Ma 2022. augusztus 16., kedd, Ábrahám napja van. Holnap Jácint napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:      375-20/ 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. március 17-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 9.05 órakor megtartott üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt:   Szabadi József képviselő-testületi tag igazoltan

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető helyett dr. Éder Gábor jogi előadó, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Varga Ilona, a Barcsi Szociális Központ vezetője; Kincsei János, a BNI igazgatója; dr. Kisimre László, Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatója; Mészáros Ádám, a Dráva Múzeum igazgatója; Veszner Ádámné, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ igazgatója; Vértes Gábor, a Városi Könyvtár igazgatója; Tarlós István, Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tűzoltóparancsnoka, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent.

 

47/2011. (III.17.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendi javaslat:

1./         Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./       Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

3./        Beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

4./        Barcs Város Önkormányzata 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

5./        A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése, iskolai körzethatárok módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

6./        A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet felülvizsgálata

Előadó: Fodor Gyula tanácsnok, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke

7./       A fogorvosi körzetek további működtetése, az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004. (IV.30.) rendelet, valamint a feladatátvállalási szerződések módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

8./       Mikrohullámú internetszolgáltatás további üzemeltetése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

9./        A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője javadalmazásának megállapítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

10./     Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011.(…….) önkormányzati rendelete Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

11./    A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

12./   Javaslat a 2011. évi városi nagyrendezvények programjára és költségeire

Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke

13./   Beszámoló a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 2010. évi szakmai tevékenységéről, valamint 2011. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Veszner Ádámné igazgató

14./    Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum alapító okiratának módosítása, valamint Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

15./   Az önkormányzati adórendeletek módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

16./   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

17./    A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

18./   A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, valamint a Barcsi Szociális Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának  módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

19./   A Városgazdálkodási Igazgatóság Alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

20./   Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

 

Zárt ülés napirendi javaslata:

 

 

21./   Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2011. évi kiegészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

22./    Önkormányzati bérlakás bérleti jogának meghosszabbítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Kérdések:

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Az OTP Bank képviselőjével való találkozás mit foglal magában?

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A Jeki Gabriellával való megbeszélésnek mi volt a tartalma?

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A BNI intézményei befejezése előtti bejárásról tájékoztatást kért.

Tartható-e a március végi határidő? Mikor foglalhatják el a gyermekek az intézményeket?

 

Válaszok:

Karvalics Ottó polgármester:

 

A pénzügyi helyzettel, az adósságállomány kezelésével összefüggésben tárgyalt az OTP-vel. Kérte a tőketörlesztés elhalasztását - amely kb. 150-170 millió Ft körüli összeg - 2-3 évvel. Áprilisban esedékes a tőke- és kamattörlesztés. A bank hajlandóságot mutat a kérés teljesítésére.

 

A Viktorpusztán lévő kutyakenel ügyében tárgyalt, a bérleti költségeket az Önkormányzat átvállalta az egyesülettől. A telepen egy fejlesztés történik. Nem mi tárgyalunk, nem mi vagyunk kapcsolatban a tulajdonossal, a díjat emelni nem tudjuk. Mindezeket egyeztettük az egyesülettel. Kérte a felújítás mielőbbi befejezését.

 

Szerettünk volna biztosak lenni abban, hogy március végére átadják az intézményeket. Aránylag elfogadhatóan állunk, várhatóan március végére a felújítások elkészülnek. Ezt követően a kivitelezőnek 30 nap áll rendelkezésére az esetlegesen fennálló hibák kijavítására. Nem áll egyforma szinten a három intézmény kivitelezése, az ígéret szerint a március végi befejezés megvalósul.

 

Vélemények:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az Arany János Általános Iskolát illetően szkeptikus.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A menhely és a kóbor ebek vonatkozásában egyeztetést, a helyzet átgondolását javasolta az érintett szervezetekkel. Egyre inkább tarthatatlan a közterületeken a kóbor ebek problémája.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Sok állatot tesznek ki az utcára, a probléma erősödni fog. Ezért kérte a folyamatban lévő fejlesztés befejezését az egyesülettől.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

48/2011. (III.17.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

A képviselő-testület –  egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

49/2011. (III.17.) sz. határozat:

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

Hozzászólás:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A segély kimutatásokkal kapcsolatban kérte, kerüljön feltüntetésre, hogy az adott évben mennyi az előirányzat és mennyi került kifizetésre.

Mekkora problémát jelentene, ha ezt mindig megkapnák halmozva a képviselők? Így látható lenne, hogy adott évhez képest hogy állunk adott hónap végén.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte, hogy ezt követően így készüljön a kimutatás, legyenek összehasonlító adatok feltüntetve.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

50/2011. (III.17.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

51/2011. (III.17.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 278/2010.(XII.15.) sz. határozatával elfogadott 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint módosította:

 

 1. A 2011. március 17-i ülésének napirendjéről levette az alábbi napirendi pontot:

 

3./   Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezése

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2.  „Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezése” című napirendi pontot a Képviselő-testület későbbi ülésén, az átvilágítás befejeződését követően tárgyalja meg.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

3.  „A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése” napirendi pont címét kiegészítette az alábbival:

 

„valamint az általános iskolai kötelező felvételi körzethatárok módosítása”

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

3./ Beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

52/2011. (III.17.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

4./ Barcs Város Önkormányzata 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdések, vélemények:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök meghívását az ülésekre pozitívumnak, az anyagot precíznek, részletesnek tartja.

Egyre több a hátrányos családok száma. Oda kell figyelni a gyermekek ellátására, ne fordulhasson elő, hogy nem kapnak az iskolában étkezést, és például rosszul lesz a gyermek az éhezés miatt. Közösen kellene a problémát megoldani..

Megköszönte a gyermekvédelem területén tevékenykedők munkáját.

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

A védelembe vett kiskorú jogán járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása működik-e? Eléri-e a tervezett célját? Megoldást jelent-e a felvetett problémára?

Válaszok:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Az a célja, hogy megoldást nyújtson. Egy bürokratikus, hosszadalmas eljáráson keresztül el kell jutni a védelembe vételig. Csak a védelembe vett gyermekeknél alkalmazható, véleménye szerint működőképes. Kérte az érintett szakembereket, ne várják meg a térítési díj fizetésének több hónapos elmaradását, az első vagy második nem fizetés esetén jelezzenek.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Nem helyi problémáról van szó. A legkiszolgáltatottabb a fiatal korosztály, akiket meg kell védeni. Fel kell lépni jogilag azoknál a családoknál, ahol nem a gyermekek ellátására fordítódik az utánuk folyósított összeg. A kötelező feladatokat el kell látni, a gyermekek a legfontosabbak.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A pedagógusok figyelmét fel kellene hívni a hétfőnként előforduló problémára. A hétvégén alultáplált gyermekek közül, aki csak ebédet kap, előfordul, hogy rosszul lesz a hirtelen nagy mennyiségű ételtől. Nyitott szemmel kell nézni a pedagógusoknak a gyerekeket.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

53/2011. (III.17.) sz. határozat:

A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

5./ A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése, iskolai körzethatárok módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdések:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Egyeztettet-e a két részönkormányzat vezetője a településrészek lakóival a körzethatárok módosítását illetően? Tudomásul veszik-e a településrészeken élők?

