Ma 2020. október 25., vasárnap, Blanka és Bianka napja van. Holnap Dömötör napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága

Parancsnokától

7570 Barcs, Béke u.81

Telefon: 82/463-128

                                                                                                                     sz. napirendi pont

Előterjesztés

2011. évi kiemelt célok meghatározása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság teljesítményszint méréséhez

Készült:             Barcs Város Képviselő-testülete

                           2010. november 18-i ülésére.


A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.évi XLIII.

törvény 245/F. § (1) bekezdése kimondja, hogy a hivatásos állomány tagjainak munkateljesítményét az adott fegyveres szerv kiemelt céljának és az érintett munkakörének figyelembevételének meghatározott teljesítménykövetelmények alapján az állományilletékes parancsnok mérlegelési jogkörében eljárva, évente írásban értékeli.

A Hszt 245/F. § /2/ bekezdése szerint a hivatásos tűzoltóság esetében a képviselő-testület évente meghatározza a teljesítménykövetelmények alapját képző kiemelt célokat.

A Hszt. 245/F. § /3/ bekezdése alapján a tűzoltóparancsnok a szervezet kiemelt céljai alapján határozza meg előre írásban, a tárgyévre vonatkozóan a hivatásos állomány tagjaival szemben támasztott teljesítménykövetelményeket.

A teljesítménykövetelmények rögzítésének és az egyéni teljesítményértékelések lefolytatásának a hivatalos életpálya szempontjából is kiemelkedő jelentősége van, mivel ez képezi az alapját az alapilletmény eltérítésének.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Barcs, 2010. október 25.

                                                                                               Tarlós István

                                                                                         tűzoltóparancsnok           

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló többször módosított 1996. évi XLIII. tv. 245/F. § /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Barcs Város Hivatásos Tűzoltósága 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képző kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Az alkotmányos rend, a vonatkozó jogszabályok és szabályok betartásával védje működési területén az emberi életeket és anyagi javakat.

2./ A Tűzoltóság alaptevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokon, valamint az SZMSZ-ben és az éves munkatervben meghatározott feladatok végrehajtása.

3./ A hivatásos önkormányzati tűzoltóság éves költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok alapján.

 

3./ Az erdők tűzvédelmének fokozott felügyelete.

 

4./ A lakosság rendszeres tájékoztatása a tűzesetek és műszaki balesetek leggyakrabban előforduló okairól és a megelőzés lehetséges eseteiről.

 

5./ A hatósági munka törvényességi színvonalának emelése, a napi munkavégzés során a törvényesség következetes érvényre juttatása.

 

6./ Az illetékességi területén lévő intézményeknél, gazdálkodó egységeknél folyamatosan kísérje figyelemmel a tűzvédelmi előírások érvényesülését.

 

7./ Biztosítani kell az új tűzoltás technikai eszközökkel kapcsolatos ismeretek készség szintű elsajátítását.

 

8./ A tűzoltóságon kialakított egységes követelménytámasztás és a magas színvonalon végzett szakmai munka további erősítése és megtartása.

 

9./ A pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kisérése, a különböző pályázati lehetőségek feltérképezése és a pályázatokon történő részvétel előkészítése.

 

10./ Kapcsolattartás a katasztrófavédelem szervezetébe tartozó szerveken túl a társszervekkel, mint: rendőrség, mentőszolgálatok és egyéb szervezetekkel, polgárőrség, közterület-felügyelet.

 

11./ A tűz és káresetek megelőzésével kapcsolatban emeljék a megelőző munka hatékonyságát, mind hatósági, mind szakhatósági területen. Törekedjenek a gyors és polgárbarát ügyintézésre.

 

12./ Árvíz, egyéb katasztrófa, vagy rendkívüli helyzet esetén a humán erőforrások maximális kihasználásával törekedni kell a minél nagyobb segítségnyújtásra.

13./ Felkészülés a 2011. évi átfogó gazdasági ellenőrzésre.

 

 

Felelős: Tarlós István tű.alez. tűzoltóparancsnok

Határidő: 2010.december 10. /megállapításra/

                  2011. december 10. /értékelésre/

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. október 25.

 

              

                                                                                              Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                          címzetes főjegyző