Ma 2024. február 28., szerda, Elemér napja van. Holnap napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:      1233-74/ 2010

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2010. december 15-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 13.00 órakor megtartott üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Eigner János, a KAPOS Volán Zrt. képviselője; Kollár József és Fucskár Vince, a DRV Zrt. képviselői, Biró Péter és Gyöngyösi Tamás, a BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. képviselői, Tormáné Ivánfi Irén és Pintér Istvánné belső ellenőrök, Tarlós István tűzoltóparancsnok, dr. Cserti István kapitányságvezető, Grósz Zoltánné nem képviselő bizottsági tag; Fodor Sándorné Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 12 fő megjelent.

Napirend előtt:

Karvalics Ottó polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy dr. Kozma Andrásné, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megválasztott nem képviselő tagja kórházban van, így az esküt nem tudja letenni. Felkérte a jelen lévő Grósz Zoltánnét, az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megválasztott nem képviselő tagját az eskü letételére.

Grósz Zoltánné az esküt letette, az esküokmány aláírásra került.

Karvalics Ottó polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a következő napirendi pontot vegye fel a nyílt ülés napirendjére:

 

25./ Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető nyugdíjazási ügye

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

263/2010. (XII.15.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

1./       Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./       Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi munkatervének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

3./       Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

4./       Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2011. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

5./      A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

6./       Tájékoztató a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díj mértékéről, és az alkalmazás tapasztalatairól

Előadó:  a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. képviselője

7./       A települési  szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004.(III.26.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

8./      A barcsi helyi autóbuszjárat 2011. évi működési költségei és a szükséges önkormányzati támogatás

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

9./      A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 28/1996.(XII.27.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

10./  Tájékoztató a 2010. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról

Előadó: Szalai és Társa Temetkezési  Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. képviselője

11./   A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2010. évi tapasztalatai

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

12./  Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága tevékenységéről

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

13./  Kivonat a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága ellenőrzési jelentéséből

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

14./  Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

15./  A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

16./  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének megállapítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

17./   A Barcsi Rendőrkapitányság lakbértartozása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

18./ Erdőtüzes gépjárműfecskendő pályázati önrésze

Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

19./   A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995. (IV.28.) rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

20./   Tájékoztató a polgármesterrel összefüggő munkajogi kérdésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

21./ A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás felülvizsgált Közoktatási Intézkedési Tervének (2010-2012) jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

22./ Lemondás a „Transzformátor csere a Szociális Központnál” pályázat végrehajtása során keletkezett maradványösszegről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

23./ Termőföld felajánlás elfogadásáról döntés

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

24./ A Barcs-Somogytarnóca, Zöldmező u. 4274  hrsz-ú építési telek árának megállapítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

25./ Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető nyugdíjazási ügye

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

26./  Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

 

 

Zárt ülés napirendi javaslata:

 

 

27./   A Városgazdálkodási Igazgatóság behajthatatlan követeléseinek törlése

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

 

28./   Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2010. évi kiegészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

29./   Önkormányzati bérlakások bérbeadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

30./   Önkormányzati bérlakás bérleti jogának meghosszabbítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

264/2010. (XII.15.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Kérdés:

Henger János képviselő-testületi tag:

A jelentés 6. oldalán említett Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ létszámcsökkentés munkajogi lezárása megtörtént-e, volt-e kifogás, jelzés, esetleg jogorvoslati kérelem?

 

Válasz:

Ungvári Zoltán igazgató:

A leépítést végrehajtották. További két fő közalkalmazottnak a felmondása folyamatban van.

A felmondás törvényesen történt.

Vélemények:

Henger János képviselő-testületi tag:

Két konkrét jelzést kapott, hogy a felszabadult álláshelyek némelyikére máshonnét státuszba kerültek személyek. Törvényellenesnek tartja, amennyiben ez így történt. Kérte a jegyző asszonyt, hogy célvizsgálattal tisztázza ezen intézkedéssorozat valós tartalmát.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Megkérdezte Ungvári Zoltán igazgatót, hogy valóban vettek-e fel az elbocsátottak helyére személyeket.

 

Ungvári Zoltán igazgató:

 

Nem történt felvétel.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Kérte Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt a Henger János képviselő által elmondottak kivizsgálására.

 

 

A képviselő-testület –  egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

265/2010. (XII.15.) sz. határozat:

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

Kérdés:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A BURSA Hungarica pályázat esetében miért nem került forintösszesítésre sor? Van ennek valami oka?

Válasz:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Ez mindig ilyen formában szerepel a beszámolóban. Igény esetén az összesítéssel ki lesz egészítve a következő ülésre.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt, hogy ezt követően a hasonló napirendi pontoknál az ülésen a szakreferens legyen jelen.

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

A jegyzőkönyv tartalmazza az összesítést, rendben van.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

266/2010. (XII.15.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi munkatervének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés:

Henger János képviselő-testületi tag:

A 4./ számú napirendi ponttal kapcsolatban az eredeti terv szerinti vagy a jelenlegi napirendre vonatkozik a változtatási javaslat?

Válasz:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Az eredeti tervben volt ez a számozás.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

267/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 308/2009.(XII.17.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi munkatervét az alábbiak szerint módosította:

 

 1. A 2010. december 15-i ülésének napirendjéről levette az alábbi napirendi pontokat:

 

4./ Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: polgármester

 

10./A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzése alapján történő közszolgáltatói díj megállapítása

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

14./A temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítása

Előadó: polgármester

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

2.  A „Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása” című napirendi pontot a Képviselő-testület a 2011. januári vagy februári ülésén tárgyalja meg.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

3./ Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a DRV Zrt. képviselőit, Kollár Józsefet és Fucskár Vincét.

Bizottsági vélemény:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottsági ülésen feltett kérdésekre csak kis részben kaptak választ. Várta, hogy a szolgáltató kiegészítésként válaszol a megválaszolatlan kérdésekre.

A tájékoztató terjedelmét túlzónak, tartalmát nem teljesen megalapozottnak találták. Fontosabbnak tartották, hogy Barcs város és kistérségével összefüggő, a város főbázisáról üzemeltetett víz, főként a szennyvíz vonatkozásában kapjon a testület részletesebb, a működés aprólékosabb kimunkálását tartalmazó tájékoztatót.

A szolgáltatás minőségével összefüggésben tett megjegyzéseket nem fogadták el. A vízminőség kérdéseiben a szolgáltatás egésze nem állta ki a 2010-es évre a próbát. Utaltak rá, hogy folyamatban van a vízminőség fejlesztésére vonatkozó pályázati program, amelyben a várossal közösen vesznek részt.

A fogyasztóhelyeken talált vizeket illetően kritikán aluli minőségeket tapasztalt a város lakossága számtalanszor. Több alkalommal vettek vízmintát csapvégről. 0,4-0,8 cm leülepedett üledéket találtak a vízben. A vízmintát az ügyfélszolgálat nem vette át, magánmérettetést végeztek. A víz szennyezett - vas és mangán -, sok uszadékos szerves anyag is része volt a két mintának. A minták befagyása miatt nem tudta azokat bemutatni.

A szolgáltatónál végrehajtott szervezetfejlesztés nem vált a működés javára, a szolgáltatást igénybe vevők kulturált, komfortos kiszolgálása irányába. Több alkalommal a helyi viszonyokat nem ismerő állapotokra hivatkozva kapnak válaszokat a barcsi fogyasztók. A bázis működtetése lenne a szolgáltató feladata és a szolgáltatás igénybe vevőinek legmagasabb fokú, legalacsonyabb árszinten való kiszolgálása. Leráznak ügyfeleket, hivatalos iratokban kioktatva, különböző jelzőkkel illetik a panaszbejelentőt, segítséget kérőt. Ezeket nem tartja elfogadhatónak. Etikátlan időnként az ügyfelekkel való bánásmód. Olyan szervezetfejlesztés lenne szükséges, amelyből az derülne ki, hogy a szolgáltató van a fogyasztókért és nem fordítva.