 

Válasz:

Henger János tanácsnok, a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat vezetője:

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat az anyagokat megtárgyalta, azokkal egyetértett.

 

 

Kérdés, hozzászólás:

 

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

Bolhóval kapcsolatban történt-e olyan felmérés, hogy onnét hány gyermek érkezne, utaztatásuk hogyan valósulna meg?

 

Szalai Balázs tanácsnok, a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat vezetője:

 

A részönkormányzat tudomásul vette.

 

Válasz:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az iskolabusszal történik a bolhói gyerekek beutaztatása. Csak a tanköteles korú gyermekek létszáma ismert; a szülő dönti el, így korrekt számot nem tud mondani.

 

Vélemények:

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

Bolhó esetében a felső tagozatosokat érinti, mert az alsó tagozatot biztosítja a település.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Pénzügyi oldalról merült fel ez a dolog. Jelentős különbségek voltak a két általános iskolában az egy gyermekre jutó költségek tekintetében. Ettől a lépéstől ennek kiegyenlítődése várható.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Bolhó az alsó tagozatot megtartja, a felsőt nem tudja, így az Barcshoz fog kerülni. Az a cél, hogy a felső tagozatosok egy sokkal jobb oktatást nyújtó intézménybe tudjanak járni, hogy a hátrány a város és a kistelepülések között kiegyenlítődjön.

Az intézmények közel azonos szintre kerülnek a felújításokkal.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

54/2011. (III.17.) sz. határozat:

 1. Barcs Város Képviselő-testülete Barcs városban a tanköteles korú gyermekek iskolai beíratásának időpontjául 2011. április 18. és 19. napját jelölte ki.

 

 1. A Képviselő-testület felkérte a BNI igazgatóját, hogy a beíratás időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

 

 1. Barcs Város Képviselő-testülete a BNI Arany János Általános Iskola és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola kötelező felvételi körzethatárait az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.

 

 

Felelős:       Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért,

Kincsei János igazgató a végrehajtásért

Határidő:    azonnal a határozat közlésére,

értelem szerint a végrehajtásra

6./ A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet felülvizsgálata

Előadó: Fodor Gyula tanácsnok, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Megköszönte aljegyző asszony munkáját az előterjesztéssel kapcsolatban. Igyekeztek arra motiválni a képviselőket, hogy bizottsági szakaszban fejtsék ki véleményüket, illetve korlátozni a hozzászólások időtartamát.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Vélemény:

 

Karvalics Ottó polgármester:

Aljegyző asszony nyugdíjba vonul, jelenleg szabadságát, majd azt követően felmentési idejét tölti. Megköszönte munkáját.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A határozati javaslatot az állampolgárokkal szükséges ismertetni.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7./ A fogorvosi körzetek további működtetése, az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004. (IV.30.) rendelet, valamint a feladatátvállalási szerződések módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte dr. Ács Attila fogorvost.

Bizottsági vélemények:

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A körzethatár-módosítások befolyásolják-e az iskolafogászati ellátást?

 

Válaszok:

Dr. Ács Attila fogorvos:

 

A fogorvosi ellátás négy nap felnőtt, egy nap iskolafogászati ellátás keretében fog történni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Nem találtunk Notheisz doktor úr helyett fiatal orvost. A két helyi fogorvossal történt megbeszélést követően megfogalmazódott, hogy megoldható két fogorvossal szakmailag a fogorvosi ellátás. Ez pillanatnyilag jó megoldás.

 

 

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

 

55/2011. (III.17.) sz. határozat:

1./    Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – egyhangúlag – elrendelte Barcs város I., II. (felnőtt) és III. (gyermek) számú fogorvosi körzetének két vegyes körzetté (I. és II. számú fogorvosi körzet) alakítását 2011. május 1. napjától a mellékelt rendelet-tervezet 3. számú mellékletében foglalt területi beosztás szerint.

 

2./    A képviselő-testület – egyhangúlag – Barcs város I. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának ellátását az ATIDENT Fogorvosi Betéti Társaság (képviseli: Dr. Ács Attila üzletvezető) részére magángyakorlat keretében történő ellátásra kiadja, jóváhagyta a Bt.-vel 1999. szeptember 1. napján kötött feladatátvállalási szerződés – benne a rendelési idő – módosítását a mellékelt szerződés-tervezet szerint, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

 

3./    A képviselő-testület – egyhangúlag – Barcs város II. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának ellátását a TO-BEDENTÁL Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: Dr. Torbó Nándor üzletvezető) részére magángyakorlat keretében történő ellátásra kiadja, jóváhagyta a Bt.-vel 1996. június 20. napján kötött feladatátvállalási szerződés – benne a rendelési idő – módosítását a mellékelt szerződés-tervezet szerint, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Felelős:       Karvalics Ottó polgármester

Határidő:    értelem szerint

A képviselő-testület – egyhangúlag – megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletét az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8./ Mikrohullámú internetszolgáltatás további üzemeltetése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdések:

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

Működik-e jelenleg Somogytarnócán és Drávaszentesen ez a szolgáltatás?

Hány előfizetője van a szolgáltatásnak Barcson és a településrészeken?

Jelenleg mennyi a havi bérleti díj?

Válaszok:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

2006-ban tervezte az üzemeltető a szolgáltatás kiépítését Somogytarnócára és Drávaszentesre, azonban bebizonyosodott, hogy az nem működőképes, ezért nem szerepel az új szerződésben. 50 fő alatt van az előfizetők száma. A bérleti díj 10.000.- Ft + áfa. Minden hónapban leadásra kerül a pontos előfizetői létszám, annak alapján kerül kiállításra a számla.

Karvalics Ottó polgármester:

Minden szolgáltatást, amely pluszt jelent a lakosságnak, indokolt megtartani.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

56/2011. (III.17.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Barcs Város Önkormányzata 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. és a GTEC.HU Bt. 7570 Barcs, Nagyhíd u. 44. között a mikrohullámú internetszolgáltatás további üzemeltetéséről szóló bérleti szerződés tervezetét, amely a határozat mellékletét képezi, és felhatalmazta a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

9./ A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője javadalmazásának megállapítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

57/2011. (III.17.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.01.01. napjától a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója megbízási díját havi bruttó 60.000.- Ft összegben, míg a foglalkoztatás szervezői munkakörére a bruttó havi munkabérét (személyi alapbér) 180.000.- Ft összegben állapította meg.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az ügyvezető megbízási és munkaszerződése aláírására.

