Ma 2024. június 21., péntek, Alajos és Leila napja van. Holnap Paulina napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

                           82/ 463-176

 

 

 

 

 

 

       1. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A két ülés közötti tevékenységről

 

 

 

 

JELENTÉS

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. szeptember 16-i ülésére

 

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés közötti tevékenységről

A Dráva-térségi Víziközmű Társulat tulajdonában lévő szennyvízcsatorna rendszer csokonyavisontai szakaszán meghibásodás keletkezett. A hibából eredő feladatok tisztázására és egyeztetésére a DRV Zrt. helyszíni bejárást kezdeményezett, amelyen részt vettem.

A Barcs és 17 társult település Szennyvíz-Tulajdonközössége ülésén tárgyalta a szennyvízrendszerben bekövetkezett meghibásodások miatt a DRV, mint üzemeltető részéről – a Drávamenti Csatornaépítő Konzorcium, mint kivitelező felé – felmerült szavatossági jog érvényesítésének lehetőségét.

Tájékoztattam a Tulajdonközösséget, hogy a DRV ezen jogcímen mintegy 50 millió forint kárt állapított meg, melyet rendezni kell. Ugyanakkor a Tulajdonközösség 2005. decemberében már lemondott a jótállási és szavatossági igényről.

Javasoltam, hogy az önkormányzatok 3 éves időtartamra mondjanak le a bérleti díjról, melyből a DRV fedezné a felmerült költségeket. A Tulajdonközösség felhatalmazott a DRV-vel való további tárgyalásokra, amelyre hétfőn került sor.

Több alkalommal tárgyaltam a BNI rekonstrukciójával kapcsolatban Kincsei János igazgatóval, a ZÁÉV Zrt. mint kivitelező illetékes munkatársaival, a műszaki ellenőrrel a kivitelezés állásáról és további lebonyolításáról. A tanév kezdés kapcsán jelenlétükben helyszíni bejáráson vettem részt a Széchényi Ferenc Gimnázium kollégiumában, az Arany János és Deák Ferenc általános iskolákban. A bejárás célja az volt, hogy a kivitelezőnek milyen intézkedéseket kellett tenni, az iskolai oktatás zavartalan megkezdése érdekében. A kivitelező a kért határidőre 2010. augusztus 25. illetve 2010 augusztus 30. teljesítette a kért intézkedéseket, és 2010. augusztus 31-én illetve szeptember 1-én az oktatási munka valamennyi intézményegység régi, felújított épületeiben megindulhatott. A munkálatok a kialakított ütemterv alapján, a szerződésben vállalt határidő betartásával zajlanak, a várható befejezési időpontot, 2011. január 31-ét a kivitelező nyilatkozata szerint tartani tudja.

Egyeztetést folytattam az Ivóvízminőség-javító program kapcsán a DRV Zrt. részéről Márialigeti Bence fejlesztési főmérnökkel, Zajzon Imre szakértővel és Magyarné Somogyvári Tünde projektmenedzserrel a próbafúrásról, a projekt előkészítés egyéb tevékenységeiről és időbeli ütemezéséről.

A tervezés során a DRV alternatívaként javasolta, hogy Barcs település mellett, a Dráva kavics teraszát megkutatva parti szűrésű vízbázis kerüljön kialakításra, mely a távlatokba képes kiszolgálni a város és térségének ivóvíz igényét. A parti szűrésű vízbázis előnyei: várhatóan csak vas és mangán tartalommal bíró vizet ad, a víz hőfoka alacsonyabb lesz, maximum 16ºC, nincs technológiai fejlesztési igény (felújítási van), nincs üzemeltetési költségnövekedés, a térség települései is elláthatók, nagyobb kihasználtság várható (~30%-ról 50%-ra). Az alternatív változat előkészítésének és kimunkálásának költségeit a DRV vállalja. Amennyiben a parti szűrésű vízbázis minősége nem felel meg az előírásoknak, úgy az eredetileg kidolgozott javaslat kerül benyújtásra. Az alternatív javaslat kidolgozása nem befolyásolja a pályázat végső benyújtásának időpontját.

Részt vettem a Viroviticai Városnapon, ahol találkoztam a város polgármesterével, a város vezetésével, a miniszterelnök asszonnyal és a parlament alelnökével.

A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülésén elfogadta a Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézményben a 2010/11-es tanévben indítható osztálylétszámokat, módosította az intézmény alapító okiratát, elfogadta az intézmény 2009/2010. évi szakmai tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.

Zárt ülésen állapította meg a Csokonyavisonta óvoda épület felújítása tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesét. A nyertes ajánlattevő a kaposvári Pillér-Invest Kft. A szerződés a nyertes ajánlattevővel aláírásra került.

Nagyatádon a kistérségi jegyzői, polgármesteri értekezleten vettem részt.

Bolhó község polgármesterének kérésére több megbeszélést folytattam a Kapos Volán Zrt. személyszállítási igazgatójával, Bebics Jánossal a Bolhóról bejáró tanulók iskolabusszal történő szállításáról. A Volán külön autóbuszjáratot, iskolabuszt indított a tanulók Barcsra történő beszállítására, mely járaton a bolhói, a komlósdi és a péterhidai gyerekek utaznak kísérettel.

Részt vettem a BNI tanévnyitó értekezletén, ahol aktuális várospolitikai kérdésekről tájékoztattam a jelenlevőket.

