Ma 2024. március 05., kedd, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:      375-46/ 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. július 12-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 9.25 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak: Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Henger János, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Karvalics Ottó polgármester, Halász Istvánné, dr. Kis M. János Attila  és Szemere Márta képviselő-testületi tagok

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Racsek József alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 8 fő megjelent. Javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

 

153/2011. (VII.12.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

1./       Barcs Város Önkormányzata Barcsi Roma telep rehabilitációja című pályázat támogatásáról, megvalósításáról való lemondás

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

 

Zárt ülés napirendi javaslata:

 

 

2./       „Barcs Város Önkormányzatának közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezése céljára történő rendszeres elszállítása 10 éven keresztül” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása és a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ Barcs Város Önkormányzata Barcsi Roma telep rehabilitációja című pályázat támogatásáról, megvalósításáról való lemondás

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottsággal együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, a módosított határozati javaslattal javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Racsek József az írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítést fűzte:

 

A határozati javaslat úgy tartalmazza a döntési javaslatot, amennyiben e hónap 15. napjáig a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tud a saját erőhöz anyagi forrást szerezni, a pályázatban továbbra is részt veszünk. Ez kiegészítésre került azzal, hogy akár negatív, akár pozitív döntés születik, az írásban kerüljön a Képviselő-testület elé. Mindenképpen írásos anyag alapján döntsön a testület, hogy visszalép a pályázattól vagy sem.

 

Hozzászólások:

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

Úgy hangzott el, hogy döntünk, de ezzel a kitétellel. Amennyiben érkezik írásos ajánlat, benn maradunk, marad az eredeti határozat, ellenkező esetben visszalépünk.

Racsek József alpolgármester:

Döntést mindenképpen kell hozni, azzal a kitétellel, hogy írásos kötelezettségvállalásnak kell megérkeznie.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

A határozati javaslat kiegészítésre kerül a „további támogatást szerezni” szövegrészt követően az „írásos kötelezettségvállalás formájában”szövegrésszel.

 

 

A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

 

 

154/2011. (VII.12.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-4.1.2/A Szociális célú városrehabilitáció c. konstrukcióban Barcsi Roma telep rehabilitációja címmel benyújtott pályázaton elnyert támogatásról és megvalósításáról feltételesen lemond, azzal, hogy amennyiben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem tud 2011. július 15-ig az önerő biztosítására további támogatást szerezni írásos kötelezettségvállalás formájában, akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat visszavonására, és Barcs Város Képviselő-testülete a 72/2010. (III.26.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

Racsek József alpolgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését 9.30 órakor bezárta, zárt ülést rendelt el.

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Racsek József

címzetes főjegyző                                                      alpolgármester

Ander István                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő