Ma 2022. augusztus 16., kedd, Ábrahám napja van. Holnap Jácint napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:      1233-69/ 2010

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2010. november 18-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 13.00 órakor megtartott üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szalai Balázs és Szemere Márta képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Szakos Gábor és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok igazoltan

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Eigner János és Rezsonya Róbert, a KAPOS Volán Zrt. munkatársai; Migács Zsuzsanna, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet-vezetője; Tormáné Ivánfi Irén és Pintér Istvánné belső ellenőrök, Tarlós István tűzoltóparancsnok, dr. Del Fabró Gusztáv, Cservölgyiné Rácz Ildikó, Katona Istvánné, Károlyi Judit, Krisztián Dániel, Tóth Anikó, Gál Gábor, Kertész Jánosné javasolt nem képviselő bizottsági tagok; Presingné Farkas Irma, Juhász László, Légrádi Frigyesné és Perger József részönkormányzati testületi tag jelöltek, Varga Ilona, a Barcsi Szociális Központ vezetője, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 10 fő megjelent. Vekkeli Józsefné tanácsnok betegség miatt maradt távol, Szakos Gábor jelezte, hogy késve érkezik.

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a 4. számú napirend után, a településrészi önkormányzat tagjainak eskütételét követően tárgyalja meg. A zárt ülés napirendi pontjainak megtárgyalását követően a nyílt ülés további napirendi pontjainak megtárgyalására kerüljön sor.

 

Javasolta továbbá, hogy a Képviselő-testület a következő napirendi pontokat vegye fel a nyílt ülés napirendjére:

 

26./   Az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének emelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

27./  100 millió Ft éven belüli hitel felvétele

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Kérdés:

Henger János képviselő-testületi tag:

A zárt ülés besorolás csak sorszám szerinti változás jelent?

 

Válasz:

Karvalics Ottó polgármester:

Igen. A 4. napirendi pontot követően lesz a zárt ülés, a felsorolt napirendi pontok szerint.

235/2010. (XI.18.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

1./       Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./       A KAPOS VOLÁN Zrt. 2009. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

3./     A KAPOS VOLÁN  Zrt.-vel 2002. november 28-án megkötött tartós bérleti szerződés meghosszabbítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

4./       A településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása, eskütételük

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Zárt ülés napirendi javaslata:

 

 

5./       Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2010. évi kiegészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

6./       Önkormányzati bérlakások bérbeadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

7./       Önkormányzati bérlakások bérleti jogának meghosszabbítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

8./       Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása

Előadó: dr. Kis M. János Attila tanácsnok, a bizottság elnöke

9./       Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása

Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, a bizottság elnöke

 

10./   A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása

Előadó: Szakos Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke

 

11./   Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása

Előadó: Fodor Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke

12./   A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása

Előadó: Henger János tanácsnok, a bizottság elnöke

Nyílt ülés további napirendi javaslatai:

13./   A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele

14./   A 2011. évi kiemelt célok meghatározása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság teljesítményszint felméréséhez

Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

15./   A költségvetési szervek 2011. évi ellenőrzési terve

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

16./   A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2011. évi keretösszegének megállapítása

Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, a bizottság elnöke

17./   Beszámoló a többcélú kistérségi együttműködés tapasztalatairól, a társulási tanácsban végzett tevékenységről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

18./   Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

19./   Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi háromnegyed éves költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

20./   A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, azok mérséklésének és megvonásának szabályairól szóló 5/2004. (II.6.) rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

21./   Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

22./   Feigli Ferenc volt polgármester 40 éves jubileumi jutalma

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

23./   „Barcs a turisták új felfedezése” című kiadvány és DVD megjelentetésének elhalasztása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

24./ Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, létszámleépítés elrendelése

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

25./    Nyilatkozat a Barcsi Sport Club 2011. évi támogatásáról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

26./ Az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének emelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

27./ 100 millió Ft éven belüli hitel felvétele

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

28./  Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

236/2010. (XI.18.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

Vélemény:

Henger János képviselő-testületi tag:

Az 1. oldal alján a vételár esetében nem kifizetésről, hanem befizetésről van szó.

 

 

A képviselő-testület –  egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

237/2010. (XI.18.) sz. határozat:

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

238/2010. (XI.18.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

2./ A KAPOS VOLÁN Zrt. 2009. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a KAPOS Volán Zrt. munkatársait, Rezsonya Róbert és Eigner János urakat. Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula bizottsági tag (Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök távollétében):

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

239/2010. (XI.18.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a KAPOS VOLÁN Zrt., a barcsi helyi buszközlekedés működési költségeinek alakulására vonatkozó beszámolóját elfogadta. A beszámoló szerint számított nyereség és tényleges nyereség közötti nyereségkülönbség pótlását, és veszteség kiegyenlítését, összesen 726 e Ft-ot számla alapján biztosítja, ezzel egyidőben intézkedik a kapott 297 e Ft állami normatív támogatás szolgáltató felé történő megtérítésére. A 2010. évi költségvetésben tervezett előirányzatból felszabaduló 774 e Ft-ot a 2010. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka keretére csoportosítja át.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

