Ma 2024. máj. 28., kedd, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

C í m z e t e s  F ő j e g y z ő j é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Tel.: 82/463-081

                                                                                                          ….sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2007. (III.30.) rendelet módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. október 14-i alakuló ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testületnek az alakuló ülésen több szervezeti és személyi kérdésben is – alpolgármester megbízatásának módja, bizottsági struktúra - döntenie kell, amelynek előfeltétele a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2007. (III.30.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosítása. Jelen rendelettervezetben csak azok a módosítások szerepelnek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Képviselő-testület és Szervei működésének megkezdéséhez, a későbbiekben kerül sor az SZMSZ átfogó felülvizsgálatára.

A hatályos SZMSZ alapján az SZMSZ előterjesztője az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság. Mivel az alakuló ülésen nem kivitelezhető, hogy a bizottság terjessze a testület elé a rendelet-tervezetet (bizottság tagjainak száma), így indokolt, hogy ennek a feladatnak a bizottság helyett a jegyző tegyen eleget.

Az SZMSZ-t módosító rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni, amelyre ülésszünettel lesz lehetőség.

Tisztelettel kérem a rendelet-tervezet elfogadását!

Barcs, 2010. október 7.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének   /2010. (…. ) önkormányzati rendelete

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelete módosításáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdésében a „13 órakor” szövegrész „9 órakor” szövegre módosul.

2. §

A Rendelet 16. § (1) bekezdésében a „/több alpolgármester megválasztása esetén az általa általános helyettesítésre kijelölt alpolgármester/ek,” szövegrész törlésre kerül.

3. §

 

A Rendelet 27. § (11) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.

 

 

4. §

 

 

A Rendelet 33. § (8) bekezdésében a „Dél-Dunántúli Regionális” szövegrész helyébe a „Somogy Megyei” szöveg lép.

5. §

 

A Rendelet 36. § (4) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„Állandó bizottságok és tagjainak száma:

-         Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság 5 fő,

-         Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 5 fő

-         Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság 5 fő,

-         Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság 5 fő,

-         Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság 5 fő.”

6. §

A Rendelet 38. § (11) bekezdése a) pontjában a „Dél-Dunántúli Regionális” szövegrész helyébe a „Somogy Megyei” szöveg lép.

7. §

 

A Rendelet 41. § (1) bekezdésében az „alpolgármester/ek” szövegrész helyébe az „alpolgármester” szöveg; a „társadalmi megbízásban” szövegrész helyébe a „főállásban” szöveg, valamint „Az alpolgármester/ek” fejezetcím helyébe „Az alpolgármester” fejezetcím lép.

8. §

A Rendelet 1. sz. melléklete II./1./a./ pontjának harmadik francia bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel:

„Kivételt képez ez alól a képviselő-testület alakuló ülése, amikor a jegyző dolgozza ki a rendelet-tervezetet, és terjeszti azt a képviselő-testület elé.”

9. §

A Rendelet 1. sz. mellékletének II./5./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5./ Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság:

 

-     Figyelemmel kíséri az oktatási intézmények működését.

-     Vizsgálja az oktatási intézmények tárgyi és személyi feltételeit, javaslatot tesz azok tovább fejlesztésére.

-     Véleményezi a tevékenységi területét illetően az intézmények pótelőirányzati kérelmét,     felújításait,

-     Állást foglal a tevékenységi területét érintő intézmények létrehozásában, megszüntetésében, átszervezésében, névhasználatában.

-     Véleményezi a város hosszú távú oktatási koncepcióját, feladatellátási tervét, a közoktatási   intézmények pedagógiai programját.

-     Figyelemmel kíséri a pedagógusok élet- és munkakörülményeit.

-     Figyelemmel kíséri az ifjúság élet- és munkakörülményeit, közreműködik a helyzetük javítására tett intézkedések végrehajtásának szervezésében.

-     Elemzi az oktatási és közművelődési intézmények kapcsolatát, együttműködését.

