Ma 2023. június 09., péntek, Félix napja van. Holnap Margit és Gréta napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:      375-7/ 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 9.10 órakor megtartott üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Bebics János, a KAPOS Volán Zrt. termelési igazgatója, vezérigazgató-helyettese; Varga Ilona, a Barcsi Szociális Központ vezetője; Kincsei János, a BNI igazgatója; dr. Kisimre László, Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatója; Szabolcsi Zsuzsanna, a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója; Lipics István, a „Barcs Város” Befektető-beruházó Kft. ügyvezető igazgatója; Sipos Zoltánné, a Városgazdálkodási Igazgatóság gazdasági vezetője; Filotás Józsefné, a Barcsi Szociális Központ gazdasági vezetője; Takács József, Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények gazdasági vezetője; Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 12 fő megjelent.

Karvalics Ottó polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a következő napirendi pontot 1. számú napirendi pontként tárgyalja meg:

Az Önkormányzat tulajdonát képező DUD 794 forgalmi rendszámú IKARUS IK 256.42 típusú autóbusz eladása a KAPOS VOLÁN Zrt. részére

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Javasolta, hogy a Képviselő-testület a következő napirendi pontokat vegye fel a nyílt ülés napirendjére:

 

10./     Barcs Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartása, üzemeltetése és kegyeleti közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére, lebonyolítására, valamint szakmai támogatására beérkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

11./     Barcs Város Önkormányzatának közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítása 10 éven keresztül tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű feladatának elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Javasolta, hogy, hogy a következő napirendi pontok megtárgyalására zárt ülés keretében kerüljön sor:

 

17./  BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása, valamint a javadalmazási szabályzatának elfogadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

18./ „Barcs Város” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása, valamint a javadalmazási szabályzatának elfogadása”

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

3/2011. (I.27.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

1./         Az Önkormányzat tulajdonát képező DUD 794 forgalmi rendszámú IKARUS IK 256.42 típusú autóbusz eladása a KAPOS VOLÁN Zrt. részére

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./         Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

3./         Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

4./         Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők részére a 2011. évben meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célok

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

5./         A Barcsi Szociális Központ 2010. évi költségvetésének, valamint a szociális segély előirányzatának módosítása

Előadó: Varga Ilona intézményvezető

6./         A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2010. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Kincsei János igazgató

7./         Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények  2010. évi költségvetésének módosítása

Előadó: dr. Kisimre László igazgató

8./         Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága  2010. évi előirányzat módosítása

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

9./         A volt Pálfalui Iskola - Barcs, Bem u. 11. - használatba adása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

10./     Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágása

Előadó: Racsek  József alpolgármester

11./     Barcs Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartása, üzemeltetése és kegyeleti közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére, lebonyolítására, valamint szakmai támogatására beérkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

12./     Barcs Város Önkormányzatának közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítása 10 éven keresztül tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű feladatának elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

13./    Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

Zárt ülés napirendi javaslata:

 

14./    Berkicsné dr. Petrics Magdolna Mária részére Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozata kitüntető cím adományozásának kezdeményezése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

15./     Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2011. évi kiegészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

16./     Önkormányzati bérlakások bérleti jogának meghosszabbítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

17./     BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása, valamint a javadalmazási szabályzatának elfogadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

18./     „Barcs Város” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása, valamint a javadalmazási szabályzatának elfogadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ Az Önkormányzat tulajdonát képező DUD 794 forgalmi rendszámú IKARUS IK 256.42 típusú autóbusz eladása a KAPOS VOLÁN Zrt. részére

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi; a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, mindhárom bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

4/2011. (I.27.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata a KAPOS VOLÁN Zrt. (7400 Kaposvár, Füredi u. 180.) mint Vevő részére, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező DUD 794 forgalmi rendszámú IKARUS IK 256.42 típusú autóbuszt (Alvázszáma: TRA 256T2MV2HU0174; motorszáma: D10UTS180100782291) bruttó 2.500.000.- Ft-os vételáron eladja, és felhatalmazta a polgármestert az adásvétel lebonyolítására az adásvételi szerződés szerint.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

2./ Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Kérdés, hozzászólás:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Boa Árpád és Hajdú István urakkal történt megbeszélések kapcsán tájékoztatást kért a jelenlegi fejlesztésekről.

 

Szabó Károly Attila biztosításközvetítő az intézmények biztosításával kapcsolatban járt a városban? Az intézmények részére tájékoztatást kért erről.

 

Válaszok:

Karvalics Ottó polgármester:

 

Boa Árpáddal és Hajdú Istvánnal arról tárgyalt, hogy a befejezési határidő a folyamatban lévő beruházásoknál március végére módosul, minőségileg kifogástalan munka várható el a kivitelezőtől. Végig járták az intézményeket, a felmerült problémák összeírásra kerültek. Az egyeztetés megtörtént, szerdán délelőtt a kivitelezőkkel is tárgyalásra kerül sor az elvárásokat illetően.

 

Szabó Károly Attila egy bróker, aki biztosítást közvetít. Azt az ajánlatot tette, amennyiben egybe kötjük meg a biztosítást, több millió forint megtakarítás keletkezhet. Több brókertársaságtól fogunk ajánlatot kérni. Aktualitás esetén a Képviselő-testület elé fog kerülni a kérdés, a testület fog dönteni, melyik társasággal kerüljön megkötésre a biztosítás. A városnak egységesen kellene egyfajta biztosítást kötnie, egy biztosítóval, a lehető legnagyobb kedvezményt kihasználva.

 

Hozzászólás:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Van néhány szükségtanterem az iskolákban. Megnyugtató a szülők és a pedagógusok számára is, hogy minél korábban befejezésre kerülnek a fejlesztések.

Pozitívumként értékelte a biztosítóval kapcsolatos választ.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

5/2011. (I.27.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Vélemények:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Felolvasta a köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelésének eredményét. Szívesebben vette volna, ha legalább egy közepes minősítés is szerepel az értékelésben. Örvendetesnek tartja az eredményeket.

Henger János képviselő-testületi tag:

Más minősítéseket tudna megfogalmazni, nem érzi az átlag felettiként működőnek a hivatali apparátus munkáját. Minden ponttal kapcsolatban tud negatívumot megfogalmazni, sok minden nem történt meg.

Kifogásolta az önkormányzati rendeletek végrehajtását. Amennyiben a rendeletekkel van probléma, azt kellett volna megjelölni.

A város területén megjelennek olyan hulladékgyűjtő edények, amelyek azt bizonyítják, hogy nem a rendeletnek megfelelő a végrehajtás. Többletedények vannak kihelyezve, amíg az elszállítás nem történik meg; nem tartja folyamatos, jó szintű ellátásnak.

A lakosság döntés-előkészítésbe történő bevonásával kapcsolatban volt kezdeményezés, de fejlesztésre szorul ez a tevékenység.

A pénzeszközökkel kapcsolatos megfogalmazást nem értette, hogyan kerülhetett a célok közé, mivel nem volt erre lehetőség.

A természetbeni források ügyében volt elmozdulás év végén, de év közben szinte semmi.      A beruházásokkal kapcsolatban a városi apparátustól elvárható módon nem valósul meg minden esetben az időben történő problémajelzés, a dokumentálás. A kapcsolattartás rendszere is negatívan ítélhető meg a műszaki ellenőrrel és a lebonyolítást végzőkkel.

Az úthálózattal kapcsolatos célt értékelhetetlennek tartotta.

A város honlapjának megítélése negatív. Frissítésre egyáltalán nem, késve vagy nem pontosan kerül sor.

A sportegyesület esetén elnézzük, hogy nem megfelelő módon hívnak össze közgyűlést.

A közterületi táblák, utcabútorok állapota kritikán aluli, a jelzőrendszer működése nem megfelelő. Az áprilisi ülésre előterjesztést fog kezdeményezni,  bizottsága foglalkozni fog a témával. A közterületekkel, a hirdetést is magában foglaló közterületi utcabútorokkal kapcsolatban nincs előrelépés.

Az ügyintézés során a kulturált, udvarias, példamutató magatartás ügyében vannak negatív észrevételek. A felettes figyeljen jobban a részletekre. A rólunk alkotott kép ettől lesz sokkal árnyékosabb.