Részt vettem a Társulás által a TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú „Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások” pályázati kiíráson elnyert, „Paktum a Parton” című pályázat keretén belül megrendezett ünnepélyes Paktum aláíró rendezvényen, melyet 32 szervezet írt alá, köztük civilek, intézmények, vállalkozók, a munkaügyi központ és a Társulás.

A rendezvényen bemutatásra került a somogy megyei foglalkoztatási paktum, valamint a barcsi kistérség foglalkoztatási stratégiája is.

Részt vettem az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi-, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi-, az Egészségügyi, Szociálpolitikai-, a Művelődési és Idegenforgalmi Bizottságok ülésén.

A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont házavató ünnepségén és a Pécsi Tudományegyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén vettem részt.

DDRFT elnökként:

Részt vettem Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ülésén.

Az „Integrált Mikrotérségi Oktatási Központ Fejlesztése a Kadarkúti Kistérségben” projekt ünnepélyes záró rendezvényén vettem részt.

2010. augusztus 17-i ülésen lemondtam az elnöki tisztségről, és mint fejlesztési tanácstag veszek részt a munkában.

Barcs, 2010. szeptember 10.                                   

 

Feigli Ferenc s.k.

                                                                                                             polgármester

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

J E L E N T É S

 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 140/2009. (VI.18.) sz. határozatával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. közötti tervezési időszak keretében a „Határon átnyúló közös testvérvárosi szórakozási és sportesemények szervezése”, valamint a „Kreatív ifjúsági programok támogatása” címekkel pályázatokat nyújtott be.

 

Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. közötti tervezési időszak keretében a „Határon átnyúló közös testvérvárosi szórakozási és sportesemények szervezése” pályázat tervezett összköltsége, a magyar oldalon 52.630.- euró, melyből az igényelt támogatás mértéke: 50.000. euró, a vállalandó saját erő mértéke: 2.630.- euró. A Képviselő-testület a 2009. évre eső saját erőt 2.630.- eurónak megfelelő forintot biztosít az átutalás napján érvényes, az OTP Bank Nyrt. által hivatalosan közzétett eladási árfolyamon számított összegben, a 2009. évi költségvetése „Általános gazdálkodási tartalék” kerete terhére.

 

Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. közötti tervezési időszak keretében a „Kreatív ifjúsági programok támogatása” pályázat tervezett összköltsége, a magyar oldalon 52.630.- euró, melyből az igényelt támogatás mértéke: 50.000. euró, a vállalandó saját erő mértéke: 2.630.- euró. A Képviselő-testület a 2009. évre eső saját erőt 2.630.- eurónak megfelelő forintot biztosít az átutalás napján érvényes, az OTP Bank Nyrt. által hivatalosan közzétett eladási árfolyamon számított összegben, a 2009. évi költségvetése „Általános gazdálkodási tartalék” kerete terhére.

 

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

 

A „Kreatív ifjúsági programok támogatása” című pályázat esetében a támogatói szerződés aláírásra került.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 194/2009. (IX.17.) sz. határozatával a Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-3.1.3 D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. konstrukcióban a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Városi Bölcsőde fejlesztésére pályázatot nyújtott be.

Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-3.1.3 D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. konstrukcióban a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Városi Bölcsőde fejlesztése pályázat tervezett összköltsége 77.777.000.- Ft, melyből az igényelhető támogatás 69.999.300.- Ft, a saját erő pedig 7.777.700.- Ft. A Képviselő-testület a 2009. évre eső saját erőt 4.000.000.- forintot biztosít a 2009. évi költségvetése „Céltartalékban szereplő önkormányzati lekötött betét” terhére, a fennmaradó beruházási költségeket és saját erőt pedig a 2010. évi költségvetésébe betervezi.

 

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

A támogatói szerződés aláírásra került.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 7/2010. (I.28.) sz. határozatával a 2010. évi városi nagyrendezvények tervét és költségeit az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta.

A Képviselő-testület a városi nagy rendezvények megtartására 7.440.000 Ft,- a kiadványokra 1.650.000 Ft,- a szabadtéri ülőhelyek pótlására és a rendezvénysátor vételére 400.000 Ft,- kiadási előirányzat megtervezését rendelte el Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében.

A Képviselő-testület felkérte Barcs Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy szponzori támogatás megszerzésével gondoskodjék a Város-napi és az augusztus 20-i tűzijáték megtartásáról.

A Város-napi és az augusztus 20-i tűzijáték megtartása szponzori támogatás felhasználásával történt.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 72/2010. (III.26.) sz. határozatával a Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-4.1.2 A Szociális célú városrehabilitáció c. konstrukcióban Barcsi Romatelep rehabilitációja címmel pályázatot nyújtott be az alábbi főbb önkormányzati fejlesztési elemek figyelembevételével:

- Cigány Közösségi Ház felújítása és esetleges bővítése,

- a Cigány Közösségi Házhoz kapcsolódó közösségi és sport területek felújítása,

- a Romatelepen található szociális bérlakások teljes körű felújítása,

- a Cigány közösségi házhoz vezető utak és járdák felújítása.

Barcs Városközpont rehabilitációja pályázat tervezett összköltsége várhatóan 215.000.000.- Ft, melyből várhatóan az igényelhető támogatás 180.000.000.- Ft, a várható saját erő mértéke pedig várhatóan 35.000.000.- Ft. A Képviselő-testület a 2010. évre eső saját erőt, 8.750.000.- forintot a 2010. évi költségvetésében „Szociális városrehab” kerete terhére fedezi, a betervezetteknek megfelelően, a fennmaradó beruházási költségeket és saját erőt pedig a 2011. évi költségvetésébe „Szociális városrehab” kerete terhére betervezi.

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

A támogatói döntés megszületett. A II. forduló kezdetét vette, 2011. szeptemberére várható a támogatási szerződés megkötése.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 90/2010. (IV.22.) sz. határozatával a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bolhó Községnek a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz 2010. július 1-jével történő csatlakozása miatti átszervezésével – a Somogy Megyei Közgyűlés fejlesztési tervre épített szakvéleménye függvényében - egyetértett.

 

Barcs Város Képviselő-testülete Bolhó Községnek a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz 2010. július 1-jével történő csatlakozása miatt a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosította:

A társulási megállapodás bevezető részében, 2. és 5. pontjában a” Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat” kifejezés ” Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat” kifejezésre változik.

A társulási megállapodás 13. pontjában a „Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Közép, Szakképző, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat”

A társulási megállapodás bevezető részében a fenntartó Önkormányzatok felsorolása az alábbival egészül ki:

„Bolhó Község Önkormányzata 7586 Bolhó, Kossuth. u. 1.”

A társulási megállapodás 4. pontja, „A társulást alapítók neve, székhelye:”az alábbi felsorolással egészül ki:

„Bolhó Község Önkormányzata 7586 Bolhó, Kossuth. u. 1.”

A társulási megállapodás 5. pontja,

„A társulás keretében tevékenységet végző intézmények neve, székhelye, telephelyei:”az alábbiakkal egészül ki:

„Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Városi Óvodák Bolhói Tagóvodája 7586 Bolhó, Bajcsy-Zs. u. 23.”

„Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Deák Ferenc Általános Iskola Drávaparti Tagintézménye 7586 Bolhó, Kossuth u. 5.”

A társulási megállapodás 6. pontja, „Működési területe, ellátási körzete” helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Barcs város, Bélavár, Bolhó, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Szulok, Vízvár községek önkormányzatainak teljes közigazgatási területe”.

A társulási megállapodás 7. pontja első bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép:

„7.) A társulás tevékenységi köre, a költségek viselése:

A társulás tevékenységi köre a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás működtetésére terjed ki. Barcs Város Képviselő- testülete vállalja, hogy Bélavár, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Vízvár tekintetében közoktatási ellátási feladata - általános iskolai oktatás 1-8. osztály – Szulok, Bolhó tekintetében közoktatási ellátási feladata - általános iskolai oktatás 1-4. osztály – Bolhó, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Vízvár tekintetében közoktatási ellátási feladata- Óvodai nevelés - fennáll, az eddigiekben kialakult ellátási szinten a nevelési-oktatási ellátást biztosítja.”

A társulási megállapodás pontja 11. pontja törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész lép:

„11.) Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Barcs város tulajdonában levő oktatási célokat szolgáló ingatlanainak felújításához, beruházásához Bélavár, Bolhó, Heresznye, Vízvár, Komlósd, Péterhida, Szulok, Rinyaújlak önkormányzatainak nem kell pénzbeni hozzájárulást biztosítaniuk. Bélavár, Heresznye, Vízvár önkormányzatai vállalják a vízvári tagintézmények, Szulok Község Önkormányzata vállalja a szuloki tagintézmény, Rinyaújlak Község Önkormányzata vállalja a rinyaújlaki tagintézmény, Bolhó Község Önkormányzata vállalja a bolhói tagintézmények ingatlanainak felújítási, beruházási munkálatainak finanszírozását.”

A társulási megállapodás 13. pontja szövegében szereplő: „Az intézmény költségvetését a társult önkormányzatok közösen határozzák meg. A költségvetést érintő döntéshez a képviselő-testületek mindegyikének egyetértése szükséges.” eredeti mondat az alábbiak szerint változik:

„Az intézmény költségvetését, félévi és éves beszámolóját a társult önkormányzatok közösen határozzák meg. A költségvetést, a félévi és éves beszámolót érintő döntéshez a képviselő-testületek mindegyikének egyetértése szükséges.”

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy Bolhó Községnek a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz 2010. július 1-jével történő csatlakozásának megfelelően dolgoztassa át Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési tervét, és gondoskodjon arról, hogy azt a társulás elnöke terjessze be jóváhagyásra a Társulási Tanács elé.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az átszervezéssel összefüggésben elrendelte a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatának módosításával kapcsolatos feladatok elvégzését, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetésének, és finanszírozási terve módosításának előkészítését.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte a BNI igazgatóját, hogy az átszervezésnek megfelelően az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, pedagógiai programját, minőségirányítási programját, házirendjét, és valamennyi belső szabályzatát dolgozza át, és jóváhagyásra terjessze be a Képviselő-testület 2010. júliusi ülésére.

 

A Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalása megtörtént, a társult települések polgármesterei, valamint jegyzői aláírták.

A 2010. július 22-i képviselő-testületi ülésre előterjesztés készült a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosításáról, illetve a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának, Minőségirányítási Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, valamint Házirendjének jóváhagyásáról.

Barcs Város Önkormányzata 93/2010. (IV.22.) sz. határozatával a kialakítás után létrejövő 2635/81 hrsz-ú 200 m2 területű árkot megvásárolja Tóth Béla Barcs, Rákóczi F. u. 73. szám alatti lakostól bruttó 200.000.- Ft-ért.

Felhatalmazta a polgármestert a később elkészítendő szerződés aláírására.

 

A szerződés aláírásra került.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 112/2010. (V.20.) sz. határozatával a Településrendezési Terv módosítását elrendelte, a mellékelt Barcs Város Településrendezési Terv 5. számú módosítás Településfejlesztési Koncepció kiegészítését és Tervezési Programját elfogadta.

A tervezői szerződés tárgya: közpark terület egy részének kertvárosias lakóterületté minősítése. A Településrendezési Terv módosítására a STADLER Építész Iroda ajánlatát, a 200.000.- Ft + ÁFA összeget elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

A tervezői szerződés aláírásra került.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 144/2010. (VI.17.) sz. határozatával a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 23/2005. (VIII.9.) NKÖM rendelet alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya által elvégeztetett, Barcs Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának vizsgálatáról szóló szakfelügyelői jelentést a 2006-2009. évekre vonatkozóan elfogadta.

 

A Képviselő-testület a szakfelügyeleti jelentés megállapításai alapján az alábbi feladatokat határozta meg:

 

 1. A)Barcs Város Önkormányzata helyi közművelődési feladatainak megállapításáról szóló 11/1999.(III. 26.) rendeletben a feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek, a barcsi kistérséggel kapcsolatos közművelődési feladatok, s a feladatellátással kapcsolatos szervezeti keretek meghatározása
 1. B)Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete gondoskodik a fenntartásában működő feladatellátó közművelődési intézmény működése során a kulturális közalkalmazottakra vonatkozó képesítési feltételek betartatásáról, s a hét évenként kötelező továbbképzéseken történő részvételről.
 1. C)A Képviselő-testület a Móricz Zsigmond Művelődési Központ éves költségvetésének megállapításával összhangban jóváhagyja az intézmény éves munkatervét, és az éves munkáról szóló beszámolót.

 

 1. D)Barcs Város Önkormányzata a szakfelügyelet által tett javaslatok megvalósítására anyagi lehetőségei függvényében a következő választási ciklus gazdasági programjának kidolgozásakor visszatér.

A 2010. júliusi képviselő-testületi ülésen módosításra került a helyi közművelődési feladatokról szóló 11/1999. (III.26.) önkormányzati rendelet a határozatban foglaltaknak megfelelően.

A képesítése feladatok betartása, valamint a továbbképzéseken történő részvétel folyamatos a továbbképzési tervnek megfelelően.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 145/2010. (VI.17.) sz. határozatával a TEMPERO Zrt. kérelme alapján elfogadta a „Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyában kötött kivitelezői szerződés teljesítési határidejének módosításának indokait, miszerint a januári – februári és márciusi, valamint a májusi rendkívül kedvezőtlen időjárási körülmények következtében a munkákat csak késve tudták megkezdeni és az extrém körülmények miatt érdemi kivitelezési munkát több alkalommal több hétig nem tudtak folytatni, azokat részlegesen, illetve teljesen fel kellett függeszteniük, így az építési munkák jelentőst csúszást szenvedtek. Ennek következtében a kivitelezési munkák befejezése bele fog nyúlni a téli időszakba, amikor a befejezési munkálatok elvégzése több időt vesz igénybe, mint a tavaszi vagy nyári munkavégzés során.

A fenti indokokra tekintettel Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosította a TEMPERO Építőipari és Uszodatechnikai Zrt. (1136 Budapest, Balzac u. 17-19.) és a Dunántúli Magasépítő Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) közös ajánlattevőkkel 2009. november 09-én a DDOP-3.1.3 „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása fejlesztése tárgyában megkötött kivitelezői szerződést az alábbiak szerint:

-        A Kivitelezői szerződésben megfogalmazott kivitelezési teljesítési határidőt 2010. október 30-i befejezésről 2011. január 31-re módosította.

 

Felkérte a polgármestert, hogy a kivitelezői szerződés módosítását a fentiek szerint készítse elő, és felhatalmazta annak aláírására.

 

A kivitelezői szerződés módosítása előkészítésre és aláírásra került.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 146/2010. (VI.17.) sz. határozatával elfogadta a ZÁÉV Zrt. kérelme alapján a „Barcs komplex rehabilitációja” keretében megkötött kivitelezői szerződés teljesítési határidő módosításának indokait, miszerint az „A” feladat vonatkozásában a kivitelezői szerződés csak 2010. február 04-én hatályosult, továbbá hogy a februári, márciusi és a májusi időszakban a rendkívül kedvezőtlen időjárás, valamint előre nem látható közműkiváltások szükségessége következtében érdemi kivitelezési munkát nem tudtak folytatni. Továbbá elfogadta a „B” feladat vonatkozásában a módosítási kérelmet, miszerint, tekintettel arra, hogy még nincs megkötött támogatási szerződés (és a megkötésének várható ideje 2010. június 30.), illetve a támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt a tényleges kivitelezés jelentős része a téli időszakra esik – amikor is a többségében térrendezési és kertépítési munkák nem valósíthatók meg –– emiatt nem megoldható a korábbi befejezés.

