esetében: a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési eljárások alsó határát meghaladó, de a nettó 80.000.000,- Ft-ot meg nem haladó értékű beszerzések.

-     Árubeszerzés esetében: a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési eljárások alsó határát meghaladó, de a nettó 25.000.000,- Ft-ot meg nem haladó értékű beszerzések.

-     Szolgáltatás megrendelése esetében: a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési eljárások alsó határát meghaladó, de a nettó 25.000.000,- Ft-ot meg nem haladó értékű beszerzések.

 

1.2.    A kisebb értékű közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásának elkészítése előtt a bírálóbizottság tagjaival a bontás és értékelés időpontját egyeztetni kell.

 

2. A közbeszerzési eljárások lefolytatása

 

2.1.    A kisebb értékű közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátását – a polgármester döntése alapján – hivatalos közbeszerzési tanácsadó, valamint a Polgármesteri Hivatalban állandó jelleggel működő Munkacsoport láthatja el. A Munkacsoport tagjai:

-     a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője, a Munkacsoport vezetője;

-     a Közgazdasági Iroda vezetője;

-     az Igazgatási Iroda vezetője – jogtanácsos.

 

2.2.    A polgármester felkérése alapján az adott eljárás szakmai összetettségének függvényében a Munkacsoport nem állandó tagjai lehetnek a képviselő-testület tagjai, a polgármesteri hivatal dolgozói, valamint külső szakemberek is.

 

2.3.    A Munkacsoport, vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladata:

-     összeállítja az ajánlattételi felhívást és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt,

-     a polgármester jóváhagyását követően intézkedik a felhívás megküldéséről, illetve a hirdetmények közzétételéről,

-     az ajánlati dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja,

-     az ajánlatok elkészítése érdekében írásban feltett kérdésekre, az érintett szakterülettel folytatott egyeztetést követően megadja a válaszokat,

-     segíti a bírálóbizottság munkáját a beérkezett ajánlatok bontása során,

-     az ajánlatok értékelésének előkészítése, biztosítja a bíráló bizottsági tagok részére az ajánlatok megvizsgálását,

-     ha az ajánlati/részvételi felhívás lehetővé teszi a felhívásban foglaltak alapján, valamennyi részvételre jelentkező, illetve ajánlattevő számára azonos feltételekkel – a Kbt. rendelkezései szerint – gondoskodik a hiánypótlási felhívás összeállításáról,

-     gondoskodik az elbírálási határidő meghosszabbításáról szóló tájékoztató megküldéséről,

-     elkészíti a bíráló bizottsági ülés jegyzőkönyveit,

-     tárgyalásos eljárás lefolytatása esetén, a tárgyaláson elhangzottakról jegyzőkönyvet készít,

-     elkészíti az összegzést, a kizárásról, alkalmatlanság megállapításáról, érvénytelenné nyilvánításról szóló írásbeli tájékoztatót,

-     tájékoztatja a polgármestert a jogorvoslati eljárásról,

-     a közösségi, illetve nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárások lefolytatása során kapcsolatot tart a megbízott szakértővel.

 

3. Az ajánlatok felbontása

 

3.1.    A Munkacsoport, vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladata és felelőssége a bírálóbizottság munkájának segítése az ajánlatok felbontása, és azok jogszabály szerinti tartalmának a bontási eljáráson történő ismertetése során.

 

3.2.    A Munkacsoport, vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladata a bontási eljárás, illetve a bontási eljáráson elhangzottak jegyzőkönyvezése, továbbá a jegyzőkönyvnek a Kbt.-ben előírt határidőn belül valamennyi részvételre jelentkező és ajánlattevő részére történő kézbesítése.

 

4. Az ajánlatok elbírálása

 

4.1.    A kisebb értékű közbeszerzési eljárások során beérkezett ajánlatok értékelésére létrehozott bírálóbizottság állandó tagjait a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület jelöli ki.

 

4.2.    Az önkormányzatnál működő bírálóbizottság tagjai:

 

A bírálóbizottság elnöke: Polgármester vagy akadályoztatása esetén alpolgármester

 

Bizottság tagjai:

-     a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság elnöke;

-     a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnöke;

-     a hivatalos közbeszerzési szakértő képviselője;

-     Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője.

 

4.3.    A konkrét beszerzésben, az ahhoz igazodó szakterület képviselőjének jelenlétét a bírálóbizottság munkájában minden esetben biztosítani kell. A bírálóbizottság munkájába bevonható nem állandó tagok személyéről - a bírálóbizottság javaslatára - a polgármester dönt.

 

4.4.    A bírálóbizottság ülésére az írásos meghívót úgy kell kiküldeni, hogy a bizottság tagjai az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják. Rendkívüli esetben a bírálóbizottság telefonon is összehívható.

 

4.5.    A bírálóbizottság tevékenysége és eljárása tekintetében jelen Szabályzat II/4. pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

4.6.    A bírálóbizottság üléséről a Munkacsoport, vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó jegyzőkönyvet köteles készíteni, amelyhez mellékelni kell a tagok indokolással ellátott bírálati lapját is. Az ülésről készített jegyzőkönyvet az eljárás irataihoz kell csatolni.

 

4.7.    A Munkacsoport, vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladata, hogy az ajánlatok elbírálását követően írásbeli összegzést készít, melyet a szerződés megkötése előtt valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni, és amely a Közbeszerzési Értesítőben is közzétehető.

 

5. Az eljárást lezáró döntés meghozatala

 

5.1.    A kisebb értékű közbeszerzési eljárások esetén az eljárást lezáró döntés meghozatalára a bírálóbizottság döntési javaslata alapján a polgármester jogosult.

 

5.2.    A Munkacsoport, vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladata az összegzés, a kizárásról, alkalmatlanság megállapításáról, érvénytelenné nyilvánításról szóló írásbeli tájékoztató elkészítése.

 

6. Szerződéskötés és a szerződés módosítása

 

6.1.    Eredményes közbeszerzés eljárás esetén a szerződés megkötésére (továbbiakban: közbeszerzési szerződés) a Kbt. előírásai szerint – az ajánlatkérői döntésnek megfelelően – kerülhet sor.

 

6.2.    A szerződés tervezetét a Munkacsoport, vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó készíti el, a szerződés tartalmát a jegyző hagyja jóvá. A szerződést a nyertes ajánlattevővel a polgármester és a jegyző írja alá.

 

6.3.    A közbeszerzési szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 303.§-ában meghatározott okból kezdeményezhető. A közbeszerzési szerződés módosításáról a jegyző javaslata alapján a polgármester dönt. A közbeszerzési szerződés módosításának elkészítése a Munkacsoport, vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladata.

 

6.4.    A közbeszerzési szerződés teljesítéséről, valamint a közbeszerzési szerződés módosításáról szóló, jogszabályban meghatározott minta szerinti tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről a Munkacsoport, vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles gondoskodni.

 

 

IV. A KÖZBESZERZÉSSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK,

FELELŐSSÉGI REND

 

1.   Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok

 

1.1.    Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személynek, szervezetnek a közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, illetve annak belső ellenőrzésében való részvétele előtt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell kitöltenie.

 

1.2.    A közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízott külső személy, illetve szervezet vonatkozásában az összeférhetetlenségi nyilatkozatot már az eljárás lebonyolítására vonatkozó árajánlatkérés mellékleteként meg kell küldeni.

 

1.3.    Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az adott közbeszerzés iratainak dokumentumaival együtt kell nyilvántartani.

 

 

 

2. A jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok

 

2.1.    Az önkormányzat közbeszerzési eljárásait érintő, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt indult jogorvoslati eljárásról a jegyző legkésőbb a tudomásra jutástól számított 2 munkanapon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.

 

2.2.    A Közbeszerzési Döntőbizottsági, illetőleg bírósági eljárásban az önkormányzat jogi képviseletéről az adott eljárásban a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

 

3. A közbeszerzési eljárások dokumentálása

 

3.1.    A közbeszerzési eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.

 

3.2.    Az eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs kötelezettség a megbízott szakértőt, illetve a Munkacsoportot terheli.

 

4. A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje

 

4.1.    A polgármester és a képviselő-testület felel minden, a közbeszerzési eljárás folyamán hozott eljárást, illetve részvételi szakaszt lezáró határozatért.

 

4.2.   A polgármester és a jegyző felel a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvényességéért.

 

4.3.    A bírálóbizottság tagjai együttesen felelnek a Kbt. 8.§ (3) bekezdésében meghatározott és egyetértő szavazatukkal támogatott bizottsági határozat, valamint javaslat és szakvélemény törvényességéért.

 

4.4.    A közbeszerzési eljárásban közreműködő megbízott külső személy vagy szervezet felel minden olyan intézkedésért, mulasztásért, illetve az abból származó kár, költség, bírság megfizetéséért, amely a jogszabályi előírások be nem tartása folytán keletkezik.

 

4.5.    A jegyző felel az önkormányzat jelen szabályzatban foglalt feladatának, e szabályzatnak, valamint a Kbt.-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő teljesítéséért.

 

4.6.    A közbeszerzési szabályzatban foglaltak megsértése esetén a felelősség megállapítása csak felróhatóságon alapulhat.

 

4.7.    Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága a felelősségi rend alapján konkrét személlyel szemben – kivéve a 4.8. pontban megjelölteket – bírság kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetését az önkormányzat átvállalja. Ha a felróható magatartás egyben kártérítési vagy fegyelmi felelősséget alapoz meg, úgy ezen eljárások lefolytatásától nem lehet eltekinteni.

 

4.8.    A közbeszerzési eljárás során közreműködő szaktanácsadó, szakértő, illetve a közbeszerzési eljárás lebonyolítására felkért külső szervezet az általa konkrét közbeszerzési eljárásban okozott károkért a polgári jog szabályai alapján felel. Erre vonatkozóan a szaktanácsadóval, a szakértővel, illetve a megbízott külső szervezettel a feladat ellátására kötött szerződésben rendelkezni kell.

 

5. Belső ellenőrzés

 

5.1.    A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának és dokumentálásának – a Kbt. és jelen Közbeszerzési Szabályzat szerinti – szabályszerűségét a belső ellenőrzés rendszerében kell ellenőrizni.

 

5.2.    A polgármester minden év június 30-ig tájékoztatja a képviselő-testületet a megelőző év közbeszerzési eljárásairól. A tájékoztató elkészítésével kapcsolatos feladatokat a Munkacsoport végzi.

 

 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A Szabályzat 2010. november 18. napján lép hatályba.

 

Rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett közbeszerzésekre, valamint az annak alapján megkötött közbeszerzési szerződésekre és jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.

 

 

Barcs, 2010. november 18.

 

 

 

Karvalics Ottó

polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

Záradék:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 255/2010. (XI. 18.) sz. határozatával hatályon kívül helyezte a 266/2009.(XI.26.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát és elfogadta a jelen Közbeszerzési Szabályzatot.

 


MELLÉKLETEK

 

1.sz. melléklet

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI

NYILATKOZAT

 

 

 

 

 

Alulírott ……………………..., (anyja neve: ……………….., szül: …………………....) ……………………………………... szám alatti lakos, Barcs Város Önkormányzata/Barcs Város Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérő által kiírt ………………………………… tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárással kapcsolatban, mint az eljárásba bevont személy kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 10. §-ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn, vagyis:

a) a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állok;

b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő-bizottságának tagja nem vagyok;

c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem;

d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója nem vagyok.

 

 

Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat kizárólag az eljárásban használom fel, és a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 73. §-ának (2) bekezdésében meghatározott üzleti titkokat megőrzöm.

 

 

Barcs, ………… év ……………………… hó ……… nap

 

 

 

 

 

                                                                                         …………………………………

     aláírás          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.a. sz. melléklet

A bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja

 

 

Tárgy:         „……………………………………………………………………………..….”

tárgyában – a Közbeszerzési Értesítő ………………….. számában ………….

számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás bírálata

 

 

Ajánlattevő neve:

 

 

Bírálati szempontok:

(ajánlatkérési felhívás szempontjainak megfelelő feltételek)

 

 

Az ajánlattételi felhívásban előírt nyilatkozatok

Megfelel/nem felel meg

1.)

 

 

2.)

 

 

3.)

 

 

4.)

 

 

 

Az ajánlat érvényes/érvénytelen:

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

 

 

Barcs, ………. év ………………… hó …… nap

 

 

 

 

                                                                                       …………………………………….

                                                                                                    bírálóbizottság tagja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.b. sz. melléklet

 

Bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja

 

Tárgy:         „……………………………………………………………………………..….”

tárgyában – a Közbeszerzési Értesítő ………………….. számában ………….

számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás bírálata

 

 

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

 1. 1.………………………………………… (székhely: …………………………………)
 2. 2.………………………………………… (székhely: …………………………………)
 3. 3.………………………………………… (székhely: …………………………………)

….

 

Az ajánlatok szakmai értékelése az alábbi részszempontok, pont- és súlyszámok alkalmazásával történt:

 1. 1.részszempont: ……………………….   (pontszám: ……………, súlyszám: …….…)
 2. 2.részszempont: ……………………….   (pontszám: ……………, súlyszám: …….…)
 3. 3.részszempont: ……………………….   (pontszám: ……………, súlyszám: …….…)

 

1. sz. ajánlattevő:

Az elbírálás részszempontjai

A részszempontok súlyszámai

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és súlyszám szorzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szorzatok összege

-

-

 

 

2. sz. ajánlattevő:

Az elbírálás részszempontjai

A részszempontok súlyszámai

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és súlyszám szorzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szorzatok összege

-

-

 

 

3. sz. ajánlattevő:

Az elbírálás részszempontjai

A részszempontok súlyszámai

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és súlyszám szorzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szorzatok összege

-

-

 

 

 


Szöveges indoklás:

(egyes ajánlattevők részére az elbírálási részszempontok alapján adott egyes pontokról, azok súlyszámmal felszorzott szorzatáról, mint értékelési pontszámról):

 

……………………………………………………………………………………………….......

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

A fentiekben megjelölt indokok alapján az ajánlatkérő számára:

 

a.) a legkedvezőbb ajánlatot ……..……………………………………………………………...

ajánlattevő adta,

 

b.) a második legkedvezőbb ajánlatot …………………………………………………………..

ajánlattevő adta.

 

 

Barcs, ……… év ………………….. hó …….. nap

 

 

                                                                                      …………………………………….

                                                                                                     bírálóbizottság tagja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.c. sz. melléklet

 

Bírálóbizottság tagjainak bírálati lapja

 

Tárgy:         „……………………………………………………………………………..….”

tárgyában – a Közbeszerzési Értesítő ………………….. számában ………….

számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás bírálata

 

 

 

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

 1. 4.………………………………………… (székhely: …………………………………)
 2. 5.………………………………………… (székhely: …………………………………)
 3. 6.………………………………………… (székhely: …………………………………)

 

 

A beérkezett ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja.

 

 

A fentiekben megjelölt indokok alapján az ajánlatkérő számára:

 

a.) a legkedvezőbb ajánlatot ……..……………………………………………………………...

ajánlattevő adta,

 

b.) a második legkedvezőbb ajánlatot …………………………………………………………..

ajánlattevő adta.

 

 

Barcs, ……… év ………………….. hó …….. nap

 

 

                                                                                      …………………………………….

                                                                                                     bírálóbizottság tagja

 

Választás 2022