Továbbá felhívta az ügyvezető igazgatót, hogy haladéktalanul gondoskodjon a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott adatok közzétételéről, folyamatos hozzáférhetőségéről és hitelességéről.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2011. (I.27.) számú határozata 7. pontjának a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője díjazására vonatkozó részét hatályon kívül helyezte.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

a Kft. ügyvezetője a végrehajtásért

Határidő:        értelem szerint

10./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011.(…….) önkormányzati rendelete Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés:

Henger János képviselő-testületi tag:

A kiosztott anyag kapcsán nem egyértelmű az igeidők használata. Befejezett vagy folyamatban lévő dologról van szó?

Válasz:

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Az összegek módosulása arra utal, hogy az intézményi átvilágítás még nem fejeződött be, a befejeződést követően még módosulhatnak az összegek. A költségvetésre vonatkozóan a szakemberek egy terjedelmes anyagot bocsátottak rendelkezésünkre, amelyből összeállításra került a költségvetés.

Vélemények:

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Az önkormányzati intézmények vezetői részt vettek a költségvetési tárgyalásokon.                 A tartozásállomány milliárdos nagyságrendű, emiatt került megtervezésre egy szigorú költségvetés. Jelentős változások várhatóak az egyes intézményeket érintő jogszabályok esetén, így bizonyos dolgokat nem tudunk tervezni, módosulások várhatóak. Komoly kiadáscsökkentő intézkedések váltak szükségessé a felhalmozott adósságállomány miatt.        A működés lehető leghatékonyabb végrehajtását igyekszünk megvalósítani.

A városnak sikerült megvásárolnia a strandnál lévő ingatlant töredékáron. Nagyon komoly bérleti szerződést kell majd kötni az üzemeltetővel, jelentős kötelezettségekkel, garanciák beépítésével.

A felhalmozási kiadások beruházási összegénél a pályázati önrészek betervezésre kerültek, a projektek az idei évben lezárulnak. Új nagyberuházások jelenleg nincsenek. Az ingatlanértékesítés az előző évek során mindig túl volt tervezve, a jelenlegi tervezés során alacsony, reális érték került meghatározásra.

Ander István képviselő-testületi tag:

A hitelfelvétel növeli az amúgy is jelentős adósságállományt, meg kell vizsgálni az esetleges kedvezőbb lehetőségeket is.  Nem csak a számokat kell nézni a költségvetés készítésénél, hanem a számok mögött lévőket is. Elfogadhatatlan, hogy sérüljön a gyermekek szellemi fejlődéshez való joga.

Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik kiálltak a Dráva Múzeum érdekében. Előreláthatólag 2011 végéig biztosított a Múzeum jelenlegi formában történő működtetése. Véleménye szerint október végéig tart a szigorú költségvetés. Nem kerülhet megyei fenntartásba az intézmény, mert akkor raktár lesz belőle.

 

 

Az állam az elvégzendő feladatok mellé nem rendel elégséges forrást, a pénz rosszul van elosztva. A multinacionális cégeket jobban meg kellene adóztatni, az ebből származó bevételt az önkormányzatok működésére kellene fordítani. Szükséges lenne megvalósítani a munkahelyteremtés alapjait.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

Remélhetőleg az intézmények szakmai működtetése biztosított. Vannak működtethető intézményeink, azonban a gyermek nem tud akadálymentesen, balesetveszély nélkül bejutni az épületbe, mert nincs anyagi forrás az intézmények fizikális rendben tartására. Ez igaz épületre, építményre, közterületi elemekre és közlekedési felületekre. Minden lakos számára veszélyforrások a közterületi elemek és felületek. Bármilyen elérhető forrást (pl. pályázati lehetőségek) ki kell használni. Fel kellene keresni azokat a szervezeteket, személyeket, amelyek/akik anyagi segítséget nyújthatnak a városnak.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Vannak dolgok, amelyekben nagyon visszafogottak vagyunk; vannak, amelyekben pazarlóak. Az intézmények alulfinanszírozását tovább erősítettük, még kevesebb forrás áll majd rendelkezésükre. Az átvilágításhoz az intézményeknek kellett adatokat szolgáltatni, ettől nem vár jelentős előrelépést. Nyilvánvalóvá válhat, hogy adott gyermeklétszámhoz még több pedagógusra, kisegítő személyzetre lenne szükség.

Napi komfortérzetet rontó helyzetek, állapotok tapasztalhatóak a városban, például ebben az időszakban a korábbiakban a bokrok metszése már  megvalósult, az akadálymentesítés nem megfelelő az intézményekben, illetve a városban.

A 4, 6, illetve 8 órás közfoglalkoztatás tudomása szerint nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Komplex munkahelyteremtő koncepció megfogalmazását javasolta a Képviselő-testület részéről. A 4 órás foglalkoztatásnak  az az egyetlen előnye, hogy a foglalkoztatott jövő évben hozzájuthat ezáltal a szociális támogatáshoz. Bízik a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításában.

Félévkor szükséges felülvizsgálni a költségvetést az esetleges módosításokat illetően.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A korábbi időszakban jobbító javaslataik nem kerültek figyelembe vételre. Nem lehet meg nem történtté tenni a rossz döntéseket.

A létszámleépítés esetén alapvetően a nyugdíjba vonulókról van szó, tudomása szerint 7 vagy 8 főt érint valójában. Nem biztos, hogy szerencsés több, mint 40 főt hangsúlyozni. Radikálisan kellene lépni.

A jelenlegi költségvetés sokkal reálisabb a korábbiaknál, nem tartalmaz irreális összeget az ingatlanértékesítések, illetve a kormányzati támogatás esetében. Bízik az átvilágítás gyakorlati eredményességében.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Nem tudja azt mondani, hogy nem volt pazarló és rossz a korábbi tervezési gyakorlat, erről a bázisról kellett indulni. Az átvilágítás valakit igazolni fog, eredménye a jövőbeni változtatások esetén meg fogja mutatni annak költségelemeit, az abban érintett személyek számát.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Az átvilágítás során kapott adatok megkönnyítik az intézményvezetők tervezési munkáját. Ugyanakkor a gimnáziumokra és az általános iskolákra adta meg a szakértő a programot, a többi intézményre nem. Nekik kellett a komplex program összeállításában segítséget nyújtani.

A visszamutogatás helyett a koncepció híve.

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

Vannak az átvilágítással kapcsolatban kétségei. Tény, hogy alulfinanszírozottak az intézmények, ez azonban az oktatás minőségére hatással nem lehet.

Henger János képviselő-testületi tag:

A fejlesztési feladatokat görgetjük magunk előtt. Az idegenforgalom esetében a szervezett ötletelés szintjéig szeretne eljutni.

Karvalics Ottó polgármester:

Más típusú összeállításban készült ez a költségvetés, megköszönte az ebben közreműködök munkáját.

Az átvilágítás során világossá vált, hogy az „elcsúszás” a város költségvetésében 2007-től van, nem valós bevételek is szerepeltek. A hitel és egyéb lehetőségek kimerültek. Súlyozni kell a feladatokat, különbséget kell tenni kötelező és nem kötelező feladatok között. Számunkra a kötelező feladatok ellátása fontos, a nem kötelezőket redukálni kell.

A Múzeum esetében nem kötelező feladatról van szó. Nem akartuk bezárni. Átadjuk a megyének, s annak érdekében, hogy a továbbiakban bemutató teremként működhessen, mindent elkövet. A decemberi határidő kötelező határidő a megye irányába, azaz január 1-jéig át kell vennie, 2 fővel működne. A költségvetésben a 10 millió Ft-ra szükség van.

Az intézmények részéről megfelelő volt a hozzáállás, a létszámleépítés nem befolyásolja negatívan a működést. Az átvilágítás feladata, hogy a bentlévő tartalékokat, lehetőségeket, átszervezési struktúrákat mutassa meg, például hogyan lehet ugyanazon feladatokat más szervezéssel olcsóbban megoldani. Akkor történik visszalépés a nem kötelező feladatokban, amennyiben indokolt.

A három intézmény felújítása megoldódik, a gyermekek elhelyezése megfelelő lesz. Nincs több hitelfelvételi lehetőségünk, minimális az értékesíthető vagyonunk. Ez féléves költségvetés 270 millió Ft hiánnyal, hitelfelvételi és vagyonértékesítési lehetőség nélkül. A költségvetést kezelhetővé kell tenni.

A multikat nem lehet tovább adóztatni, kezelni kell a hiányt, meg kell tartani a működőképességet. Minden képviselőnek felelőssége van a költségvetést illetően, amely félévkor felülvizsgálatra kerül, a számok módosulhatnak. A kötelező feladatokat a lehető legmagasabb szinten kell teljesíteni, a nem kötelező feladatokat pedig csak a működőképességig indokolt redukálni.

A pályázati források kihasználásra kell, hogy kerüljenek. A döntéseket befolyásolják az éppen aktuális lehetőségek. A továbblépés esélye ez a költségvetés.

A képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal – a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

58/2011. (III.17.) sz. határozat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2011. (I.31.) számú határozata hatályát veszti. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 953/2 hrsz. alatt felvett ingatlan árverési vevőként való megvásárlására 30 millió forint vételárért, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetésébe betervezi.

 

2. Barcs Város Képviselő-testülete a 30/2011. (II.15) számú határozatát az alábbiak szerint módosította:

- a határozat 1. pontját hatályon kívül helyezte,

- a határozat 2. pontjában hatályát veszti a Dráva Múzeumra vonatkozó, „Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás elmaradása esetén 2011. március 15-től 2 fő”, kifejezés,

- a határozat 3. pontjában hatályát veszti:

„A Képviselő-testület a Dráva Múzeum engedélyezett létszám-előirányzatát:

Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás teljesülése esetén 5 főről 4 főre módosítja.

Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás elmaradása esetén 5 főről 2 főre módosítja.„ kifejezés, valamint „A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-előirányzatát ”A” változat elfogadása esetén: 751, 5 főben, ”B” változat elfogadása esetén: 749,5 főben állapította meg.” kifejezés.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

3. A Képviselő-testület a Dráva Múzeum 2011. évi költségvetését 16.664 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal és 4 fős létszám –előirányzattal rendelte el betervezni Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

4. A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-előirányzatát 751,5 főben állapította meg.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

5. A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését 5.469.710 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 5.743.797 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással, és 274.087 e Ft költségvetési hiánnyal rendelte el Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezni.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

6. Barcs Város Képviselő-testülete felkérte Barcs Város Önkormányzata polgármesterét, hogy készítse elő a Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő visszaadását, és folytassa le az ehhez szükséges egyeztetéseket.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2011. március 31.

A képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal – megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

11./ A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

A képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal – a következő határozatot hozta:

 

 

59/2011. (III.17.) sz. határozat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntáró Társulás 2010. évi költségvetése 1.251 389 e Ft,- - ezen belül a BNI a Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár 74.425 e Ft,- a BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 14.490e Ft,-, a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 19.977 e Ft,- a BNI  Városi Óvodák  Rinyaújlaki Tagóvodája 11.782 e Ft, BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye, Bolhó 18.738 e Ft, BNI Városi Óvodák Bolhó Tagóvodája 9.305 e Ft - kiadási és bevételi előirányzattal kerüljön betervezésre Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe.

 

2./ Barcs Város Képviselőtestülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás finanszírozási tervét az előterjesztés 1-8. sz. melléklete szerint jóváhagyta.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal a határozat közlésére, értelem szerint a végrehajtásra

12./ Javaslat a 2011. évi városi nagyrendezvények programjára és költségeire

Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke

Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke az írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítést fűzte:

A spórolás jegyében született meg a 2011. évi rendezvénysorozat, figyelemmel az állandó rendezvények megtartására, színvonalára.

Bizottsági vélemények:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását a 3.000.000.- Ft-ra javított összeggel.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Vélemények:

 

Szalai Balázs, a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat vezetője:

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést, tudomásul vette a falunapi program költségeinek 50%-os mértékű csökkentését.

Három városi rendezvénynél összesen kb. 450 e Ft összeg szerepel sátorépítésre. Némely esetben a rendezvény 40%-át jelenti ez az összeg, amellyel nem értett egyet.

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Ugyanazon összeggel kalkulálnak a szakemberek évek óta, ez egy tényszám. A jövőben meg kell vizsgálni, hogy ez a költség redukálható-e.

 

Karvalics Ottó polgármester:

A nagy sátor egy fordulóval nem szállítható el. Az összeszerelése és lebontása két napot igényel, amely költséggel jár. Amennyiben ide nem tervezzük be, a Városgazdálkodáshoz kellett volna. Új sátort vásárolni nem tudunk, ezt kell megőrizni, kérte az erre történő odafigyelést. Ez a költség reális. A rendezvények még színvonalasabbak is lehetnek.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Meglepődve olvasta, hogy a Város-napi rendezvény helyszíne a Szabadidőközpont, javasolta ennek átgondolását. A Dráva-partot alkalmasabbnak tartja a rendezvény lebonyolítására, nem jár nagyobb költségvonzattal.

A tűzijáték megtartását fontosnak tartja, ebben döntenie kellene a testületnek.

