Ma 2024. máj. 24., péntek, Eszter és Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Ügyiratszám:      1233-66 / 2010

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2010. október 29-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 12.55 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Fodor Gyula képviselő-testületi tag

 

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető; Sólyominé H. Katalin irodavezető, Utasi Miklós irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Kincsei János, a BNI igazgatója; Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Fodor Gyula képviselő-testületi tag előzetesen bejelentette távolmaradása indokát.

Javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

231/2010. (X.29.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

1./ Fenntartói hozzájárulás a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Programja módosításának előkészítéséhez

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./   Az alpolgármester felügyelő bizottsági tagságának ellátásához hozzájárulás kérése

Előadó: Racsek József alpolgármester

 

3./  Egyebek

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ Fenntartói hozzájárulás a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Programja módosításának előkészítéséhez

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

232/2010. (X.29.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kérelmére - melyben a 2010/2011. tanév második felétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni a tanulók teljesítményét a második év végétől, egyidejűleg bevezetve az általános iskolák második - negyedik évfolyamán – hozzájárult a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Kincsei János igazgató a végrehajtásért

Határidő:        azonnal, illetve értelem szerint

2./   Az alpolgármester felügyelő bizottsági tagságának ellátásához hozzájárulás kérése

Előadó: Racsek József alpolgármester

Hozzászólások:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság nem volt határozatképes. A téma jellegére való tekintettel tárgyalhatja a képviselő-testület a véleménynyilvánítás nélkül.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte a napirend megtárgyalását, mivel a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy alpolgármester úr a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagja lehessen.

Szóbeli kiegészítés:

Racsek József alpolgármester:

A DDRFT szeptember 28-i ülésén döntött a felügyelő bizottság tagjairól, még az önkormányzati választások előtt. Kérte a Képviselő-testület hozzájárulását. Az ügynökségen keresztül jelentős pályázati összegek elosztása, illetve ellenőrzése történik. Lesz arra lehetősége, hogy a városnak segítsen ebben a pozícióban.

Karvalics Ottó polgármester:

Lehetőségei szerint minden olyan szervezetbe delegálni fog a képviselő-testület tagjaiból vagy barcsi személyekből, ahonnét információkat lehet gyűjteni a teendőkhöz.

 

 

Kérdések, vélemények:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

-     Volt-e valamilyen egyeztetés ezügyben?

-     Miért nem a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság elnöke képviseli e témában a várost, ha polgármester úr összeférhetetlen?

-     Polgármester úr döntését mi indokolja? Miért erre a személyre esett a választás?

Az alakuló ülésen volt egy olyan ígéret, hogy egyeztetések lesznek lefolytatva, ezért tette fel kérdéseit.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Az említett tisztség szélesebb körű tudást igényel, mint amivel egy bizottsági elnöknek kell rendelkeznie. Az alpolgármester az információkat mélyebben ismerve tud naprakész lenni.

 

 

Válaszok:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A delegálás még a választások előtt történt, akkor alakult át a felügyelő bizottság. Őt kérdezték meg a választások előtt, hogy kit delegál; Racsek Józsefet javasolta. A választások előtt volt egy egyezség az induló képviselők között, hogy milyen formában indulnak a választáson. Akkor kérte már, hogy Racsek József alpolgármesterként szerepeljen az indulók között.

Országgyűlési képviselőként keresték meg, kit javasol. Képviselőként nagy esélye volt bekerülni Racsek Józsefnek Mindenképpen a képviselő-testület tagjai közül szeretett volna delegálni valakit, aki tudja segíteni a testület munkáját. Szükségünk van a közvetlen információkra a lehetőségek minél jobb kihasználása érdekében. Akkor nem volt igazán egyeztetésre lehetőség. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság elnökét helyben szeretné előtérbe helyezni, például a fejlesztések, beruházások ellenőrzésénél. A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnöke is komoly munkát végez.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

233/2010. (X.29.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott jogkörében eljárva hozzájárult ahhoz, hogy Racsek József főállású alpolgármester tagja legyen a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő:        azonnal

 

 

3./ Egyebek

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

Problémánk van a BSC működésével. Olyan jellegűek, amelyek miatt a BSC felszámolható lenne. Az EU által még nem véleményezett sporttörvény alapján a vállalkozók adójuk egy részét öt kiemelt sportágban azon egyesületekhez juttatják el, melyek az adott körbe beleférnek. A labdarúgásban NB II alatt senki nem fog beleférni. A BSC-t bent kellene tartani az NB II-ben, hogy az egyesület ezekhez a pénzeszközökhöz hozzájusson.

A legközelebbi NB II-es csapat Kaposváron van. Ez nem plusz kiadást jelent a vállalkozásoknak, az állam átadta a lehetőséget, hogy ezt a részt közvetlenül odaadják egy egyesületnek. Ha jól dolgoznak, elérhetjük, hogy nem is kell támogatnunk a csapatot. Amennyiben ezt az évet nem vészelik át, ez a lehetőség elvész, visszakerülnek megye III-ba. Próbált segíteni, hogy a BSC meg tudja oldani pénzügyi problémáit.

Ha Barcs Város Képviselő-testülete ad egy nyilatkozatot a bank felé, hogy a következő költségvetésben 15.000.000.- Ft a sporttámogatásból a BSC rendelkezésére áll, a bank áthidaló hitelként ad az egyesületnek egy olyan lehetőséget, amellyel ebben az évben a hátralévő öt mérkőzésen részt tudnak venni, tartozásaikat úgy tudják rendezni, hogy nem indul ellenük felszámolás. Ez az összeg nem befolyásolja a város pénzhez jutási helyzetét. Kérte a nyilatkozathoz a testület támogatását, a következő ülésen pedig jóváhagyását. Ez az egyetlen megoldás volt, hogy a BSC-t decemberig fenn tudjuk tartani.

A barcsi és Barcs környéki vállalkozókkal felvette a kapcsolatot a támogatásokat illetően, szinte 100%-ban igenlő választ kapott.

Kérdések, vélemények:

Ander István képviselő-testületi tag:

Támogatnunk kell. Ha visszakerül a csapat, megszűnik Barcson a labdarúgás.

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Egyetért azzal, hogy ne legyen feleslegesen elpocsékolt mindazon pénzeszköz, energia, amit eddig teljesítettek. Elfogadhatatlannak tartja, hogy évről-évre, ciklusról-ciklusra jönnek vissza kérni, már-már a zsarolás fogalmát kimerítő eszközökkel. A támogatást nagyon komoly, személyhez kötött konzekvenciákkal kellene adni.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Addig ígéreteket tenni nem lehet felelősségteljesen, amíg nem tudjuk, hogy a 21.000 e Ft-os önkormányzati támogatást mire fordították. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásról a tájékoztatást a képviselő-testületnek meg kellene kapnia.

Nem csak labdarúgás van Barcson. Milyen támogatást nyújt a testület az úszóknak, a triatlonosoknak, a kézilabdásoknak? Eddig folyamatosan azt mondtuk a képviselő-testületben, hogy nagyon egysíkú volt a sporttámogatás, ne essük ismét ebbe a hiába. Tájékoztatást szeretne kapni.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Erre a támogatási összegre az öt mérkőzés lejátszásához szüksége van a BSC-nek. Az öt mérkőzés költségeit a BSC elnökének meg kell terveznie, ismertetnie pontosan.

A Henger János képviselő által említett „személyhez kötött konzekvenciák” kifejezés mit jelent pontosan?

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Ha felélik a jövő évi induláshoz megfelelő összeget előbb, miből képzelik el, hogy elindulnak? Ennek a szezonnak nyáron lesz vége.

 

Racsek József alpolgármester:

 

Ha most nem segítünk, az NB II a tét, személy nélkül. Azért kértük be határidővel az eddigi támogatásról szóló számlákat, hogy pontosan lássuk a helyzetet. Amennyiben a csapat nem tudja teljesíteni az NB II-es kvótákat, az elkövetkezendő 15-20 évben szóba sem jöhet, hogy Barcs városnak NB II-es labdarúgó csapata legyen. A saját költségvetési támogatásból adott összeget tudjuk elszámoltatni. A 15.000 e Ft a hátralévő fordulókra tűnik elegendőnek. Az új adórendszer január 1-től hatályos. Van egy felkészülési időszak a tavasszal történő indulásig. Kétfelé kell bontani a testületnek gondolkodását.