3./ A KAPOS VOLÁN  Zrt.-vel 2002. november 28-án megkötött tartós bérleti szerződés meghosszabbítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Hozzászólás:

Racsek József alpolgármester:

A városban terjedő szóbeszédek miatt szükségesnek tartotta elmondani, hogy nem fog megszűnni az iskolabusz, ugyanúgy szállítja a KAPOS Volán Zrt. a gyerekeket iskolába.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

240/2010. (XI.18.) sz. határozat:

1./     Barcs Város Képviselő-testülete határozott arról, hogy a KAPOS VOLÁN Zrt.-vel 2002. november 28-án az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező autóbusz üzemeltetésére kötött tartós bérleti szerződést 2010. december 31-ig meghosszabbítja 100.000.- Ft + ÁFA bérleti díj ellenében. A bérleti díj esedékességét a szerződés meghosszabbításának aláírásától számított 15 napon  belül kell teljesíteni a bérlőnek.

 

2./     Barcs Város Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a KAPOS VOLÁN Zrt. vételi szándékát az autóbuszra a Társasággal előzetesen egyeztetve készítse elő, és a soron következő ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

4./ A településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása, eskütételük

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Hozzászólások:

Karvalics Ottó polgármester:

Simon Péter drávaszentesi jelölt visszalépett a jelöltségtől, nem kerül választásra.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

Kérte a Képviselő-testületet, hogy a településrészi szavazás eredményeként kialakult sorrendnek megfelelő javaslatot támogassa.

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

241/2010. (XI.18.) sz. határozat:

1./       A képviselő-testület a 14/1995. (V.26.) sz. rendelet 4.§ (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a

 

Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tagjának

Légrádi Frigyesnét,              - egyhangúlag -

Perger Józsefet - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett -

 

megválasztotta.

 

2./       A képviselő-testület a 14/1995. (V.26.) sz. rendelet 4.§ (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a

 

Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tagjának

Presingné Farkas Irmát,       - egyhangúlag -

Juhász Lászlót - egyhangúlag –

 

megválasztotta.

Felelős:          Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző a határozat közléséért

Határidő:        2010. november 30.

A településrészi önkormányzatok tagjai az esküt letették, az esküokmány aláírásra került.

 

Karvalics Ottó polgármester gratulált a megválasztott részönkormányzati tagoknak, jó munkát kívánt számukra. A képviselő-testület ülését 13.30 órakor bezárta.

 

 

A képviselő testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:      1233-71/ 2010

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2010. november 18-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 14.03 órakor megtartott üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szalai Balázs és Szemere Márta képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Szakos Gábor és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok igazoltan

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Migács Zsuzsanna, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet-vezetője; Tormáné Ivánfi Irén és Pintér Istvánné belső ellenőrök, Tarlós István tűzoltóparancsnok, dr. Del Fabró Gusztáv, Cservölgyiné Rácz Ildikó, Katona Istvánné, Károlyi Judit, Krisztián Dániel, Tóth Anikó, Gál Gábor, Kertész Jánosné javasolt nem képviselő bizottsági tagok; Varga Ilona, a Barcsi Szociális Központ vezetője, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 10 fő megjelent.

Karvalics Ottó polgármester ismertette a megválasztott nem képviselő bizottsági tagok nevét, majd felkérte a jelenlévő tagokat az eskü letételére.

Napirend tárgyalása:

13./ A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele

A bizottságok megválasztott nem képviselő tagjai az esküt letették, az esküokmány aláírásra került.

Karvalics Ottó polgármester:

Gratulált a megválasztott bizottsági tagoknak, kérte a bizottság munkájának támogatását.

14./ A 2011. évi kiemelt célok meghatározása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság teljesítményszint felméréséhez

Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Bizottsági vélemény:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdések:

Henger János képviselő-testületi tag:

A határozati javaslat 3. és a 6. pontja mit jelent pontosan? A 6. pont kapcsolatban áll-e a város által működtetett intézményekkel? A második 3-as pontra utalt.

Válaszok:

Tarlós István tűzoltóparancsnok:

Az erdők védelmének fokozott felügyelete a tűzoltóság éves tevékenységének egy kiemeltebb szegmensét képezi, különösen e területen lévő védett erdőkre. Megérkezett a régóta várt erdőtüzes gépjármű, amely szintén erősíti ezt a tevékenységet.

Az önkormányzati intézmények is részét képezik a 6. pontban megjelölt ellenőrzési tevékenységnek. Törvény rendelkezik a teljesítményértékelés szükségességéről, így e feladatot teljesítik.

Vélemény:

Henger János képviselő-testületi tag:

Törvény általi keretekben kapja a szerv megbízását, kinevezését. Nem érti, miért kell ezzel a témával ilyen szinten foglalkozni. Ez nem a parancsnok úr hibája. Kérte Karvalics Ottó országgyűlési képviselőt, tegyen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy ilyen és ehhez hasonló tárgyakban ne kelljen a képviselő-testületnek döntést hoznia, így a Polgármesteri Hivatal esetében sem.