A fenti indokokra tekintettel Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosította a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.) 2010. január 04-én „Barcs Város komplex rehabilitációja” tárgyában megkötött kivitelezői szerződést az alábbiak szerint:

-        A Kivitelezői szerződésben megfogalmazott „A” feladat” (DDOP-3.1.2/2F Integrált kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése keretében a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztése) kivitelezésének teljesítési határidejét 2010. augusztus 25-i befejezésről 2011. január 30-ra módosította.

 

-        A Kivitelezői szerződésben megfogalmazott „B” feladat” (DDOP 4.1.1/A Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása keretében a „Barcs, Nyugati Városrész rehabilitációja) kivitelezésének teljesítési határidejét 2010. október 30-i befejezésről 2011. június 15-re módosította.

 

Felkérte a polgármestert, hogy a kivitelezői szerződés módosítását a fentiek szerint készítse elő, és felhatalmazta annak aláírására.

 

A kivitelezői szerződés módosítása előkészítésre és aláírásra került.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 158/2010. (VII.13.) sz. határozatával a „Barcs Város Önkormányzata számára tantermi és kollégiumi berendezések beszerzése az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok, és központjainak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás I-es részajánlati körét a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította az alábbi indokok alapján:

1.1      Az ALEX Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.) I-es részajánlati körre adott ajánlatát érvénytelenné nyilváníotta tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban foglalt hiányosságait nem pótolta, valamint nem válaszolt az ajánlati árával összefüggő indokláskérésre, ezért ajánlata a Kbt. 83. § (7) bekezdése szerint lett vizsgálva, amely azonban a fenti nemteljesítésből eredően érvénytelenségre okot adó eltéréseket tartalmazott.

1.2      A GARZON Bútor Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.) I-es részajánlati körre adott ajánlatát érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján tekintettel arra, hogy az ajánlatában irreálisan magas egységárat adott meg tanulói székek vonatkozásában, amire nem adható a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető magyarázat.

1.3      Az ASS Magyarország Kft. (6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.) I-es részajánlati körre adott ajánlatát érvénytelenné nyilvánította tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló forrásnál magasabb ajánlatot adott.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Barcs Város Önkormányzata számára tantermi és kollégiumi berendezések beszerzése az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok, és központjainak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás II-es részajánlati körét eredményessé nyilvánította, és nyertes ajánlattevőnek a GARZON Bútor Kereskedelmi Kft-t (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.) hirdeti ki. Felhatalmazta a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződés előkészítésére, és annak aláírására.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Barcs Város Önkormányzata számára tantermi és kollégiumi berendezések beszerzése az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok, és központjainak fejlesztése” tárgyában a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánított közbeszerzési eljárás I-es részajánlati körére vonatkozóan új hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít.

Barcs Város Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX tv. vonatkozó rendelkezései (a továbbiakban Kbt.), valamint a közbeszerzési szabályzat rendelkezései alapján „Barcs Város Önkormányzata számára tantermi és kollégiumi berendezések beszerzése az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok, és központjainak fejlesztése” tárgyában a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánított közbeszerzési eljárás I-es részajánlati körére vonatkozó új közbeszerzési eljárást – egyhangúlag – az alábbiak szerint köteles végezni:

a.)            A közbeszerzési eljárás előkészítését és a lefolytatással kapcsolatos feladatok ellátását – mint az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet – az érvényben lévő szerződés alapján a Deák Ügyvédi Iroda (7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1-2.; Tel: (74) 411-124) (továbbiakban: Eljáró szervezet) végzi.

b.)            A Képviselő-testület Bíráló Bizottságot alakított, és tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

A bíráló bizottság elnöke: Feigli Ferenc polgármester

A bíráló bizottság tagjai:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök

Horváth Ferenc tanácsnok, bizottsági elnök

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök

Szemere Antal Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság tagja

Deák Ügyvédi Iroda képviselője

H-Bon Mérnöki Iroda képviselője, a tervező részéről

Kapos-Hidro Kft. képviselője, a műszaki ellenőr részéről

Utasi Miklós, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője

Kincsei János, a BNI igazgatója

c.)            A szállító kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelését a Bíráló Bizottság végzi, és az eljárást lezáró döntés meghozatalára a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület jogosult.

A Képviselő-testület felkérte az Eljáró szervezetet, hogy a 16/2006.(XII.28.) MEHVM-PM együttes rendelet vonatkozó rendelkezései alapján az ajánlati felhívást, illetve ajánlati dokumentációt véleményezésre küldje meg a Közreműködő Szervezeteknek, és az esetleges módosítási javaslataikat, illetve kiegészítéseit építse be a dokumentációba.

A Képviselő-testület „Barcs Város Önkormányzata számára tantermi és kollégiumi berendezések beszerzése az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok, és központjainak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás új, de tartalmában az első eljárás tartalmával egyező ajánlati felhívását – egyhangúlag – jóváhagyta, és felkérte az Eljáró szervezetet a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására.

A szállítási szerződés aláírásra került a GARZON Bútor Kereskedelmi Kft.-vel.        

