Ma 2023. június 02., péntek, Kármen és Anita napja van. Holnap Klotild és Cecília napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf: 62. Telefon: 82/565-960.

                                                                                           ……….sz. napirendi pont.

E l ő t e r j e s z t é s

100 millió Ft éven belüli hitel

felvételéről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. november 18-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat folyamatban lévő – korábban beadott és nyertes – pályázataival (kivitelezéseivel) összefüggésben felmerülő kiadások (elő)finanszírozására, a folyamatosság biztosítása érdekében – a fordított ÁFA rendszere és az utófinanszírozás megelőlegezése miatt – szüksége van az Önkormányzatnak újabb forrás igénybevételére.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a „Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztése”, a „Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztése” és a „Barcs, Nyugati városrész rehabilitációja” című pályázatok beadásáról, majd ezeknek a költségvetési rendeletbe történő betervezéséről. Az eredeti döntés értelmében az OTP Bank Nyrt-nél elhelyezett lekötött betét (mely jelenlegi összege: 184 millió Ft) az Uniós pályázatok önerejét fedezi, de nem biztosít fedezetet a fordított ÁFÁ-k kiegyenlítéséhez, illetve elszámolásához, továbbá a pályázatokba kötelezően betervezett feladatokhoz (pl. projekt menedzser, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat, nyilvánosság) rendelt költségek utófinanszírozott elszámolásához.

A hitel szerződés létrejötte esetén az Önkormányzat költségvetésébe betervezésre kerül a finanszírozási hitel.

Az OTP Bank Nyrt. az alábbi kondíciókat biztosítja az Önkormányzat részére elkülönített alszámlán:

Hiteltípus:                                            éven belüli hitel pályázati támogatások és ahhoz

kapcsolódó ÁFA-különbözet előfinanszírozására

Hitelösszeg:                                         100.000.000.-Ft                         

Devizanem:                                          HUF

Kamat:                                                3 havi BUBOR havi átárazással + 3,50 %            

Kezelési költség:                                  0,50 %/év                                              

Rendelkezésre tartási jutalék:              évi 1,00 %                                

Futamidő:                                            szerződéskötéstől (várhatóan 2010. december 01-től)  

2011. május 31-ig    

Kamat- és díjfizetés gyakorisága:         negyedévente, a negyedév utolsó banki munkanapján                         

Hitelfedezet az Önkormányzat költségvetése az Ötv. 88. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján: „a helyi önkormányzat hitelt vehet fel, és kötvényt bocsáthat ki; ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon és – a likvid hitel kivételével – a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók fel.” Ezen kívül a pályázatokból származó bevételek engedményezése.

A közbeszerzésekről szóló CXXIX törvény. 244. §-a alapján a hitelfelvétel nem közbeszerzés köteles, mert a pénzügyi szolgáltatás becsült étékének megállapításakor- a 38.§.(2). bekezdés b.) pontja alapján- a díj, a jutalék, a kamat és egyéb ellenszolgáltatás értéke nem éri el a 8 millió Ft-ot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értsen egyet a határozati javaslatban megfogalmazottakkal.

Barcs, 2010. november 17.

                                                                                  Karvalics Ottó

                                                                                     polgármester

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati támogatások és ahhoz kapcsolódó ÁFA különbözetek előfinanszírozására – 100.000.000.-Ft éven belüli hitel felvételét határozza el. A hitel kamata 3 havi BUBOR havi átárazással + 3,50%, kezelési költség 0,50 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, futamidő a szerződéskötéstől (várhatóan 2010. december 01-től) 2011. május 31-ig, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a negyedév utolsó banki munkanapján. A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján, valamint a pályázatokból származó bevételek engedményezése.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő hitelszerződés megkötésére.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. november 17.

                                                                                 Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                címzetes főjegyző                  

Választás 2022