Ma 2022. augusztus 16., kedd, Ábrahám napja van. Holnap Jácint napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:      375-42/ 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. június 14-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 8.50 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak: Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Karvalics Ottó polgármester, Henger János és dr. Kis M. János Attila  képviselő-testületi tagok igazoltan

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető helyett dr. Takács Katalin, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Racsek József alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 9 fő megjelent. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy igazoltan távol marad az ülésről Karvalics Ottó polgármester, Henger János és dr. Kis M. János Attila  képviselő-testületi tagok.

Javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

 

135/2011. (VI.14.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirend megtárgyalását fogadta el:

 

1./       „Barcs Város komplex rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a ZÁÉV Zrt-vel megkötött kivitelezői szerződés 3-as számú módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ „Barcs Város komplex rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a ZÁÉV Zrt-vel megkötött kivitelezői szerződés 3-as számú módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság szintén megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Racsek József az írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítést fűzte:

 

Számos probléma adódott a beruházásokkal kapcsolatban. Minden olyan probléma, hiányosság felvetődött, melyeket a következő beruházásoknál ki kell küszöbölni.

A cél az, hogy ez a beruházás is befejeződhessen, ezért el kell kerülni a szerződés felmondására okot adó körülményeket, vagy azt, hogy kicsússzunk a határidőből. A pályázati összeg visszafizetésére nem lehet indokot adni.

Kérdések:

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

A szerződés felmondása milyen következményekkel jár?

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

A beruházások során a kivitelezők nem végeztek minőségi munkát, nem minden munkálat került befejezésre. Kinek a feladata lesz a hiányosságok pótlása?

Szabadi József képviselő-testületi tag:

Október 17-re módosulna a határidő, amely pillanatnyilag egy nagyon távoli időpontnak tűnik. A kötbért valamilyen formában érvényesítenünk kellene, szükségünk van minden pénzre.

Van-e valamilyen jó teljesítési garancia vagy hasonló, szerződésben rögzített kikötés, amely kapcsán az elmaradt vagy késedelmes teljesítésből származó igények érvényesíthetők?

Válaszok:

Racsek József alpolgármester:

A felmondás következménye az építkezés leállítása, valamint az elnyert pályázati pénzeszköz visszafizetése kamatokkal együtt.

A pályázat meghiúsulása esetén senki nem fogja vizsgálni, hogy kinek a hibájából következett az be. Ezt szeretnénk elkerülni.

A garanciális és szavatossági kötelezettségek továbbra is fennállnak. A műszaki ellenőrök feladatát képezi a hiányosságok számonkérése.

A kötbér igény a módosítástól függetlenül fennáll, a szavatossági és garanciális feltételeket ugyanúgy teljesíteni kell. Az erre megbízott műszaki ellenőrnek kell ezeket betartatnia.

A Csokonai utcában felmerült probléma megoldása időigényes. Először szeptember elejéről tárgyaltunk, majd távolabbi határidőben állapodtunk meg, megcélozva ezzel az újabb határidő-módosítás elkerülését. Alaposan meg kell indokolni a módosítást, alátámasztható, konkrét műszaki ok szükséges ahhoz. Nincs más lehetőség.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

A szerződésben többféle kötbér szerepel. A kötbér napi 5 millió Ft, maximum 30 napig, amely 150 millió Ft. Ez a késedelembe eséstől számít. A jó teljesítési garancia a nettó vállalási ár 3%-a, a nettó vállalási ár 335.421 e Ft.

A másik szerződés esetében a garanciális időre garanciális pénzügyi garancia is van, amely 3%-tól 0,5%-ig terjed az idő függvényében. A meghiúsulási kötbér a szerződéses ár 10%-a.

A Csokonai utcában vis major helyzet állt elő, melynek következtében az út áttervezése, 1 méterrel való eltolása szükséges. Ez a projekt a támogatási szerződésben egy oszthatatlan projekt, szétválasztása jelentős adminisztrációs terheket és időbeli csúszást eredményezne. Próbáltuk a legbiztonságosabb időpontot meghatározni a kitolt teljesítési határidővel a beruházás megvalósításához. Ez kedvezőbb megoldás, mint a támogatási és egyéb szerződések módosítása.