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

Az OTP támogatását nem a tűzijáték szponzorálásában, hanem más esetben tartja fontosnak. A tűzijáték ebben az évben véleménye szerint nélkülözhető.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A Szabadidőközponttal, mint helyszínnel nem ért egyet, ugyanakkor a kitüntetéseknek a Polgármesteri Hivatalban történő átadásával igen. A tűzijáték finanszírozására szponzort kell találni, mindenről nem szabad lemondani.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Az elmúlt időszakban az OTP-hez olyan kérdésekkel fordultunk, amelyek nem a hagyományos ügyfél-bank kapcsolatot tükrözik. A tűzijáték szponzorálásával kapcsolatban az OTP-től ne várjon a testület segítséget. A költségvonzata egyébként 400 - 500 e Ft.

 

Karvalics Ottó polgármester:

50%-os csökkenés tapasztalható a nagyrendezvények költségeiben. Amennyiben nincs tűzijáték, felesleges bevállalni a Dráva part kockázatait, 3000 érdeklődő a tűzijáték vonzereje miatt volt ott. Amennyiben sikerül a tűzijátékra a költségvetést nem befolyásoló pénzügyi forrást találni, megtartásra kerülhet a Szabadidőközpontban lévő futballpályán. A vasút már nem akarja biztosítani a helyszínt, nagy a felelősség éjszaka, zsúfolt volt a part. Megpróbál anyagi erőforrásokat felkutatni, az OTP-től más jellegű segítséget vár.

Mindenki egyformán lesz elismerve a városban, a városi kitüntetések átadásának megfelelő helyszíne lesz a Polgármesteri Hivatal. Visszafogott a rendezvénytervezet.

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Megköszönte a Deák Ferenc Általános Iskola március 15-i ünnepi műsorát.

 

 

A képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

60/2011. (III.17.) sz. határozat:

1./        Barcs Város képviselő-testülete a 2011. évi városi nagyrendezvények tervét és költségeit az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta.

2./        A Képviselő-testület a városi nagyrendezvények megtartására 3.000.000 Ft kiadási előirányzat megtervezését rendelte el Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök

Határidő:        értelem szerint

13./ Beszámoló a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 2010. évi szakmai tevékenységéről, valamint 2011. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Veszner Ádámné igazgató

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte Veszner Ádámné igazgatót.

Bizottsági vélemények:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemények:

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

A két faluházról az előterjesztő szűkszavúan szólt. Amennyiben az előző napi megbeszélésére nem került volna sor, nem támogatná az anyagot.

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

Az anyagból kiderül, hogy nagyon kevés a pályázati forrás összege. Az intézmény saját honlapját hiányolja.

Veszner Ádámné igazgató:

 

A saját honlap érdekében mindent igyekeznek elkövetni, de az anyagi lehetőségek behatároltak. Olyan pályázati forráson gondolkodnak, ahol két évre felajánlanák az intézmény honlapjának elkészítését. Ez esetben havonta 5000.- Ft + áfa karbantartási költséget kellene bevállalni.

Jelenleg két honlapon elérhető az intézmény.

A saját pályázati forrás 1.250 e Ft, amelyhez hozzátartozik még az intézmény egyéb működési bevételeiben szereplő 9.669 e Ft. Ez a bevétel olyan pályázatokból származik, amelyekben együttműködő partnerként vett részt az intézmény.

 

Karvalics Ottó polgármester:

A saját honlappal kapcsolatban kérte az igazgatót, hogy ne gondolkodjon a költségvonzatán.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

61/2011. (III.17.) sz. határozat:

 1. Barcs Város Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 2010. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő:        2011. március 25.

 1. Barcs Város Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 2011. évre szóló munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Veszner Ádámné művelődési központ igazgató a végrehajtásért

Határidő:        2011. március 25. a határozat közlésére

értelem szerint a végrehajtásra

14./ Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum alapító okiratának módosítása, valamint Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor képviselő-testületi tag elhagyta a termet, a Képviselő-testület 10 fővel folytatta munkáját.

Kérdések:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Végleges döntésről van-e szó?

Nem befolyásolja-e ez az átalakítás a folyamatban lévő projekteket, pályázatokat?

Válaszok:

Karvalics Ottó polgármester

Elméletileg végleges a döntés, gyakorlatilag befolyásolhatja az átvilágítás.

A döntés a projekteket nem befolyásolja.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag elhagyta a termet, a Képviselő-testület 9 fővel folytatta munkáját.

 

 

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag, 9 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:

 

 

62/2011. (III.17.) sz. határozat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: 2011. április 1.

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: 2011. április 1.

 

3. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Városi Könyvtár Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: 2011. április 1.

 

4. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, a Dráva Múzeum Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: 2011. április 1.

 

5. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó és a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár, valamint a Dráva Múzeum mint önállóan működő költségvetési szervek közötti, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti megállapodást jóváhagyta, egyúttal 2011. április 1-jei hatállyal a 157/2009. (VII.27.) határozattal jóváhagyott, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és a Városi Könyvtár, valamint a Dráva Múzeum között a gazdálkodással kapcsolatos munkavégzés és felelősségvállalás rendjét szabályozó együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezte.

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Veszner Ádámné igazgató

Vértes Gábor igazgató

Mészáros Ádám igazgató

Határidő: 2011. április 1.

 

 

6. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a határozati javaslat 1-6. pontjai alapján Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: 2011. március 31.

Fodor Gyula és Szakos Gábor képviselő-testületi tagok visszaérkeztek a terembe, a Képviselő-testület 11 fővel folytatta munkáját.

15./ Az önkormányzati adórendeletek módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag, név szerinti szavazással – megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati adórendeletek módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

16./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását. A tartózkodást valószínűleg befolyásolta az egyszeri méltányossági ellátásnál felmerült véleménykülönbség.

Kérdések:

Henger János képviselő-testületi tag:

A 3. § (1)-(2) bekezdésében mit takar az, hogy a jövedelemadatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolni? Mi a helyzet a támogatottság időközbeni változásával?

Mi a helyzet azokkal a személyekkel, akik bérjövedelem mellett egyéni vállalkozók? Nem kell benyújtaniuk az előző évi jövedelemigazolást? (3. § (6) bekezdés)

 

 

Racsek József alpolgármester elhagyta a termet, a Képviselő-testület 10 fővel folytatta munkáját.

 

Hogyan lehet értelmezni a 37 m2-nél kisebb vagy nagyobb otthonházi lakást (5. §)? Egyszerűen otthonházi lakást kellene szerepeltetni.

A 7. § (4) bekezdésében a hatodik francia bekezdést nem lehet megváltoztatni az illetékes vagy jogosultsággal bíró kormányhivatal Munkaügyi Központ Barcsi Kirendeltségére?

A 20. § (5) bekezdése taxatív felsorolásának pontosítását kérte. A csatornahasználati díj külön jelzett, a víz- és gázfogyasztás együtt van megjelölve. Nem összetartozó fogalmak, az összetartozókat kellene együttesen megjelölni. Az albérleti díj igazolt teljes összegénél a (6) bekezdésében ki és hogyan fogalmazza meg pontosan, hogy az igazoláson mit kell érteni?

 

Racsek József alpolgármester visszaérkezett a terembe, a Képviselő-testület 11 fővel folytatta munkáját.

 

 

 

Lehetséges-e arra eszközt találni, hogy az adózott jövedelem legyen beszámítható?

A (7) bekezdésnél a sorrendiség miért nem így teljesül?

A (8) bekezdésben nincs megjelölve, ki köteles a változást bejelenteni, és mi a bejelentés elmulasztásának szankciója?

A 37. §-ban mit ért az előterjesztő az intézményi érdekképviseleti fórumok megalakításának és tevékenységeinek szabályain?

 

 

Válaszok:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

A 3. § (1) bekezdése esetén a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolni az igazolásokat, ez vonatkozik minden ellátási formára. Ez a szociális törvényből átvett szabályozás. Mindig az aktuális időpont jövedelme kerül vizsgálatra, évente felül kell vizsgálni. Minden ellátás megállapító határozata tartalmazza, hogy az ügyfél kötelessége mindennemű változás bejelentése. Ez vonatkozik a lakhatási körülményekre, illetve a jövedelmi helyzetben bekövetkezett változásra.

A családban élők valamennyi jövedelmét igazolni kell, a családi pótlékot is figyelembe kell venni a rendszeres jövedelmeknél.

Az 5. § esetén jogos az észrevétel, otthonházi lakás fog szerepelni.

A 7. § (4) bekezdésében egyetértett az illetékes munkaügyi központ feltüntetésével.

A 20. § (5) bekezdése alábontható, de nincs jelentősége, hiszen ezeket a közüzemi számlákat kell becsatolni az ügyfélnek. Nem a tényleges fogyasztás, hanem a mindenkori szociális törvényben meghatározott díjak vehetők figyelembe. Az alábontás egy külön francia bekezdéssel átdolgozásra kerül.

Albérlet esetén az írásban megkötött albérleti szerződésben foglalt díj az, mely igazolt teljes összegként figyelembe vehető a lakásfenntartási támogatásnál. A (7) bekezdésben meghatározott sorrend alapján kell és lehet megállapítani a lakásfenntartási támogatást. Kérte, ha ettől eltérő megállapítást tapasztalt a képviselő, azt jelezze felé.

A (8) bekezdés esetén, amennyiben az ügyfél a változás-bejelentésnek nem tesz eleget, és ez kiderül, jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését kell elrendelni.

A 37. § az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság átruházott hatáskörű jogosítványait tartalmazza, amely egy régi, jól bevált gyakorlat.

Kérdések:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A 9. § (1) bekezdésében szerepelnek a családnagyság kategóriák. Az 1,2,3-as kategórián belül a családnagyságnál ugyanaz szerepel. Ez elírás?

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése esetén, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, akkor is kimerítheti az évi négy alkalmat az átmeneti segélynél?

Válaszok:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Nem elírásról van szó, a három kategória 1993 óta kialakult gyakorlat. Értelmezte Szemere Márta képviselő részére a 9. § (1) bekezdését.

A (3) bekezdés esetén minden rendszeres jövedelmet be kell számítani, így a rendszeres gyermekvédelmi támogatást is. Ha utóbbival együtt megfelel az egy főre jutó jövedelemnek, igénybe tudja venni.

Vélemények:

Henger János képviselő-testületi tag:

Részben fogadta el a válaszokat. A költségek figyelembe vételére kapott választ nem fogadta el, kioktatónak tartotta.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Azt fogalmazta meg, hogy jogosnak tartja, és alábontásra kerül. Érdeklődött, hogy válaszaiban mit tartott Henger János képviselő kioktatónak.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A víz soha, semmilyen szempontból nem volt közös a gázzal. Hogyan kerül bele?

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Megköszönte az észrevételt, azzal, hogy egy francia bekezdéssel több fog szerepelni a vonatkozó szakaszban.

 

 

A képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

63/2011. (III.17.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (2) bekezdés felhatalmazása alapján a bérpótló juttatásra való jogosultsággal kapcsolatos egyéb feltételek, a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó rendeleti szabályozás lehetőségére a 2011. szeptember havi Képviselő-testületi ülésén visszatér.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        2011. szeptember 15.

A képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

17./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV.25.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Hozzászólás, kérdés:

Henger János képviselő-testületi tag:

A költségkiszámítással kapcsolatban az előző napirend kapcsán elfogadott rendelet 31. § (1) bekezdése érvényesülésének igazolását kérte. A bentlakásos ellátás ármegállapításról szóló fejezetei miként fedezik a szociális rendelet 31. §-ban - Idősek Otthona - meghatározott tételes felsorolásban előírt, elvárt folyamatokat, ellátási szinteket?

 

Bejelentette, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.

Válasz:

Varga Ilona intézményvezető:

Az ellátásért fizetendő térítési díj kiszámítását törvények szabályozzák. Egyrészről hogyan kell kiszámítani egy-egy ellátási forma térítési díját, másrészt a szociális törvény pontosan meghatározza, hogy a jövedelem hány százalékát lehet az ellátásokért kérni.

 

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag elhagyta a termet, a Képviselő-testület 10 fővel folytatta munkáját.

 

 

Amennyiben a térítési díjak, valamint az állami normatíva nem elegendőek ezen ellátások fedezetére, biztosítására, az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell kiegészítenie a hiányzó részt.

Kérdés:

Henger János képviselő-testületi tag:

Ez már biztosan fedezi az ellátás teljes költségét?

Válasz:

Varga Ilona intézményvezető:

Igen.

Vélemények:

Henger János képviselő-testületi tag:

A 31. §-ban körülírt feladatkör nem teljesül maradéktalanul. Vizsgálatot javasolt ezzel összefüggésben, amelyet nem csak barcsi személyek végeznének.

Szalai Balázs képviselő-testületi tag visszaérkezett a terembe, a Képviselő-testület 11 fővel folytatta munkáját.

Varga Ilona intézményvezető:

Vannak olyan szubjektív észrevételek, amelyeket figyelembe kell venni. Az ellátottaknak, illetve hozzátartozóiknak különféle jogosítványaik vannak. Amennyiben olyan hiányosságokat tapasztalnak az ellátásban, amelyek az ellátás megvalósulásának veszélyeztetettségét valósítják meg, panasszal élhetnek. Írásban kérte az észrevételek közlését.

Az ellenőrzési rendszer működik különféle hatóságok által, évente több alkalommal történnek ellenőrzések a szakmai előírások, jogszabályok alapján. Amennyiben hiányosságot, törvénysértést tapasztalnának, a Képviselő-testületnek erről lenne tudomása.