1971-től részt vett a víz- és szennyvízhálózat fejlesztésének programjaiban. Bizonyos dolgok nem úgy történtek, mint ahogy a panaszosok azokra választ kaptak. A Május 1. u. 1-3 lakóit lerázták azzal, hogy annak a vezetékszakasznak a karbantartása nem a szolgáltató feladata. Az akkori műszaki átadás-átvételi jegyzékből valószínűleg kimaradt ez a szakasz. Nem lehetséges, hogy a DRV Zrt. nem tud erről a problémáról és a karbantartást elhárítja.

Van a városban több olyan családi ház, amelyben családi vállalkozás működik. Esetükben közületi nyilvántartásba átsorolást eszközölt a DRV. Ez nem lehetséges. A korábbi jogszerű vízbekötési állapotot nem változtatták meg, az épületen belüli funkció-átalakításra ugyanúgy megkapták az építési, használatbavételi, majd a telephely módosítási engedélyt. Nincs jogalapja a DRV-nek a hatósági, szakhatósági állásfoglalásokat önhatalmúlag megváltoztatni. Amennyiben a későbbiekben eltér a lakossági és közületi fogyasztás díja, más lesz a helyzet. Kérte a címzetes főjegyzőt, valamilyen módon tegyen javaslatot a további működést illetően.

A panaszos levelekre adott válaszok minősíthetetlenek.

Problémát jelent a társasházak esetében a főmérő-almérő kérdése. Kérte a DRV Zrt. jelenlévő munkatársait, hogy a szolgáltató lobbykapcsolatait kihasználva tegyen meg mindent annak érdekében, hogy szolgáltatóként képviselje ennek a problémának a megoldását. Amennyiben ez nem megoldható, az országgyűlési képviselőt kell felkérni a központi jogszabályalkotás kezdeményezésére. Ez az állapot nonszensz, valami nincs rendben. Az már nem elfogadható, hogy ez folyamatos, visszatérő, nem mindig ugyanazon fogyasztót érintő probléma.

A társasházi közös képviselőket valamilyen folyamatos információcserére kellene hívni a hasonló problémák összegyűjtésére, közvetítésére.

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását, ő személy szerint már nem javasolja.

Kérdés:

Szabadi József képviselő-testületi tag:

Az előterjesztésből idézett néhány ivóvíz paramétert, például az arzéntartalom szintje stb. Ezzel összefüggésben kérdezte a következőt: Biztonságban érezhetik-e magunkat a barcsi lakosok az ivóvíz minőségével kapcsolatban?

Válasz:

Kollár József értékesítési és marketing osztályvezető:

Kevés önkormányzat igényli ezt a fajta tájékoztatót. Úgy gondolja, jobb, ha részletesebb a tájékoztató. Megoldható bizonyos információk részletezése, ennek nem látja akadályát.

A hivatalos bejelentések száma elenyésző volt, egyetlen hónapban sem érte el a 10 db-t. Elképzelhető, hogy érkezett olyan bejelentés az üzemvezetőségre, amely nem lett dokumentálva a rendszerben. A klór-dioxid adagoló berendezés cseréje megvalósult, vegyszeradagoló szivattyúkat, potenciálmérőt építettek be, mechanikus vízmérés szabályozást építettek ki, technológiai csővezetékeket bontottak el, a medencetöltő vezetékeket átalakították. 26 millió Ft értékben végeztek beavatkozásokat a rendszeren.  A jogszabályi paramétereknek meg kell felelnie a víznek. Amennyiben nem biztonságos, lezárják Barcson a vízellátást. Az ÁNTSZ folyamatosan ellenőrzi a paramétereket, alapvetően a jogszabályi előírásoknak megfelel a vízminőség. Eltérő viszonyok alakulhatnak ki a hálózaton belül, attól függően, hogy a fogyasztó ágvezetékes vagy körvezetékes utcában él-e. Mindig van a csővezetékekben biofilter kirakódás, ez egy mosatást követően felkeveredhet, okozhat élvezeti értékben romlást, elszíneződést, üledékesedést.

Az alapvető célkitűzésük, hogy az ügyfélszolgálaton dolgozónak a vevőért kell dolgoznia. A telefonos hívásokat rögzítik, így ellenőrizhető egy adott beszélgetés dátum alapján. Tudomása szerint Barcson volt személycsere az ügyfélszolgálaton. Az országos ügyfélszolgálati versenyen 1. helyezést értek el. Tréningelik a kollégákat, szigorú elvárásoknak kell megfelelniük.

Az említett társasházak információi szerint rossz helyre kötöttek rá. Egy közös bejárás van tervben a társasház közös képviselőjével.

Aki nem magánszemély, hanem bármilyen vállalkozási tevékenységet folytat, közületnek minősül. Esetükben havonta történik a leolvasás, ez nem negatívum. Egyforma a lakossági és a közületi díj.

A társasházi mérőeltérések problémája országos jellegű. A megfelelő szakmai fórumokon próbálnak ezügyben előrelépni, vizsgálják a lehetőségeket. Egyik megoldás a rádiójeladós mérők felszerelése, melyet kísérleti jelleggel 1000 fogyasztási helyen elvégeztek, és vizsgálják a tesztek eredményét. Pozitív hatással van a mellékmérő-főmérő különbözetekre, illetve a műszaki problémára is rámutat. Hátránya a viszonylag magas költség, kb. 20 e Ft. Ugrásszerűen javul az eltérés a felszerelést követően. Leolvasható egyszerre a társasház összes mérője és mellékmérője egy számítógép segítségével, akár az utcáról is. Korlátja a bekerülési költsége, de igyekeznek fejleszteni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Megköszönte a tájékoztató mélységét, ezt követően is szükség van a mélyebb információra. Talán év végére beáll a minősítési és ellenőrzési rendszer, a szolgáltatás ellenőrzése is változni fog. Ahol zárt, régi a rendszer, sajnálatos módon kb. kéthavonta felgyülemlik a szennyeződés. Némi változás történt, hasonló időközönként leengedik a végvezetéket, kiürítik a felgyülemlett szennyeződést. Hat végvezeték van még a városban, orvosolni kell a helyzetet. A 26 millió Ft beépítése kellett, még kevés is. A rendszeren szükséges változtatni, a mélyfúrású kutakat kellene kiváltani a Dráva mellett egy magasabb szintről, szűrt ágyazatból kivett vízre. Szakértői vélemény szerint minimum 60 Ft-tal olcsóbb egy ilyen kútból 1 m3 víz előállítása, a bentlévő szennyező anyagok is kisebb számban jelennek meg. Bebetonoztuk volna a mélyfúrású kutakat, azért állt le a vízminőség-javító program.

Nem mindig az ügyfélszolgálatra van panasz. A DRV-nek oda kell figyelni azokra a dolgozókra, akik házhoz járnak, mivel a stílusukkal kapcsolatban kapott számtalan negatív jelzést. A dolgozókat is képezni kellene, kérte az erre történő figyelést. Kérte, hogy a helyi bejárásokra a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság elnökét vagy helyi szakembert hívjanak meg. A társasházak problémái a parlamenti bizottságok előtt vannak. A rádióegység felszerelését jónak tartja, előnyeit mérlegelve elfogadható a költsége.

A lakossági és közületi tarifa megkülönböztetés akkor jelentene problémát, ha nem lenne egyforma a díj mértéke. Változás esetén kezdeményezni fogjuk a probléma kezelését.

A szennyvíz esetében sok illegális bekötés megszűnt. Egyetértett a társasházi közös képviselők gyakoribb összehívásával.

Henger János képviselő-testületi tag:

Egy barcsi fogyasztónál családjogi változás történt, az ezzel összefüggő kérdésére a bizottsági ülésen nem kapott választ. Az ügyfélszolgálatnál a változást bejelentették, a levél tartalmazta, hogy a változás oka halálozás. A válaszlevélben szerepelt, hogy megadott időpontban mindkét fél tartózkodjon a helyszínen. Embertelenné válik egy ügyfél és egy szolgáltató kapcsolata. Kérte ennek megszüntetését.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Egy éve felvetette, ahol végvezetékek vannak, sok intézmény van. Kérése azóta nem teljesült, így ismételten kérte, amikor a végvezetékek átmosatása történik, az intézmények kapjanak egy értesítést, hogy fel tudjanak készülni előtte az ivóvíz szükséglet tárolására.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte a helyi ügyintézők részéről az odafigyelést a Henger János által elmondottakra. Ne „multisodjon” el a DRV, kötelező ez a szolgáltatás.

A helyi vezetőtől kérte, amikor a végvezetékek átmosatása történik, az érintett intézményeket értesítsék, vagy olyankor végezzék ezt a feladatot, amikor az intézményeknél nincs munkaidő.

A képviselő-testület – 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal – a következő határozatot hozta:

268/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

4./ Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2011. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, nem javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, nem javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Karvalics Ottó polgármester felkérte a napirendet megtárgyaló bizottsági elnököket, ismertessék, mely kérdésekre nem kaptak a bizottsági ülésen választ.

Vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

Problémát jelentett a bizottsági ülésen, hogy nem értették a sarokszámok lényeges részét. Az összes kezelt és befogadott szennyvízmennyiség, és a visszaosztás alapját képező mennyiség eltérését nem magyarázták meg.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság ülésén ugyanez képezte a problémát.

Kollár József értékesítési és marketing osztályvezető:

A VTD nem javaslat, hanem adó. Objektív méréseken, illetve jogszabályi mértékeken nyugvó adó. Ezt a DRV Zrt., mint közvetítő szervezet beszedi, és tovább fizeti az államkasszába. Nem egyszerű a számítása. A 2010. évi mérési eredmények alapján becsülnek egy 2011. évi VTD-t, azt beállítják január 1-jétől a rendszerbe. A 2011-es év lejártát követően a 2011. évi mérési eredmények alapján kiszámítják a valós  VTD-t. Amennyiben különbség van a beszedett és a tényleges VTD között, a következő évi alapjához számítják. A 2010. évi várható VTD kötelezettség 9.327 e Ft, amelyből 165 e a 2009-ről áthúzódó rész. A 2011-re jelenleg számított 8.200 e. A 2010-es évben látható, hogy 1.800 e Ft-tal kevesebbet szedtek be az előző évben. A 8.200 e-hez hozzájön az 1.800 e, így lesz 10.057.426, ez a 2011. évi VTD alapja. Ez van visszaosztva a tisztított szennyvízmennyiséggel, így jön ki a fajlagos 19 Ft. Ez tisztított, és nem értékesített mennyiség. Az értékesített mennyiség jelentősen kevesebb. A különbség adódik a szennyvízrendszer állapotából, a csapadékvíz bevezetésből, a nem szándékosan bevezetett, mégis a szennyvízhálózatba a csatorna fedlapokon át bekerülő csapadékvíz mennyiségtől. Az idei kiugróan csapadékos év volt. Biztosítani tudják a vizsgálati és a mérési jegyzőkönyveket igény esetén.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

Mi az oka annak, hogy 1.857 e Ft-ot nem fizetett be az elszámolásra kötelezett szerv a 2010. évre vonatkozóan?

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

Elfogadta a szolgáltató képviselőjének válaszát.

Kollár József értékesítési és marketing osztályvezető:

2009-ben kiszámolták a 2010. évre várható összeget. Ez volt 9.327.725.- Ft. Valójában 7.470. 299.- Ft volt a 2010. évben beszedett összeg. Itt adódik 1.800 e Ft különbség. Nem lehet ezt sokkal pontosabban megbecsülni, az eltérés jelentősebb is lehet.

Hiányzik a rendszerből 1.800 e Ft, ennyi vízterhelési díj került kivetésre a telepre a jogszabályok alapján. Ez hozzátevődik a 2011-re várható értékhez.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

A 2009-ről 2010-re vonatkozó számsort ugyanaz a DRV tette le egy évvel ezelőtt. Ez az összeg emeli meg a vízterhelési díjat.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Miért lett 2011-ben csak 850 e m3 a tervezett mennyiség? Várhatóan generálja ismételten az áthúzódó tétel megjelenését. A tervezést nem érti, miért lett csökkentett m3 tervezve.

 

Kollár József értékesítési és marketing osztályvezető:

 

A 2010-es év kiugróan csapadékos év volt, ezért tervezték alacsonyabbra a 2011. évi mennyiséget. 2011-ben ez a reális mennyiség, 2009-ben még ez alatt volt. 2009-ben az eltérés 165 e Ft volt.

A szennyvíztelep folyamatos változásban van. Függ többek közt a beszűrődő csapadékmennyiségtől, a paraméterek változásától, a lakossági szennyvízterheléstől.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

A két érték között van 300 e m3. Lehetséges, hogy a leeső csapadék befolyik a szennyvízhálózatba és azt a lakosság fizeti meg?

Kollár József értékesítési és marketing osztályvezető:

A lakosság a saját vízfogyasztása után fizeti a szennyvízdíjat. Áttételesen viszont a költségek egy részét megfizeti, hiszen amennyivel többet kell átemelni, annyival többet kell megtisztítani. Vannak illegális rákötések, igyekeznek ezeket kiszűrni.

Karvalics Ottó polgármester:

A csapadékos időjárás miatt sok minden bekerülhet a szennyvízhálózatba. Problémák vannak a rendszerrel, pl. megsüllyedt. A kamerás mérések alapján 95%-os a repedések mértéke. Sok talajvíz, illetve csapadékvíz bekerülhet a hálózatba, ez költségnövelő tényező.

Kérte, figyeljen a lakosság arra, hogy a csapadékvizet senki ne vezesse be a szennyvízhálózatba.

 

A képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

269/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nek a  2011. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről szóló tájékoztatóját elfogadta.

5./ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, nem javasolta a Képviselő-testületnek, hogy „A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) számú rendelet módosítása” című előterjesztést fogadja el. Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság azt javasolta a Képviselő-testületnek, hogy gondolja át a rendelettervezetet abban a tekintetben, hogy az ivóvíz-és szennyvízrendszer fenntartásához szükséges további forrásokat a lakosságra hárítja vagy sem.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, nem javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, nem javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Karvalics Ottó polgármester:

Indokokat kért az előterjesztés elutasításához.

Kérdések, vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

A lakossági fórumokon azt ígértük, hogy nem fogjuk emelni a vízdíjakat. Ezt ne hárítsuk át  a lakosságra, a költségvetés tervezésekor oldja meg a testület.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A DRV Zrt. képviselőjétől kapott válaszok alapján döntött az elhangzottak szerint a Bizottság.

A kitermelhető víz mennyiségével kapcsolatos számadatok önmagukban nem igazolják a bizottsági tagoknak a kezelési költségeket. A kezelési költségekre vonatkozó szokásos, részletes táblázat nem szerepelt az előterjesztésben.

A hálózatmosatásra is kerül víz felhasználásra a kitermelt és a kiszámlázott díj között. A DRV Zrt. képviselője azt válaszolta, hogy minden kitermelt vízre jelentkezik energiaköltség, azonban kiszámlázni csak annyit lehet, amennyit a vízmérő órák mutatnak. Ez is emelte a díjat. Nagyobb az elszámolható vízdíj, de ennek nagysága visszaigazolását a táblázatban nem látta megalapozottnak a Bizottság.

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke által elmondottakhoz hasonló indokok miatt nem támogatta bizottsága az előterjesztést.

Karvalics Ottó polgármester:

 

A DRV Zrt. képviselőjétől kérdezte, hogy a szerződés alapján mit sorol karbantartás és mit javítás hatáskörbe.

