Ma 2024. március 05., kedd, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:    375-49/ 2011

Ügyintéző:        Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült:            B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. július 28-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 9.00 órakor megtartott üléséről

 

 

Jelen voltak:    Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, dr. Kis M. János Attila, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradtak: Henger János és Szabadi József képviselő-testületi tagok

 

 

Meghívottként

jelen voltak:       Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető helyett dr. Takács Katalin, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Kincsei János, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatója; Veszner Ádámné, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ igazgatója; Mészáros Ádám, a Dráva Múzeum igazgatója, Fodor Sándorné, oktatási és művelődési ügyintéző, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 10 fő megjelent.

 

Karvalics Ottó polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy „Az óvodai felvételi körzetek módosítása, az óvodai beíratás időpontjának meghatározása” című, 6. számú napirendi pont előadója Karvalics Ottó polgármester és nem Kincsei János igazgató.

Javasolta a Képviselő-testület tagjainak, hogy „A Dráva Múzeum költségvetési szervként történő megszüntetése, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyként a Móricz Zsigmond Művelődési Központtal való összevonása” című, 15. számú napirendi pontot 7. napirendként tárgyalja meg.

 

 

156/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

 

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1./       Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./     Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága lakásgazdálkodási tevékenységéről

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

 

3./     Tájékoztató Barcs városában működő fogyatékossággal élők érdekeit képviselő szervezetek tevékenységéről

     Előadó: a szervezetek képviselője

 

4./     A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítása

       Előadó: Kincsei János igazgató

 

5./     A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezése, alapító okiratának módosítása

     Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

6./     Az óvodai felvételi körzetek módosítása, az óvodai beíratás időpontjának meghatározása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

7./     A Dráva Múzeum költségvetési szervként történő megszüntetése, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyként a Móricz Zsigmond Művelődési Központtal való összevonása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

8./     A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

9./     Barcs Város Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepciójának elfogadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

10./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

11./ Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003. (XI.28.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

12./ A „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények kamatfelárának emelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

13./ A Barcs 953/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondás

       Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

14./ A parlagfű elleni védekezést szolgáló közmunkaprogramhoz szükséges önerő biztosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

15./ Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

Zárt ülés napirendi javaslata:

 

 

16./   Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2011. évi kiegészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

17./Önkormányzati bérlakások bérleti jogának meghosszabbítása

       Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

 

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

157/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

 

A Képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Vélemények:

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A főutcán érzékelhető a kért forgalomtechnikai változás. A gépjárművezetők igyekeznek a közlekedési szabályokat betartani, pozitívumként értékelte a probléma megoldását.

A drávaszentesi városrész esetében ugyanakkor nem értett egyet a közútkezelő válaszával. Nagy sebességgel haladnak át a településrészen a tehergépjárművek. A jelenlegi helyzeten változtatni szükséges.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A Bajcsy-Zsilinszky utcán végrehajtott forgalomtechnikai változtaások kedvező irányú változást eredményeztek. Máshol is meg kell vizsgálni a hasonló problémákat, és megoldást keresni azokra.

A jogszabályok alapján a KRESZ-ben meghatározott sebességet csak indokolt esetben lehetséges korlátozni, nem tudjuk konkrétan alátámasztani ennek szükségességét. Nem forgalomtechnikai probléma van Drávaszentesen, hanem fokozott ellenőrzést kell tartani.      A legegyszerűbb a mérés lenne. A forgalomkorlátozás mindenkire vonatkozna. A 30 km/h-ra sebességhatárt sem tartanák azok, akiknél a sebességtúllépés gyakori, illetve a fizikai korlátozásokat sem. Fokozottabb ellenőrzést és szigorúbb felelősségre vonást javasolt.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Javasolta, hogy Ausztriához hasonlóan a település be- és kivezető részénél terelőszigetek kerüljenek kialakításra a sebesség korlátozására. Hosszú távon a lakosság nyugalmát biztosítaná ez a megoldás. A rendőrség folyamatosan nem lehet jelen a problémás területeken.

