Ma 2024. június 20., csütörtök, Rafael napja van. Holnap Alajos és Leila napja lesz.

 

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon:    82/462-459  

 

 

 

 

 

........... sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

szóló 5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet

módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. július 22-i ülésére

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő testületének

………./2010. (………) önkormányzati rendelete

Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló

5/2010. (II.26.) önkormányzati  rendelet módosításáról

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételét    6.590.470 e Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét  3.870.324 e Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét   2.720.146 e Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását     7.099.561 e Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását  4.234.883 e Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                           1.838.638 e Ft,

- közcélú munkabér                                          230.495 e Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                     487449 e Ft,

- közcélú munkabér járulékai                             31.946 e Ft,

- dologi jellegű kiadások                               1.152.217 e Ft,

- közcélú fogl. dologi kiadása                              14.928 e Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                           19.257  e Ft,

- speciális célú támogatások                             432.031 e Ft,

- kisebbségi önkormányzatok tartaléka                   168  e Ft,

- általános gazdálkodási tartalék                        24.089 e Ft,

- céltartalék működésre                                         3.665 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési kiadását       2.867.294 e Ft-ban,

-  beruházások előirányzata:                  1.245.076 e Ft,

-  felújítások előirányzata:                     1.354.733 e Ft,

-  egyéb kiadások, támogatások előirányzata:    23.073 e Ft.

 

c) költségvetési hiányát 693.366 e Ft-ban,

ca) működési költségvetési hiányát 364.559 e Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetés hiányát 144.532 eFt-ban,

 

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  42.081 e Ft-ban,

da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát

29.543 e Ft-ban,

db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát

12.538 e Ft-ban,

 

e) finanszírozási célú műveletek bevételét 690.450 e Ft-ban,

ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 335.016 e Ft-ban,

eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló  finanszírozási célú műveletek bevételét  355.434 e Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását  223.440 e Ft-ban,

fa) f) pontból  –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

fb)  f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 223.440 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

2. §

 

A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi

 

a) általános tartalékát   24.089 eFt-tal,

 

b) működési céltartalékát 3.665 eFt-tal,

 

c) felhalmozási céltartalékát 241.796 eFt-tal,

 

ca) felújítási céltartalékát 0 eFt-tal,

 

cb) beruházási céltartalékát 241.796 eFt-tal

 

hagyja jóvá.

 

 

3. §

 

A rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 690.450 eFt forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.

A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 2010. november 1-ig 600.000 eFt, 2010. nov. 2-től 540.000 eFt.

 

4. §

 

A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 

 

5. §

 

A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklete lép.

 

6. §

 

A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

 

 

7. §

 

(1) A rendelet 6/a. melléklete helyébe a 6/a. melléklet lép.

(2) A rendelet 6/b. melléklete helyébe a 6/b. melléklet lép.

(3) A rendelet 6/c. melléklete helyébe a 6/c. melléklet lép.

 

 

8. §

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

 

Barcs, 2010. július 22.

 

 

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina                                      Feigli Ferenc

címzetes főjegyző                                               polgármester

 

 

- mellékletek