 

Kollár József értékesítési és marketing osztályvezető:

 

A szerződés alapján a díjképlet szerint történne a díjképzés, az első díjjavaslat ez alapján készült. Ebben 3,1%-os üzemelési díjemelést, összességében 3,8%-os díjemelést javasoltak az ivóvíz esetében. Szennyvíznél az üzemelési díjemelés 0,35% volt, teljes díjban pedig 2,9 % volt az emelési javaslat. Ez a várható inflációs érték, illetve az ágazatban szokványos értékek alatt marad. A fennálló szerződés alapján ez lenne a díj.

Az első javaslat megküldését követően tárgyalást folytattak a polgármesterrel, aki a díjemelés mérséklését kérte. Ezt követően adtak egy módosított ajánlatot, amelyben a DRV-t illető üzemelési díjemelkedés 0%. Javasolták, hogy legalább az értéknövelő felújítások fedezetét szolgáló díjelem - bérleti díj - emelkedjen. Ezt negyedévente utalja a DRV az Önkormányzat részére, ebből a rendszer értéknövelő felújításaira lehet fordítani. A víziközmű rendszerek amortizációjának töredéke épül be a vízdíjakba. Arra próbálják rávenni az önkormányzatokat,  hogy legalább a rendszerek felújítását szolgáló díjelemet emeljék meg, ez hosszú távon azt eredményezi, hogy az üzemeltetés is olcsóbbá válik.

A VTD mértékét a szennyvíztelep mindenkori állapota befolyásolja. Azért kell a rendszerekre fordítani, mert a későbbiekben az üzemeltetési költségekben visszatérül. Ebben a javaslatban ez jelent meg. Kérte az önkormányzati forrásrész megemelését, hogy több maradjon a rendszerre. Marcaliban például ugyanez az érték 60-70 Ft/m3.

Értékesítési különbözet mindenhol van, ez a kitermelt és a fogyasztók által kifizetett víz mennyiségi különbsége. Ez adódik a hálózatmosatásból, az elszivárgásból a nem megfelelő rendszereken. Ez országos szinten 30%-os átlagot képvisel, azaz a kitermelt víz 30%-kal kevesebb része kerül értékesítésre, amely áttételesen megjelenik a költségekben. A hálózat állapotának javításával lehet ezen változtatni.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A lakosságot nem szabad tovább terhelni. Az Önkormányzat döntse el, be tudja-e tervezni költségvetésébe az összeget.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

11,6 millió Ft-ot akarunk a lakosságra terhelni, mellyel bizottsága nem értett egyet. Nem akkora érték, amit az ígéret ellenére meg kellene lépni.

 

Kollár József értékesítési és marketing osztályvezető:

 

Az értéknövelő felújítások és a vízdíjból fedezendő munkálatok körét a jogszabályok is világosan, pontosan kimondják, illetve a szerződésben is szerepelnek. Ami eszközhasználati díjból fedezendő, az az értéknövelő felújítás kategória. Ekkor az önkormányzati vagyon értéke nő, például egy új szivattyú vásárlásával. Ez fedezendő a koncessziós díjból. Minden más, például normál karbantartás, hibaelhárítás, számlázás, vízmérő leolvasás mind a vízdíjból fedezendő. Ez szerződés szerint is el van különítve.

A korábbi javaslatban a víz 384 Ft-os üzemelési díjról 396 Ft-ra emelkedett volna, a bérleti díj 10 Ft-ról 13 Ft-ra; összességében 394 Ft-ról 409 Ft-ra. Szennyvíz esetén 285 Ft-ról 286 Ft-ra, a bérleti díj 27 Ft-ról 35 Ft-ra; összességében 312 Ft-ról 321 Ft-ra történő 2,9 %-os emelést jelentett volna. Ez úgy módosult, hogy egyáltalán nem emelkedik az üzemelési díj. 1155 Ft egy átlagos fogyasztással számolva bruttóban az éves növekedés.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A fennálló szerződést a DRV Zrt. az Önkormányzattal szemben érvényesítheti. E szerződésben meghatározott képlet alapján az előbbiekben felsorolt díjak kerültek kiszámításra. Megtarthatjuk a 2010. évi díjakat, de a szolgáltató kérésére ki kell egészíteni a különbözetet, mely lényegesen több lenne.

A következő évi tárgyalás alapját a vízdíj fogja képezni, szerződésmódosítást is kezdeményez. Tisztességes számsort szeretne kapni a 2010. év végén, melynek alacsonyabbnak kellene lennie. A képlet mellőzését szükségesnek látja.

A 21 Ft-ot elfogadta, mivel ez nem a szolgáltatóé, ezt visszautalja az Önkormányzatnak.         A DRV ajánlatot tesz az adott önkormányzatnak a javítás költségeit illetően, amely eldönti, hogy kivel végezteti el a javítást. Ez azon összeg, amely a lakosság felé emelésként megjelenne.

A korábban befizetett bérleti díjakból nem maradt semmi. A 18 településnek közösen kellene a megjelenő hibákat kezelni, ezért tudta elfogadni a bérleti díj emelését. Most is a lakosság pénzét mentjük ki, ha nem fizetik ki, hozzá kell tennünk. Ha a DRV kiszámolja a vízdíjat a képlet szerint, lényegesen kevesebb bérleti díjat fogunk visszakapni, még fizetni fogjuk a különbözetet a város büdzséjéből.

A város jelenlegi pénzügyi helyzete miatt folynak a bankkal a tárgyalások. Amennyiben ezt a pénzt nem szedjük be, nem lát lehetőséget a hálózat megfelelő javítására. A fenntartási költséget emeljük meg, ellenkező esetben a javítási költségeket ki kellene fizetni. Nem tudunk mást tenni, mert az eddig befizetett bérleti és koncessziós díjak eltűntek. A biztonságos vízellátás érdekében ezt meg kell lépni. Ha ezt nem támogatja a testület, a költségvetésbe be kell tervezni a különbözetet.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Valamilyen garanciával kellene elfogadni, minden ilyen célú felhasználást a Képviselő-testületnek jóvá kellene hagynia.

 

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Amennyiben nem szavazzuk meg, a DRV az eredeti képlet alapján kiveti a vízdíjat, a saját bevételeit növeli, az Önkormányzatnak pedig saját költségvetéséből ki kell egészíteni.

Ha elfogadjuk, a DRV is jól jár, és az Önkormányzat is.

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

Nincs más lehetőség. Egyetértett azzal, hogy garancia kerüljön beépítésre.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

3100 Ft-ot számolt, nem 1100-at. A két szerződő fél dönthet máshogy is, például, hogy a 2,8%-kal az üzemeltetési díjat csökkentik. Ebben az esetben nem változna a lakosság felé kiszámlázott vízdíj.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

El kell dönteni, áthárítjuk-e a lakosságra vagy sem. Amennyiben úgy döntünk, hogy nem hárítjuk át, az Önkormányzat utalná a hiányzó összeget a DRV Zrt-nek. Következesen vigyük végig a 2011-es költségvetés tervezésekor.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Három félről van szó: Önkormányzat-lakosság-szolgáltató. Ne terheljük a lakosságot. Az új képletek kiszámításáig mondhatná a DRV Zrt., hogy a 2,8%-ot ő biztosítja.

 

Karvalics Ottó polgármester:

1-2-3 millió Ft-okat is meg kell spórolnunk. A lakosság ezzel a megoldással jár jobban.

A Komlósd-Péterhidán történt meghibásodás javítását a DRV már úgy kezdte, hogy adott egy ajánlatot. Ezt az ottani testület nem fogadta el, keresett más megoldást.

A 10 millió Ft is kevés a rendszer javítására.

 

Kollár József értékesítési és marketing osztályvezető:

Három éves rekonstrukciós programot készítenek. Ebből választja ki az Önkormányzat, mire ad megrendelést. Gyakran az önkormányzat műszaki referense és a polgármester szakmai indokok alapján teszi meg ezt a választást, tehát ők választanak a rendelkezésre bocsátott programból. A program évről-évre felülvizsgálatra kerül, újabb 3 évre ismét rendelkezésre bocsátják javaslatukat.

Babócsán is részt vett testületi ülésen. Megállapította, hogy nem egyértelmű az érintett önkormányzatok számára, hogy a szennyvíz esetén van egy tulajdonközösség, a víz esetén egy közös szerződés és díjkalkulációs egység. Az összes költséget összeszámítva alakítják ki a díjat. A szerződés értelmében egységes döntést kell hozni a tulajdonközösségben szereplő önkormányzatoknak. Amíg a szerződés él, egységes díjmegállapítás van.

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Minden esetben szakmai érvek alapján a Képviselő-testület elé fog kerülni a döntés.

 

 

A képviselő-testület – 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal –  megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010. (XII.23.) önkormányzati rendeletét a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

6./ Tájékoztató a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díj mértékéről, és az alkalmazás tapasztalatairól

Előadó:  a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. képviselője

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte Biró Pétert és Gyöngyösi Tamást a BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. képviseletében.

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A szolgáltató szándékát, illetve a munkavégzés színvonalát jónak értékelték a bizottság tagjai.

Vélemények:

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A következő kiírásnál a jegyző asszony közreműködését kérte, hogy legyen mód az 50 l-es edényzet használhatóságára. Szélesebben és pontosabban kellene meghatározni a konténeres gyűjtés feltételrendszerét, és annak szabályozását. Csekélyebb problémákkal a szolgáltatás elfogadható.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A következő kiírás témái lehetnek a Henger János képviselő által felvetettek.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

270/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadta.

7./ A települési  szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemények:

Henger János képviselő-testületi tag:

A 2. napirend keretében döntöttünk arról, hogy ezt a napirendet ma nem tárgyaljuk. Nem értette.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Mulasztásban vagyunk a meghiúsult közbeszerzési eljárás miatt. „A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzése alapján történő közszolgáltatói díj megállapítása” című napirend került levételre az eredeti munkatervből, amely az új szolgáltatási díj megállapításáról szólt volna. Mivel egy szerződés alapján a közbeszerzési eljárás befejezéséig a 2009-es kondíciókkal vállalta a BIOKOM Kft. a szolgáltatás ellátását, ezért erre nem került sor. Ezért van a rendelettervezetben csak az évszámnak, a 2011. évnek a kijavítása. Január hónapban feltétlenül ki kell írni a közbeszerzési eljárást. Ez a díj addig lesz érvényben, amíg az a közbeszerzési eljárás le nem zárul.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag –  megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII.23.) önkormányzati rendeletét a települési  szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8./ A barcsi helyi autóbuszjárat 2011. évi működési költségei és a szükséges önkormányzati támogatás

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte Eigner Jánost a KAPOS VOLÁN Zrt. képviseletében.

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Hozzászólás:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Érdekünk, hogy a bérletek száma emelkedjen. Mit tudnának tenni az intézmények, az Önkormányzat, a testület annak érdekében, hogy többen vásároljanak bérletet? A bérletet igénylők nem értik vagy nem érzik ennek fontosságát.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt annak kivizsgálására, hogy népszerűbbé lehet-e tenni a bérletvásárlást, több bérletet el lehet-e adni.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

271/2010. (XII.15.) sz. határozat:

 1. Barcs Város Képviselő-testülete helyi buszközlekedés működtetésénél az átlag bruttó 3,5 %-os  jegyfajtánkénti tarifaemelést, valamint a helyi különjárati autóbusz közlekedés díjszámításánál alkalmazandó legmagasabb díjakat elfogadta. Amennyiben a kötelezően tervezendő 8%-os árbevétel arányos eredmény fölött nyereség keletkezik, a keletkező összeg Önkormányzatunkkal közösen egyeztetve kerül felhasználásra.

 

 1. A Képviselő-testület a 120/1997.(VI.26.) sz. határozat értelmében működtetett helyi buszközlekedést a közszolgáltatási szerződés és annak 2009. december 21-én kelt 3. sz. módosítása mellékletét képező menetrend alapján, a 6 járatpár megtartásával üzemelteti 2011. évben is. Amennyiben a jelenleg alkalmazott menetrendnél kedvezőbb bevezetése válik lehetségessé, abban az esetben a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határozott továbbá arról, hogy a járatok üzemeltetését június 21-től augusztus 31-ig, valamint az iskolai karácsonyi és tavaszi szünetek időszaka alatt szünetelteti.

 

 1. A Képviselő-testület a helyi buszközlekedés 2011. évi üzemeltetésének normatív támogatására pályázatot nyújt be, amennyiben az Országgyűlés által megbízott és felhatalmazott szaktárcák közös rendeletükben erre lehetőséget adnak. Határozott továbbá arról, hogy a szolgáltatás zavartalan működtetése érdekében 1.100.000.- Ft-ot „helyi buszközlekedéshez önkormányzati hozzájárulás” címen a 2011. évi költségvetésébe betervez.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

9./ A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 28/1996. (XII.27.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag –  megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (XII.23.) önkormányzati rendeletét a barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 28/1996. (XII.27.) számú rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10./ Tájékoztató a 2010. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról

Előadó: Szalai és Társa Temetkezési  Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. képviselője

Szalai Balázs képviselő bejelentette, hogy a napirend tárgyalásán nem kíván részt venni személyes érintettség okán. A szolgáltatót ő fogja képviselni, meghatalmazással rendelkezik.

Bizottsági vélemény:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemény:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Nagyon szép lett az Imre úti kút és környéke; folyamatosan látványosan szépülnek a temetők. Nagyobb temetéseknél a hangosítás nem elegendő. Távolabb nem lehet hallani sem a ceremóniát, sem a beszédet. Ebben kért intézkedést.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte a szolgáltató képviselőjétől az előbbi felvetés megvizsgálását, azaz mikor, mennyi összegből tudná megoldani a kihangosítást; ezzel összefüggésben fogalmazzon meg egy ajánlatot.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

272/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

11./ A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2010. évi tapasztalatai

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Bizottsági vélemény:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemény:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Jó színvonalon végzi munkáját a szolgáltató. A pálfalusi temető illemhelye nem megfelelő helyen van, nem is rendeltetésszerűen használják. Valamit szükséges lenne tenni.

Az előterjesztést támogatja.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Valós a probléma. Kérte, hogy az üzemeltető e probléma megoldására valamilyen megoldást terjesszen elő.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

273/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő temetők üzemeltetésének ellenőrzéséről szóló beszámolóval egyetértett, azt elfogadta. Az üzemeltetést végző Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. dolgozóinak megköszönte a 2010. évben végzett folyamatosan jó színvonalú munkáját.

 

Felelős:          Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző a határozat közléséért

Határidő:        értelem szerint

 

12./ Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága tevékenységéről

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Kérdések, vélemények:

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Ha nem lehet jelenleg hasznosítani a piacot, ki kellene írni rá egy pályázatot.

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

A piac fűtési rendszere felülvizsgálatának lehetőségét megvizsgálta-e a Városgazdálkodási Igazgatóság?

 

Ungvári Zoltán igazgató:

 

Megszüntetni nem lehet. Muszáj valamilyen alapfűtést biztosítani a körben lévő üzletek miatt. Nem lehet leengedni.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A Városgazdálkodási Igazgatóság szervezete alapból képes a feladatok elvégzésére, a jövőre vonatkozóan viszont nem szabad őket egyedül hagyni. A lakásgazdálkodással kapcsolatban csökkent a hátralékos állomány. A lakásrendelet módosításával tudnának segíteni, ezt minél előbb el kellene végezni.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A város képe pozitív tendenciát mutat. Egyetért a lakásrendelet mielőbbi módosításával. Korábban felvetette a 88 lakásban egy házmesteri lakás kialakításának szükségességét. E javaslatát továbbra is fenntartja.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Jelentős költségekbe kerül a lakások fenntartása. Lehetséges, hogy a törvényi minimumra kellene csökkenteni ezen lakások számát, a többit pedig valamilyen módon értékesíteni. Óriási költségeket fognak generálni, a bevételek pedig ezen lakásokból minimálisak.