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a településrészen egyáltalán nincs kijelölt gyalogos-átkelőhely, pedig a központi részen szükséges lenne. Az átkelőhely létesítése többe kerül, mint más technikai megoldás, ezért kértük ki a közlekedési hatóság véleményét. A hatóság ugyanakkor minden esetben a KRESZ-re hivatkozik. A közlekedést le kell lassítani.              A Szemere Márta képviselő által javasolt megoldás a legköltségesebb, nehezen kivitelezhető.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A lassítósáv nem kivitelezhető, máshol sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.                  A buszmegálló előtt egy sebességcsökkentő táblát kellene kihelyezni. A túlsúlyos, sódert, követ szállító tehergépjárművek jelentik a fő problémát. Visszatérünk e kérdéskörre, valamilyen táblával próbáljuk csökkenteni a sebességet, az ellenőrzéseket szigorítjuk.            A Képviselő-testület tájékoztatást fog kapni az eredményekről.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

158/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

 

 

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

Hozzászólás:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Megköszönte az egyértelmű segélykimutatást.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

159/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

2./     Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága lakásgazdálkodási tevékenységéről

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

Szakos Gábor bizottsági tag (Henger János tanácsnok, bizottsági elnök távollétében):

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Kérdés:

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Miért a gázóra leszerelés az egyetlen megoldás a szolgáltatás megszüntetésére? Ha kiköltözik a lakó, az Önkormányzatnak kell vállalnia a visszaszerelés költségeit. Lehetséges, hogy van más megoldás.

 

Válasz:

 

Ungvári Zoltán igazgató:

 

A szolgáltatónak ehhez joga van. Korábban lekötötték, zárolták a vezetéket, azonban sok illegális visszakötés volt. Az elmúlt négy évben már csak a helyszínre mennek, és leszerelik az órákat.

A víz esetében szűkítést alkalmaznak.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

160/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámolóját elfogadta.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő:       értelem szerint

 

3./     Tájékoztató Barcs városában működő fogyatékossággal élők érdekeit képviselő szervezetek tevékenységéről

     Előadó: a szervezetek képviselője

 

 

Bizottsági vélemény:

 

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

161/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcs városában működő fogyatékossággal élők érdekeit képviselő szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

4./     A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítása

       Előadó: Kincsei János igazgató

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szakos Gábor bizottsági tag:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Kérdés:

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A határozati javaslat 2. pontjának hogyan kívánnak érvényt szerezni? Augusztus hónapban nem lesz képviselő-testületi ülés.

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Lesz augusztus hónapban rendkívüli testületi ülés a hitelekkel kapcsolatban.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

162/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

 

 1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva:
  1. A)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Bölcsődéjének Szakmai programját és Házirendjét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.
  2. B)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.

 

 1. 2.Barcs Város Képviselő-testülete felkérte a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatóját, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Programját a hatályos jogszabályok alapján hozza nyilvánosságra, Minőségirányítási Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát a Pedagógiai Program változásának megfelelően dolgozza át, és terjessze be jóváhagyásra a nevelési év megkezdése előtt a Képviselő-testület elé.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

                      Kincsei János igazgató a végrehajtásért

Határidő:        2011. augusztus 10., illetve értelem szerint

 

 

 

5./     A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezése, alapító okiratának módosítása

    Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslat 1.A) pontját 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az 1.B) pontot 5 igen szavazattal, egyhangúlag, a 2-6. pontokat egyhangúlag támogatta.

 

Kérdések:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Indul-e a kért iskolabusz járat az Arany János Általános Iskolától a 6. számú Tagóvodáig szeptember 1-től? Indokolt-e a kérés?

 

Válaszok:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az igények, valamint a Kapos Volán Zrt.-vel folytatott tárgyalások befolyásolják a kérés teljesítését. A költségvonzatról meg kell állapodni, az óvodai körzetek átalakítása is jelentős befolyásoló tényező. Még a körzetmódosítások előtti az igény. Amennyiben indokolt az elvárás és az anyagi forrás biztosított lesz, eleget teszünk a kérésnek.

 

Vélemények:

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Az egyik iskola alkalmazotti közösségénél jelentős számú tartózkodó volt. Sajnálatosnak tartja, hogy nem merik felvállalni a pedagógusok saját véleményüket még szakmai kérdésben sem.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Mindenki saját maga dönt. A véleménye felvállalásáért senkit nem fog hátrány érni.