Kérdés:

Szabadi József képviselő-testületi tag:

A 7. pont a tűzoltóság állományára vonatkozik vagy a Barcs területén tevékenykedő vállalatokra, szervezetekre?

Válasz:

Tarlós István tűzoltóparancsnok:

Ez alapvetően a tűzoltóság állományára vonatkozik, különösen azokra az új technikákra, melyeket pályázat formájában kaptak meg. Ezen eszközök rendszerbe állítása több hónapot vesz igénybe. Az erdőtüzes gépjárműre a mai napig nem tudta kiképeztetni teljes egészében a gépjárművezetői állományt, mert a felügyeleti szervek által működtetett oktatási központ nem képes fogadni. Addig egy szűkített körrel dolgoznak. December 10-ig személyre szabottan teljesítményértékelést kell végezni a 49 személyre. Ez egy több hónapos előkészületi munka végeredménye lesz. A parancsnokra is készül teljesítményértékelés.

 

Vélemények:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Egyetértett a Henger János képviselő által elmondottakkal. Ez egy bürokráciának megfelelő anyag. Problémát jelentene, ha a felsorolt feladatokat csak azért végeznék el, mert az Önkormányzat kéri. Valamilyen szűkítést kellene eszközölni.

Karvalics Ottó polgármester:

A tűzoltóság államilag finanszírozott szerv. Kettős rendszer indult el. Az egyik a központosítási törekvést tűzi ki célul, a másik meghagyná helyben, sokkal több jogosultsággal, csak az oktatás és a fejlesztés lenne központi rendszer.

Jogszabály adja meg azon elveket, amelyek alapján a minősítés szükséges. A kettősségek meg fognak szűnni, ehhez még időt kért.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

250/2010. (XI.18.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló többször módosított 1996. évi XLIII. tv. 245/F. § /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Barcs Város Hivatásos Tűzoltósága 2011. évi teljesítménykövetelmények  alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozta meg:

 

1./ Az alkotmányos rend, a vonatkozó jogszabályok és szabályok betartásával védje működési területén az emberi életeket és anyagi javakat.

 

2./    A Tűzoltóság alaptevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokon, valamint az SZMSZ-ben és az éves munkatervben meghatározott feladatok végrehajtása.

 

3./ A hivatásos önkormányzati tűzoltóság éves költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok alapján.

 

4./ Az erdők tűzvédelmének fokozott felügyelete.

 

5./ A lakosság rendszeres tájékoztatása a tűzesetek és műszaki balesetek leggyakrabban előforduló okairól és a megelőzés lehetséges eseteiről.

 

6./ A hatósági munka törvényességi színvonalának emelése, a napi munkavégzés során a törvényesség következetes érvényre juttatása.

 

7./ Az illetékességi területén lévő intézményeknél, gazdálkodó egységeknél folyamatosan kísérje figyelemmel a tűzvédelmi előírások érvényesülését.

 

8./ Biztosítani kell az új tűzoltás technikai eszközökkel kapcsolatos ismeretek készség szintű elsajátítását.

 

9./ A tűzoltóságon kialakított egységes követelménytámasztás és a magas színvonalon végzett szakmai munka további erősítése és megtartása.

 

10./ A pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kísérése, a különböző pályázati lehetőségek feltérképezése és a pályázatokon történő részvétel előkészítése.

 

11./ Kapcsolattartás a katasztrófavédelem szervezetébe tartozó szerveken túl a társszervekkel, mint: rendőrség, mentőszolgálatok és egyéb szervezetekkel, polgárőrség, közterület-felügyelet.

 

12./ A tűz és káresetek megelőzésével kapcsolatban emeljék a megelőző munka hatékonyságát, mind hatósági, mind szakhatósági területen. Törekedjenek a gyors és polgárbarát ügyintézésre.

 

13./ Árvíz, egyéb katasztrófa, vagy rendkívüli helyzet esetén a humán erőforrások maximális kihasználásával törekedni kell a minél nagyobb segítségnyújtásra.

 

14./ Felkészülés a 2011. évi átfogó gazdasági ellenőrzésre.

 

Felelős: Tarlós István tű. alez. tűzoltóparancsnok

Határidő: 2010. december 10. /megállapításra/

2011. december 10. /értékelésre/

15./ A költségvetési szervek 2011. évi ellenőrzési terve

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Bizottsági vélemény:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását, azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság lehetőség szerint 1-1 fővel vegyen részt az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzésében, ne legyen kötelezettség a részvétel. A bizottság javaslatát a bizottságok létszámának csökkenésével indokolta.

Hozzászólás:

Karvalics Ottó polgármester:

A bizottságoknak mind a képviselő, mind a nem képviselő tagjaitól sokkal több munkát vár el. Ez sokkal több időt igényel, ezért fogalmazta meg, hogy lehetőségükhöz mérten vegyenek részt a munkában.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

251/2010. (XI.18.) sz. határozat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztett 2011. évi ellenőrzési tervet, és elrendelte annak végrehajtását.