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

Mi a garancia, hogy január 1-jével tényleg feláll a befektető csoport?

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Kik lesznek azok, hitelesek-e számunkra, találunk-e olyan jogi garanciát, hogy a vezető testület a felelős személyükben?

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A többi sportágban a szülők jelentős anyagi támogatást nyújtanak, ők a szponzorok. Mindenkit irritált a városban a vidékről idehozott focisták „gőgös magaviselete”. Ha nem látjuk át a dolgokat minden szemszögből, nem lehet dönteni. Olyan embereket segítünk, ami nem etikus.

Henger János képviselő-testületi tag:

Amennyiben a www.nb2.hu honlapon megjelent információk tizede igaz, nagy bajban van a BSC.

Racsek József alpolgármester:

 

Függetleníteni kell az egyesületet a személyektől. Az egyesületi szabályok szerint nem tudjuk, ki lesz a következő elnök. Ha az NB III-ba vagy a megye III-ba kerül a csapat, akkor is fogunk támogatást nyújtani. Személy és játékosok nélkül nézve kell eldönteni, hogy megpróbáljuk megmenteni vagy sem.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Ha ennyire bajban van a BSC, tegyen tisztújító közgyűlést haladéktalanul. Legyen egy mögöttes megerősítés, ezt most nem lehet látni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Az egyesület elnökétől megoldást kért arra vonatkozóan, hogyan próbálja a további öt meccset, a december 31-ig hátralévő időszakot átvészelni. Részletes elszámolást kért. A 21.000 e Ft támogatás vonatkozásában bármikor elszámoltathatja a támogatói szerződés alapján az egyesületet. Kedden elszámolnak a 21.000 e Ft elköltéséről számlákkal igazoltan.

A 100 éves értéket ki akarjuk dobni az ablakon, amellyel nem ért egyet. Van akarat a vállalkozások részéről, hogy itt hagyják a pénzt. 15.000 e Ft-ra lenne szükség. Ha nyeresége is keletkezne az egyesületnek, finanszírozhatna másik sportágat is. A 100 éves múltat nem szeretné eltékozolni, ezt az értéket meg kell menteni.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Ez a nyilatkozat ugye nem azt jelenti, hogy az önkormányzat a BSC által felvett hitelre kezességet vállal? Amennyiben igen, nem támogatja a javaslatot.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez azt jelenti, hogy a BSC a következő évi szponzori pénzre, 15.000 e Ft-ra kap egy hitelt, amelynek nemfizetése esetén a bank jogot nyert az átutalt pénzre. Ha ezt nem adjuk meg neki, a lehetőséget vonjuk el az NB II-ben maradástól. Mindenképpen kötelességünk lesz a labdarúgást anyagilag támogatni. Januárban is odaadhatják a vállalkozók a pénzt. Az egyesület úgy nyilatkozott, hogy a 21.000 e Ft-ról kedden elszámolnak, ennek fejében ígérte a nyilatkozatot a decemberig 31-ig történő működőképesség megtartása céljából.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A testületi ülés előtt közvetlenül mondta polgármester úr, hogy e témáról kíván beszélni. A közpénzek átláthatóságáról szóló törvény alapján ezt pályázati rendszerrel juttatjuk az egyesületeknek. Ez egy olyan nyilatkozat, amely arról szól, hogy a 2011. évi költségvetésben a sportegyesületek támogatása keretösszegét úgy fogja Barcs Város Képviselő-testülete tervezni, hogy a BSC 15.000 e Ft-ra pályázhasson. Konkrét összeg ígérvényt nem tudunk tenni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Meg fogja tenni ezt az ígérvényt akkor is, ha jegyző asszony szerint nem lehet megtenni.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Úgy lehet, hogy erre pályázhat.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A képviselő-testület a következő évi költségvetésébe betervezi a 15.000 e Ft szponzori támogatást. Le fogja nyilatkozni azt, hogy az idénre betervezett 28.000 e Ft sporttámogatási összegből 15.000 e Ft a BSC-hez fog kerülni. A képviselő-testület döntését azonban figyelembe veszi.