 

Karvalics Ottó polgármester:

A piacra szükség van, fenn kell tartani. Pénzügyi kérdés a fűtési lehetőség, amely a 2011-es év első felében ki fog derülni. Bezárásról szó sem lehet.

Minimálisra kell szűkíteni, szociális bérlakásokat kell kialakítani, a többi pedig maradjon bérlakás. Kérte, hogy Ungvári Zoltán igazgató gondolja át Szemere Márta képviselő javaslatát, lehetséges-e házmesteri lakást kialakítani, van-e erre alkalmas személy.                 A rendeletet sürgősen módosítani szükséges. Olyan koncepciót kell kialakítani a következő év elején, amellyel ezt kezelni lehet. Megoldási javaslatot kért.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

274/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős:          Ungvári Zoltán igazgató

Határidő:        értelem szerint

13./ Kivonat a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága ellenőrzési jelentéséből

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a belső ellenőröket, majd megköszönte Henger János tanácsnoknak az ellenőrzésben való közreműködését.

 

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemény:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

A közterület fenntartással kapcsolatban a méretekre hívta fel a figyelmet. A gyepmesteri tevékenység vonatkozásában rávilágított, hogy az ebek falkákban futnak a gyerekek után. A puska el van zárva, az ebek viszont kóborolnak. Működtetni kellene.

Vihar után tele van a város letört ágakkal. Kérte a Városgazdálkodástól, legyen egy olyan team, akik a vihar utáni napon rendet tesznek a városban.

A gépi munka mindig olcsóbb mint a kézi munka. Lehetőség szerint pályázat útján eszközöket, gépeket tudjon beszerezni az igazgatóság.

 

Karvalics Ottó polgármester:

A Városgazdálkodás próbálja teljesíteni kérésünket, azaz növelni a bevételt, pl. virágpalánta termeléssel. A tárgyalások már elkezdődtek.

A gyepmesteri probléma kistérségi szinten merült fel. Egyedül Barcs nem tudja nyolc órában kihasználni, a kistérségben kérték a probléma közös megoldását. Tudomása szerint pályázatot nyert a szervezet, bővítésre fog kerülni a telep. Az Állatvédő Egyesület és a Városgazdálkodási Igazgatóság ezt a problémát a kistérséggel együtt talán komplexen tudja kezelni.

A viharokat követő tereprendezéssel kapcsolatban kérte Ungvári Zoltán igazgatót, tegyen javaslatot a probléma megoldására a következő bizottsági ülésre.

Nem biztos, hogy ilyen formában kell működtetni az intézményt, a tárgyalások folyamatban vannak.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

275/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Igazgatóság felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentést elfogadta.

 

A Képviselő-testület utasította az intézményvezetőt a mellékelt intézkedési terv végrehajtására, a „88 lakásos társasház”-nál tapasztalt hiányosságok, mulasztások miatt a fegyelmi eljárás megindítására.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója az intézmény intézkedési tervének végrehajtásáért, továbbá a fegyelmi eljárás lefolytatásáért

Határidő:        értelem szerint

14./ Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester olvasási szünetet rendelt el a kiosztott kiegészítő lap elolvasására.

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdések:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

-     A koncepcióban miért nem szerepel a sporttal, az egészségüggyel és a városgazdálkodással kapcsolatos elképzelés?

-     Hol állnak az oktatási és művelődési intézmények vezetőivel történő tárgyalások?

-     Miért van az átvilágításra szükség?

 

Válaszok:

 

Karvalics Ottó polgármester:

Az egészségügy a saját pénzéből gazdálkodik. A városgazdálkodásnál még nem dőlt el, milyen formában fogjuk működtetni, utána kerül csak a testület elé. Az új egészségügyi létesítmény esetén az átadást követően tudunk tárgyalni. A sportot próbáljuk szinten tartani, nem tudjuk, hogy mennyi jut rá a jelenlegi számok alapján.

Tárgyalunk az általános iskolák összevonásáról, még nincs döntés. Amennyiben döntés születik, az érintetteket tájékoztatni fogjuk.

 

 

Kérdés:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az átvilágítás pénzbe kerül, nem kapott ezzel kapcsolatos kérdésére választ. Miért van erre szükség?

 

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

Szakmailag nem azokat az információkat kapja, amelyek alapján dönteni tudna. A helyi szakma nem hozta olyan helyzetbe, hogy külső szakértői véleményt ne vegyen igénybe. Nagy a probléma, a megoldáshoz szükséges a külső, független szakmai vélemény.

Kérdés:

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Az 5. és 6. oldalon szerepel a magánszemélyek kommunális adója. Ez adóemelkedést jelent a lakosság részére, vagy marad a 12.000.- Ft?

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Jelenthetne, de a testületnek kell erről döntenie. Hosszabb tárgyalás, mérlegelés kérdése. Ez csak egy lehetőség.

 

Hozzászólások:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A kiegészítés határozati javaslatában szereplő intézmények kategória értelmezését kérte. Amennyiben az intézményekbe minden intézményt beleértünk, az 5. és 6. pontban jelzetteknél miért kell azonnal intézkedni? Amennyiben esetükben már eldőlt a kérdés, ne legyen általánosan intézmények kategória, főként ne önkormányzat.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az ismertetett leépítéseket meg lehet az intézmények feladatellátásának jelentős sérelme nélkül valósítani. Maradjanak az intézmények azon a szinten, ahol most vannak. A 7. pontba a Polgármesteri Hivatalt leszámítva minden intézmény beletartozik. Nem látjuk a közigazgatás átszervezésének formáit, nem tudjuk a plusz vagy esetleg az elvett feladatokat.

Az összes intézményről átfogó képet szeretne kapni. Nem várható objektív vélemény az adott intézményvezetőtől. Külső, független szakmai vélemény alapján történő tárgyaláshoz kéri ezek alapján a felhatalmazást. Muszáj a struktúraátalakítást elvégezni. Nem tudja még a pontos költségeket, a mai egyeztetéseket követően vált világossá az átvilágítás szükségessége. Bármelyik képviselő részt vehet ezeken a tárgyalásokon.

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

Fel van háborodva, hogy a város ilyen anyagi helyzetben lett hagyva. Az oktatási intézményeket is érinti ez a probléma. 2007-ben már volt hasonló átszervezés. Sokakat érint a városban. Szeretné, ha számos egyeztetés lezajlana, melyeken részt kíván venni.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Ne mondjuk ki, hogy 100%-ban megilleti a köztisztviselőket a cafetéria-juttatás. A közalkalmazottak esetében a 2009-es szintre vissza kell állítani a cafetériát.

Célirányosan kell dolgozni; ami nem városi feladat, át kell adni a megyének. A két általános iskola összevonása rosszul lett kommunikálva. Következesen végig kell gondolni az intézmények működtetését.

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

A Dráva Múzeum Barcs város múltját, jelenét és jövőjét képviseli. Más formát kellene kitalálni működtetésére, mert nem csak a várost mutatja be. A kistérség többi településének polgármestereivel kellene tárgyalni, ők is támogassák.

2011-ben nem tudja elképzelni a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál a kisebbségi referenst, addig az információs iroda ezt el tudja látni. Később a Művelődési Központ alárendeltségében lát rá lehetőséget.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Ne legyen általánosítás az intézményvezetők által adott anyagoknál. Az átvilágítás előnye, hogy több alternatíva közül lehet választani. Furcsának találja, hogy vannak még üres álláshelyek, amikor 2007-ben az átszervezéssel megszüntetésre kerültek. Kérte, hogy az oktatási intézmények esetében tanév közben ne legyen leépítés.