Karvalics Ottó polgármester:

Mindig lesznek problémák, negatív vélemények. Amennyiben a pluszként kihelyezett hulladékot a szolgáltató nem szállítja el, kikerül az utca és az erdő szélére. Kérte Henger János képviselőt, hogy vizsgálja felül az ezzel kapcsolatos véleményét.

A strand helyének kijelölésénél nem lett figyelembe véve a lakosság véleménye. Jó irányban haladunk a strand belépőjegyek árának meghatározása óta. Valami elindult, amit szeretnénk folytatni.

Amikor valamire nincs lehetőségünk, teljesen felesleges a lakosságot megkérdezni. Nem szeretnénk, ha a beruházások nem megfelelő minőségben, nem az eredeti tervek alapján készülnének el.

A honlapot valóban módosítani szükséges, több információt kell biztosítani. A lakosságot információhoz kell juttatni a város működésével és életével összefüggésben.

A sporttal kapcsolatban csak szponzorok vagyunk, tanácsot tudunk adni és működési támogatást nyújtani. A hivatal sok mindent megtett, hogy a BSC ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy nem tudja folytatni tevékenységét. A 100 éves múltra tekintettel kell lenni. A közgyűlés összehívásának, az új elnökség megválasztásának ez volt az egyetlen lehetősége.

A közutakon a táblákkal és a felfestésekkel is rosszul állunk. Ez anyagi kérdés, a költségvetésénél tárgyaltuk. A balesetveszélyt, anyagi kárt okozó táblákat kicseréljük, a plusz táblákat begyűjtjük. A felfestéseket ott tudjuk megoldani, ahol balesetveszélyt vagy forgalmi problémát jelentene.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Ezek azok az általános célok, amelyeket a Képviselő-testület elfogadott. Ezeket az általános célokat a munkáltatónak adott ügyintéző szintjére konkrétan kell lebontania egyrészt az önkormányzat működésével, másrészt az államigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatosan. A Henger János képviselő által elmondottak nagyrészt fedik a valóságot, de ez nem az adott ügyintéző részfeladatának elvégzéséből adódik.

A hatályos rendeleteket lehet végrehajtani, felülvizsgálatuk kitűzött célja a testületnek. Ennek végrehajtásához a köztisztviselők minden tudásukat és tapasztalatukat hozzá fogják tenni.

A hulladékelszállítással kapcsolatos problémákat az adott ügyintéző munkájával nem szerencsés összehasonlítani, mert nem ez határozza meg. Az adott ügyintéző a részterületet vizsgálja lakossági bejelentésekre vagy képviselői indítványokra. A hatósági intézkedés végső célját is vizsgálni kell.

A számvevőszéki átfogó vizsgálat, illetve a különböző célvizsgálatok is minősítik a köztisztviselők munkáját. A felsőbb szervek vizsgálatainál eddig minimum a jó munka meghatározás volt, nem tártak fel olyan jellegű problémákat, melyek máshol gyakran előfordulnak.

A munkáltató vagy az irodavezető akkor tud az ügyfelekkel szembeni kifogásolható magatartással, bánásmóddal kapcsolatban eljárni, amennyiben az ügyfél azonnal jelzi ezt. Kezelhetetlen, ha utólag, általánosítva jelzik a problémát. Meggyőződése, hogy a hivatalban dolgozók döntő többsége kulturáltan, etikusan végzi munkáját. Ha bárki sértve érzi magát, kérte annak jelzését felé, vagy az adott irodavezető felé.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A hulladék kapcsán nem arra gondolt, hogy ne szállítsa el a szolgáltató. Vigye el, csak fizessen érte az elszállíttató.

Az előterjesztések több, mint felében nyelvtani, stilisztikai, jogi fogalmazásbeli hiba van.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A pályázatokon való sikeres részvétellel maximálisan egyetértett. A pályázatok előkészítésében, végrehajtásában részt vevő team tagjai megérdemlik a dicséretet.

Nem lehet megfeledkezni arról, hogy nem csak labdarúgás van. A többi sportágat is szponzoráljuk lehetőségeinkhez mérten.

A város honlapjának fejlesztésére nagy szükség van, a naprakészen tartás nem megfelelő.

Nem tapasztalta még, hogy ügyintézés közben valaki ne udvariasan, kulturáltan viselkedett volna. Ellenben azt igen, hogy ügyfelek udvariatlanul, kulturálatlanul viselkedtek az ügyintézővel szemben. Az Okmányiroda szűkös területű az ügyintézők számához képest. A hibákat felül lehetne bírálni, ki kell küszöbölni.

Minden lakossági vélemény kikérés fontos és szükséges. Az ivóvíz esetében ígéretet kapott a lakosság, hogy nem kerül emelésre, ugyanakkor mégis sor került erre.

A költségvetés tárgyalása esetén szükséges lenne minden érintett önkormányzati intézményben dolgozó közösség véleményét kikérni.

Hagyjuk meg a média szabadságát, azaz, akár pozitív, akár negatív véleményt közvetítsen a lakosság felé.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Kérte Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt, hogy az általa elmondottakat ne úgy kezelje, hogy nem foglalkozik vele.

Személyesen nem tapasztalta a nem megfelelő bánásmódot, azonban az állampolgárok elmondják a kedvezőtlen tapasztalataikat, amelyeket továbbítani kell.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A jogos kritikát vezetői szinten le kell reagálni. Ez úgy lehetséges, ha az érintett állampolgárok nem a képviselőknek, hanem neki vagy az érintett irodavezetőnek teszik a bejelentést. Akkor tudja kezelni, amennyiben névre, ügyre, alkalomra szól a bejelentés.

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Minden esetben a köztisztviselő figyelmeztetésben részesül a nem megfelelő eljárása miatt, azonban a nem megfelelő viselkedést tanúsító ügyfelekkel szemben is fel fog lépni.

Azért a BSC-t említette a sportegyesületek közül, mert náluk van probléma.

Lakossági egyeztetések történnek. Az idei évben megszorítások lesznek, kérte az intézményvezetőket ennek figyelembe vételére. Sokszor erején felül biztosította a város az intézmények működtetését. A legfontosabb, hogy a város működőképes legyen.

A vízre kevesebbet kell fizetni. Szükségünk van arra, hogy a hálózat fenntartásához ezt a pénzt megkapjuk. A fenntartási költségeket csökkentettük, így adtunk a lakosságnak vízdíjcsökkentést. A következő évben csökkentéssel kalkulál.

A médiát soha nem korlátoztuk, az új jogszabály alapján még nagyobb a lehetősége. Tisztességes tájékoztatást kér.

 

 

A képviselő-testület –  11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

6/2011. (I.27.) sz. határozat:

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

7/2011. (I.27.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

3./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

8/2011. (I.27.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 278/2010.(XII.15.) sz. határozatával elfogadott 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint módosította:

 

  1. A 2011. január 27-i ülésének napirendjéről levette az alábbi napirendi pontot:

 

1./ A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és  finanszírozási tervének jóváhagyása

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

2.  „A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és  finanszírozási tervének jóváhagyása” című napirendi pontot a Képviselő-testület későbbi ülésén tárgyalja meg, a 2011. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

4./ Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők részére a 2011. évben meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célok

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A bizottsági ülésen kérdezte, mennyiben változik a 22 pont az elmúlt évihez képest. A 9. pont új, a többi szinte szó szerint megegyezik az elmúlt évvel. Valamivel térjen el egyik év a másiktól.

 

Vélemények:

Henger János képviselő-testületi tag:

A 9. pont csak az új elem, a többi - az évek aktualizálását leszámítva - ugyanaz, mint az előző évi. A képviselő-testület működése kapcsán előállt helyzet a város egészének életében jelentős változtatást kell, hogy igényeljen.