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság elnökét, hogy Henger János tanácsnok és Varga Ilona intézményvezető bevonásával kerüljenek kivizsgálására a felvetett problémák. A vizsgálatot követően a soron következő bizottsági ülésen történjék beszámolás, szükség esetén a Képviselő-testület is tárgyalja meg az eredményeket.

A képviselő-testület – egyhangúlag– a következő határozatot hozta:

 

64/2011. (III.17.) sz. határozat:

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy kizárja Henger János képviselő-testületi tagot a szavazásból „A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV.25.) sz. rendelet módosítása” című napirend esetében.

A képviselő-testület – egyhangúlag – megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) számú rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

18./ A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, valamint a Barcsi Szociális Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának  módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

65/2011. (III.17.) sz. határozat:

I. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Barcsi Szociális Központ által működtetett Nappali Ellátás (Idősek Klubja) komlósdi telephelyének megszűntetését 2011. március 31. napjával, valamint ennek megfelelően a működési engedély módosítását.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte az igénybevevők tájékoztatását a szolgáltatás megszűnéséről, az igénybe vehető ellátások biztosításáról.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Varga Ilona intézményvezető

Határidő:       értelem szerint

 

II. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodást az alábbiak szerint módosította:

 

1. A megállapodás 1. pontja: a Társulás tagjainak neve és székhelye, telephelye címszó alatt feltüntetett telephelyek közül törlésre kerül a „7582 Komlósd, Fő u. 23.”

 

2. A megállapodás 5.1 pontja 3. bekezdése, következő szövegrész törlésre kerül „Komlósd telephelyen történik: az időskorúak nappali ellátása alapellátási forma biztosítása  Komlósd község közigazgatási területén.”

 

3.  A megállapodás 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Lakócsa, Potony, Tótújfalu és Szentborbás Önkormányzatai az 5.1 pontban jelzett tevékenységek szakszerű és hatékony ellátása érdekében a Lakócsai Körjegyzőség épületében, mint telephelyen irodát és infrastrukturát biztosítanak. Emellett Potony, Tótújfalu, Szentborbás, Péterhida és Komlósd Önkormányzatai a Polgármesteri Hivatalokban az ügyfélfogadás lehetőségét biztosítják.”

4. A megállapodás 6. pontja a közösen fenntartott intézmény címszó alatt a telephelye megjelölésből törlésre kerül az „Idősek Klubja 7582 Komlósd, Fő u. 23.”

5. A megállapodás 9. a költségek viselése, rendelkezések a vagyonról címszó 9.1 pontja c) alpontja törlésre kerül.

 

6. A megállapodás 9. a költségek viselése, rendelkezések a vagyonról címszó 9.3 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 5. pontban írt közös feladatok szakszerű ellátásának érdekében a Barcsi Szociális Központ 2 főállású közalkalmazottat alkalmaz Lakócsa telephellyel, 1 fő főállású közalkalmazottat a komlósdi házi gondozói feladatok, 1 fő főállású közalkalmazottat a péterhidai  házi gondozói feladatok ellátására.

A négy főállású közalkalmazott alkalmazási költségeinek – bér és járulékai, dologi kiadások – forrása az adott szakfeladatokra leigényelhető állami normatívák összessége. Saját bevételének minősül a Többcélú Kistérségi Társulástól kapott forrás.”

7. A megállapodás 3. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„A társulás - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról rendeletet alkotó önkormányzatnak Barcs Város Önkormányzatát jelöli meg. ”

8. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert és Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt a határozati javaslat II. pontjában meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Barcs és Mikrotérsége Szociális Központ társulási megállapodásának aláírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:       értelem szerint

 

III. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a Barcsi Szociális Központ alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta.

Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert és Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:       értelem szerint

 

IV.  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata alábbi módosítását:

 1. SZMSZ I. fejezet: általános rendelkezések 3 pontja az intézmény legfontosabb adatai pont Az intézmény telephelye(i) alcímből törlésre kerül az Idősek Klubja 7582 Komlósd, Fő u. 23 bejegyzés.
 2. SZMSZ I. fejezet: általános rendelkezések 3 pontja az intézmény legfontosabb adatai az intézmény feladatainak ellátásra szolgáló vagyon alcímből a 3. bekezdés törlésre került: „Komlósd Község Önkormányzata tulajdonában álló Idősek Klubja épülete a leltár szerinti ingóságokkal – ingyenes.”
 3. SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 4. alpontja: intézményi férőhelyek száma  második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Nappali Ellátási egység: 60 fő”
 4. SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 3.1.5. Idősek Nappali Ellátása (Idősek klubja) alpont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.1.5  Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)

Feladata családi gondoskodást, vagy szükséges felügyeletet nélkülöző kedvezőtlen         szociális helyzetben élő időskorúak, vagy fogyatékosságuk miatt munkaképtelen, illetve   megváltozott munkaképességű személyek, társaságot kedvelő, magányos nyugdíjasok       nappali gondozása. A gondozás a 60 férőhelyes idősek klubjában történik Barcson.

Folyamatos gondozói felügyelet mellett a klubtagok egymás társaságában töltik             idejüket.

Étkezést, fizikai és higiénés, valamint egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, kulturális, szórakozási lehetőséget, foglalkoztató programokat vehetnek igénybe.

Rászorultság esetén a klubtagoknak lehetőségük van szombaton és vasárnap az étkezés       igénybevételére.

A klub működését és belső életét a vonatkozó Házirend szabályozza. Távol lakó, nehezen közlekedő idős klubtagokat intézményi autóval a klubba és haza szállítják.”

 

5. SzMSZ 1. számú melléklet Barcsi Szociális Központ szervezeti felépítéséből törlésre kerül az Alapszolgáltatási Központ szervezeti egységen belül az Idősek klubja Nappali Ellátás mikrotérség (Komlósd), a szociális gondozói 3 fő létszáma 1 fővel csökkentésre kerül, így az Idősek Klubja Nappali Ellátás szakfeladaton az engedélyezett létszám 2 fő 2011. május 17-től.

 

6. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Szervezeti és  Működési Szabályzat  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő:        értelem szerint

 

 

V.  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ módosított és  egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját jóváhagyta.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő:       értelem szerint

19./ A Városgazdálkodási Igazgatóság Alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdések:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A 9. oldalon a szervezeti ábra legalján a közfoglalkoztatás szerepel. Valójában közalkalmazottakról van szó vagy közfoglalkoztatásról?

Ander István képviselő-testületi tag:

Van-e honlapja az intézménynek, amennyiben igen, ennek működtetése havonta mennyibe kerül?