A cafetéria a köztisztviselőknek jár. Egyetértett azzal, hogy a közalkalmazottak esetében kerüljön vissza a 2009-es szintre. A plusz munkák elismerésére nincs eszköze az intézményvezetőknek, ezért is szükség lenne a cafetériára.

A közfoglalkoztatás igénybe vételével a közmunkaprogramba vissza lehet venni az esetlegesen elbocsátott embereket.

A szakterületét érintő egyeztetésekre telefonos meghívást kért.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Az intézményvezetők által elkészített anyagokkal nem tudtak előrébb jutni. Az első félévben a közoktatási törvény miatt az oktatási intézményekhez nem tudnak nyúlni. Az intézményvezetők nem tudják objektívan megítélni a helyzetet, nem tudtak elfogadható megoldásokat felsorakoztatni. Kérte az átvilágítás támogatását.

A cafetériára nincs pénz.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A három éve végrehajtott intézmény-összevonás fő célja a gazdasági-szakmai racionalitás volt. Ez került végig hangsúlyozásra.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A bank már csak az átvilágítás alapján hajlandó a plusz hiteleket megadni. A költségvetés legnagyobb részét az intézmények képezik.

A Múzeumot nyitva szeretnénk tartani.

Szükség lenne egy napi nyolc órában elérhető személyre, aki a kisebbséggel tartaná a kapcsolatot. Ilyen személy ma Barcson nincs. „Belülről” lenne szükség egy személyre, aki ismeri az adott kisebbséget, megtalálja őket. Kívülről nem lehet megoldani a problémát. A valós problémákat kell megismerni.

 

 

A képviselő-testület – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

276/2010. (XII.15.) sz. határozat:

 

1./ A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési tervezési munka szempontjait a következőkben határozta meg:

I./ A működési kiadások tervezése során egyetértett azzal, hogy:

 • A költségvetési rendelettervezet előkészítése során biztosítani kell az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal történő egyeztetést.
 • Az intézményi költségvetések tervezése során csökkenteni kell az önkormányzati támogatás arányát.
  • Csökkenteni kell a túlórákat és a belső helyettesítéseket.
  • A személyi juttatások tervezése a 2011. évi költségvetési törvény szerint történik. A személyi juttatásokat úgy kell megtervezni, hogy a törvényi, jogszabályi kötelezettségeken alapuló kifizetésekre nyújtson fedezetet.
  • Biztosítani kell a pedagógusok szakkönyvvásárlásának törvényben meghatározott mértékű előirányzatát.
  • A közhasznú és közcélú, valamint közfoglalkoztatott munkavállalók részére étkezési hozzájárulás biztosítását nem tervezzük.
  • A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen.
  • A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell a kapacitásokat, csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie.
  • A dologi kiadások tervezésénél a 2010. évi tényszámokból kell kiindulni. Ez csak a tényszerű változások egyenlegeivel növekedhet úgy, hogy a növekedés fedezetét saját bevétel biztosítsa.

 

II./ A fejlesztési bevételek tervezése során egyetértett azzal, hogy:

 

 • A tervezésnél figyelembe kell venni a folyamatban lévő beruházásokhoz már elnyert pályázati támogatásokat.
 • Az intézményi, önkormányzati felhalmozási, felújítási feladatokra csak a halaszthatatlan és sürgős munkák elvégzésére tervezhető kiadás. Ezek egyeztetésre kerülnek az intézményekkel.
 • A fejlesztési hitelek törlesztő részleteit és kamatait tervezni szükséges. Tervezésre kerül a kötvény kamat és tőkefizetési kötelezettség kiadási előirányzata.

 

2./ Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadta.

 

3./ A Képviselő-testület utasította a címzetes főjegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározottak szerint a költségvetési tervezési munkákat végezze el.

 

Határidő:        A 2011. évi költségvetési rendelet testületi előterjesztése

Felelős:          Előkészítésért: Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Előterjesztésért: Karvalics Ottó polgármester

 

4./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte valamennyi fenntartásában levő intézménye számára, hogy a 2010. évben az intézményi költségvetésekben megtervezett álláshelyek közül az üres álláshelyeket nem lehet betölteni, és azokkal az intézményi létszámkeretet csökkenteni kell, valamint bér - és járulék vonzatukkal nem lehet számolni a 2011. évi intézményi költségvetések tervezésekor.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

valamennyi érintett intézményvezető

Határidő:        azonnal, illetve értelem szerint

 

5./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Móricz Zsigmond Művelődési Központ létszámcsökkentését, 0,5 fő művelődésszervezői álláshely 2011. február 1-től való megszüntetését.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Veszner Ádámné igazgató

Határidő:        azonnal, illetve értelem szerint

 

6./       Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Dráva Múzeum létszámcsökkentését, 1 álláshely 2011. február 1-től való megszüntetését.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Mészáros Ádám igazgató

Határidő:        azonnal, illetve értelem szerint

 

7./       Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte Barcs Város Önkormányzata polgármesterét, hogy folytasson tárgyalást az intézmények és az önkormányzat átvilágításával kapcsolatban, és erről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        azonnal, illetve értelem szerint

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag elhagyta az ülést, a testület 11 fővel folytatta tevékenységét.

15./ A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását. A német kisebbség vezetője volt jelen a bizottsági ülésen.

Hozzászólások:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Betegsége miatt nem tudott részt venni a mai ülésen a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke.

Karvalics Ottó polgármester:

Szerette volna, ha részt vesznek az ülésen a kisebbségi önkormányzati vezetők. A „jár” kategóriába kerültek.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

277/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött módosított együttműködési megállapodás tervezetet a melléklet szerint elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a módosított együttműködési megállapodások aláírására.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

16./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének megállapítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Vélemény:

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Megköszönte az előterjesztés készítőinek az anyagot, pozitívként értékelte azt.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

278/2010. (XII.15.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta 2011. évi munkatervét.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

17./ A Barcsi Rendőrkapitányság lakbértartozása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés:

Henger János képviselő-testületi tag:

Ki tehet jogszabállyal ellentétes nyilatkozatot?

Válasz:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Az ügy kivizsgálásában nem vett részt. A Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója és a rendőrkapitány több alkalommal egyeztetett. Nincs tudomása arról, ki tett ilyen nyilatkozatot.

Ungvári Zoltán igazgató:

Amikor elhagyták a lakást, úgy volt, hogy két napon belül beköltözik a másik kijelölt lakó. Amikor visszavesznek egy lakást, a közüzemi szolgáltatóknál át kell jelenteni a nevükre. Kb. három hónap múlva kapják meg a visszaigazolást, majd újra át kell adni a másiknak. Az ilyen rövid időtartamú váltás esetén is három hónapról van szó, de ekkor kimarad a Városgazdálkodás, mint átvevő; egy lépésben megoldódik. Végül mégsem ment oda az a lakó, akikről szó volt, így történt csúszás a lakókijelöléssel.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Valószínű, módosítanunk kell a lakásrendeletet.

 

Vélemények:

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Kérte a rendőrkapitányt, hívja fel az állomány figyelmét, vegyék komolyan a szolgálatot, figyeljenek a város rendjére a lehető legjobban. Ezt a gesztust megtette a testület.

 

Dr. Cserti István kapitányságvezető:

 

Egyedi esetről, nem visszatérő problémáról volt szó. A rendőrség ezirányú szabályzatát is felül kell vizsgálni. A képviselő kérése nélkül is eleget tesz a rendőrség jogszabályi kötelezettségeinek.