Felelős:          Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:        értelem szerint

2./ Barcs Város Képviselő-testülete megbízta a Pénzügyi, Gazdasági és Integrációs Bizottságot, hogy a 2011. évben lehetőség szerint 1-1 fővel vegyen részt az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzésében.

 

Felelős: Szakos Gábor, a Pénzügyi, Gazdasági és Integrációs Bizottság elnöke

Határidő: értelem szerint

 

3./ A szakbizottságok 1-1 fővel - nem kötelező jelleggel - részt vehetnek az ellenőrzésben. A szakbizottságok elnökeit meg kell kérdezni, hogy részt kívánnak-e venni az adott ellenőrzésben.

 

Felelős: a bizottságok elnökei

Határidő: értelem szerint

16./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2011. évi keretösszegének megállapítása

Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, a bizottság elnöke

Bizottsági vélemény:

Szemere Márta bizottsági tag (Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök távollétében):

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A bizottság javasolta, hogy a 3.000.000.- Ft összeg továbbra is maradjon. Nagy szüksége van a diákoknak erre a segítségre. Az összeg meg tud duplázódni.

Fodor Gyula bizottsági tag:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdések, hozzászólások:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Korábban ugyanannyi támogatási összeget tett hozzá a megye és a kormányzat, mint amennyit az Önkormányzat. Ez jelenleg hogyan néz ki? Egyik diák említette, hogy további összegeket nem kapott.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Felajánlotta, amennyiben szükséges, a hivatal dolgozójától elkéri a hatályos szabályzatokat. A megye pénzügyi kerete is befolyásolja az elhangzottakat.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Jelenleg „A” és „B” típusú pályázat van, korábban csak egy típusú volt. Az állami büdzsé és a megyei önkormányzat is tesz hozzá, a százalékról nincs pontos információja.

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Korábban 1/3-1/3-1/3 volt az arány. Most nem így van?

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Ha egy önkormányzatnak kevesebb pénz jut erre a feladatra, más összeget tud felajánlani, mások lesznek az arányok. A bizottság rendkívüli ülésen tárgyalja ezt az anyagot a jogszabályok figyelembe vételével.

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Amikor döntés születik, az adott személy kap valamilyen tájékoztatást, hogyan tevődik össze a támogatás? A többi részről nem tudjuk tájékoztatni?

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Folyamatosan egyeztet a hivatal kompetens munkatársa a megyével. Csak akkor tudunk tájékoztatást nyújtani, ha tudjuk, hogy a másik két fél mekkora összeget szavaz meg erre a célra.

Karvalics Ottó polgármester:

1/3-1/3 maradt az arány. Az állam hozzá fogja tenni az 1/3-ot. A megyei önkormányzat álláspontját nem ismeri. A központi támogatás egyenlő lesz a települési önkormányzatéval.

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

252/2010. (XI.18.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2011. évi fordulójára – a 2011. évi „A” és „B”, valamint 2010., 2009., 2008. évi „B” típusú pályázatok támogatására – 3 millió Ft kiadási előirányzat betervezését rendelte el Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

17./ Beszámoló a többcélú kistérségi együttműködés tapasztalatairól, a társulási tanácsban végzett tevékenységről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Hozzászólás:

Henger János képviselő-testületi tag:

Kérte, hogy a munkaszervezet szervezeti modelljét tartalmazó vázlat valamilyen módon kerüljön kiküldésre.

Karvalics Ottó polgármester:

A szervezetben mobilitás van, megítélése szerint jól működik. Fontos, hogy minden polgármesteri hivatal kapja meg a szervezeti felépítést; váljon egyértelművé, ki, mit intéz.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

253/2010. (XI.18.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kistérségi együttműködés tapasztalatairól, a polgármester Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

18./ Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula bizottsági tag:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását. Az év közbeni testületi döntések átvezetésére került sor a rendeletben.

A képviselő-testület – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett –  megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (XI.26.) rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

19./ Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi háromnegyed éves költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula bizottsági tag:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Felhívta a képviselő-testületi tagok, intézményvezetők, hivatali dolgozók figyelmét, negatív az a tendencia, mely szerint a kintlévőségek folyamatosan emelkednek. Ha ezt a folyamatot nem tudjuk megállítani, az Önkormányzatra nézve nem lesz kedvező. Előre kellene lépni. A költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásnál foglalkozni kell ezzel a témával.

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szemere Márta bizottsági tag:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Vélemény:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Az étkezési térítési díjaknál jelentkező hiányoknál az a legnagyobb probléma, hogy egyre jobban elszegényedő családokkal találkoznak.

 

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag 15.00 órakor megérkezett az ülésre, a képviselő-testület 11 fővel folytatta tevékenységét.