 

 

A Képviselő-testület – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

 

163/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

1.)        Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésével egyetértett, a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § 2. a) pontjában biztosított jogkörében eljárva:

 1. A)A BNI Városi Óvodák 1. számú Tagóvodáját, mint a Városi Óvodák Intézményegység telephelyét 2011. augusztus 1.- i hatállyal megszünteti, ennek megfelelően a BNI Városi Óvodák barcsi telephelyei férőhelyszámát 375-ről 350- re módosítja.
 2. B)Elrendelte a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység 2011. augusztus 1-től két külön intézményegységgé történő szétválasztását.

 

2.)        Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.


Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

3.)        Az átszervezést követően a BNI alapdokumentumait - nevelési/pedagógiai program, SZMSZ, IMIP, egyéb belső szabályzatok, szabályozók – felülvizsgálni, módosítani, - a nevelési év kezdete előtt a Képviselő-testülettel és a társulás tagjaival is - elfogadtatni szükséges.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                       Kincsei János igazgató

Határidő:        értelem szerint

 

4.)        Az átszervezés – tagintézmény megszűnés, új intézményegység létrehozása - érinti a vezetési struktúrát, az igazgatótanács összetételének változását, melyet az intézmény SZMSZ-ében rögzíteni szükséges, továbbá a KJT hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően meg kell tenni a szükséges munkajogi, munkáltatói intézkedéseket.(1. Számú Tagóvoda eddigi vezetője vezetői megbízása visszavonása, Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetőjének megbízása.)

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                      Kincsei János igazgató

Határidő:        értelem szerint

 

5.)        A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetését és finanszírozási tervét a változásoknak megfelelően módosítani szükséges.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                     Kincsei János igazgató

Határidő:        értelem szerint

 

6.)        Intézkedni kell arról, hogy az alapító okirat módosítását követően az érintett intézményegységek dokumentumain, bélyegzőin, névtábláján az elfogadott új név szerepeljen.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                     Kincsei János igazgató

Határidő:        értelem szerint

 

 

Hozzászólások:

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

A határozati javaslat 1. A) és 1. B) pontja esetében külön kellett volna szavazni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Mivel nem jelezte a szavazás előtt a képviselő e kérését, így erre már nem kerülhet sor.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Mivel az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság ülésén külön történt a szavazás az A) és a B) pont esetében, azt gondolta, hogy a képviselő-testületi ülésen is hasonlóan történik a szavazás.

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Feleslegesnek tartotta javaslatát megismételni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A többi bizottság nem kérte a külön szavazást. Amennyiben egy bizottság kér külön szavazást, az a testületi ülésre nem vonatkozik. Kérte Fodor Gyula tanácsnokot, hogy Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzővel dolgozzanak ki egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy hasonló esetben a Képviselő-testület milyen módon hozza meg döntését.

 

 

6./     Az óvodai felvételi körzetek módosítása, az óvodai beíratás időpontjának meghatározása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Vélemények:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Azért támogatja az előterjesztést, mert az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet is egyhangúlag tudomásul vette a döntést.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

A 6. számú Tagóvoda esetében a felvételi körzeteknél pontosítást javasolt. A „Hungária Biztosítóig” megjelölés helyett pontos házszámot kellene feltüntetni.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Kérte, hogy ezt követően az óvodák megnevezésének megfelelően készüljön az előterjesztés.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Több helyen szerepel hasonló megjelölés az előterjesztésben, például a Szociális Központtól a Csillag étteremig. Javasolta, hogy mindenhol a házszámok szerepeljenek a felvételi körzeteknél.

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

Még 3. számú óvodaként van feltüntetve, de szerepel a neve is utána.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Kérte a javítások elvégzését.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

164/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

 

 1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 90.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a BNI Városi Óvodák Tagintézményeinek felvételi körzetét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
 2. 2.Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. /2/ bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az óvodai beíratás időpontját Barcs városban 2011. augusztus 29. és 30. napjában határozta meg.
 3. 3.A Képviselő-testület felkérte a BNI igazgatóját, hogy az óvodai felvételi körzeteket és az óvodai beíratás időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

 

Felelős:         Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért,

                       Kincsei János igazgató a végrehajtásért.

Határidő:        azonnal a határozat közlésére,

                       értelem szerint a végrehajtásra

 

 

7./     A Dráva Múzeum költségvetési szervként történő megszüntetése, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyként a Móricz Zsigmond Művelődési Központtal való összevonása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Hozzászólás:

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A határozati javaslat 4.) pontjában a „2011. január 31. napjával” helyett a „2012. január 31. napjával” lenne a helyes.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Egyetértett Fodor Gyula képviselő észrevételével.

 

 

A Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

 

165/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

1.)        Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi CXL törvény 81. § (1) és (2) bekezdéseiben előírt szakvélemény beszerzését követően, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztályának véleményének ismeretében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése alapján a Dráva Múzeum költségvetési intézményt - tekintettel arra, hogy jogutódlással közérdekű muzeális kiállítóhelyként összevonásra kerül a Móricz Zsigmond Művelődési Központ költségvetési intézménnyel - az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő megszüntető okirat kiadásával - 2011. szeptember 30. napjával megszünteti.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

2.)        Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

3.)        Barcs Város Képviselő-testülete a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet 4. §-a alapján fenti döntéseivel összhangban elrendelte a Dráva Múzeum közérdekű muzeális kiállítóhelyként történő működtetéséhez a módosított működési engedély beszerzését, valamint Somogy Megye Közgyűlése értesítését e tényről.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                      Veszner Ádámné igazgató

Határidő:        értelem szerint

 

4.)        A Dráva Múzeum költségvetési szervként való megszüntetése napjától, 2011. szeptember 30-tól a Dráva Múzeum igazgatójának magasabb vezetői megbízása külön intézkedés nélkül megszűnik. Mivel a múzeumigazgató eredeti munkakörében történő továbbfoglalkoztatására nincs mód, illetve képzettségének és végzettségének megfelelő munkakört sem tud az önkormányzat felajánlani számára, Barcs Város Képviselő-testülete Mészáros Ádám néprajzos muzeológus közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel szünteti meg 2012. január 31. napjával. Jogviszonyának kezdő időpontja 2001. szeptember 3. napja, így a felmentési idő a Kjt. 33. § (1) - (2) bekezdése alapján 4 hónap, amelynek időtartama 2011. október 1. napjától – 2012. január 31. napjáig terjed.

Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel szűnik meg. Ez esetben a végkielégítés mértéke 4 havi átlagkeresetének megfelelő összeg.

A közalkalmazottnak a 2011. évre járó szabadság kiadásra, a 2012. évre járó időarányos szabadság (3 nap) pedig kifizetésre kerül.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

5.)        A Képviselő-testület a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely létszám-előirányzatát 2011. október 1-től 9 főben állapítja meg, és elrendeli az intézmény új költségvetésének elkészítését, majd Képviselő-testület elé történő terjesztését.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                       Veszner Ádámné igazgató

Határidő:        értelem szerint

 

6.)        A Képviselő-testület fenti létszám leépítési döntésével kapcsolatban elrendelte a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011.(III.3.) BM rendelet alapján az elbocsátásból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó igény benyújtását.

 

7.)        A Képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                      Veszner Ádámné igazgató

Határidő:        értelem szerint

 

 

8./     A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor bizottsági tag:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Vélemények:

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Az építési törmeléket a lakosság az Önkormányzat engedélyével a volt szeméttelepre hordta, jelenleg erre nincs lehetőség. Meg kell keresni azt a megoldást, hogy a keletkezett építési hulladékát elszállíthassa a lakosság egy, az Önkormányzat által kijelölt lerakóra. Amennyiben erre nem lesz lehetőségük, illegálisan fogják kihelyezni a hulladékot. Foglalkozni kell ezzel a kérdéssel.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A lakosságot érintő információk – lomtalanítás, veszélyes hulladék gyűjtés stb. – hol vannak a televízión kívül közzétéve? Sok lakónak nincs kábeltelevíziója, nem tudják figyelemmel kísérni az aktuális híreket. Célszerű lenne az Önkormányzatnál kifüggeszteni a híreket vagy egyéb módon a lakosságot tájékoztatni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A szeméttelep elveszítette legalitását. Előbb lesz rekultiválva, mint ahogy a Mecsek-Dráva hulladékudvar elkészül. Az átmeneti idő a problémás, a szolgáltatóval kell megoldást keresni. Ha a rekultiváció beindul, valóban nem lehet a hulladékot a telepre hordani. Valamilyen átmeneti lerakó, gyűjtő helyet próbálunk keresni. A rekultivációval vannak problémák.

A hirdetések eddig is ki voltak helyezve; a televízión, a rádión keresztül és írásban is tájékoztatást kap a lakosság.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – megalkotta:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2011. (VII.29.) rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Hozzászólások:

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Jelentős díjemelésről van szó. Az elmúlt években a legalacsonyabb díj került kiszámlázásra, a jelenlegi ajánlat magasabb díjtételeket jelent. Megszűnik az az eljárás, hogy a város egyösszegben kifizeti a szolgáltatási díjat a szolgáltató felé. Ezt követően a szolgáltató fogja beszedni a díjakat, a hiány nála fog jelentkezni, amely jelentős tétel.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az átadás-átvételhez kapcsolódóan az utolsó, július havi számlát még a Polgármesteri Hivatal postázza és kézbesíti a lakosság részére. Ehhez egy részletes tájékoztatólevél került csatolásra, amely a szolgáltató és a számlázási gyakorlat változását részletesen tartalmazza.

Az elfogadott rendeletmódosítással 110 l-es gyűjtőedény esetén 188 Ft+ÁFA, 120 l-es gyűjtőedény esetén 205 Ft + ÁFA a szállítás díja.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Nagyatádon 110 l-es gyűjtőedény esetén 269 Ft + ÁFA, Marcaliban 210 Ft + ÁFA, Kaposváron 277 Ft + ÁFA a szolgáltatás díja. Marcali és Kaposvár rendelkezik hulladéklerakóval, Barcsról a szállítás távolabbi helyre történik. A szolgáltató részéről elfogadható ajánlat volt a megadott díjtétel.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A harmadik negyedév szeptember 30-ig érvényes. Aki befizette a harmadik negyedévet, utólag lesz jóváírva részére? Egyszerre két számlát kap a lakosság?

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Eddig is utólag került a számla kifizetésre.

A július havi díjat a Polgármesteri Hivatalnak kell beszednie. Az augusztus és szeptember hónapot utólag számlázza ki az új szolgáltató.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Két számlát ugyanarra az időszakra senki nem fog kapni.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Mit jelent a lakosságnál keletkezett inert hulladék?

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Tiszta építési törmelék.

 

 

 

 

9./     Barcs Város Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepciójának elfogadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor bizottsági tag:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A kiegészítőben megfogalmazottakkal nem értett egyet teljes mértékben. A 88 lakás területén egy házmesteri tisztségre gondoltak a bizottság tagjai, aki optimális esetben szociális munkás képzettségű lenne.

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Vélemények:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Nyilvánvaló vált, hogy van olyan lakás a 88 lakásnál, melyet azért nem tud kiutalni a Városgazdálkodási Igazgatóság, mert túl nagy, és költségeit nem tudja senki felvállalni. A kintlévőségek miatt előnyös lenne, ha a város egy szociális munkást foglalkoztatna, akit a munkaügyi szerv ki tudna közvetíteni. A prevenciót egy szakember tudná leghatékonyabban megvalósítani.

Meg kellene vizsgálni, mennyibe kerülne a mindenki számára előnyös megoldás.

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

Keletkeznek vízdíj, áramdíj tartozások is. Elképzelhetőnek tartana egy kártyás megoldást, melyet már korábban is javasolt.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A lakbér kialakításánál valamilyen támogatási formát próbálunk a lakóknak biztosítani. A lakbérhátralék kifizetése a városnak jelentős előnnyel járhat. Bízik abban, hogy a bérlők élnek a számukra felajánlott lehetőséggel. Ezen a területen lehetséges változtatni.

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

Megköszönte a koncepció elkészítésében részt vevők munkáját. A szükséges felújításokat illetően valamilyen megoldást kell keresni. Bízik abban, hogy e koncepcióval kedvező irányban változik a lakásgazdálkodás.

 

Ungvári Zoltán igazgató:

 

A leszerelt villanyórák helyett az E.ON már kártyás órákat szerel fel, kb. 5 db ilyen óra került eddig felszerelésre. A visszaszereltetések esetén helyeznek el kártyás órát, cserére nincs lehetőség.

Öt lakást rövid határidővel fel lehet újítani 200 e Ft-ot meg nem haladó költséggel. Van olyan lakás, amelynek a bontása indokolt lenne, a költséges felújítások az 500 e Ft-ot meghaladják. A gáz-, illetve villanyóra korábbi leszereléseknél terveztetés szükséges, mely időigényes.