Kérte kérése kedvező irányú elbírálását.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

279/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 29. I/7. szám alatti, Barcs Város Önkormányzata tulajdonában levő, a Barcsi Rendőrkapitányság bérlőkijelölési jogában álló szolgálati lakás esetében 2010. évben keletkezett 50.320.- Ft összegű lakbértartozásról lemondott.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója a végrehajtásáért

Határidő:        azonnal

18./ Erdőtüzes gépjárműfecskendő pályázati önrésze

Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

Szóbeli kiegészítés az előterjesztő részéről nem hangzott el.

Bizottsági vélemény:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Racsek József alpolgármester elhagyta a termet, a képviselő-testület 10 fővel folytatta a továbbiakban munkáját.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

280/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete engedélyezte a Barcsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a 10.278 e Ft felhalmozási célra átvett bevételének felhalmozási célra átadott pénzeszközként való felhasználását.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Tarlós István tű.alez. tűzoltóparancsnok a megvalósításért

Határidő:        értelem szerint

19./ A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995. (IV.28.) rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szemere Márta bizottsági tag (Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök távollétében):

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Vélemények:

Ander István képviselő-testületi tag:

 

A fórumon egy személy nem értett ezzel egyet, ezen az egy személyen kívül mindenki támogatta.

 

 

Racsek József alpolgármester visszaérkezett a terembe, a képviselő-testület 11 fővel folytatta munkáját.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Sokkal több lehetőség van már ebben az anyagban. Jó megoldás, hogy az alap, illetve a wellness bérlet külön van választva. Az anyag szerint ugyanakkor nem érdemes megvásárolni a 20+2 alkalomra szóló bérletet, mert semmiféle kedvezményt nem nyújt a 10+1 alkalomra szóló bérlethez képest.

 

Módosító indítvány:

 

Legyen legalább 1000.- Ft-os kedvezmény a 20+2 alkalomra szóló bérletnél.

 

Javasolta a különbségtételt a barcsi és nem barcsi lakosú használók között, a lakcímkártya használatát.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Jogszabállyal ellentétes lenne a megkülönböztetés, ezért lettek a sportolók is kivéve. Lakcímkártyával sem lehetséges jelenleg.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Egy hónapja olyan helyen vette a szolgáltatást igénybe, ahol a helyi lakosoknak kedvezményt adnak.

 

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A fórum bizonyította azt, amennyiben jó szándékkal közelítünk a lakosság felé, megértik problémáinkat, lehetséges közös megoldást találni.

A fürdőre járóknak meg kell egymást tanítaniuk annak használatára.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Több szinten kérdezték meg a lakosságot: először a városkörzeti találkozón merült fel ez a problémakör, majd fórum került megtartásra. Kérte a lakosságot, amennyiben olyan kérdés merül fel, amely nyilvánosságot kap, és segítséget kérnek, küldjék el ötleteiket valamilyen formában. Más esetekre is ki lehet terjeszteni ezt a megoldást.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Kérte, hogy lehetőség szerint ezen a héten kerüljön át a Városgazdálkodási Igazgatóságra a döntés, hogy a következő hétfőtől karácsonyi ajándékként vásárolhasson bérletet a lakosság.

 

Ungvári Zoltán igazgató:

 

A 10+1, 20+2-es bérletekkel kapcsolatban elmondta, hogy több személy is felhasználhatja egyszerre. Lehetséges, hogy cégek megvásárolják, és dolgozóiknak továbbadhatják pl. jutalomként. Időbeni korlátot nem határoztak meg. Amennyiben dönt a testület, lehetséges a 20 + 3.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag –  a következő határozatot hozta:

 

281/2010. (XII.15.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Szemere Márta képviselő-testületi tag módosító indítványát, mely szerint a 20 alkalomra szóló bérlethez plusz 3 belépő járjon.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag –  megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (XII.23.) önkormányzati rendeletét a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995. (IV.28.) számú rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hozzászólás:

Ungvári Zoltán igazgató:

Igényként merült fel, ha valaki megvásárolja a bérletet, a vásárlás napjától használhassa.

Karvalics Ottó polgármester:

Nem lehetséges, mivel a rendelet január 1-jén lép hatályba.

 

 

20./ Tájékoztató a polgármesterrel összefüggő munkajogi kérdésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

282/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesterrel összefüggő munkajogi kérdésekről szóló tájékoztatót elfogadta.

21./ A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás felülvizsgált Közoktatási Intézkedési Tervének (2010-2012) jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

283/2010. (XII.15.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Felülvizsgált Közoktatási Intézkedési Tervét a 2010-2012 évekre vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő:        azonnal

22./ Lemondás a „Transzformátor csere a Szociális Központnál” pályázat végrehajtása során keletkezett maradványösszegről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

284/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 140004709L számú „Transzformátor csere a Szociális Központnál” tárgyú támogatási szerződésben meghatározott beruházás végrehajtása során keletkezett 66.555.- Ft összegű támogatási maradványösszegről lemond.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

23./ Termőföld felajánlás elfogadásáról döntés

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

285/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Asztalos Ferenc pécsi lakos, valamint Baracsiné Asztalos Zsuzsanna és Matusek Ferencné barcsi lakosok ajándékozás jogcímén térítésmentesen történő termőföld felajánlását – a barcsi 0479/4 hrsz. alatt nyilvántartott 3 ha 6731 m2 térmértékű, 45,91 ak. értékű szántó művelési ágú földrészletben lévő 1/6-od -1/6-od 1/6-od osztatlan tulajdoni illetőségükre vonatkozóan – köszönettel elfogadta.

A Képviselő-testület az ajándékozási szerződés megkötését jóváhagyta, a jogügylethez hozzájárult, továbbá felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt az ajándékozási szerződés aláírására.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        azonnal

24./ A Barcs-Somogytarnóca, Zöldmező u. 4274  hrsz-ú építési telek árának megállapítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemények:

Henger János képviselő-testületi tag:

A melléklet 12. pontja nem állja meg a helyét; a telek előtt út, villany, víz, szennyvíz és kábel TV van.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Meg kell kérdezni az értékelőt, hogy befolyásolja-e a telek értékét.

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A telek használhatatlan, egy valamikori felhagyott homokbánya, majd elfelejtett szemétgyűjtőhely.

Karvalics Ottó polgármester

 

Kérte, amennyiben lehetséges, az értékelő a 12. pontot javítsa ki, és a valóságnak megfelelően hozza be.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

286/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcs-Somogytarnóca, Zöldmező u. 4274 hrsz-ú 4222 m2 területnagyságú beépítetlen terület árát 1.266.000.- Ft-ban állapította meg.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

25./  Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető nyugdíjazási ügye

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemény:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Sajnálja, hogy olyan személy megy el a hivatalból nyugdíjba, akinek a munkájára mindig lehetett számítani, alapos és megbízható volt. Hiányozni fog.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

287/2010. (XII.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 103. § (1) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető (Barcs, 1952. szeptember 24.; an. Sebrek Anna) 7570 Barcs, Fürdő u. 10. szám alatti lakos köztisztviselői jogviszonyát kérésére a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 17. § (2) bekezdésének f) pontja alapján felmentéssel megszünteti 2011. szeptember 30. napjával. A felmentési idő a Ktv. 18. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének f) pontja alapján 8 hónap, amelynek időtartama 2011. február 1. napjától - 2011. szeptember 30. napjáig terjed, amely időtartam alatt nevezettet a Ktv. 18. § (4) bekezdése alapján 2011. június 1. napjától - 2011. szeptember 30. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a felmentési okirat aláírására, és felkérte a címzetes főjegyzőt a Ktv. Szerinti egyéb munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:        értelem szerint

26./ Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

Interpelláció, kérdés, felszólalás nem hangzott el.

 

Hozzászólás:

Henger János képviselő-testületi tag:

Egyesülete nevében meghívta a testület tagjait, illetve a rászorulókat december 18-án szombaton 13 órakor egy adventi szeretetebédre a piactérre.

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület ülését 17.35 órakor bezárta.

 

 

A képviselő testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő