Ma 2022. augusztus 16., kedd, Ábrahám napja van. Holnap Jácint napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:      375-34/ 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. május 19-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 9.00 órakor megtartott üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt:   Racsek József alpolgármester igazoltan

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető helyett dr. Takács Katalin, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; dr. Kisimre László, Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatója; Mészáros Ádám, a Dráva Múzeum igazgatója; Veszner Ádámné, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ igazgatója; Vértes Gábor, a Városi Könyvtár igazgatója; Szabolcsi Zsuzsanna, a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója; Lipics István, a „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Kft.  ügyvezető igazgatója; Takács István könyvvizsgáló, Domahidi Teréz jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent. Racsek József alpolgármester igazoltan maradt távol.

 

104/2011. (V.19.) sz. határozat:

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendi javaslat:

1./         Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./        Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

3./       Beszámoló a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról

Előadó: Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató

 

4./       A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása

Előadó: Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató

 

5./       „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Lipics István ügyvezető igazgató

 

6./       A DDOP-3.1.3/B-2009-0002 azonosítószámú Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ      fejlesztéséhez kapcsolódóan az 1192/2009. (XI.16.) Kormányhatározatban jóváhagyott      egészségügyi ellátás többlet kapacitás igény módosításának kezdeményezése

Előadó: Dr. Kisimre László igazgató

7./       Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum Szervezeti      és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Veszner Ádámné igazgató, Vértes Gábor igazgató, Mészáros Ádám igazgató

 

8./       Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. temetői számviteli      szabályzatának elfogadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

9./       Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2011. évre vonatkozó      fejlesztési tervének jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

10./   Beszámoló Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága 2011. év első négy hónapjának tevékenységéről

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

11./   Barcs, Széchenyi u. 31. és Köztársaság u. 1. szám alatti helyiségek bérbeadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

12./   Barcs Város Önkormányzata HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) szöveges részének       felülvizsgálata

Előadó: Racsek József alpolgármester helyett Karvalics Ottó polgármester

13./   100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

14./   Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának       módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

15./   Interpellációk, kérdések, felszólalások

Zárt ülés napirendi javaslata:

16./   Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2011. évi kiegészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

17./   Önkormányzati bérlakás bérleti jogának meghosszabbítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

18./   „Barcs Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozása

Előadó: Fodor Gyula tanácsnok, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke

19./   „Barcs Városért” kitüntető cím adományozása a város fejlesztésében, foglalkoztatásában,

környezetvédelmében, továbbá gazdasági, integrációs téren, valamint idegenforgalom,        turisztika területén végzett elismerésre méltó munka kategóriában

Előadó:  Henger János tanácsnok, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai

Bizottság elnöke, Szakos Gábor tanácsnok, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnöke

20./   „Barcs Városért” kitüntető cím adományozása kimagasló karitatív, egészségügyi, szociális tevékenység kategóriában

Előadó: Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, az Egészségügyi, Szociálpolitikai        Bizottság elnöke

21./   „Barcs Városért” kitüntető cím adományozása oktatás, művészet, sport, informatika,        valamint közművelődés területén nyújtott kimagasló tevékenység kategóriában

Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke

 

22./   „Barcs Szolgálatáért” kitüntető cím adományozása

Előadó: Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, az Egészségügyi, Szociálpolitikai        Bizottság elnöke

23./   „Barcs Szolgálatáért” kitüntető cím adományozása

Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Kérdések:

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Az illegális szennyvízrákötések vonatkozásában történt-e előrelépés?

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A nyugati városrészben folyó kivitelezési munkákkal összefüggésben a dolgok jelenlegi állása szerint pontosan mi történt, szükséges-e intézkedés vagy elmarasztaló javaslat?

 

Válaszok:

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az illegális szennyvízrákötések kapcsán a mérő beépítésre került. Egy kéthetes mérés átlagolását követően tárgyalásra kerül sor, az eredményről a Képviselő-testületet, illetve a lakosságot tájékoztatni fogja.

A Csokonai utca felújítása során egy gázvezeték megsérült, amelynek során minden érintett szerv részt vett a probléma elhárításában. Az E.ON kompetens szakemberei kicserélték a megrongálódott szakaszt, majd a gázellátás ismét biztosított volt. A keddi napon egyeztetésre került sor, amelynek során kivitelezési hibák kerültek megállapításra. Részünkről felelősség nem volt megállapítható, a terv módosításra került. Az emelkedő szakaszát a tervező meghosszabbítja a Barátság utcánál. Lehetséges, hogy az utat a másik oldalra kell átvinni, a vezetéket fel kell újra tárni. Az esetlegesen fennálló sérülések felkutatásra kerülnek. A feltárás idején a gázellátás rövid ideig szünetel, amelyről a lakosság értesítést kapott. Valószínűleg megoldható lesz az, hogy a gázvezeték felett ne legyen út.

 

 

Kérdés:

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

Ki a felelős azért, hogy nem valósult meg a 2010. évben a hálózatmosatás a DRV Zrt. részéről?

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A 2010. évi választásokat követően az átmosatások megtörténtek.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

105/2011. (V.19.) sz. határozat:

 

 

A Képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

A Képviselő-testület –  egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

106/2011. (V.19.) sz. határozat:

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

Kérdés:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az Erkel F. és a Bajcsy-Zs. utca sarkán építkezés van folyamatban. Ki, mi alapján és mit épít az említett helyszínen?

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

Egy tervezett parkosított részről van szó, a Dráva élővilágának bemutatása egy park-szerű rendszerben. A földszinten működő vállalkozó saját költségén, saját kockázatára vállalta ezt a projektet, így a város részére pénzügyi kötelezettséggel nem jár. A korábbi tervünk meg fog valósulni, a helyszínen lévő kamerákkal pedig figyelemmel lehet kísérni a területet.

A pénzügyi helyzet miatt nem tudta az Önkormányzat megvalósítani, a vállalkozónak köszönetet mondott. Az esetleges rongálóktól szükséges megóvni.

 

Kérdés:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Bérbeadásra került a terület?

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Nem. Közterület marad, mindenki használhatja, nem lesz körülkerítve, csupán nem a város pénzén készül el. A vállalkozó a saját költségén az általunk - közterületre - megtervezett és közterületen maradó parkot épít meg.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

107/2011. (V.19.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

A bizottsági ülésen elhangzott egy olyan vélemény, amely szerint plusz napirend felvételét is munkaterv módosításként kellene kezelni a testületi ülést megelőző bizottsági üléseken.

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés:

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

Mi az alapvető  terv a Múzeummal?