A 88 lakásnál a házmesteri tisztségre lakás biztosított, már többen jelentkeztek, hogy a lakbér elengedése ellenében vállalnák e státusz betöltését. A munkaügytől kapott támogatások csak néhány hónapra szólnak. Nem javasolta e feladatra külön státusz létesítését, hanem a lakbér elengedését a házmesteri feladatok ellátása ellenében.

A piacfelügyelő ellenőrizte már a 88 lakást, az ellenőrzést követően tisztább, rendezettebb volt az épület. Egy állandóan jelenlévő személy biztosan segítene az állagmegóvásban, takarításban, egyéb feladatokban. Ezidáig idősek és nők jelentkeztek, viszont a feladat ellátása miatt – erélyes, határozott fellépés szükséges – a piacfelügyelőt jelölték ki.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Nem közmunkaprogramra gondolt, hanem diplomás, fiatal szociális munkásra a Munkaügyi Kirendeltség kiközvetítésében. E személy lehetne a Szociális Központnál, a Városgazdálkodási Igazgatóságánál vagy az Önkormányzatnál, és az egész városban segítene egyfajta lakáskassza előregondolkodásban az arra rászorulóknak.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Nem pénz kérdése, ha valaki havi 10 e Ft-ért vállalja, hogy a házmesteri feladatokat ellátja.   A felújítandó lakásokat olyan személyeknek adjuk bérbe, akik hajlandóak felújítani és lelakják. Javasolta ennek továbbgondolását, a mielőbbi döntést.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

A friss diplomás szociális munkás a házmesteri feladatra alkalmatlan kora, szocializációja és tapasztalathiánya miatt. Idősebb, tapasztaltabb személy lenne megfelelő.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A szociális munkásokat a hajléktalanokon, a szociális és egyéb problémákkal küzdő személyeken való segítségnyújtásra képezik. A pályakezdőknél van lehetőség a különböző támogatási formák igénybevételére.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Szeretnénk a lakásokkal gazdálkodni, tisztességes lakhatást biztosítani a rászorulóknak. Szükség van a 88 lakásban egy olyan személyre, aki ellátja a felügyeletet, figyelmeztet.

Sok mindenben próbálunk rugalmasan gondolkodni. Az új rendelet alapján, amennyiben valaki sokáig nem fizet lakbért vagy szolgáltatási díjat, és ezzel másnak kárt okoz, a lakásból ki lehet tenni. Ha valaki nem tudja fizetni a nagyobb lakás költségeit, fel lehet ajánlani kisebbet. Előfordulhat, hogy a hatályba lépést követően módosítani szükséges a rendeletet. Lesznek olyan, jobb minőségű lakások, melyek pályázat útján kerülnek értékesítésre.

Szociálisan védetté tettük a rászorultakat.

Szemere Márta képviselő javaslatával – a szociális problémákkal való foglalkozás – egyetértett.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

166/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

1./ Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepcióját elfogadta.

 

2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete -az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5) számú rendeletének 20. § (1) bekezdés e./ pontja alapján- azon, lakbérhátralékkal rendelkező személyek esetében, akik 2011. július 31-i állapot szerint fennálló lakbérhátralékuk 50%-át 2011. szeptember 30-ig megfizetik, vagy vállalják annak részletekben történő, legkésőbb 2011. november 30-ig való megfizetését, a tartozás fennmaradó 50%-ának megfizetésének kötelezettségét elengedi.

 

3./ Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület elrendelte annak kivizsgálását, milyen előnyökkel, illetve költségekkel járna egy státusz létrehozása szociális munkás feladatkör ellátására és/vagy házmesteri lakás kialakítására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

 

10./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor bizottsági tag:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Vélemények:

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

A III. Fejezet 16. § (1) bekezdésében foglaltakról miért a Városgazdálkodási Igazgatóságnak kell gondoskodnia és miért a lakás átadásakor? Először az előző bérlő próbálja megszüntetni a hiányosságokat.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Meg kellene jelölni egy, kettő vagy maximum három hónapot annak eldöntésére, hogy melyik lakásba kerüljön elhelyezésre a házmester.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