-     Figyelemmel kíséri, illetve segíti a város közművelődési rendeletében megfogalmazott    célkitűzések és feladatok megvalósítását:

 

-     Figyelemmel kíséri a városi közművelődési és közgyűjteményi intézmények (Dráva Múzeum, Városi Könyvtár, Móricz Zsigmond Művelődési Központ) működését, vizsgálja ezen intézmények szakmai tevékenységét, működésük tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeit, javaslatot tesz azok továbbfejlesztésére,

-     Véleményezi az illetékességi körébe tartozó intézményvezetők kinevezését,

-     Véleményezi a közművelődési rendelet-tervezeteket,

-     Figyelemmel kíséri a testvérvárosi kulturális kapcsolatok alakulását, segíti az abban közreműködő intézmények, civil és társadalmi szervezetek tevékenységét,

-     Előkészíti a város közművelődési rendeletében felsorolt ún. kiemelt rendezvényeket (tartalmi és formai részletkérdések meghatározása, helyszínek kijelölése, szónokok felkérése, a költségekre vonatkozó javaslat előterjesztése, a rendezvények megvalósításában közreműködő intézmények és szervezetek feladatainak meghatározása, koordinálása).

-     Véleményezi a Móricz Zsigmond Művelődési Központ házirendjét.

-     Figyelemmel kíséri a sport (verseny- és tömegsport) helyzetét.

-     Figyelemmel kíséri a város, különösen a tanulóifjúság testnevelési és sportolási tevékenységét.

-     Kapcsolatot tart fenn a sportegyesületek vezetőivel, szükség szerint kezdeményezi a versenysport támogatását.

-     Közreműködik a testnevelés, az utánpótlás-nevelés, diák és szabadidősport, a verseny- és tömegsport feltételeinek megteremtésében.

-     Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület az oktatás, a helyi művelődés, a kultúra és a sport tekintetében működése körében megbízza.”

 

10. §

A Rendelet 1. sz. mellékletének II./6./ pontja hatályát veszti.

Záró rendelkezés

11. §

(1) E rendelet – az 1. § kivételével – 2010. október 14-én lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a 2011. január 1-től lép hatályba.

Barcs, 2010. október 14.

Karvalics Ottó                                              Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS

 

 

1. §

A 9 órai kezdés a képviselő-testület tagjainak célszerűbb.

2. §

Az alpolgármesteri tisztség betöltésére lehetőség volt több alpolgármester megválasztására.

3. §

A „Barcsi Körkép” elnevezéssel működő önkormányzati újság megszűnt.

4. §

2010. szeptember 1-jén lépett hatályba a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII.9.) Kormányrendelet, melynek rendelkezése szerint a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal jogutódjai a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal, a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal és a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal lettek. Ennek megfelelően szükséges módosítani az SZMSZ 33. § (8) bekezdését.

5. §

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a 10 000-nél több lakosú településen a képviselők vegyes választási rendszerben jutnak mandátumhoz. A (2) bekezdés a) pontja szerint az egyéni választókerületek és a kompenzációsa listás mandátumok száma 25 000 lakosig 8 választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum. Mindezek alapján Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 képviselő tagból áll, korábban pedig 17 tag került megválasztásra.

A bizottságok tagjainak több mint felét a képviselő-testület tagjai közül kell választani. Az SZMSZ alapján egy települési képviselő legfeljebb két állandó bizottságnak lehet tagja, illetve a polgármester és az alpolgármester nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. A jelenlegi szabályozás alapján nem indokolt hat állandó bizottság hét taggal történő működtetése.

6. §

 

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII.9.) Kormányrendelet rendelkezése szerint a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal jogutódjai a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal, a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal és a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal lettek. Ennek megfelelően szükséges módosítani az SZMSZ 38. § (11) bekezdés a) pontját.

 

7. §

Az alpolgármesteri tisztség betöltése az előző időszakban társadalmi megbízásban történt, lehetőség volt több alpolgármester megválasztására. E tervezet az alpolgármesteri tisztség főállású betöltését tartalmazza.

8. §

Az SZMSZ 1. sz. melléklete rendelkezik a bizottságok feladat-és hatásköréről. Ez alapján az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság közreműködik a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozásában, és azt a képviselő-testület elé terjeszti. Indokolt a szabályozás kiegészítése azzal, hogy az alakuló ülésen a jegyző terjessze a képviselő-testület elé a rendelet-tervezetet.

 

9.§

 

A korábbi Oktatási, Informatikai, Sport, valamint a Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság összevonásra kerül Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnevezéssel, így indokolt e módosítás beépítése a rendelet mellékletébe is.

 

10.§

 

 

A Rendelet 1. sz. mellékletének II/5./ pontjába beépítésre került az Oktatási, Informatikai, Sport Bizottságnak a Művelődési, Idegenforgalmi Bizottsággal történő összevonása, a feladat-és hatáskörök konkretizálása, így indokolatlan a 6./ pont meghagyása.