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

Mivel a kiállító teremmé történő átminősítés részben meghiúsult, az a lehetőségünk maradt, hogy átadjuk az intézményt a megyének. Arról volt szó, hogy átveszi a tevékenységet, de nem tartja fenn, nem veszi át a dolgozókat, nem tartja nyitva a múzeumot. A város viszont nem szeretné a Múzeum bezáratását.

Kérdés:

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

A gyűjteményi anyag elszállítása jelentős költséggel jár. Ez kinek a költségét fogja képezni?

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Még nem tárgyalt erről, de valószínűleg a múzeumok költségét képezné. Mindenképpen kiállító teremként nyitva szeretné tartani, az itt-lévő anyagot a látogatóknak bemutatni. A gyűjtött anyag a város tulajdonát képezi, a régészeti anyagot viszont elvihetik. A megyei múzeum igazgatója állásfoglalása szerint a régészeti anyag is a városban maradhat, ha megóvásra kerül, a gyűjtött pedig mindenképpen.

Amennyiben nem kerül most átalakításra a Múzeum, hanem a következő évben, az összes átalakítással járó terhet teljes egészében Barcs Város Önkormányzatának kell viselnie. Az idei évben döntenünk kell az intézmény jövőjéről, mivel állami támogatásban még részesülhetünk.

 

Kérdés:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A júniusi vagy a júliusi testületi ülésen még visszatérünk e kérdéskörre?

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Igen.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

108/2011. (V.19.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 278/2010. (XII.15.) sz. határozatával elfogadott 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint módosította:

 

A 2011. május 19-i ülésének napirendjéről levette az alábbi napirendi pontokat:

 

4./  Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága pénzügyi ellenőrzése során tapasztaltak értékelése, elfogadása

Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

5./        Pályázati felhívás kiírása a Dráva Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

6./    Tájékoztató a geotermikus energia többcélú felhasználásának lehetőségeiről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

3./ Beszámoló a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról

Előadó: Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató

Bizottsági vélemény:

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Kérdés:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Hogyan lehet az intézmény vezetőjét anyagilag érdekeltté tenni a nagyobb eredmény elérése érdekében?

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az említett folyamat már elindult.

 

Szabadi József, a felügyelőbizottság elnöke:

 

A felügyelőbizottság megvizsgálta a társaság 2010. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, megállapította, hogy az a jogszabályoknak megfelel, így javasolta a testületnek az elfogadását.

Három főbb tevékenységi kör van a társaság munkájában: egyrészt varrodai termelés, másrészt bolti kiskereskedelem és ún. egyéb ipari tevékenység.

Az elmúlt évben 404  e Ft volt az eredmény, emellett két jelentős támogatás is megfigyelhető. Szükséges lenne a varrodai termelés felülvizsgálata, hatékonyságának növelése. A jelenlegi vállalásokon is lehetne javítani, pl. a varrási költségek emelése 100 Ft-tal egy munkaruhán. A meglévő partnerekkel e feltételeket el kell fogadtatni.

A bolti kiskereskedelem egyértelműen veszteséges, a profil felülvizsgálata, a vásárlói kör bővítése szükséges, így javítva a Kft. eredményességét.

Az egyéb ipari tevékenység ún. gyöngyfűzői tevékenység. A vállalkozó részéről többször felmerül fizetési késés, amelyen lehetne javítani, illetve a tevékenységet bővíteni.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

109/2011. (V.19.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója jóváhagyta a Társaság 2010. évre vonatkozó beszámolóját.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

 

4./ A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása

Előadó: Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdések:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

A vezetői érdekeltséggel szükséges lenne kiegészíteni a határozati javaslatot, a korábban említettekre visszatérést javasolt egy későbbi ülésen.

Henger János képviselő-testületi tag:

Pontosan mi a gazdasági társaság neve? A beszámolóban nonprofit korlátolt felelősségű társaságként, a közhasznúsági jelentésben pedig nonprofit közhasznú társaságként kerül feltüntetésre.

 

Válasz:

Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató:

 

Elnézést kért a hibáért, a pontos elnevezés a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Hozzászólások:

Szabadi József, a felügyelőbizottság elnöke:

Az ügyvezető asszonnyal történő egyeztetést javasolt Fodor Gyula képviselő által említettekkel kapcsolatban, azt követően kerülne előterjesztésre a Képviselő-testület elé június vagy július hónapban.

 

Karvalics Ottó:

 

A következő ülésre megjelölésre kerül az előterjesztés megtárgyalásának pontos időpontja.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

110/2011. (V.19.) sz. határozat:

 

 1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, egyedüli tagja jóváhagyta a Társaság 2010. évre vonatkozó  egyszerűsített éves beszámolóját a 404 eFt mérleg szerinti eredménnyel, és elrendelte annak eredménytartalékba történő helyezését.

 

Felelős:      Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő:    értelem szerint

 

 1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, egyedüli tagja jóváhagyta a Társaság 2010. évre vonatkozó  mellékelt közhasznúsági jelentését.

 

Felelős:      Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő:    értelem szerint

 

 1. Barcs Város Képviselő-testülete utasította az ügyvezető igazgatót, hogy a jogszabályokban és az Alapító okiratban meghatározott, a számviteli törvény szerinti beszámolóra és a közhasznúsági jelentésre vonatkozó letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének tegyen eleget.

 

Felelős:      Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő:    2011. május 30.

 

 

5./ „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Lipics István ügyvezető igazgató

 

 

Bizottsági vélemény:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Vélemények:

 

Szabadi József, a felügyelőbizottság elnöke:

 

A felügyelőbizottság megvizsgálta a beszámolót, annak adatait megfelelően alátámasztottnak találta, elfogadásra javasolta.

Amennyiben ez a tendencia tovább folytatódik, 2012-ben a törzstőke 50% alá fog esni. Mínusz 348 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárt a Kft. Meg kell vizsgálni, hogy a passzív állapotból tudunk-e aktív állapotot generálni, meg lehet-e állítani a vagyonfelélést. Amennyiben nem, el kell gondolkodni, hogy célszerű-e továbbra is működtetni a Kft.-t.

 

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Nem érti a Kft. támogatását, amikor az a vagyont feléli. Tartalommal kellene megtölteni, ellenkező esetben nem látja értelmét a működtetésének.

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

Biztosítsunk feladatot.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A probléma nem most merült fel először, de nem volt megfelelő megoldás. Többet kell tenni a megoldás érdekében.

 

Karvalics Ottó polgármester:

A Kft. megszüntetéséről már tárgyaltunk, ugyanakkor szükség lehet egy gazdasági társaságra a struktúraváltozásokkal összefüggésben, például önálló gazdasági szervezet miatt.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

111/2011. (V.19.) sz. határozat:

 

 1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „BARCS VÁROS” Befektető-Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, egyedüli tagja jóváhagyta a Társaság 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját a -348 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel), mely az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

 

Felelős:    Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Lipics István ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő:  értelem szerint

 

 1. Barcs Város Képviselő-testülete utasította az ügyvezető igazgatót, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolóra vonatkozó letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségnek a jogszabályokban meghatározottak szerint tegyen eleget.

Felelős:    Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Lipics István ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő:  2011. május 30.

 

 

6./ A DDOP-3.1.3/B-2009-0002 azonosítószámú Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ      fejlesztéséhez kapcsolódóan az 1192/2009. (XI.16.) Kormányhatározatban jóváhagyott egészségügyi ellátás többlet kapacitás igény módosításának kezdeményezése

Előadó: Dr. Kisimre László igazgató

Bizottsági vélemény:

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemények:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Nem tükröződik vissza, ami a beruházáskor megfogalmazásra került. Más elvárásai voltak.

Dr. Kisimre László igazgató:

A fejlesztés a szakorvosi óraszámban 85 óra, összesen kb. 50%-os szakmai bővítésről lesz szó. Azon szakrendeléseknél, ahol eddig jelentős volt a várakozási idő, növelték az óraszámot.

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

A számokból nem tudta kiolvasni az igazgató úr által elmondottakat.

Dr. Kisimre László igazgató:

A feltüntetett 85 óra a fejlesztés. Jelenleg 326 szakorvosi órával dolgoznak, 10 óra nem szakorvosi óra fejlesztés van. A kormányhatározat és a megvalósíthatósági tanulmány nem egyezett, az ÁNTSZ engedélyéhez szükség volt az egyeztetéshez. A korábbi képviselő-testületi határozat került módosításra.

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Kérte minden képviselő részére egy olyan kimutatás biztosítását, amely tételesen feltünteti, táblázatban kimutatja a Járóbetegellátó Intézmény eredeti és a fejlesztett óraszámait.

Kérdés:

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Az óraszám bővülés von-e maga után, amennyiben igen, milyen nagyságrendű önkormányzati támogatási igényt?

Válasz:

Dr. Kisimre László igazgató:

A 85 óraszám fejlesztésre az országos átlag szerint kapnak támogatást, a volumenkorlát emelkedni fog. Az egynapos sebészethez 500 súlypontnyi volumenkorlátot kapnak, ezt jelenleg 156 e Ft-tal kell beszorozni.

Az indulás kérdéses. Számításaik szerint a megfelelő OEP finanszírozás mellett önkormányzati támogatás nélkül indulhatnak.

A pályázatból kimaradtak a bútorok, melyek beszerzése szükséges, illetve a várótermi székeket is ki kell kicserélni.

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte, hogy hasonló esetekben az alapadatok is kerüljenek feltüntetésre. Nem szeretne a működéshez pénzt hozzátenni. Javasolta, hogy a megnyitás előtt kapják meg a képviselők azt az anyagot, amelyből összehasonlíthatóak a korábbi és az új paraméterek. Kérte, hogy lehetőség szerint a városnak ne kelljen támogatást biztosítania az intézmény működéséhez.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

112/2011. (V.19.) sz. határozat:

 1. Barcs Város Képviselő-testülete módosította a 109/2009. (V.21.) számú határozatának 1-es pontját az alábbiak szerint:

 

Szakma megnevezése

Heti szakorvosi óraszám

Módosított nem szakorvosi óraszám

Diabetológia

0

0

Fizioterápia

0

+10

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

15 óra

0

Echokardiográfiai diagnosztika

10 óra

0

Audiológia

8 óra

0

Általános szemészet

15 óra

0

Általános bőr és nemibeteg ellátás

5 óra

0

Általános neurológia

5 óra

0

Urológia

5 óra

0

Pszichiátria

2 óra

0

Általános laboratóriumi diagnosztika

10 óra

0

Ultrahang diagnosztika

5 óra

0

Nőgyógyászati ultrahang diagnosztika -*sze*

5 óra

0

Összesen:

85 óra

+10

 

Szakmaterület megnevezése

Fejlesztés szakorvosi óraszám (ó/hét)

Fejlesztés nem szakorvosi óraszám (ó/hét

Fizioterápia

0

90

Gyógytorna

0

45

Mozgásszervi rehabilitáció

10

0

Járóbeteg szakrendelések összesen:

10

135

 

 1. Barcs Város Képviselő-testülete a 109/2009. (V.21.) számú határozatának 2-es pontját módosította az ÁNTSZ 1042-3/2010 számú határozatának megfelelően úgy, hogy a belgyógyászati szakorvosi óraszámot heti 6 órával, a röntgendiagnosztikai szakorvosi óraszámot heti 4 órával csökkenti, és a felszabaduló heti 10 óra szakorvosi óraszámot diabetológiai kapacitásra csoportosítja át.

 

 1. Barcs Város Képviselő-testülete elfogadta a Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztésével összefüggő többlet kapacitás módosítási indítványt, és felhatalmazta a polgármestert, hogy az intézmény vezetőivel közösen kezdeményezze a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárságnál az 1192/2009.(XI.16.) Kormányhatározatban jóváhagyott többletkapacitáson belül a szakmai és óraszám megoszlásának módosítását.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a módosítás kezdeményezéséért

Dr. Kisimre László igazgató / Takács József gazdasági vezető a módosítási kérelem szakmai előkészítéséért

Határidő:        értelem szerint

 

7./ Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Veszner Ádámné igazgató, Vértes Gábor igazgató, Mészáros Ádám igazgató

Bizottsági vélemények:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

113/2011. (V.19.) sz. határozat:

 1. Barcs Város Képviselő-testülete a 224/2009. (X.15.) számú határozatával elfogadott Dráva Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosította:

 

Az SZMSZ II. rész 2. pontja 11. francia bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

-        Jogállása: önálló jogi személy. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő.

Gazdálkodási feladatait Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

 

Az SZMSZ II. rész 2. pontjának „a hivatalos levelezés során használatos bélyegzői és azok felirata” kezdetű bekezdés helyébe az alábbi kerül:

-        Az intézmény hivatalos levelezés során használatos bélyegzői és azok felirata:

 

A bélyegzők használatára jogosultak:
körbélyegző: az igazgató;
hosszú bélyegző: a hivatalos levelezéssel megbízott múzeumi munkatársak

 

Barcs Város Polgármesteri Hivatala elnevezésű bélyegző csak a kötelezettségvállalásoknál, a pályázatoknál, valamint a banki- és pénztári elszámolásoknál használható.

Az SZMSZ II.3. Gazdálkodási szabályok c. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

A pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének meghatározását, valamint a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szervek között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodás tartalmazza.