Az előterjesztés szakmaisága, megfelelősége, jövőbeni hatásai vagy ezek nem ismerete juttatta el a várost ebbe a helyzetbe. Több mint groteszk, ha ezt újból megismételjük, a korábbi szövegeinket nem változtatjuk meg. Nem az egyes ügyekről, hanem a végeredményről beszélt.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Ez az előterjesztés a  személyre leszabható feladat-meghatározás. Nem tud más feladatokat meghatározni, mint amit a jogszabályok a polgármesteri hivatalban dolgozók részére előírnak. Ez nem szólhat másról. Az általánosságban megfogalmazott egyes pontba minden belefér, a testület elvárásai mindenhol számon kérhetőek. A 9. ponton kívül is van eltérés, mivel az előző évben más választási feladatokat kellett végrehajtani. Nem tudnak attól elvonatkoztatni, amit kötelező feladatellátásban a jogszabály meghatároz. Más hivatalokban is ugyanezek a célok, mert nem lehet más.

Azt, hogy az önkormányzati működés 20 éve hova jutott Magyarországon, nem a barcsi polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselőkön kell számon kérni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Összetett feladatról van szó. Az elvárásokat lehetőség szerint be kell építeni. Kérte a problémák jelzését és kivizsgálását. A minősítés mindig szubjektív lesz.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Nem népszerűségi indokok alapján szólt képviselőtársaival a napirendhez, hanem, mert ez volt a véleményük.

A képviselő-testület – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

 

9/2011. (I.27.) sz. határozat:

I.    Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők számára a teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célokat az alábbiakban határozta meg:

1.)          A Képviselő-testület által elfogadott ciklusprogramban, gazdasági programban, koncepciókban, irányelvekben a 2011. évre vonatkozó feladatok végrehajtása.

2.)          A Képviselő-testület 2011. évi munkatervében tervezett előterjesztések szakszerű és színvonalas előkészítése, a hozott döntések jogszerű végrehajtása.

3.)          Az önkormányzat törvényes működése, jogszabályokban foglaltak, az önkormányzatra vonatkozó rendelkezések betartása. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, ha szükséges, azok aktualizálása.

4.)          A lakosság, valamint a vállalkozások megismertetése a Képviselő-testület döntéseivel, illetve a döntés-előkészítésbe történő bevonása vélemény-nyilvánítási lehetőség megadásával.

5.)          A hivatal köztisztviselőinek jogszabály szerinti közreműködése a 2011. évi kisebbségi választás adminisztratív előkészítésében és zökkenőmentes lebonyolításában.

6.)          A 2010. évi költségvetési beszámoló szabályszerű, határidőre történő elkészítése.

7.)          Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása, hatékony és szigorú felhasználása.

8.)          A saját bevételek növelése az adóbehajtás, valamint az adóellenőrzés hatékony végzésével, pályázati források megszerzésével. Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az ellenőrzési tevékenység fokozására.

 

9.)          Fordítson kiemelt figyelmet az önkormányzat vagyonának intézményi használatára, a vagyon értékelésére és nyilvántartására. Vagyonhasznosítási javaslatokkal segítse a Képviselő-testület tulajdonosi döntéseit.

 

10.)      A pályázatok figyelésével, megírásával, érdekeltek tájékoztatásával, a pénzügyi és egyéb természetbeni források, illetve felajánlások összegyűjtésével és rendszerezésével kapcsolatos feladatok hatékony ellátása a 2011. évi pályázatokon való sikeres részvétel érdekében.

11.)      A megkezdett beruházások megvalósulásának figyelemmel kísérése.

12.)      Az úthálózat fenntartásával és felújításával kapcsolatos célkitűzések megvalósítása.

13.)      Az intézmények szakmai programjának megvalósulása érdekében az intézmények működési feltételeinek biztosításában való közreműködés.

14.)      A város honlapjának fejlesztése, naprakészen tartása.

15.)      A sportélet, sporttevékenység segítése, a működő szervezetek támogatása, a sport támogatását célzó támogatások megpályázása.

16.)      A közterületek rendjének, tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának biztosítása, a közterületen végzett jogellenes tevékenységek megelőzése, megakadályozása és megszüntetése.

17.)      A hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, az elektronikus közigazgatás megvalósításának előkészítése.

18.)      A hatékony munkavégzés érdekében az új, változó jogszabályok elsajátítása, magas színvonalú alkalmazása. Gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal legfontosabb szakmai értékének, a szaktudásnak a növeléséről, megőrzéséről. Ennek érdekében ösztönözni kell a munkatársak innovatív kezdeményezéseit, szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztését.

 

19.)      Kiemelt figyelmet kell fordítani a köztisztviselők jogállásáról és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekből és a végrehajtásukra kiadott rendeletekből adódó feladatok ellátására.

20.)      Az ügyintézés és a feladatok ellátása során hangsúlyozott elvárás az objektivitás, a pontos, etikus, kulturált, udvarias munkavégzés, példamutató emberi magatartás.

21.)      A felügyeleti hatóságok 2010-2011. évi vizsgálati megállapításaiból eredő feladatok teljes körű végrehajtása, a problémák felszámolása.

22.)      Az éves ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása.

  1. A Képviselő-testület felhívta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a köztisztviselők személyre szóló teljesítménykövetelményét állapítsák meg, majd végezzék el a teljesítés értékelését.

 

Felelős:              Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:           2011. február 28. (az egyéni teljesítménykövetelmények megállapítására, szóbeli ismertetésére

2011. december 31. (a teljesítés értékelésére, szóbeli ismertetésére)

5./ A Barcsi Szociális Központ 2010. évi költségvetésének, valamint a szociális segély előirányzatának módosítása

Előadó: Varga Ilona intézményvezető

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte Varga Ilona intézményvezetőt.

Bizottsági vélemények:

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

10/2011. (I.27.) sz. határozat:

1./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ 2010. évi előirányzat-átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

 

A Barcsi Szociális Központ átvett pénzeszköz előirányzata 987 e Ft-tal nő, a működési bevétel előirányzata 14.743 e Ft-tal nő, az intézményfinanszírozás előirányzata 5.746 e Ft-tal nő, a közcélú foglalkoztatás intézményfinanszírozása 6.475 e Ft-tal csökken.

A kiadási oldalon a Barcsi Szociális Központ személyi juttatások előirányzata 13.014 e Ft-tal csökken, a közcélú foglalkoztatás személyi juttatása 5.711 e Ft-tal csökken.

A Barcsi Szociális Központ munkaadókat terhelő járulék kiadások előirányzata 4.573 e Ft-tal, a közcélú foglalkoztatás munkaadókat terhelő járulék előirányzata 732 e Ft-tal csökken.

Kiadási oldalon nő a Barcsi Szociális Központ dologi kiadások előirányzata 38.533 e Ft-tal, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata 530 e Ft-tal.

A közcélú foglalkoztatás dologi kiadás előirányzata 32 e Ft-tal csökken.

A Barcsi Szociális Központ átvett pénzeszköz előirányzata 987 e Ft-tal nő, a működési bevétel előirányzata 14.743 e Ft-tal nő, az intézményfinanszírozás előirányzata 5.746 e Ft-tal nő az általános gazdálkodási tartalék terhére, a közcélú foglalkoztatás személyi juttatása 5.711 e Ft-tal csökken.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. február 28.

2./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező adatok alapján a 2010. évi költségvetés szociális előirányzatát 48.394 e Ft-tal csökkentette.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Sólyominé Honvári Katalin közgazdasági irodavezető

Határidő: 2011. február 28.

6./ A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2010. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Kincsei János igazgató

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte Kincsei János igazgatót.

 

 

Bizottsági vélemények:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemény:

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

A bizottsági ülésen felmerült, hogy az eredeti és a módosított előirányzat is kerüljön utólagosan feltüntetésre. Kérte, hogy ezt követően minden előirányzat-módosítás esetén legyen látható mind az eredeti, mind a módosított előirányzat.

 

 

Szóbeli kiegészítés:

 

Kincsei János igazgató:

Az ellátottak juttatása a tankönyvtámogatást jelenti.

Karvalics Ottó polgármester:

A nem az említett formában benyújtott előterjesztés visszaküldésre fog kerülni.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

11/2011. (I.27.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények előirányzat-átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények működési célra átvett pénzeszköz előirányzata 17.779 e Ft-tal nő. A kiadási oldalon csökken 39.439 e Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 3.500 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulék előirányzata. Kiadási oldalon nő a dologi kiadások előirányzata 52.043 e Ft-tal, az ellátottak juttatási előirányzata 3.520 e Ft-tal. A felhalmozási kiadások előirányzata 4.307 e Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzata 848 e Ft-tal.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Kincsei János igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. február 28.