Válaszok:

Ungvári Zoltán igazgató:

A Szervezeti és Működési Szabályzatban az alsó rész egy összekapcsoló jel, mivel a közhasznú és közcélú foglalkoztatás, illetve a közmunka is az intézménynél zajlik. A foglalkoztatásokban minden egyes részleg részt vesz. A kapcsos zárójel felett a megmaradt közalkalmazotti munkakörök láthatóak.

A honlap esetében 5.000.- Ft volt a tárhely-regisztráció, 7.000.- Ft a névregisztráció, amely két évre szól.

A közterületi munkálatok az időjárási viszonyok miatt nem kezdődtek még meg, de sor fog rá kerülni.

A nagyrendezvények kapcsán megfogalmazódott véleménnyel összefüggésben (szállítási költségek) megjegyezte, hogy 3.200.- Ft-os nettó szállítási díj jön ki egy fordulóra.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Fordítva kellene irányítani a szervezeti ábrán a közfoglalkoztatásnál feltüntetett jelet.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

66/2011. (III.17.) sz. határozat:

1. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

2. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint hagyta jóvá:

 

2.1. Az SZMSZ III. fejezetében törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek:

 

Az intézmény vállalkozásként végezhető  tevékenysége:

A rendelkezésre álló szabad kapacitások kihasználása.

 

Szakfeladatok:

2009. december 31-ig

-     014034   Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

-         454018   Épületfenntartás és korszerűsítés

-         701015   Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

-            751757 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,        kisegítő szolgálatai

-         751845   Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

-         751922   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

-         902113   Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

-         930910   Fürdő és strandszolgáltatás

-         930932   Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

2010. január 1-től

-         412000  Lakó- és nem lakó épület építése
-         421100  Út, autópálya építése
-         431100  Bontás

Vállalkozási tevékenység köre, mértéke:

2009. december 31-ig

751959 Költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási tevékenység:

A Városgazdálkodási Igazgatóság vállalkozási tevékenységet azzal a feltétellel folytathat, ha az nem akadályozza az alaptevékenysége ellátását. A Városgazdálkodási Igazgatóság vállalkozási tevékenységéből származó bevételeinek együttes összege az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdésében foglaltak alapján két egymást követő évben nem haladhatja meg a ténylegesen teljesített – a költségvetési támogatást is magában foglaló – összbevétel egyharmadát.

 

A Városgazdálkodási Igazgatóság 2010. január 1-től vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

2.2. Az SZMSZ III. fejezetében az Internet honlap szövegrész kiegészül az elkészült új honlap címével: http://www.vgigbarcs.hu/

 

2.3. Az SZMSZ IV. fejezete helyébe az előterjesztés 2. számú melléklete lép.

 

2.4. Az SZMSZ V. fejezetében törlésre kerül a közterület-fenntartási részlegvezetőre, a karbantartási részlegvezetőre, a műszaki csoportvezetőre valamint a piacfelügyelőre vonatkozó szövegrész.

 

2.5. Az SZMSZ V. fejezetében a „főkönyvelő” megnevezést „gazdasági vezető” megnevezésre változik, feladatköre kiegészül a gépjármű ügyintéző munkájának irányításával.

 

2.6. Az SZMSZ V. fejezete kiegészül az alábbi szövegrésszel:

 

Városüzemeltetési részlegvezető :

A vezető beosztás ellátásával a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója bízza meg, tevékenységét annak irányítása mellett végzi.

Jogállását a vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg.

Feladatköre:

 • Felelős a részleg szervezett és hatékony működéséért,
 • Közvetlenül irányítja a parkfenntartási csoportvezető munkáját.
 • Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a napi feladatok végrehajtását, az időjárás – és létszámváltozások függvényében a szükséges és indokolt szervezési intézkedéseket megteszi,
 • Összefogja a város zöldfelületeinek gondozását és felújítását,
 • Meghatározza a havi, heti, napi városüzemeltetési munkák sorrendjét és végrehajtási ütemezését.
 • Feladata a város közterületeinek, parkjainak, virágfelületeinek, növényanyagainak gondozása, fenntartása.
 • Az intézmény területein lévő virágházak, szabadtéri kertészeti területek hasznosításának szervezése, szakmai irányítása,
 • Irányítja az utak mentén és környezetükben lévő fák, bokrok szakszerű metszését, karbantartását,
 • Feladata a város közterületein parkjaiban és játszóterein található köztéri berendezések állapotának felmérése, javíttatása, karbantartása .
 • Gondoskodik a részleg részére kiadott anyag és technikai eszközök megóvásáról, megőrzéséről,
 • Téli időszakban megszervezi és felügyeli a hóeltakarítással és síkosságmentesítéssel kapcsolatos munkákat,
 • Felelős a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásáért,
 • Szoros kapcsolatot tart fenn a Munkaügyi Központ illetékes munkatársával, a közhasznú foglalkoztatások körében,
 • Részt vesz a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) működtetésében,
 • Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza.

A fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire felettesétől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik.

 

 

 

Parkfenntartási csoportvezető:

A városüzemeltetési részlegvezetőnek van közvetlenül alárendelve. Feladata a Városgazdálkodási Igazgatóság parkfenntartási, köztisztasági feladatok közvetlen irányítása, összehangolása, vezetése. Közvetlenül neki vannak alárendelve a városüzemeltetés dolgozói, a részleghez beosztott közcélú és közhasznú dolgozók.

Feladatköre:

 • Közvetlenül szervezi a város zöldfelületeinek éves rendszeres gondozását, fenntartását.
 • Koordinálja a közmunkás brigádvezetők és a beosztott alkalmazottak munkáját.
 • A rendelkezésére bocsátott közhasznú és közcélú dolgozók feladatait igény szerint irányítja.
 • Meghatározza a heti, napi városfenntartási munkák sorrendjét és végrehajtási ütemezését.
 • Az intézmény telephelyén lévő raktárak kezelése, a raktári rend fenntartása.
 • Gondoskodik a az alárendelt dolgozók munkaeszközeinek névre való kiadásáról, a szerszámmozgás vezetéséről és visszavételezéséről.
 • Felelős a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásáért,
 • Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza.
 • A fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire felettesétől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik.

 

2.7. Az SZMSZ V. fejezetében az ingatlankezelési előadó feladatköre kiegészül az alábbival:

 

Gondoskodik az önkormányzati bérlakásokban felmerülő műszaki hibák kijavításáról

 

2.8. Az SZMSZ VII. fejezete kiegészül az alábbi szövegrésszel:

 

 • Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata
 • Cafetéria szabályzat
 • Szabályzat a kiküldetésekről
 • Helységek és berendezések használatának szabályzata
 • Szabálytalanságok kezelésének rendje
 • Informatikai biztonsági szabályzat

-    Eszközök és források értékelési szabályzata

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

 

20./ Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

Interpelláció, kérdés, felszólalás nem hangzott el.

 

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület ülését 12.25 órakor bezárta.

 

 

 

A képviselő testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022