 

 

Amikor nincs jövedelme a családoknak, nehéz a hátralékot behajtani. Indokolt lenne egy felmérés, hogy milyen háttérrel rendelkező családokról van szó, illetve egy preventív koncepció kidolgozása. Ha felhalmozódnak, szinte már semmit nem lehet tenni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Be kellene szednünk a tartozásokat. A dolgozó többgyermekeseken sokat segít az új adókedvezmény; három gyermeknél szinte a bruttó bért hazavihetik.

A munkahelyteremtés lesz a legfontosabb feladatatunk a költségvetés rendbetételét követően. Látnunk kell az intézmények helyzetét. Javaslatokat kért a költségvetés tárgyalásáig.

Vélemények:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A mélyszegénységben élő családoknál nem segít a családi adózás intézménye. A 16%-os adókulcs következtében kevesebb SZJA kerül vissza a város büdzséjébe, ez az önkormányzat életét fogja nehezíteni. Ennek a kezelésére fel kell készülni.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A 16%-os SZJA-val együtt jár más is. Van más kompenzációs kormányzati intézkedés. Bízik abban, hogy az intézményfenntartás normatív támogatási rendszere fog változni. Vajon hogyan kerültek az intézmények ilyen helyzetbe?

 

Karvalics Ottó polgármester:

Nem kerül kevesebb adó vissza a 16%-os adókulcs alapján. Az alacsony fizetésűek nem fognak kevesebbet keresni, egy bizonyos szint felett pedig több pénz marad az embereknél. Remélhetőleg többet fognak a városban elkölteni.

Talán a tegnapi nappal kikerültünk a nagy bajból.

A képviselő-testületi és a bizottsági tagoktól több munkát, több feladatot igényel, több időráfordításra van szükség. Közösen kell megoldani a problémát.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

254/2010. (XI.18.) sz. határozat:

A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata 2010. évi háromnegyed éves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

20./ A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, azok mérséklésének és megvonásának szabályairól szóló 5/2004. (II.6.) rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Az anyag 1. oldalának alján a 6 tanácsnok ugye elírás?

Válasz:

Karvalics Ottó polgármester:

A településrészi önkormányzat vezetője tanácsnok, Henger János képviselő részönkormányzati vezetőként és bizottsági elnökként is tanácsnok.

Vélemények:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Önmérsékletet kell gyakorolni. Etikátlannak tartja a képviselői díjak ilyen mértékű emelését. 8.000 e Ft éves megtakarítást lehetne elérni, amennyiben maradna az 1,3-as szorzó.

Ander István képviselő-testületi tag:

Nem tartja etikusnak a tiszteletdíj emelését. A  képviselők, valamint a bizottságok száma és létszáma csökkent. A többletmunka csökkenthető jó szervezéssel, tervezéssel és a feladatok végrehajtásának minden oldalú biztosításával. Katasztrofális pénzügyi helyzetben van a város, negatív üzenete lenne a képviselői tiszteletdíjak emelésének.

Karvalics Ottó polgármester:

Az volt a kiindulási alap, hogy a korábbi bértömeget ne lépjük át. Nem emelkedett a mérték az előzőhöz képest. Több közösségi és egyéni munkát elvárva, a keretet nem átlépve adjuk meg a lehetőséget a munka megfizetésére. A közösségi munka nélkül nem tartanánk itt. A szorzók alapján minimális, 0,3%-os az emelés mértéke. A korábbi ciklusokban nem várták el a képviselőktől  a jövőben általa elvárt teljesítményt.

A képviselőkre támaszkodni kell. Az intézmények vezetőitől is sokkal több munkát, javaslatot vár. Az előző keretet nem léptük túl, a főállású alpolgármesterrel sem; nem tartja etikátlannak az emelést. Az SZMSZ-ben meghatározza az elvárásokat a képviselőkkel, bizottsági tagokkal, alpolgármesterrel szemben. El fogja vonni a pénzt attól, aki nem érdemli meg, például távol marad az ülésekről. Fontos, hogy legyen véleményük a bizottságok tagjainak, mindenki vegyen részt a város irányításának munkájában.

A képviselő-testület – 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett –  megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2010. (XI.26.) önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, azok mérséklésének és megvonásának szabályairól szóló 5/2004. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

21./ Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

255/2010. (XI.18.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezte a 266/2009. (XI.26.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát, és elfogadta a jelen előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

22./ Feigli Ferenc volt polgármester 40 éves jubileumi jutalma

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a vita eredményeként javasolta, hogy ne kerüljön a Képviselő-testület elé a „Feigli Ferenc volt polgármester 40 éves jubileumi jutalma” című előterjesztés a korábban kiküldött formában.

 

Kérdések, vélemények:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Az anyag utolsó mondatában az áll, hogy pillanatnyilag nem áll módunkban kifizetni, a határozati javaslatban pedig az, hogy nem fizeti ki a Képviselő-testület. Jegyző asszony észrevétele szerint az esedékesség napján kell kifizetni. Amennyiben nem akarja kifizetni a Képviselő-testület, felvállalja, hogy a bíróság által megállapított kamatokkal kifizeti? Megéri, hogy nem ezt az összeget rendezzük?

