Ma 2022. augusztus 16., kedd, Ábrahám napja van. Holnap Jácint napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Ügyiratszám:      1233-64 / 2010

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2010. október 21-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 13.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető; Sólyominé H. Katalin irodavezető, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 12 fő megjelent.

Javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

227/2010. (X.21.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

1./   Az önkormányzat folyószámla-hitelszerződés módosításának engedélyezése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./   Önkormányzati bérlakás elidegenítésre való kijelölése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

3./ Fenntartói hozzájárulás a Szivárvány EGYMI pedagógiai programja módosításának előkészítéséhez

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./   Az önkormányzat folyószámla-hitelszerződés módosításának engedélyezése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsággal együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, mindkét bizottság név szerinti szavazással, egyhangúlag javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Karvalics Ottó polgármester az alábbi szóbeli kiegészítést fűzte az írásos előterjesztéshez:

Azért van szükség e napirendi pont tárgyalására, mert a városnak november 1-jén nem áll rendelkezésre 60.000 e Ft, hogy kifizesse az augusztusban felvett folyószámla-hitel egy részét. Kérte a fizetési határidő elhalasztásának támogatását.

A képviselő-testület – név szerinti szavazással, egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

228/2010. (X.21.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy az OTP Nyrt-vel kötött 1-2-10-4300-0133-2/M számú folyószámla-hitelkeretszerződésben foglalt, 2010. november 1-én esedékes 60.000.000.- Ft folyószámla-hitel visszafizetését az állami támogatások késedelmes kiutalása miatt 2 hónappal prolongálja a szerződés további feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

2./   Önkormányzati bérlakás elidegenítésre való kijelölése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs; az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi; a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, valamint az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság rendkívüli együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, minden bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Karvalics Ottó polgármester az alábbi szóbeli kiegészítést fűzte az írásos előterjesztéshez:

Amennyiben van vevő, ezektől a vagyontárgyaktól sajnos meg kell válnunk.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

229/2010. (X.21.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Köztársaság u. 25. IV/10. sz. alatti 1813/A/11 hrsz-ú 1+2 félszobás komfortos önkormányzati bérlakást 4.500.000 Ft forgalmi értéken 3.150.000 Ft vételárral értékesítésre kijelölte.

Utasította a polgármestert a határozat közlésére az elővásárlási jog jogosultjával.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        2010. október 29. a kifüggesztésre és közlésre,

majd értelem szerint

 

3./  Fenntartói hozzájárulás a Szivárvány EGYMI pedagógiai programja módosításának előkészítéséhez

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemény:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

230/2010. (X.21.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete – a Szivárvány EGYMI kérelmére, melyben a 2010/2011. tanév második felétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni a tanulók teljesítményét a második év végétől felmenő rendszerben – hozzájárult a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Szemere Márta igazgató a végrehajtásért

Határidő:        azonnal, illetve értelem szerint

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 13.37 órakor bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                       Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                          jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022