Ma 2022. augusztus 07., vasárnap, Ibolya napja van. Holnap László napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:    375-53/ 2011

Ügyintéző:        Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett

 

 

Készült:            B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. augusztus 30-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 11.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen voltak:    Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Henger János képviselő-testületi tag igazoltan

 

Meghívottként

jelen voltak:       Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Dr. Takács Katalin, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Kincsei János a BNI igazgatója, Endrődi Károly a Dráva Elektro Comp Kft. képviselője és Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent.

 

 

Karvalics Ottó polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a következő napirendi pontot vegye fel a napirendjére:

 

5./   Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés további feltételeinek jóváhagyása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

172/2011. (VIII.30.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

1./   A Dráva Elektro Comp Kft.-vel a közterület-használati szerződés megkötése és a közterület használati díjnak elengedése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./ A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

3./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának II. fordulójára vonatkozó igény benyújtása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

4./   Barcs, Hősök tere 2-3. szám alatti 2657/4/A/22 hrsz-ú iroda értékesítésére pályázat kiírása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

5./   Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés további feltételeinek jóváhagyása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./   A Dráva Elektro Comp Kft.-vel a közterület-használati szerződés megkötése és a közterület használati díjnak elengedése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, és javasolták a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület – 9 igen és 2 tartózkodás mellett - a következő határozatot hozta:

 

173/2011. (VIII.30.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet 20.§ g) pontja alapján lemondott a közterületek használatáról és a fizetendő díjak mértékéről szóló 17/1999. (VII.2.) számú rendeletének 2. mellékletében meghatározottak szerinti közterület használati díj beszedéséről, és felhatalmazta a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező közterület használati szerződés aláírására, azzal, hogy a megállapodás teljesítését a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

2./ A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Fodor Gyula tanácsnok, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek az elfogadását.

 

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek az elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

 

174/2011. (VIII.30.) sz. határozat:

 

1/ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

2/ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

3./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának II. fordulójára vonatkozó igény benyújtása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemény:

 

Szakos Gábor tanácsnok, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnöke:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek az elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

 

175/2011. (VIII.30.) sz. határozat:

 

  1. 1)Barcs Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja (továbbiakban: 6. sz. melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.

 

  1. 2)Barcs Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot tette:

 

                          I.      A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

 

                       II.      Az Önkormányzat helyi adóbevezetéséről döntött és a 2011. évben ilyen jogcímen 267.509 ezer forint összegű bevételt tervez.

 

                     III.      Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét (módosított költségvetési rendeletét) 296.973.000 Ft összegű működési hiánnyal fogadta el.

 

                    IV.      Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

 

                       V.     a.) Az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett.

b.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

 

Határidő: értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

4./   Barcs, Hősök tere 2-3. szám alatti 2657/4/A/22 hrsz-ú iroda értékesítésére pályázat kiírása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, és javasolták a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

 

176/2011. (VIII.30.) sz. határozat:

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Hősök tere 2-3. szám alatti 2657/4/A/22 hrsz-ú ingatlan értékét nettó 8 000 000,-Ft-ban határozta meg és a mellékelt pályázati kiírást elfogadta.

2./ A pályázat értékelésére szakértői munkacsoportot hozott létre, melynek tagjaiként

            Henger János tanácsnok-képviselő urat

            Fodor Gyula tanácsnok-képviselő urat

            Ander István képviselő urat

a Képviselő-testület megválasztotta.

3./ Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlant a helyben szokásos módon hirdesse meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval az adásvételi szerződést kösse meg.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

5./   Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés további feltételeinek jóváhagyása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, és javasolták a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

 

177/2011. (VIII.30.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 72/2011. (III.31.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata vállalja, hogy a Barcs 46, 174, 57/2 és 882 hrsz. korlátozottan fogalomképes ingatlanokat forgalomképes ingatlanná minősíti át 2011. október 31-ig.

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződésében vállalja, hogy a Barcs 46, 174, 57/2 és 882 hrsz. ingatlanok 892 mFt összegű terhelésére vonatkozó biztosítéki szerződéseket (keretfinanszírozási szerződés és keretbiztosítéki jelzálog szerződés) az OTP Bank Nyrt.-vel legkésőbb 2011. november 15-ig megköti, illetve a keretbiztosítéki jelzálog bejegyeztetése érdekében az illetékes földhivatalnál eljár.

 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés fenti kiegészítésekkel történő megkötésére.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

Karvalics Ottó polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését 11.30 órakor bezárta.

 

 

                                                             K.m.f.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                    Karvalics Ottó                     

           címzetes főjegyző                                               polgármester                                                

 

 

 

 

             Ander István                                                          Szalai Balázs

   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                     jegyzőkönyv

Választás 2022