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Megéri a plusz költségekkel is. Jobb helyzetben leszünk fél év múlva, mintha most kellene kifizetni a csökkentett összeget. A korábbi polgármesternek volt köze ahhoz, amilyen helyzetben jelenleg van a város; lemondhatna a jutalomról.

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Ha törvényi előírás, miért hozzuk ide? Amennyiben szavazni kell, miért nem gyakorolhatja a saját véleményét? Döntő szerepe volt az előző polgármesternek, hogy a város ilyen helyzetben van. Tudtuk a BIOKOM esetében is, hogy perköltség, kamat stb. lesz, mégis Szemere Márta képviselő is megszavazta. 22 évet volt a város élén Feigli Ferenc, de nem 40 éves köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezett. Ha törvényi előírás, fizetni kell, szavazásnál nem támogatja.

Szabadi József képviselő-testületi tag:

A munkaügyi bíróságra került ügyek 1-2 hónap alatt befejeződnek. A volt polgármester javára fog dönteni a bíróság. Nem látja azt a nagy megtakarítást. Belekerülünk egy peres ügybe, az önkormányzat gazdálkodását nem biztos, hogy segíti. Ha valakinek jár valami, miért 1-2 hónap múlva fizetjük ki?

Ander István képviselő-testületi tag:

Ne keverjük össze a polgármester jutalmát a munkájával, a kettőnek semmi köze egymáshoz. Le kellene ülni a volt polgármesterrel egy kompromisszumos megoldás keresése érdekében.

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

Ezt az összeget előbb-utóbb ki kell fizetni. Mi a túlélésért küzdünk, az idei évet szeretnénk átvészelni. Próbáljon megegyezni a volt és a jelenlegi polgármester.

Karvalics Ottó polgármester:

Korábban megegyezett az előző polgármesterrel, hogy kifizetésre kerül a jutalom, a következő testületi ülés elé kerül. Azóta világossá vált, hogy napi túlélési problémáink vannak, néhány százezer forintos összegeket illetően is. 2010. decemberéig biztosan nem tudjuk kifizetni. Ha nem kerülünk csődhelyzetbe, megéri majd kamatokkal együtt is fizetni. Ezt a pénzt tartalékolni kell. A beszállítói számlákat ebben az évben nem tudjuk lenullázni. Tisztában van azzal, hogy Feigli Ferenc volt polgármester a pert megnyeri. Fontos, hogy ne kerüljünk a Szigetváréhoz hasonló helyzetbe; a pénzügyi biztos megjelenésével minden beruházás, kifizetés leállításra kerülne. Javasolta, hogy a pénzügyi helyzetet tekintsék meg a képviselők. Nyerünk 2-3 hónapot, a jövő évben kifizetjük a jutalmat. Korábban még nem látta át a helyzetet. Ebben az évben nem tudjuk kifizetni, a város túlélése érdekében ezt felvállalja.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A határozati javaslat arról szól, hogy nem fizeti ki a Képviselő-testület. Amennyiben arról van szó, hogy jelenleg nem tudja kifizetni, egy időkeretet meghatározva lehetne megfogalmazni a javaslatot. A jelenlegi álláspont jogsértő, másodszor is le kellene ülni a polgármestereknek, nem hiányzik a városnak egy ilyen jogvita. A határozati javaslatot módosítani kellene, a két polgármester közötti egyezség szükséges.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A határozati javaslat arról szól, hogy a munkaviszony megszűnését követően ki kell fizetni meghatározott időpontban. Most nem tudjuk kifizetni, határidőt nem tud mondani. A következő lépés a megegyezéstől függ. A jelen helyzetre vonatkozik a nemfizetés. Mérlegelni szükséges, melyik a fontosabb; számára a város érdeke.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Melyik az esedékesség napja?

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A költségvetésbe tervezni kellett ezt, tartalmazza is. Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy kifizessük. Menjen bíróságra a volt polgármester.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Kérjük fel ezen jogszabályhelyek módosítása, érvénytelenítése érdekében történő kezdeményezésre a polgármestert. Ez nem etikus, nem a többség által elfogadott; az alapelvet sérti.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Nem olvasta fel, csak kiegészítette az írásban kiküldött törvényességi észrevételt az alábbiakkal:

A polgármesteri jogviszony egy speciális jogviszony. A polgármesterre a köztisztviselők jogállásáról; a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvényeket, illetve a Munka Törvénykönyvét is alkalmazni kell. Az elsőként említett jogszabály szerint a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell a polgármesterre is. A kifizetés napjaként az utolsó jogviszonyban töltött napot határozza meg. Jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnik meg, munkáltatója a képviselő-testület. Az újonnan megválasztott testület rendelkezhet a munkáltatói jogkörökben, e testületnek kell kimondani a kifizetetlenség tényét, szavazni kell róla. A volt polgármester lemondott jelentős mértékű szabadságnapokról. Ha két hónap múlva kerül kifizetésre, akkor is törvénysértés, ha nem fizeti ki, abban az esetben is. Megegyezés szükséges.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Mit jelent, hogy értelem szerinti végrehajtási határnap?

