Ma 2022. augusztus 07., vasárnap, Ibolya napja van. Holnap László napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:      375-2 / 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. január 10-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 8.40 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Szakos Gábor képviselő-testületi tag

 

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Sólyominé H. Katalin irodavezető, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent.

Javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

1/2011. (I.10.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirend megtárgyalását fogadta el:

 

1./   Rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatok benyújtása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ Rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatok benyújtása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság és az Egészségügyi, Szociális Bizottság rendkívüli együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, mindkét Bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadását. A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság határozatképtelen volt, így döntést nem tudott hozni.

Kérdések:

Ander István képviselő-testületi tag:

-     Milyen munkakörök kerülnek betöltésre az intézményeknél, ez hány főt érint?

-     Lehetséges-e, hogy valaki a rövid időtartamú programból átkerüljön a hosszabb időtartamú programba?

-     Vannak-e szempontok, mivel a szociális rászorultság tág körű fogalom?

-     Készül-e környezettanulmány, vagy a munkaügyi szerv véleménye kerül előtérbe annak kapcsán, hogy kik kerülnek a programba?

-     Amennyiben valaki nem megfelelő magatartást tanúsít, kikerülhet-e a programból?

Válaszok:

Karvalics Ottó polgármester:

Statisztikailag előnyös a 4 órás foglalkoztatás, bekerültek a gazdálkodó szervezetetek is. El kell döntenünk, kik azok, akik valójában szeretnének dolgozni, és kik azok, akik csak ezt állítják. A 4 órás munkavégzés lehetőséget biztosít azon személyek kiválasztására, akik valóban hajlandóak a munkavégzésre.

Aki a felajánlott munkát nem fogadja el, 1 évre kizárja magát valamennyi szociális támogatásból. Aki valamilyen segélyben részesül, és nem tartja rendben környezetét, úgyszintén 1 évre kizárhatja magát. A költségvetés tárgyalása előtt vagy azzal együtt a szociális rendelet módosítása szükséges, azzal összefüggésben, hogy mindezek ellenőrzésére, a szankciók alkalmazására alkalmas legyen.

A 6 és 8 órás hosszabb időtartam közül a 6 órás foglalkoztatás mellett döntöttünk, mivel 8 órában kevés személyt tudtunk volna foglalkoztatni. A dologi kiadást a munkabér mellé tesszük, így 66 főt tudunk foglalkoztatni hosszabb távon 6 órában.

Az intézményekkel az egyeztetés megtörtént, 4 órában többféleképpen tudják foglalkoztatni a dolgozókat. A gazdálkodó szervezeteknél a 4 órás munka lehetőségével ki tudják választani azon személyeket, akiket hosszabb távon foglalkoztatnak. A munkahelyekre már nem próbaidős, hanem kiválasztatott személyek bekerülése lenne a cél.

Környezettanulmányt nem végzünk, a Munkaügyi Központ felelős a lebonyolításért. Az Önkormányzat a háttérben tud segíteni a programba való bekerülésben.

Amennyiben valaki nem felel meg az elvárásoknak, kikerülhet a programból, és kizárja magát a következő munkavégzésből. Szintén kizárja magát a támogatási rendszerből, amennyiben a felajánlott munkát valaki nem fogadja el.

A következő évtől mindenkinek meg kellene szereznie a 30 napos munkavégzés lehetőségét. A 4 óra lehetőséget ad arra, hogy a rendszerből ne kerüljön ki. Mindezek több odafigyelést igényelnek az intézményvezetők részéről.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Rendkívül változatosak a munkakörök, például takarító, portaszolgálat, biztonsági őr, kézbesítő, gyermekfelügyelő, házi gondozó, közterület-fenntartó, stb. Havi munkaidőkeretben szabja meg az intézmény, heti váltásban vagy az adott munkakör működőképessége függvényében.

Vélemények:

Henger János képviselő-testületi tag:

Az intézményvezető felelőssége nagyon jelentős a kiválasztástól a munka folyamán végig. Igazságosan, a lehető legkörültekintőbben kell megoldani. Az alkalmazásánál már van egyfajta felelősség.

A szociális rendelet a februári képviselő-testületi ülésre nem készíthető elő megfelelően. A társasházak esetében szabályozatlan e problémakör, például aki a folyosó részét rendszeresen nem gondozza, megmenekül a szankciótól?

Minél előbb hozzá kell kezdeni a rendeletmódosításhoz, egyértelművé tenni. Ne a kiskaput keressük, hanem a közösségi szabályoknak való megfelelést.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Számos olyan ember van, aki dolgozna, de nem tud bekerülni a rendszerbe. Nem az intézményvezetők mondhatják meg, hogy kit alkalmazzanak. A javasolt személyek kb. 50%-át nem tudják alkalmazni különböző indokok miatt. Vannak olyan diszkriminatív kizáró okok a rendszerben, melyekkel nem ért egyet. A ténylegesen jó munkaerők esnek ki most a rendszerből.

Javasolta, hogy az Önkormányzat megfelelően kommunikálja a pályázatot. A ténylegesen dolgozni akaró embereknek ez nem a legoptimálisabb lehetőség.

Kérdés:

Henger János képviselő-testületi tag:

Lehetséges-e az első négy hónap lejártát követően a Munkaügyi Kirendeltség vezetőjét felkérni egy tájékoztató nyújtására  a programmal kapcsolatban?

Válasz:

Karvalics Ottó polgármester:

A munkaügyi szervnek kötelessége beszámolni nem csak a négy hónap lejártát követően, folyamatos a kapcsolattartás. A rendeletmódosítást meg lehet ennyi idő alatt valósítani, javaslatokat kért a módosításhoz kapcsolódóan.

 

A közmunkaprogram egy szociális program a szociális problémák megoldására. Értelmezhető az emberek megkérdezéseként arról, hogy akarnak-e dolgozni. A 4 órában foglalkoztatott kb. 4000.- Ft-tal fog többet keresni a szociális segélynél. Egy reális kiválasztódást fog adni, a helyes véleményalkotásra egy lehetőséget. Következtetés vonható le arra vonatkozóan, hogy mennyi a városban a valós munkavállaló, illetve aki valójában nem akar dolgozni. A 3 hónapos kivárás eddig is volt. Óraszámban a 8 órás munkahelyeknél veszítettünk.

A szociális területen kötelező változtatásokat is meg tudjuk oldani a februári ülésre, amelyhez kérte a képviselők segítségét. Amivel túlságosan hosszú ideig foglalkozunk, vagy pénzügyi vagy erkölcsi veszteséget jelent.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

2/2011. (I.10.) sz. határozat:

1. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatok benyújtását a mellékelt összefoglaló táblázat szerint.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        azonnal

 

2. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására beadásra kerülő pályázatok önerejének betervezését az önkormányzat 2011. és 2012. évi intézményi költségvetésébe, az alábbi táblázat szerinti megbontásban, és felhatalmazta az érintett intézményvezetőket a pályázat  benyújtására és végrehajtására, valamint a megvalósítás során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására:

 

 

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester, érintett intézményvezetők

Határidő:        azonnal és értelem szerint

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester megköszönte a megjelenést, a képviselő-testület rendkívüli ülését 9.05 órakor bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                       Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                          jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022