7./ Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények  2010. évi költségvetésének módosítása

Előadó: dr. Kisimre László igazgató

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte dr. Kisimre László igazgatót.

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

12/2011. (I.27.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Járóbetegellátó Intézmények 2010. évi előirányzat-átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

 

A Járóbetegellátó Intézmények bevételi előirányzata 4.270 e Ft-tal nő, ezen belül a TB támogatás összege 7.264 ezer Ft-tal nő, a saját bevétel 1.757 ezer Ft-tal, a felügyeleti szervtől kapott támogatás 1.237 ezer Ft-tal csökken. Kiadási oldalon a személyi juttatás 1.550 ezer Ft-tal nő, a munkaadókat terhelő járulék 840 ezer Ft-tal csökken. Nő a dologi kiadások összege 3.260 ezer, a felhalmozási kiadásoké 300 ezer Ft-tal.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Dr. Kisimre László  igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. február 28.

8./ Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága  2010. évi előirányzat módosítása

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

13/2011. (I.27.) sz. határozat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2010. évi előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

 

Bevételek

Közcélú foglalkoztatás (eFt)

Alap működés (eFt)

Összesen (eFt)

E.I. (eFt)

Telj. (eFt)

Változás (eFt)

Változás %

Saját bevétel összesen:

0

-107 707

-107 707

280 034

172 327

-107 707

-0,38

Támogatás:

-61 790

8 060

-53 730

255 564

201 834

-53 730

-0,21

Bevétel összesen:

-61 790

-94 460

-161 437

535 598

374 161

-161 437

-0,30

 

Kiadások

Közcélú foglalkoztatás (eFt)

Alap működés (eFt)

Összesen (eFt)

E.I. (eFt)

Telj. (eFt)

Változás (eFt)

Változás %

Személyi juttatások

-48 353

-9 817

-58 170

266 467

208 297

-58 170

-0,22

Munkaadót terh jár. összesen:

-6 245

-3 035

-9 280

50 619

41 339

-9 280

-0,18

Dologi, egyéb kiad. összesen:

-7 192

-82 119

-89 311

212 472

123 161

-89 311

-0,42

Működési célú pénzeszköz

0

-84

-84

1 100

1 016

-84

-0,08

Felhalmozási kiadás

0

-243

-243

4 940

4 697

-243

-0,05

Kiadások összesen:

-61 790

-95 298

-157 088

535 598

378 510

-157 088

-0,29

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 8.060.000 Ft póttámogatásként felmerült igény és a fel nem használt 7.192.106 Ft (közcélú dologi) különbözetét: 867.894 Ft-ot a Városgazdálkodási Igazgatóság részére póttámogatásként az általános gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő:        2011. február 28.

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezte Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2010. évi létszámkeretének módosítását 60 fővel az alábbi részletezés szerint:

 

Átlagos statisztikai létszám (fő)

Közcélú

közalkalmazott

előirányzat

tény

előirányzat

tény

182

127

68

63

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő:        2011. február 28.

9./ A volt Pálfalui Iskola - Barcs, Bem u. 11. - használatba adása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását. A szerződés 4. pontjánál fogalmazódott meg, hogy a közmű óraállások kerüljenek feltüntetésre.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

14/2011. (I.27.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a volt Pálfalui Iskola – Barcs, Bem u. 11. – épületét díjmentesen, határozatlan időre a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Kirendeltsége és a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Barcsi Csoportja részére, raktározás céljából használatba adja, azzal, hogy kerüljenek feltüntetésre a használatba adási szerződésben a közmű óraállások, illetve a helyiségek alapterületei.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: 2011. február 04.

10./ Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágása

Előadó: Racsek  József alpolgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés:

Ander István képviselő-testületi tag:

Volt-e kiegészítés a bizottsági üléseken az előterjesztéssel kapcsolatban?

Válasz:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A megközelítés, a fák besorolása, veszélyességi fokának megállapítása vagy minősítése volt az első, vita során felmerült kérdéskör. A nyárfa valóban allergén-e, mennyire veszélyes a magot szállító pehely megjelenése? A fő cél a kivágásnál az a fizikális jelenlét, amely az egész érintett felületet, a köz- és lakóterületeket (pl. szabad levegőn való ruhaszárítás) nem veszélyezteti, de zavarja. A lakossági komfortérzet magasabb szintű biztosításáról van szó. Gondoskodni szükséges arról, hogy a kivágással egyidőben vagy közvetlenül azt követően kerüljön sor a pótlásra. Készüljön egy olyan terv, amely összhangban áll a város arculattervével és a környezetvédelemről szóló akciótervvel. A kivágásokat követően a telepítések esetében a fafaj megválasztása, illetve helyének ügyében szükséges megkeresni a szakembereket.

A fakivágások ügyében várhatóak negatív kritikák, ezeket kezelni kell.

Kérdés, hozzászólás:

Ander István képviselő-testületi tag:

Az előterjesztésen kívül más javaslat hangzott-e el a bizottsági tagok részéről?

A Kandó Kálmán utca lakói a nyírfaügyben aláírást gyűjtöttek. Kérte, hogy a lakók kérése kerüljön be az előterjesztésbe. A nyír- és a nyárfa között nem jelentős a különbség.

Racsek  József alpolgármester:

Javasolta, hogy önálló előterjesztésként tárgyalja a Kandó Kálmán utca lakóinak kérelmét a testület.

Vélemény:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A Somogyi Béla utcában is számos fa kivágásra, majd pótlásra került, melynek jelentős költségvonzata volt. A randarílozók az újonnan telepített fákat megrongálták, jelentős kárt okozva ezzel.

Kérte, ha a fák pótlása megtörténik, a közterület-felügyelők a polgárőrséggel oldják meg a telepítés biztonságát. Több helyen előfordul a városban, hogy az antiszociális magatartást tanúsítók a frissen telepített növényeket tönkreteszik.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

15/2011. (I.27.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdont képező – 278 hrsz-ú –, Szabadidő Központban elhelyezkedő közparkban lévő 27 db nyárfa-, és az önkormányzati tulajdonban lévő – 467 hrsz-ú – Bimbó utcában megszüntetett szennyvíztelep területén elhelyezkedő 2 db nyárfa, valamint az önkormányzati tulajdont képező – 2656 hrsz-ú – Nagyhíd u. és Rózsa u. sarkon elhelyezkedő 1 db nyárfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadta a pótlási kötelezettség vállalása mellett.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

11./ Barcs Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartása, üzemeltetése és kegyeleti közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére, lebonyolítására, valamint szakmai támogatására beérkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülésen megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi és a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolták a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

16/2011. (I.27.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartása, üzemeltetése és kegyeleti közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésével, lebonyolításával, valamint szakmai támogatásával a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt, a Platz Kft.-t bízta meg. Felhatalmazta továbbá Karvalics Ottó polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló, 480.000.- Ft alanyi ÁFAmentes összeget tartalmazó, az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés aláírására, valamint felkérte, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításának ellenértékét (480.000 Ft-ot) Barcs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésébe tervezze be.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

12./ Barcs Város Önkormányzatának közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítása 10 éven keresztül tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű feladatának elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi és a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, javasolták a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

17/2011. (I.27.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzatának közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezése céljára történő rendszeres elszállítása 10 éven keresztül tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű feladatának elvégzésével a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt, Mihalovics Gábor egyéni vállalkozót, hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízta meg. Felhatalmazta továbbá Karvalics Ottó polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló, 400.000.- Ft + ÁFA összeget tartalmazó, az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés aláírására, valamint felkérte, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításának ellenértékét (400.000 Ft + ÁFA összeget) Barcs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésébe tervezze be.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

13./ Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

Interpelláció, kérdés, felszólalás nem hangzott el.

 

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület ülését 11.05 órakor bezárta.

 

 

A képviselő testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022