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Csak a határozat kerül kiküldésre, mint értesítés.

 

Módosító indítvány:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Javasolta, hogy az egyeztetés lefolytatása kerüljön be a határozati javaslatba, azaz e tárgykörben a polgármester egyeztetést folytat a volt polgármesterrel.

 

 

A képviselő-testület – 3 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

256/2010. (XI.18.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete elutasította Szemere Márta képviselő-testületi tag módosító indítványát, mely szerint Feigli Ferenc volt polgármester 40 éves jubileumi jutalma kifizetésének tárgyában Karvalics Ottó polgármester egyeztetést folytasson a volt polgármesterrel.

 

 

A képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

257/2010. (XI.18.) sz. határozat:

Feigli Ferenc volt polgármesternek 5 havi illetményének megfelelő, azaz 2.609.000.- Ft jubileumi jutalmat nem fizeti ki Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

Törvényességi záradék:

Feigli Ferenc volt polgármesternek a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/E. § (1) bekezdése, (2) bekezdés d.) pontja és (5) bekezdés d.) pontja alapján 5 havi illetményének megfelelő, azaz 2.609.000.-Ft jubileumi jutalom jár. A nem fizetés vagy késedelmes teljesítés esetén a volt polgármester munkaügyi bírósághoz fordulhat. A valószínűsíthető perveszteség esetén a bíróság az önkormányzatot nem csak a jubileumi jutalom megfizetésére kötelezheti, hanem a perköltség és a késedelmi kamat, továbbá a két megállapított nyugdíjösszeg különbsége utáni késedelmi kamat megfizetésére is. Mert a nyugdíj megállapításakor figyelembe vehető kereset, illetve azon jövedelmek, amely után nyugdíjjárulékot fizetett, kevesebb lesz.

 

 

23./ „Barcs a turisták új felfedezése” című kiadvány és DVD megjelentetésének elhalasztása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szemere Márta bizottsági tag:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

258/2010. (XI.18.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a „Barcs a turisták új felfedezése” című kiadványt és DVD-t a 2010. évben nem jelenteti meg, valamint elhalasztotta a szabadtéri ülőhelyek pótlását és a rendezvénysátor megvételét, elrendelte az e célokra betervezett 1.600.000 Ft kiadási előirányzat átcsoportosítását Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése általános gazdálkodási tartaléka előirányzatába.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: 2010. november 30.

24./ Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, létszámleépítés elrendelése

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

Ungvári Zoltán igazgató az írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítést fűzte:

A bizottsági üléseken elhangzott, tudják-e ennyi fővel a működtetést biztosítani. Igen, mivel a szezonális működésre térnének át. Ez a létszámkeret a fürdő maximális terhelésére, az összes medence nyitva tartására volt tervezve. Most a külső medencéket leállítják, a nyitva tartási idő csökken, így ezzel a létszámkerettel tudják biztosítani a funkcionálást. A nyári időszakban újra visszakerül a módosítási kérelem, nagyobb terheléshez nagyobb létszám szükséges.

 

 

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kiegészítést és felülvizsgálatot kérve javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A közalkalmazotti létszám csökkentéséről vagy lejárt szerződésekről van szó? Amennyiben a közalkalmazottak státusza szűnik meg, végkielégítést kell fizetni?

 

Válasz:

Ungvári Zoltán igazgató:

Határozott idejű közalkalmazotti szerződésekről van szó.

 

Hozzászólás:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A tájékoztatás nem pontos, kérte az intézmény igazgatóját a pontosításra.

 

Ungvári Zoltán igazgató:

 

Két fő esetében határozatlan, 9 fő esetén határozott idejű szerződés. A határozott idejű szerződéseknél is kell végkielégítést fizetni, mivel már többszöri szerződés meghosszabbítás történt. Mindez egy havi bértömeget jelent.

A képviselő-testület – 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

259/2010. (XI.18.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ létszámcsökkentését, valamint a munkaköri átszervezést, és ezzel egyidőben jóváhagyta Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint.

 

A Városgazdálkodási Igazgatóság közalkalmazotti állománya:

 

Részleg

Teljes munkaidős (fő)

Részmunkaidős (fő)

Központi iroda

6

1

Ingatlankezelő

1

 

Parkfenntartás

12

1

WC

1

 

Gépjármű üzemeltetés

7

1

Piac

1

 

Gyógyfürdő

21

1

Karbantartás

6

 

Összesen:

55

4

 

2./  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

25./ Nyilatkozat a Barcsi Sport Club 2011. évi támogatásáról

(szóbeli előterjesztés)

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester:

A sporttámogatásról szóló törvényt elfogadta az Országgyűlés. Ennek értelmében a vállalkozások adójuk egy bizonyos részét átadhatják 5 kiemelt sportágnak. E körbe tartozik az NB II-es labdarúgó csapat is.