Az ajánlati felhívás, illetve az ajánlati dokumentációt véleményezésre megküldésre került a Közreműködő Szervezeteknek.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 160/2010. (VII.13.) sz. határozatával a „Barcs Város Önkormányzata számára „Eszközbeszerzés TIOP 1.1.1 pályázat keretében” tárgyú közbeszerzést a pályázat szakmai tartalma szerint megvalósítja.

Barcs Város Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX tv. vonatkozó rendelkezései (a továbbiakban Kbt.), valamint a közbeszerzési szabályzat rendelkezései alapján a „Barcs Város Önkormányzata számára Eszközbeszerzés TIOP 1.1.1 pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást az alábbiak szerint köteles végezni:

a.)         A közbeszerzési eljárás előkészítését és a lefolytatással kapcsolatos feladatok ellátását – mint az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet – az érvényben lévő szerződés alapján a Deák Ügyvédi Iroda (7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1-2.; Tel: (74) 411-124) (továbbiakban: Eljáró szervezet) végzi.

b.)        A Képviselő-testület Bíráló Bizottságot alakított, és tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

A bíráló bizottság elnöke: Feigli Ferenc polgármester

A bíráló bizottság tagjai:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök

Horváth Ferenc tanácsnok, bizottsági elnök

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök

Szemere Antal, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság tagja

Deák Ügyvédi Iroda képviselője

Utasi Miklós, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője

Kincsei János, a BNI igazgatója

c.)         A szállító kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelését a Bíráló Bizottság végzi, és az eljárást lezáró döntés meghozatalára a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület jogosult.

d.)        A Képviselő-testület „Barcs Város Önkormányzata számára „Eszközbeszerzés TIOP 1.1.1 pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását jóváhagyta, és felkéri az Eljáró szervezetet a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

A közbeszerzési eljárás megindult, az értékelés folyamatban van.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 162/2010. (VII.13.) sz. határozatával jóváhagyta, hogy a cigány közösségi ház a továbbiakban a „Szegedi Tibor Cigány Közösségi Ház és Szabadidő Centrum” nevet viselje.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 168/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 169/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 170/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

A bizottsági felelőst értesítettem a döntésről.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 174/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és az 1. sz. mellékletének módosítását jóváhagyta az alábbiak szerint, egyúttal elrendelte a Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetbe foglalását.

A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet 3. pontja kiegészül az alábbi pályázati forrás megjelöléssel:

[3. Tevékenységek forrásai:

-         Állami normatív támogatás]/pályázati forrás

-         [Fenntartói hozzájárulás

-         Térítési díj]

A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet 5. pontja felsorolás 2. pontja helyébe             az alábbi rendelkezés lép:

 • 321/2009 (XII.29) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

A Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezet 3.3 pontja 2. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

            [3.3. Otthoni Szakápolási Szolgálat

A kórházi ápolás kiváltása, illetve annak lerövidítése a Szolgálat munkája segítségével elérhető, amennyiben az otthoni körülményeket sikerül megfelelően kialakítani. Ebben együttműködő szerepe van a beteg családjának és a] házi segítségnyújtás szolgálatnak.

A Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezet 5.6 pontja az alábbiak szerint módosul:

5.3. Szociális gondozó és szociális segítő

Szociális gondozó

[Közvetlen felettese a Szociális Központ vezető.

Feladatuk:

 • Feladata a körzetébe tartozó gondozottak széleskörű ellátása. (fizikai ellátás, pszichés gondozás, személyi és környezeti higiéné biztosítása, érdekvédelem)
 • Szociális étkeztetésre szorulókat felkeresi, szükség esetén az ellátásba bevonja,
 • A körzetébe tartozó időskorúakat rendszeresen látogatja,
 • Autós ebéd kiszállításának lebonyolításában a gépkocsivezetővel együtt vesz részt,
 • Idősek Klubjában ebédeltetésnél és szükség szerint segítséget nyújt,
 • Felelős a gondozására bízott idős embereknél végzett tevékenységéért, intézkedéseiért]

Szociális segítő:

Közvetlen felettese a Szociális Központ vezető.

Feladata:

-         A szociális étkeztetést igénylők részére nyomtatványok biztosítása

-         A szociális étkeztetést igénybe vevők létszámának nyilvántartása, a hatályos jogszabályok szerint.

-         Napi létszámjelentés készítése a főzőkonyha felé.

-         A jegyes étkezők heti befizetésének adminisztrációja, jegy kiadása, a beszedett összeg pénzkezelési szabályzat szerinti kezelése.

-         Az éthordók gyűjtése, címkézése.

-         Az autós kiszállításban részt vesz.]

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezet 5.9 pontja megnevezése az alábbiak szerint módosul, illetve kiegészül az alábbi rendelkezésekkel:

 

5.9.Jelzőrendszeres szociális gondozó/rendszergazda és társadalmi megbízatású gondozók

         Társadalmi megbízatású gondozók

         Az intézménnyel megbízási szerződéses jogviszonyban állnak.

         Feladata:

-         A részére használatra átadott mobiltelefon állandó bekapcsolva tartása, hogy minden esetben elérhető legyen.

-         Riasztás esetén a riasztásról való értesítést követő 30 percen belül a helyszínre kell érkezzen. A helyszínen a riasztást a jelzőkészüléken lévő fehér gombbal nyugtázza a központ felé.