A 2011. évi költségvetési évben nem megvalósítható a javaslat, 2012. január 1-től kellene ebben gondolkodni. Az anyagi fedezetet meg kell találni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Fodor Gyula és Szakos Gábor képviselők javaslatai beépíthetők.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az előző napirendi pontban elrendelt vizsgálat befejezésekor ezt át kell vezetni értelemszerűen. Lesz egy olyan külön lakás, melynek funkciója más lesz. A 16. § önmagában olvasva valóban félreértésre ad okot. A 20. §-ban leírtak alapján kell a Városgazdálkodási Igazgatóságnak átvennie a lakást, ahol már van mód az egyeztetésekre a bérlővel. Azt az ideális esetet vesszük alapul, hogy úgy adta le a bérlő a lakást, ahogy az elő van írva. A bérlet időtartama főszabályként 1 év, ugyanakkor a Képviselő-testület lehetőséget biztosíthat a nagyobb beruházást vállaló bérlőnek a bérleti jogviszony meghosszabbítására. A rendelet komplex módon való értelmezését kérte.

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

A Szakos Gábor képviselő által elmondottakkal ellentétben - a következő költségvetési évig várni - azt szorgalmazza, hogy a lehető legrövidebb időn belül legyen házmester. Különösebb költségvonzata nem lenne.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Szakos Gábor képviselő nem erről, hanem egy tágabb fogalomról beszélt, amely nyereséget hozhat a városnak. A házmesternél nem volt vita.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – megalkotta:

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VIII.5.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről

 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A bérlők értesítése a következő héten megkezdődik, tájékoztatólevél kerül kiküldésre.

 

 

11./ Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003. (XI.28.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szakos Gábor bizottsági tag:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – megalkotta:

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (VIII.5.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003. (XI.28.) számú rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

12./ A „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények kamatfelárának emelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemény:

 

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

 

167/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” kötvények kamatfelárának 4 %-os emelésével 2014. évig elviekben egyetértett.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosítás kezdeményezésére azzal a kikötéssel, hogy a módosított szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé és a Képviselő-testület a tervezett szerződés-módosítás megismerése után dönt annak aláírásáról.

 

Felelős:         Karvalics Ottó polgármester

Határidő:       értelem szerint

 

 

 

13./ A Barcs 953/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondás

       Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szakos Gábor bizottsági tag:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testület tag elhagyta a termet, a Képviselő-testület 9 fővel folytatta tevékenységét.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

168/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.5) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a.) pontja valamint a 21. § (3) bekezdés előírásai szerint szabályozott jogkörében eljárva a barcsi 953/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében kötött adásvételi szerződés teljes ismeretében elővásárlási jogával nem kíván élni, arról jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten lemond.

A Képviselő- testület felhatalmazta a polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        azonnal

 

 

14./ A parlagfű elleni védekezést szolgáló közmunkaprogramhoz szükséges önerő biztosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szakos Gábor bizottsági tag:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testület tag visszaérkezett a terembe, a Képviselő-testület 10 fővel folytatta tevékenységét.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

169/2011. (VII.28.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítson önerőt a parlagfű elleni védekezést szolgáló közmunkaprogramra.

A biztosított önerő 103.250.- Ft, mely összeg kerüljön átutalásra a Többcélú Kistérségi Társulás 11743057-15571397 számú számlájára.

 

Határidő:        értelem szerint

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

 

Hozzászólások:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A táblázatban szereplő önerő összege nem egyezik meg a határozati javaslatban szereplő összeggel.

 

Sólyominé Honvári Katalin irodavezető:

 

A táblázat a teljes projekt költségvetését tartalmazza.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az önerő csak a munkaalkalmassági vizsgálat költségeit és a kis értékű tárgyi eszköz, munkaruha ÁFA vonzatát kell, hogy tartalmazza, azért a 103.250.- Ft a felmerülő önerő. Az önerő másik részét a Többcélú Kistérségi Társulás a részt vevő önkormányzatok helyett átvállalta, csak ezen részköltségeket kérte a Társulási Tanács határozata alapján. Az előterjesztés szövege tartalmazza a konkrétumokat.

 

 

15./   Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

Interpelláció, kérdés, felszólalás nem hangzott el.

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester a Képviselő-testület ülését 11.10 órakor bezárta.

 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó                     

           címzetes főjegyző                                                      polgármester                                                  

 

 

 

             Ander István                                                         Szalai Balázs                    

   jegyzőkönyv-hitelesítő                                           jegyzőkönyv-hitelesítő