A 15.000 e Ft-os ígérvény lényege, hogy banki hitelhez jusson a sportegyesület. 2011. január 1-jén NB II-es csapatként kell szerepelnie, amennyiben nem, nem kapja meg a támogatást. Kérte az ígérvény jóváhagyását, hogy a BSC kapja meg a lehetőséget a következő néhány hónap túlélésére.

 

 

Kérdések, vélemények:

 

 

Ander István képviselő-testületi tag:

Változik-e a hozzáállás? Azért, hogy túléljék, majd feléljék, nincs értelme. A magatartásukkal van probléma, inkább szerepeljenek a járási II-ben.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Arról volt szó, hogy a 2010. évben kapott önkormányzati támogatási összeggel elszámolnak. Ez megtörtént?

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Amennyiben megszavazzuk, a testület mindent megtett annak érdekében, hogy lehessen a városnak NB II-es csapata. Ha nem tesszük meg, mondhatják, hogy ígéretet sem tudunk tenni a csapat talpra állásának segítéséért.

Karvalics Ottó polgármester:

Joga van a városnak a szponzori szerződés alapján elszámoltatni a BSC-t. A 21.000 e Ft-ról elszámoltak számlákkal.

Személyes harcok állnak fenn. A jelenlegi vezetés és a sportolók közötti feszültség komoly változásokat fog eredményezni. Eltűnik az utánpótlás-neveléshez igényelhető állami támogatás. Figyelembe kell venni a 100 évet, a reklámértéket, az állami támogatás igénylését. Ezt a lehetőséget biztosítsuk.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Ez az ígérvény szöveg akkor felelt volna meg maradéktalanul a jogszabályi háttérnek, amennyiben a 2011. évi költségvetésben a sportegyesületek támogatási keretére a BSC-nek pályázati lehetőséget biztosított volna a Képviselő-testület. A közpénzek átláthatóságáról szóló törvény alapján a céltartalékba tervezett összegből pályázati eljárás lefolytatását követően polgármesteri átruházott hatáskörben kerülnek a társadalmi és civil szervezetek támogatására betervezett pénzeszközök szétosztásra.

A képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

260/2010. (XI.18.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta Karvalics Ottó polgármesternek az OTP Nyrt. felé tett azon nyilatkozatát, hogy Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervez 15.000.000.- Ft összegű szponzori támogatást a BSC részére.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

26./   Az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének emelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

A képviselő-testület – név szerinti szavazással, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

261/2010. (XI.18.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkerete 750.000.000.-Ft legyen. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 3,50%/év, kezelési költség 0,5 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként továbbiakban is a Barcs 660. hrsz-ú (Széchenyi. u. 9.), a Barcs 2230. hrsz-ú (Bajcsy-Zs. u. 175.),  a Barcs 2504. hrsz-ú (Bem u. 13.) ingatlanokat ajánlja fel. Az alábbi ingatlanok kerülnek újabb fedezetként történő felajánlásra:

 

 

Megnevezés

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Érték (eFt)

Beépítetlen terület

2441/2

4000

8.000

Beépítetlen terület

2003

1053

2.422

Beépítetlen terület

2005

1044

2.401

Beépítetlen terület

2008

1029

2.367

Károlyi M. utcai ter.

4271

1718

1.718

S.tarnóca, Széchenyi tér

4325

1300

1.300

Starnóca, Károlyi M. u. terület

4318

2275

2.275

Régi rendelőintézet

57/1

 

125.000

Napközi otthon

160

2218

22.663

Zeneiskola épület

184

1835

8.500

Volt rendőrségi épület

656

1153

3.500

Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás)

1400/1/A/19

61

4.500

Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás)

66/A/5

62

4.500

Bajcsy-Zs. u. 78. 1/2. (lakás)

67/A/14

27

2.800

Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás)

1804/A/12

57

4.500

Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás)

350/A/7

80

4.000

Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás)

655/1/A/4

33

3.200

Köztársaság u. fszt.

üzlethelyiség

1804/A/25

54

5.000

Összesen:

 

 

208.646

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés megkötésére.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

27./  100 millió Ft éven belüli hitel felvétele

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottsággal rendkívüli együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, mindkét bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – név szerinti szavazással, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

262/2010. (XI.18.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati támogatások és ahhoz kapcsolódó ÁFA különbözetek előfinanszírozására – 100.000.000.-Ft  éven belüli hitel felvételét határozta el. A hitel kamata 3 havi BUBOR havi átárazással + 3,50%, kezelési költség 0,50 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, futamidő a szerződéskötéstől (várhatóan 2010. december 01-től) 2011. május 31-ig, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a negyedév utolsó banki munkanapján. A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján, valamint a pályázatokból származó bevételek engedményezése.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő hitelszerződés megkötésére.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

28./ Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

Interpelláció, kérdés, felszólalás nem hangzott el.

 

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület ülését 16.15 órakor bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                           Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                     polgármester

Ander István                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022