-         A riasztás során történt intézkedéseiről a megfelelő formanyomtatványon (Jegyzőkönyv a segélykérésről) köteles jelentést tenni. A formanyomtatvány eredeti példányát minden hónap 3. napjáig köteles a Barcsi Szociális Központhoz eljuttatni.

-         A számára átnyújtott lakások kulcsát elzárt, más számára nem hozzáférhető helyen kell tárolja. A kulcsokat egyértelműen megkülönböztethető jelzéssel látja el. Távolléte esetén azokat helyettesének átadja, aki szintén köteles fenti előírást betartani.

-         Segíti a rendszergazda munkáját azzal, hogy az esetleges egyszerű hibák elhárításában részt vesz, utasítás szerint (pl.: a készüléket kihúzták a hálózati csatlakozóból, stb.).

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei sorszámozása az alábbiak szerint változik:

1.      sz. melléklet...................................... Szociális Központ szervezeti felépítése

 1. 1.sz. melléklet............................................................ Adatvédelmi Szabályzat
 2. 2.sz. melléklet..................................................................... Szakmai Program
 3. 3.sz. melléklet.................................... Ügyviteli és Ügyirat-kezelési Szabályzat
 4. 4.sz. melléklet....................................... Otthoni szakápoló kompetencialistája
 5. 5.sz. melléklet ……………..Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje
 6. 6. sz. melléklet................................................. Belső helyettesítés szabályzata
 7. 7.sz. melléklet........................................ Számítástechnikai védelmi szabályzat
 8. 8.sz. melléklet................................................................................... Ügyrend

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete kiegészül – intézményen belüli átcsoportosítással - az alábbi munkakörökkel:

- szociális étkeztetés 1 fő szociális segítő

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 fő szociális gondozó / rendszergazda, 50 fő társadalmi megbízatású gondozó

A Barcsi Szociális Központ engedélyezett létszámát (95 fő) a fenti kiegészítés nem érinti.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ Szakmai Programját jóváhagyta.

Ezzel egyidejűleg a 298/2009. (XII.17.) számú határozattal elfogadott Szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi pszichiátriai ellátás, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Nappali Ellátás Szakmai Programok, valamint a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2009 (II.05) sz. határozatával jóváhagyott, valamint a 261/2009. (XI.26.) számú határozatával módosított Bentlakásos Ellátás (Idősek Otthona) Szakmai Programokat hatályon kívül helyezte.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 175/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva

 1. A)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztés melléklete szerint – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Programot – jóváhagyta.
 2. B)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Minőségirányítási Programjának módosítását az előterjesztés melléklete szerint – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Minőségirányítási Programot – jóváhagyta.
 3. C)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete szerint – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot – jóváhagyta.
 4. D)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Házirendjét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.

 

Barcs Város Képviselő-testülete felkérte a Barcsi Nevelési és Oktatási intézmények igazgatóját, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programját, Minőségirányítási Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét a hatályos jogszabályok alapján hozza nyilvánosságra.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 178/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva

 1. A)A Szivárvány EGYMI alapító okiratát módosító okiratot - a Somogy Megyei Közgyűlés szakvéleményének függvényében - az előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyta.
 2. B)A Szivárvány EGYMI pedagógiai programjának módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyta.

Barcs Város Képviselő-testülete felkérte a Szivárvány EGYMI igazgatóját, hogy a Szivárvány EGYMI pedagógiai programját a hatályos jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

A Szivárvány EGYMI alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása, és a MÁK felé történő megküldése megtörtént. Az alapító okiratot a MÁK befogadta, a változásokat bejegyezte.

 

 

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 179/2010. (VII.22.) sz. határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulási Tanács által 19/2010. (06.01.) számú határozattal jóváhagyott tartalommal elfogadta.

A Képviselő-testület felhatalmazta Feigli Ferenc polgármestert a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírására.

Az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírásra került.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 181/2010. (VII.22.) sz. határozata alapján a 2010. szeptemberi üléséig Henger János és Szalai Balázs képviselő-testületi tagok kempinget érintő interpellációjával összefüggő intézkedésekről beszámoló készül.

A képviselő-testület tagjai részére írásban kiküldésre került az interpellációval kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó beszámoló.

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 184/2010. (VII.22.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére 2 személyt felvett.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 184/2010. (VII.22.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők cserére váró névjegyzékére 1 személyt felvett.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Nagyhíd u. 1. II/19. sz. alatti 80,04 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2016. július 31-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. I/4. sz. alatti 35,23 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2016. július 31-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. II/17. sz. alatti 35,19 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2016. július 31-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/B. I/12. sz. alatti 38,5 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2016. július 31-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Széchenyi u. 10. I/8. sz. alatti 80,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2016. július 31-ig szóló időre 195,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta, egyben a 118/2010.(V.20.) sz. kiutaló határozatát hatályon kívül helyezte.

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/A. I/6. sz. alatti 50,01 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2012. július 31. napjáig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. I/10. sz. alatti 38,52 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2012. július 31. napjáig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/A. I/2. sz. alatti 38,51 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2012. július 31. napjáig – ezen belül plusz havi 10.000 Ft törlesztés megfizetéséig - szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. II/15. sz. alatti 79,90 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2012. július 31. napjáig – ezen belül plusz havi 10.000 Ft törlesztés megfizetéséig - szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/A. I/1. sz. alatti 41,90 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. július 31. napjáig –ezen belül a vállalt plusz havi 13.000 Ft törlesztés megfizetéséig - szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

A megkötött bérleti szerződésben a következő szövegnek szerepelnie kell: „Nem fizetés esetén a Városgazdálkodási Igazgatóság haladéktalanul felmondja a bérleti szerződést, a felmondási idő leteltét követően pedig kezdeményezi a felfüggesztett végrehajtási eljárást.”