Az SZMSZ III. rész 3.3. Szakfeladatok pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

910201 múzeumi gyűjteményi tevékenység (alapvető szakfeladat)

910202 múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

910203 múzeumi kiállítási tevékenység

910204 múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

581900 kiadói tevékenység

479909 egyéb, nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

821900 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

Az SZMSZ III. rész 4.  Az intézmény kiegészítő tevékenységei:

 

törlésre kerül

Az SZMSZ. IV. rész Szervezeti felépítés 2. pont

 

törlésre kerül

 

Az SZMSZ IV. rész 4. 1. a) pontja Tudományos munkatársak:

1 fő néprajzos szakmuzeológusra módosul

Az SZMSZ IV. 4. rész 2. b) pontja Tudományos és közművelődési tevékenységet segítő munkatársak:

1 fő múzeumi adatrögzítő és szoftverüzemeltető törlésre kerül

Az SZMSZ IV. rész 6. Az intézmény szervezeti felépítése az alábbiak szerint módosul:

Engedélyezett közalkalmazotti létszám: 4 fő

 

Igazgató

szakmuzeológus

 

restaurátor,

kiállítás rendező

múzeumi népművelő,

művelődési menedzser

 

takarító,

teremőr

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Mészáros Ádám igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. május 31. a határozat közlésére, értelem szerint a végrehajtásra

 

 1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 144/2008.(VI.19.) számú határozatával elfogadott és többször módosított Móricz Zsigmond Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban SZMSZ) az alábbiak szerint módosította:

 

Az intézmény működését meghatározó legfontosabb jogszabályok felsorolásból törlésre kerül:

a 157/2009. (VII.27.) számú határozat, helyébe a 62/2011. (III.17.) számú határozat lép.

 

Az SZMSZ I. RÉSZ Szakfeladatok 7. pontja törlésre kerül

Az SZMSZ I. RÉSZ Szakfeladatok 7. pontjának törlése miatt az SZMSZ I. RÉSZ pontjainak sorszámozása egy sorszámmal csökken

Az SZMSZ I. RÉSZ 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

15.) Típus szerinti besorolása:

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő

 

Az SZMSZ I. RÉSZ 17. pontja helyébe az alábbi pont lép:

17.) A szerv nyilvántartási száma (PIR): 397197

Az SZMSZ I. RÉSZ 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

18. A szerv engedélyezett létszáma: 5 főfoglalkozású 2 részfoglalkozású alkalmazott

Az SZMSZ II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 1.) Az intézmény szervezeti felépítése pontja helyébe az alábbi ábra lép:

 

 

IGAZGATÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közművelődési

szakalkalmazottak

 

Részfoglalk. gondnok

(Somogytarnóca)

 

Részfoglalk. gondnok

(Drávaszentes)

 

Műv. Közp. takarítók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbízási díjas csoportvezetők

 

 

 

 

 

 

 

Az SZMSZ II. RÉSZ  2.) A fő munkafolyamatok és felelőseik pontja az alábbiakkal egészül ki:

Az intézmény élén az igazgató áll:

Felelős:

-         a munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányításáért és ellenőrzésért

 

 

Gazdálkodási feladatok pontja alatti rendelkezések  törlésre kerülnek, helyette:

 

Gazdálkodási feladatait munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás keretében az ÁMR. 16.§ (6) bekezdése alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala) látja el. A költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

A gazdasági vezető feladatai pont törlésre kerül

Technikai-műszaki feladatok Felelős pontja alá az alábbi kerül :

Felelős: faluházi gondnokok, kisegítők.

Az SZMSZ II. RÉSZ  3.) A helyettesítés rendje pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel a vezetői pótlék nélkül – a ,,művelődésszervező (1)” munkakört ellátó szakalkalmazott helyettesíti.

Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.

Az egyéb munkakörök helyettesítési rendjét az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza.

 

Az SZMSZ II. RÉSZ  Képviseleti jog pontja helyébe az alábbi kerül:

Az intézményt az önkormányzati szervnél, hatóságoknál és minden külső szervnél az igazgató, akadályoztatása esetén a ,,művelődésszervező (1)” munkakört ellátó szakalkalmazott képviseli.

Pénzügyi és gazdasági témákban az intézmény képviseletét az igazgató és a ,,művelődésszervező (1)” munkakört ellátó szakalkalmazott képviseli.

 

 

Az SZMSZ II. RÉSZ  6) A kiadmányozási jogkör gyakorlása pontja helyébe az alábbi kerül:

Az intézmény nevében aláírásra az intézményigazgató jogosult. Távolléte, akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette a munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján az önállóan gazdálkodó szervezet képviselője írja alá.

 

Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. Az intézmény gazdál­kodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban a kötelezettség­vállalást az igazgató, ellenjegyzését a munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján az önállóan gazdálkodó szervezet képviselője végzi.

 

Pénzfelvétel, banki forgalom terén, csekk-kibocsátási ügyekben a pénzintézethez bejelentettek

közül két személy együttes aláírása szükséges.

Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt használnak.

 

 

6.1 Az intézmény hivatalos levelezés során használatos bélyegzői és azok felirata: 

Hosszú bélyegzők:

MÓRICZ ZSIGMOND

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 9.

Tel.: 82/463-125

BARCS VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Adószám: 15397191-2-14

Szlsz.: 11743057-15397191-10120006

1. 

Körbélyegző:

MÓRICZ ZSIGMOND

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 9.

Tel.: 82/463-125

A bélyegzők használatára jogosultak:
körbélyegző: az igazgató;
hosszú bélyegző: a hivatalos levelezéssel megbízott „művelődésszervező (1)” munkatárs

 

Barcs Város Polgármesteri Hivatala elnevezésű bélyegző csak a kötelezettségvállalásoknál, a pályázatoknál, valamint a banki- és pénztári elszámolásoknál használható.

 

 

Az SZMSZ IV. RÉSZ A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÉRDÉSEK 6) Az intézmény dolgozóinak munkarendje pontja:

„ A gazdasági területen dolgozók munkaideje gyakorlatilag egybeesik az ügyfélfogadási idővel”törlésre kerül.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Veszner Ádámné igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. május 31. a határozat közlésére, értelem szerint a végrehajtásra

 1. Barcs Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 222/2009.(X.15.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosította:

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.9 pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi 2.9 pont kerül:

2.9       Gazdálkodási jogköre: önállóan működő

Gazdálkodási feladatait Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.10 pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

2.10     Gazdálkodási szabályok:

A pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének meghatározását, valamint a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szervek között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodás tartalmazza.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.11. pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi 2.11 pont kerül:

 

 

 

2.11     Alaptevékenysége

Szakágazati besorolása: 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

Szakfeladatok:

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (fax küldése-fogadása)

477900 Használtcikk bolti kiskereskedelme (könyvvásár)

855937 M.n.s. - egyéb felnőttoktatás

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. 12. pontja „Kiegészítő tevékenysége” fejezete törlésre kerül, e ponttól az alapító okiratban eddig használt számozások a 2.14 pontig az alábbiak szerint változnak, tartalmuk változtatása nélkül:

2.12 A könyvtár telefonszámai:

Tel./fax: 82/565-320 (központi)

Telefon: 82/565-321 (igazgató)

 

2.13     A könyvtár E-mail címe:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.14     A könyvtár URL címe:

www.vk-barcs.bibl.hu

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.15 pontjában az intézmény adószáma helyébe az alábbi adószám lép:

2.15     Az intézmény adószáma:

15397191-2-14

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.16. pontjában az intézmény számlaszáma helyébe az alábbi számlaszám lép:

2.16     Az intézmény számlaszáma:

OTP Bank: 11743057-15397191-10120006

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.17 pontja „Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata” törlésre kerül, helyébe az alábbi 2.17 pont kerül:

 

2.17     Az intézmény hivatalos levelezés során használatos bélyegzői és azok felirata: 

Hosszú bélyegző:

 

VÁROSI KÖNYVTÁR

7570 Barcs, Ifjúság u. 18.

Tel./Fax: 82/565-320 

 

BARCS VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Adószám: 15397191-2-14

Szlsz.: 11743057-15397191-10120006

 

Körbélyegző:

 

VÁROSI KÖNYVTÁR, BARCS

7570 Barcs Ifjúság u. 18.

Pf. 9.

 

 

 

 

Barcs Város Polgármesteri Hivatala elnevezésű bélyegző csak a kötelezettségvállalásoknál, a pályázatoknál, valamint a banki- és pénztári elszámolásoknál használható.

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:

-          igazgató

-          igazgató távollétében a helyettesi tevékenységgel megbízott könyvtáros

-          kölcsönző-könyvtáros

-          a házipénztárt kezelő könyvtáros

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.18. pontja „A könyvtár Alaptó Okirata” az alábbiakkal egészül ki:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 92/1993. (V.20.) sz. határozatával elfogadott alapító okiratnak a képviselő-testület 234/1996. (XII.19.) sz., a 307/2000. (XII.21.) sz., 43/2004. (III.18.) sz., 273/2006. (XII. 21.) sz. határozata 2. pontjával, 9/2008 (I. 24.) sz. határozata II./7. pontjával, valamint a 66/2008. (III.20.) sz. határozatának II/2. pontjával, 133/2009. (VI.18.) sz. határozatának 2.4. pontjával, valamint 62/2011. (III.17.) sz., határozatának 3. pontjával módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Vértes Gábor igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. május 31., illetve értelem szerint

 

 1. Barcs Város Képviselő-testülete elrendelte az elfogadott módosításoknak megfelelően a Dráva Múzeum, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatainak egységes szerkezetbe történő foglalását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Mészáros Ádám, Veszner Ádámné, Vértes Gábor igazgatók a határozat   végrehajtásáért

Határidő: 2011. május 31. a határozat közlésére

2011. június 15. a végrehajtásra

 

8./ Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. temetői számviteli      szabályzatának elfogadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Szalai Balázs képviselő bejelentette személyes érintettségét a 8. és a 9. napirendi pont vonatkozásában, e napirendek tárgyalásában, illetve a szavazásban nem kívánt részt venni.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Szalai Balázs képviselő meghatalmazás alapján képviseli a szolgáltatót, kérte a kizárásáról szóló szavazást.

 

 

A Képviselő-testület – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

 

114/2011. (V.19.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szalai Balázs képviselőt kizárja a szavazásból személyes érintettség okán a 8. és a 9. napirendi pont esetén.

Kérdések:

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Miért így történik a szavazás? Amennyiben az érintett bejelenti, miért kell erről szavazni? Hol került ez rögzítésre? Módosítás kezdeményezését javasolta.

 

Válaszok:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az érintett köteles bejelenteni személyes érintettségét, a bejelentés alapján a szavazásból ki kell zárni, erről szavazni kell. Ez az eljárás rendje.

Hozzászólások:

Henger János képviselő-testületi tag:

Nem csak az önkormányzatnál jelent problémát.

Karvalics Ottó polgármester:

Befolyásolhatja a szavazást, ezért szükséges kizárni.

 

 

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Kérdés, vélemény:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A Szalai és Társa Bt. olyan hosszú távra, pályázati úton elnyert megbízással látja el a szolgáltatást, amely nem egyedülálló a közüzemi szolgáltatásokhoz hasonlóan. Miért nincs ilyen jogosítványa a Képviselő-testületnek egyéb közszolgáltatást végzőknél, például a vízműnél hasonló döntés meghozatalára? Ezirányú módosítás kezdeményezését javasolta.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Az ágazati jogszabály írja elő a szolgáltatónak, hogy a számviteli szabályzata csak az önkormányzat jóváhagyásával léphet életbe. A hulladékgazdálkodás esetén szintén elkülönítés szükséges, de nem ilyen részletesen. Más ágazati jogszabály nem írja elő a szolgáltatóknak e kötelezettséget.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

115/2011. (V.19.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., mint üzemeltető által benyújtott temetői számviteli szabályzatát – mely az előterjesztés mellékletét képezi – elfogadta.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

9./ Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2011. évre vonatkozó      fejlesztési tervének jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemények:

Henger János képviselő-testületi tag:

Vannak a temetőkben olyan sírjelek, amelyek gondozása megszűnt, ezekkel kapcsolatban a fenntartó megteszi a szükséges intézkedéseket. Ugyanakkor vannak olyan jelek, amelyek további sorsáról a városnak gondoskodnia kellene. Elődeink, őseink kertje, parkja, ligete címmel csak a fejfák gyűjtött, megjelölve történő felállítása, a temetőn belüli közös területeken való elhelyezése közös átgondolását kérte egy bejelentő.

Karvalics Ottó polgármester:

Fontos a város számára a múlt értékeinek megőrzése. Javasolta a fontos sírok kijelölését a helyükön is, illetve, amelyek áttelepítése szükséges. Javasolta, hogy Henger János képviselő vezetésével kerüljön sor egy felmérésre.

 

Szalai Balázs, a Szalai és Társa Bt. képviselője:

 

Az eddigiekben is ápolta a Szalai és Társa Bt. azokat a sírokat, amelyekről tudott. Például a Béke utcai temetőben a ravatal előtti gyermeksír emlékművet az egyik sírkövessel együtt felállították. Konkrétan ismernie kellene, mely sírokról van szó, más egyesületeket is be lehetne a régi sírok gondozásába vonni. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottságnak egy végrehajtható programot össze kellene állítania.

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság közreműködését. Valószínű, hogy egy-két hónapon belül sor kerülhet a tárgyalásra.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Az 1848-as sírokat gondozza egyesülete, nem látja akadályát további sírok gondozása bevonásának.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

116/2011. (V.19.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140.) – az előterjesztés mellékletét képező – 2011. évre vonatkozó fejlesztési tervével egyetértett, azt jóváhagyta.

Felelős:          Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző a határozat közléséért

Határidő:        értelem szerint

 

10./ Beszámoló Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága 2011. év első négy hónapjának tevékenységéről

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Kérdések, vélemények:

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

A szabad strandnál a víz alatt lévő fák kivágása, elvitele kapcsán mi történt?

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

A költségek tartalmazzák a létszám-racionalizálás költségeit. Ugyanakkora a hiány, mint az előzőekben volt, mégis másként kell vizsgálni. Jelenleg már fizetünk a DRV Zrt.-nek, amiért évekig nem kellett, és ez milliós nagyságrendű költséget jelent. A következő évben ennek az összegnek már nem szabad ilyen mértékűnek lennie, az egyszeri költségek nem fognak ismét felmerülni. Igazolják döntéseinket az eredmények.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A továbbiakban ki fogja végezni a közterületi elemek karbantartását?

A létszámcsökkenés nem fog problémát jelenteni?

Várható-e változás a közfoglalkoztatásban, ugyanis akik részt vettek az első négy hónapos foglalkoztatásban, már kiestek.

Ander István képviselő-testületi tag:

Történt-e vizsgálat arra vonatkozóan, hogy miért nem tud fizetni a bérlő? Jelentős a kintlévőségünk.

Szabadi József képviselő-testületi tag:

Azokkal a fogyasztókkal nem köt szerződést a DRV Zrt., aki közvetlenül fogyasztja a vizet, hanem más elszámolási mód van? Amennyiben nem fizetnek, az Önkormányzatnak kell a díjakat kifizetni?

Történt-e kezdeményezés a piac hasznosítására?

Miért annyi az egyéb folyó kiadás és a támogatás összege?

Henger János képviselő-testületi tag:

Vannak jó eredmények; kevésbé elfogadható, valamint elfogadhatatlan területek.                   Az E.ON-os programot követő faültetési akciót követően bizonyos területeken 30%-ot meghaladó a száradás arány, amely az utógondozás hiányát mutatja.

A zöldfelület-gondozás nem minden területen valósul meg megfelelően, ezzel összefüggésben a szükséges intézkedések megtételét javasolta. Több helyen a kiültetett virágokkal kapcsolatban ugyanaz a probléma, mint a fák esetében, nincsenek megfelelően gondozva. Nyilvánvaló volt, hogy bizonyos területek kiesnek a virágosításból, azonban nem elfogadható, hogy a frekventált területeken volt virágágyások parlagon maradnak. Legalább e területek füvesítése szükséges.

Komoly pénzügyi problémát jelent a városgazdálkodásnak a vízdíjhátralékok ügye. Jelentős pénzügyi beavatkozás történik a vízszolgáltató részéről, amely az intézmény gazdálkodását befolyásolja. A bizottsági ülésen kérték Karvalics Ottó országgyűlési képviselőt, hogy mondja el véleményét az országgyűlési munkában.

A négy órás közmunkaprogramban foglalkoztatottak alkalmazása komoly szervezési problémát jelentett. Kevés a négy órás időtartam a dolgozásra. A napi fél óra virágöntözés nem lehet pénz kérdése, pozitív változtatást kért. A partnerséget támogatni kell, szemléletváltás szükséges.

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Várta az előterjesztésben a kérések megfogalmazását az intézmény részéről. A piacfelügyelővel kapcsolatban az igazgatónak kell megoldást találnia. A négy órás közmunkaprogram a célját nem tudja elérni.

December 31-én nem lesz nullás a fürdő, pontatlan a megfogalmazás.

Hol az őrzés a szabad strandnál? Azért rongálnak, mert nincs őrzés?

Kifogásolta a területek kaszálását, a város rendezettségét.

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

A pénzügyi lehetőségek miatt a Képviselő-testület kényszerítette a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatóját ebbe a helyzetbe. Véleménye szerint az igazgató az eredeti elvárásokhoz képest jobban megfelel. A lehetőségekhez viszonyítva a város jól néz ki.

Azért cserélődnek folyamatosan a négy órás foglalkoztatásban részt vevők, hogy a következő időszakban újra jogosultak legyenek az ellátásra. Tudomása szerint lesz lehetőség hat, illetve nyolc órás munkavégzésre.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Kérte a lakosságot, amennyiben lehetősége van rá, saját ingatlana előtt gondoskodjék a fűkaszálásról, illetve a facsemeték öntözéséről.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Külföldi vendégei számára a város a bejárását követően egy szép, tiszta város képének benyomását keltette.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Minden elismerést megérdemel az a munkáltató, aki több, mint 600 személyt foglalkoztat. A problémája az, hogy valaki négy hónapra bekerül a munkaerőpiacra, és nyolc hónapra kikerül. Utcájában mindenki gondozza az előtte lévő területet. Azok számára, akik nem tudják fizetni a vízdíjat vagy korlátozták vízfogyasztásukat, problémát okozhat a facsemeték öntözése. Ezt a helyzetet a Képviselő-testület hozta létre.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte az intézmény igazgatójától a problémák megoldására javaslatok kidolgozását, illetve, hogy a feltett kérdésekre írásban adjon pontos választ.

A korábbiakban jelentős pénzt költöttünk a városra. A második félévben még problémásabb lesz a virágosítás. Kérte a lakosság segítségét az öntözésben.

A négy órás foglalkoztatásnak meg volt az indoka, azaz munka nélkül ne kerüljön pénz kifizetésre. Akik nem akarnak dolgozni, nem jogosultak a szociális juttatásokra; őket ki kell szűrni. Kevesebbe került ez a foglalkoztatás, mint a szociális segély. Május végén, július elején indulnak a hat-, nyolcórás országos közmunkaprogramok. A saját környezet rendben tartására is motivál a rendszer.

Kérte Ungvári Zoltán igazgatótól, hogy másfél-két hónapon belül megoldási lehetőségeket terjesszen a Képviselő-testület elé a felmerült problémákat illetően. Amennyiben rendkívül elhanyagolt képet mutat a város, kerüljön a probléma a testület elé.

 

Ungvári Zoltán igazgató:

A kérdéseket meg fogja válaszolni. Kérte a képviselőket, hogy csak a leírtakat vegyék figyelembe és plusz feladatot, amelyet eredetileg nyolc órával sem vállalt, ne kérjenek.

A Képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

 

117/2011. (V.19.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága beszámolóját a 2011. év első négy hónapjának tevékenységéről elfogadta.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő:        értelem szerint

 

11./ Barcs, Széchenyi u. 31. és Köztársaság u. 1. szám alatti helyiségek bérbeadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a módosítással együtt javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a módosítással együtt javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, módosító javaslatával együtt javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

118/2011. (V.19.) sz. határozat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a 146/3/A/2 hrsz. alatti, természetben Barcs, Széchenyi u. 31. szám alatti 54 m2 alapterületű helyiséget 20.000.-Ft/hó induló bérleti díjjal bérbeadási versenytárgyalásra kiírja.

Felkérte a polgármestert a pályázat kiírására.

 

2./ Barcs Város Képviselő-testülete a 1804/A/25 hrsz. alatti, természetben Barcs, Köztársaság u. 1. fsz. szám alatti 54 m2 alapterületű helyiséget 20.000.-Ft/hó induló bérleti díjjal bérbeadási versenytárgyalásra kiírja.

Felkérte a polgármestert a pályázat kiírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a pályázat kiírásáért

Határidő:        2011. május 23. a közlésre, majd értelem szerint

 

12./ Barcs Város Önkormányzata HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) szöveges részének       felülvizsgálata

Előadó: Racsek József alpolgármester helyett Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

119/2011. (V.19.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülte a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) szöveges részének felülvizsgálatát elrendelte, a munka elvégzésével a STADLER Építész Irodát bízta meg bruttó 187.500.- Ft-ért.

Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

13./ 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a módosítással együtt javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, módosító javaslatával együtt javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés, vélemények:

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

100.000 e Ft éven belüli hitel felvételére került sor a fordított ÁFA kifizetésének megkönnyítésére. Mivel a beruházás határidőre nem készült el, ezért az elszámolások is csúsznak. Mindezek következtében a hitel lejáratának módosítását kérelmezni kellett - több hónappal. A kifizetések utolsó dátumába bele kell férnünk, azaz, hogy az államtól visszaérkezzen az ÁFA, amelyet meg kellett előlegeznünk ebből a hitelből.

Szabadi József képviselő-testületi tag:

A megnövekedett költségekből érvényesít-e valamennyit az Önkormányzat a késedelmesen teljesítőkkel szemben?

Karvalics Ottó polgármester:

Valószínű, hogy átütemezési költség fog felmerülni, de mindenképpen meg kell lépnünk. Az átütemezési költséget nem tudjuk a kivitelező felé érvényesíteni.

 

 

A Képviselő-testület – név szerinti szavazással, egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

120/2011. (V.19.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-vel a pályázati támogatások, és ahhoz kapcsolódó ÁFA különbözetek előfinanszírozására megkötött 100 millió Ft éven belüli hitelszerződés rendelkezésre tartási idejének 2011. szeptember 30-ig történő, illetve lejáratának 2011. október 31-ig történő meghosszabbítását kezdeményezte és felkérte a polgármestert a szerződés módosításának előkészítésére. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a hitelszerződés módosításának aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő:       értelem szerint

 

14./ Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának  módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemények:

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Megköszönte az anyagot összeállítók munkáját.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Megpróbálnak eleget tenni a kéréseknek.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

121/2011. (V.19.) sz. határozat:

1./   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Gazdasági programja 2011-2014. IV. részének 8. fejezettel való, „Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése” című kiegészítését az alábbiak szerint fogadta el:

 

Barcs Város Önkormányzata Gazdasági Programjának IV. része a következő 8. fejezettel egészül ki:

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése a településen a legfontosabb feladat, mivel magas a munkanélküliek aránya.

A munkanélküliség ellen minden rendelkezésre álló eszközzel küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.

 

Cél olyan támogatók felkutatása, akik saját eszközeik befektetésével tudnak új vállalkozást létrehozni, vagy a meglevő vállalkozásaikat fejleszteni, tevékenységi körüket bővíteni.

A városvezetés feladata annak elősegítése, hogy az állami beruházásokba minél több helyi vállalkozó tudjon bekapcsolódni.

 

A Városnak meg kell találni az egyensúlyt a likviditási képességének megőrzése és a fejlesztési lehetőségek között. A jelenlegi gazdasági helyzetben Barcs Város Önkormányzatának elsődleges célja a jelenleg meglévő munkahelyek megtartása, az intézményrendszer működőképességének megőrzése.

 

Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a foglalkoztatás bővítését, vagy jelenlegi szinten való megtartását segítik.

 

Feladat:

 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat:

 • a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
 • segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
 • az intézményrendszer működtetése révén munkahelyeket tart fenn,
 • aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
 • elősegíti a városi bölcsőde fenntartásával a nők visszatérést a munkaerő piacra
 • rendszeresen együttműködik a Munkaügyi Központtal
 • az új közfoglalkoztatási rendszernek megfelelően pályázatokat nyújt be a közfoglalkoztatás minél szélesebb lehetőségére vonatkozóan, mivel a szakképzetlen munkaerő számára csak a közfoglalkoztatás jelent reális munkalehetőséget.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

15./ Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

1. Interpelláció:

Ander István képviselő-testületi tag:

2011. február 8-án az SZMSZ 19. § (1) bekezdése alapján önálló előterjesztést nyújtottam be a február 17-i testületi ülésre „Trianoni emlékmű állítása Barcs szerb megszállás alóli felszabadulásának 90. évfordulójára” címmel. Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Kérte Karvalics Ottó polgármestertől az emlékmű felállításának támogatását.

Ez az előterjesztés jelenleg hogyan áll, mi várható, mikor kerül a Képviselő-testület elé?

1. Interpellációra adott válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

A Képviselő-testület 38/2011. (II.17.) sz. határozatával egyhangúlag döntött arról, hogy a Rákóczi-szabadságharc emlékoszlopának az 1848-1949-es szabadságharc emlékkövének, és az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékoszlopának áthelyezését a lakossággal és a civil szervezetekkel történt egyeztetéseket követően a pályázati lehetőségek figyelembevételével valósítja meg.

A civil szervezetek és a lakosság tájékoztatása megtörtént, az emlékparkkal kapcsolatos észrevétel, javaslat nem érkezett.

 

A  pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérik a hivatal munkatársai az emlékpark kialakítása érdekében, amennyiben anyagi forrás ennek kialakítására rendelkezésre áll, a képviselő-testület dönthet a trianoni emlékmű felállításáról, a szerb megszállás idejét elszenvedők emlékére.

Amint az anyagi forrás rendelkezésre áll, meg fogjuk valósítani. Türelmet kért.

Ander István képviselő elfogadta az interpellációra adott választ.

Hozzászólások:

Henger János képviselő-testületi tag:

Egyesülete küldött be javaslatot a park rendezésére, személyesen juttatta el alpolgármester úr részére.

