Ma 2022. augusztus 07., vasárnap, Ibolya napja van. Holnap László napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:      1233-77 / 2010

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2010. december 22-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 8.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Szalai Balázs és Szemere Márta képviselő-testületi tagok

 

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető; Sólyominé H. Katalin irodavezető, dr. Ivelics Ramón Utasi Miklós irodavezető helyett, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 10 fő megjelent.

Javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

292/2010. (XII.22.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirend megtárgyalását fogadta el:

 

1./   Igazságügyi szakértői megbízási szerződés kötése a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel

(Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Szalai Balázs képviselő távolléte miatt Halász Istvánné képviselő-testületi tagot válassza meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

A képviselő-testület –  egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

293/2010. (XII.22.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület Halász Istvánné képviselő-testületi tagot megválasztotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ Igazságügyi szakértői megbízási szerződés kötése a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel

(Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottsággal rendkívüli együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, mindkét Bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Karvalics Ottó polgármester:

Finanszírozás szempontjából jelentős gondjaink vannak, szeretnénk egy hosszabb távú megoldást. Bízik abban, hogy ez az anyag arra alkalmas, hogy hosszú távon a jelenlegi problémák megoldásában segítsen. A szakmai vélemények hiánya miatt volt kénytelen ezt a lépést megtenni.

Kérdés:

Henger János képviselő-testületi tag:

Az első e-mail-ben érkezett becsatolt levében 9.000 e + 25% ÁFA szerepel. A megbízási szerződésben bruttó 6.500 e összeg, a határozati javaslatban 6.500 e + ÁFA összeg szerepel. Melyik a valós összeg?

Válasz:

Karvalics Ottó polgármester:

Egy másik cég ajánlata a bruttó 11.250 e Ft. Kértünk máshonnét is ajánlatot, 6.500 e nettó összegről tárgyalt előzetesen. Mivel az ÁFA is terhel, ki kellett egészíteni ezzel a határozati javaslatot.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

294/2010. (XII.22.) sz. határozat:

1. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társasággal (1148 Budapest, Fogarasi út 58., képviseli: dr. Szebellédi István ügyvezető) kötendő igazságügyi szakértői megbízási szerződést Barcs Város Önkormányzata gazdálkodásának állapotfelmérésére vonatkozóan jóváhagyta, és felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a szerződés aláírására.

 

2. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6.500.000 Ft + ÁFA megbízási díjat Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 8.08 órakor bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                       Halász Istvánné

jegyzőkönyv-hitelesítő                                          jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022