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. II/13. sz. alatti 70,19 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. július 31. napjáig – ezen belül a vállalt plusz havi 20.000 Ft törlesztés megfizetéséig - szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

A megkötött bérleti szerződésben a következő szövegnek szerepelnie kell: „Nem fizetés esetén a Városgazdálkodási Igazgatóság haladéktalanul felmondja a bérleti szerződést, a felmondási idő leteltét követően azonnal intézkedik a kilakoltatás foganatosításáról.”

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/B. II/11. sz. alatti 77,23 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. július 31. napjáig –ezen belül a vállalt plusz havi 12.000 Ft törlesztés megfizetéséig - szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

A megkötött bérleti szerződésben a következő szövegnek szerepelnie kell: „Nem fizetés esetén a Városgazdálkodási Igazgatóság haladéktalanul felmondja a bérleti szerződést, a felmondási idő leteltét követően pedig kezdeményezi a felfüggesztett végrehajtási eljárást.”

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/B. I/1. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Köztársaság u. 51. 2/4. sz. alatti lakosok bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Köztársaság u. 1. IV/3. sz. alatti lakosok bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. II/20. sz. alatti lakosok bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. II/14. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. I/1. sz. alatti lakosok bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. II/13. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. II/14. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. I/6. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. I/3. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. I/7. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. I/1. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. III/18. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. III/17. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/B. II/7. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/B. I/3. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Darányi u. 24. sz. alatti lakosok bérleti szerződését 2012. augusztus 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. II/11. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. I/5. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 74. II/11. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. július 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. I/2. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2011. július 31. napjáig - ezen belül a vállalt plusz 15.000.-Ft törlesztés megfizetéséig - szóló időre meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Klapka u. 30 fsz.2. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2011. július 31. napjáig - ezen belül a vállalt plusz havi 5.000 Ft törlesztés megfizetéséig - szóló időre meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. II/19. sz. alatti lakos bérleti szerződését nem hosszabbította meg.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a lakást az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően vegye vissza.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. II/10. sz. alatti lakos bérleti szerződését nem hosszabbította meg.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a lakást az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően vegye vissza.

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Károlyi M. u. 1. fsz.1. sz. alatti lakos bérleti szerződését nem hosszabbította meg.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a lakást az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően vegye vissza.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 186/2010. (VII.22.) sz. határozatával a Barcs, Károlyi M. u. 1. fsz. 3. sz. alatti lakosok bérleti szerződését nem hosszabbította meg.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a lakást az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően vegye vissza.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

B a r c s, 2010. szeptember 9.

 

 

                                                                                                          Feigli Ferenc s.k.

                                                                                                             polgármester

 

 

 

Határozati javaslat:

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

BESZÁMOLÓ

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntései:

 

 

 

   Barcs Város Képviselő-testülete 7/2007.(IV.6.) sz. rendelete 1. §-ában biztosított hatáskör alapján 8 db közterület-használati szerződést kötöttem:

 

247-15/2010; 247-16/2010; 247-17/2010; 247-18/2010; 247-19/2010; 247-20/2010; 247-21/2010; 247-22/2010.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 5/2010.(II.26.) sz. rendelete 25. § (1) bekezdésének b) pontja, a céltartalék terhére 1.500 e Ft éves értékben biztosított rendelkezési jogom alapján a Boróka Táncegyüttes részére a Virovitica város napja alkalmából                                                                 megrendezett ünnepségen való részvétel útiköltségére 5.000.- Ft összegű támogatást biztosítottam.

Barcs Város Képviselő-testülete Oktatási, Informatikai, Sport Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Az Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság 38/2010.(VIII.23.) sz. Oktatási, Informatikai, Sport Bizottsági határozatával a pécsi UNIVERSITAS kollégiumában lévő 4 darab barcsi önkormányzati férőhelyre férőhelyre 4 hallgatót kijelölt.

A Bizottság javasolta, hogy további 3 hallgató meghatározott sorrendben részesüljön Somogy Megye Közgyűlése kollégiumi férőhelyeiből.

A bizottság elutasította 1 hallgató pályázatát, mivel az a pályázati feltételeknek nem felelt meg.

 

Barcs Város Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság 40/2010.(VII.15.) sz. Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsági határozatával jóváhagyta a Barcsi Szociális Központ egységes szerkezetbe foglalt Házirendjét.

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

 

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat 14/2010. (VII.20.) STÖ sz. határozatával a 2010. évi falunapi programokra 172.265.-Ft kifizetését jóváhagyta saját pénzeszköze terhére.

 

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat 15/2010. (VII.20.) STÖ sz. határozatával jóváhagyta 40.000.-Ft kifizetését saját pénzeszköze terhére a SATELIT FC részére a 2010. évi falunapi programokkal összefüggésben felmerült feladataira, költségekre.

 

 

B a r c s, 2010. szeptember 9.

 

                                                                                             Feigli Ferenc s.k.

                                                                                                polgármester

 

 

 

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.