Karvalics Ottó polgármester:

Lehetséges, hogy határidőn kívül érkezett be a javaslat.

 

 

2. Interpelláció:

Henger János képviselő-testületi tag:

 

1) A város ivóvíz szolgáltatásával kapcsolatban több hónapja különböző fórumokon és nyilvános helyeken kapott teret az a vélemény, mely szerint a szolgáltató nem megfelelő minőségben szolgáltatja – kötelező szolgáltatásként – a vizet. A szolgáltató ugyancsak több alkalommal (2010 októbere és 2011 áprilisa közötti időben) nyilvános helyen, írott sajtóban, helyi és regionális televízióban ismerte el, hogy a szolgáltatott víz minősége nem felel meg az előírásoknak (201/2001. (X.25.) Korm.r.).

 

2) A szolgáltató – DRV – ezen idő alatt rengeteg panaszt, észrevételt kapott a város lakóitól. A panaszok a konkrét hely és idő megjelölésével a látható és érzékelhető minőségi kifogások leírását tartalmazták. Több alkalommal vízmintákat is eljuttattak a szolgáltató szervezeteihez (ügyfélszolgálat, információs pont, stb.). A bejelentések érdemi vizsgálatára és a panaszok orvosolására nem történt olyan intézkedés, ami a bejelentőket megnyugtatta volna. Az ügyintézésről képet ad, hogy egy január 04-i bejelentésemre február 18-i keltezéssel kaptam választ, amiben elismerik a vízminőséggel kapcsolatos jelzés jogosságát. Több alkalommal kioktató és lekezelő hangnemben kezelték az ügyfelek által felvetett gondokat, vagy egyáltalán nem reagáltak arra.

 

3) Az érintettek részére nem megfelelő minőségű vízszolgáltatás különböző mértékű gondokat, több esetben konkrét károkat okozott. A károk csoportosíthatók az alábbiak szerint:

-         A fogyasztásra alkalmatlan víz helyett lényegesen több víz vételezése, mivel sok „elfolyatás” történt, annak reményében, hogy fogyasztható vizet nyerjenek,

-         a szennyezett víz az automata mosógépek programjainál piszkosan, átszínezetten végezték a mosásnak hitt programot, természetesen újramosást kényszerítve a használókra,

-         a mosás (következménye) több alkalommal a fehérnemű teljes használhatatlanságát eredményezte, ami ismételt számítható kárt jelentett a fogyasztóknak,

-         a szennyezett víz a hőtárolós berendezések (kazánok, vízmelegítők, hőleadók, stb.) esetében lényegesen gyakoribb átmosatást igényelt, mivel a lerakódások (kvázi szigetelésként működve) komoly energiaveszteséget is jelentettek a fogyasztóknak,

-         az általánosan szükségesnél többszöri karbantartó beavatkozások a rendszerek elemeinek korábbi elhasználódását okozták, ismételt költséget okozva a fogyasztóknak,

-         a fentiek után teljesen egyértelmű, hogy mindezen többlet vízfogyasztások a kibocsátott szennyvíz mennyiségét is megnövelték, újabb kiszámlázott és megfizetendő díjat jelentett a fogyasztóknak.

 

4) Az ismertetett probléma nem új keletű, a vízminőség előírthoz képesti nem megfelelő és kevésbé megbízható szolgáltatása a fogyasztókat – jól felfogott érdekei miatt – különböző műszaki beavatkozásokkal igyekeztek a költségeik csökkentése érdekében lépéseket tenni. A harmadik személlyel végeztetett felülvizsgálat eredményeként nem ellenőrizhető módon próbál különböző követeléseket érvényesíteni a fogyasztók felé. A „harmadik” fél átalakult időközben, de a fogyasztók adataival szabadon, korlátok nélkül rendelkezve dolgozik.

 

5) A városban bizonyítottan fél évig fennállt a nem megfelelő minőségű vízszolgáltatás. Tényszerűen rögzíthető, hogy a fogyasztóknak lényeges többletköltségeket és konkrét károkat okozott a szolgáltató. Ezek valamilyen módon való megtérítését kezdeményezni kell! A lakosság egészére kiterjedően csak a város rendeletileg meghatározott vízdíjának módosításával képzelhető csak el. Azért is a város összefogásával kell – véleményem szerint – az ügyet tovább intéznünk, mivel a gond minden városi intézménynél jelentkezett és fogyasztóként nem tett kivételt az általunk üzemeltetett intézmények berendezéseinél. A kártérítés nagyságának megállapítása nagyon bonyolult, de a város által megállapított vízdíj mértékének 25-30%-os rendeleti csökkentésével valamiféle megtérülés elérhető, ami nem áll messze az eltelt fél év gondjainak mértékétől és mint ilyen, minden érintett számára valamiféle költség-és kártérítést jelentene. A szolgáltató „hibás teljesítése” bizonyított, véleményem szerint ilyen módon az „árcsökkentés”, vagy megállapodás alapján elszámolt „árengedmény” kellő kompenzációt jelentene városunknak.

Kérem szíves intézkedését!

2. Interpellációra adott válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

A DRV Zrt. részéről az alábbi válasz érkezett az interpellációval kapcsolatban:

Az 1)-4) pontban megfogalmazott felvetések, kritikák és az 5) pontban javasolt 25-30%-os vízdíj csökkentés ügyében a tényeken alapuló és minden részletre kiterjedő egyeztető tárgyalás megtartását kezdeményezzük az Önkormányzatnak megfelelő helyen és időpontban. Ennek megtörténte előtt az interpellációs kérdésekre adott bármilyen válaszunkat az interpellációt megfogalmazó képviselő véleményével nem egyező tartalommal tudnák megadni. Amennyiben javaslatunk Önnek elfogadható, várjuk szíves javaslatát az egyeztetés helye és időpontja tekintetében.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

Elfogadta a választ. Bízik az előrelépésben.

Karvalics Ottó polgármester:

Az interpelláció másik részére vonatkozóan tájékoztatta Henger János képviselőt, hogy a vizsgálat folyamatban van, lezárultát követően tájékoztatást fog nyújtani.

Hozzászólások:

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

A Deák F. utcai park az elmúlt évihez hasonló helyzetben van. A tulajdonost kényszerkaszálásra kellene kötelezni.

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Nem ide tartozik.

Karvalics Ottó polgármester:

Az interpelláció szabályainak esetleges megváltoztatása miatt az SZMSZ módosítását az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökénél lehetne kezdeményezni.

Henger János képviselő-testületi tag:

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztéseket, javasolta a testületnek elfogadásra.

Karvalics Ottó polgármester a Képviselő-testület ülését 11.45 órakor bezárta.

 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

K.m.f.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022