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

A testület döntő többsége négy hónappal ezelőtt ugyanitt tartott. Megelőlegeztük a volt polgármester javaslatára az indulást, az összeg 50%-át előre odaadtuk. Az új vezetőség felállításával egyetértett. Hiteltelen embereknek biztosítjuk a pénzt.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Amennyiben a 21.000 e Ft-tal nem tudnak elszámolni, ügyészi vizsgálatot fog kezdeményezni. Nem tudunk várni a következő testületi ülésig.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Nem kezességről van szó. Annyit nyilatkozik az önkormányzat, hogy a következő évben kap 15.000 e Ft-ot a BSC. Ez nem egy plusz hitelfelvétel.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Javasolta, hogy a képviselő-testület a 2011-es költségvetése terhére az eddigi évek gyakorlatának megfelelő nagyságban az I. félévet biztosítsa.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A 28.000 e Ft-ban a többi sportegyesületi támogatás is szerepel.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Nem csak Barcs Város labdarúgó csapata van ilyen a helyzetben. Azért, hogy a következő évi sporttörvényt ki lehessen használni, az OTP Nyrt. adott egy ilyen lehetőséget az egyesület megmentésére.

 

Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója:

 

Ha ezt egy cég oldja meg, kineveznek egy személyt, aki a pénz felett rendelkezhet. Hasonlóképpen kellene itt is megoldani.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez önálló jogi személy.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag elhagyta a termet, a képviselő-testület 10 fővel folytatta munkáját.

 

A cél, hogy ezt az öt hónapot túlélje az egyesület, és a következő évben legyen lehetősége az elfogadott törvény alapján az adók egy részét begyűjteni. Ha ezt nem tesszük meg, ez a lehetőség kihasználatlan marad.

 

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag visszaérkezett a terembe, a képviselő-testület 11 fővel folytatta munkáját.

 

 

Nem akarjuk rendbe tenni az egyesületet, csak megadjuk a lehetőséget, hogy ezt a három hónapot átvészelje. A kérdés, hogy hozzájárulunk-e nyilatkozattal, hogy túléljék a negyedévet, vagy sem? Előzetes hozzájárulást kért.

 

 

A képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

234/2010. (X.29.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete hozzájárult, hogy Karvalics Ottó polgármester előzetesen nyilatkozzon arról az OTP Bank Nyrt. felé, hogy a Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervez 15.000.000.- Ft összegű szponzori támogatást a BSC részére.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

 

Kérdések, hozzászólások:

 

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

Van-e arra lehetőség, hogy képviselőként igényt tartson egy olyan bejárásra a városban, amelyen részt venne a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság elnöke, valamint a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója? Lehetséges, hogy erre több képviselőnek is igénye lenne.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

Mivel kapcsolatban történne a bejárás?

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

Mindenki a saját körzetét járná be. Nem biztos, hogy minden pénz kérdése.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ehhez nem kell engedély.

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

Közös bejárásra gondolt.

A bóki útra nem lehetne kitenni súlykorlátozó táblát? A mezőgazdasági gépjárművek azon az úton közlekednek.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Vannak olyan helyek, melyeket máshonnét nem lehet megközelíteni. Van mezőgazdasági terület, ahová be kell mennie a járműnek, a terményt ki kell hozni. Ezt nem tudjuk megoldani.

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

A probléma jelzője szerint máshonnét is bejárható a terület. Szétszakad az út, olyan szélesek ezek a járművek.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Két-három helyet biztosan tud, amely máshonnét nem megközelíthető. Ezt az utat lezárni nem lehet. Az említett út alap nélkül lett kivitelezve. Kérte, hogy írásban hozza be a más megközelítési lehetőséget ismerő személy javaslatát.

 

 

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 13.50 órakor bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                       Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                          jegyzőkönyv-hitelesítő