A tervegyeztetések napokon belül befejeződnek a szakhatóságokkal. Amennyiben ez a változás a bejelentés szintjén megáll, ezt a munkát fogják legelőször elkezdeni, amint a tervek módosításra kerülnek.

 

Kérdések, vélemények:

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

A projekt nem csak az említett részből áll, hanem tartalmaz magasépítési munkát a könyvtár esetében. Állapotfelmérést javasolt, mivel az említett beruházás kivitelezési határidejét nem befolyásolják a Csokonai utcában történtek.

A könyvtár el tudna készülni a megadott határidőre?

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

A szerződés-módosítás 3. oldalán leírtak alapján kilátásba van helyezve az esetleges további teljesítési határidő kitolódás?

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Amennyiben a Vekkeli Józsefné által feltett kérdés lényege tudatos megfogalmazás, azt nem támogatja.

Sokmillió forintot hagyunk elveszni, amikor lehetőség van a beszedésére. Ez számára érthetetlen.

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Változtatni kellene a beruházásokkal kapcsolatos hozzáállásunkon. Mi történik akkor, ha nem járulunk hozzá a módosításhoz? Mitől félünk?

A ZÁÉV Zrt. rengeteg pénzt gyűjtött be Barcs Város Önkormányzatától. Minden alkalommal több millió Ft-tal több volt a végösszeg, mint az eredetileg tervezett. Sarokba kellene a vállalkozót szorítani.

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

A lakosságról nem esett szó, pedig a legkellemetlenebb az ott lakók helyzete. Valaki nem tudja beszállítani tüzelőjét, ezt is jelentős problémaként kellene kezelni. A projektből ne essünk ki!

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Miért nem foglalhatjuk bele a szerződésbe, amennyiben nem teljesíti kötelezettségét a vállalkozó, felmondjuk a szerződést?

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

Egyetlen beruházás sem fejeződött még be a városban határidőre, viszont kötbért nem kaptunk. Csak az hangzik el, milyen szankciók lehetségesek az Önkormányzattal szemben, a fordítottja nem. Mi vagyunk az átadás előtt egy-két héttel vagy hónappal „megzsarolva”. Meg lehet követelni, hogy minden munka készüljön el határidőre, a Csokonai utcát kivéve.

Válaszok:

Racsek József alpolgármester:

Egy szerződésről van szó, az előteljesítés a kivitelező részére fennáll.

Javasolta, hogy  problémával érintett lakó jelenjen meg a Polgármesteri Hivatalban, egyedileg lehetséges számára segítséget nyújtani.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

A szerződéstervezet a közbeszerzési szakértővel közösen, az egyeztetéseket követően került megfogalmazásra. Ez a biztosíték részünkre, nem a ZÁÉV Zrt. részére, mivel a tervezés még folyamatban van és a közbeszerzési szerződést csak vis majorral lehetséges módosítani. Utasi Miklós irodavezetőt kérdezte arról, hogy mikorra várható az építési engedély.

Utasi Miklós irodavezető:

 

Kb. egy hónap, amennyiben minden nyilatkozat határidőben megküldésre kerül.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A ZÁÉV Zrt. szeptemberi határidőt kért. Mi kértük a közbeszerzési szakértőtől, hogy ez a kitétel maradjon a szerződésben. A vállalkozó előteljesítéshez ragaszkodik, mi viszont a műszaki átadás-átvételt követően fogunk számlát fizetni. Amennyiben átadásra kerül az épület a tér vagy a Csokonai utca nélkül, az a garanciáknál és egyéb szempontoknál is problémát jelenthet. A mi biztonságunkra szolgál, hogy ne keletkezzen közbeszerzési bírság fizetési kötelezettség.

Két beruházásnál érvényesítettünk kötbért: a strand III. üteme, illetve a Kistérségi Járóbeteg Központ esetében.

 

 

Racsek József alpolgármester:

 

Minden tárgyaláson az Önkormányzat érdekeit próbáljuk figyelembe venni. Célunk, hogy minden beruházás költségkereten belül, a lehető legjobb minőségben készüljön el.

 

 

A Képviselő-testület - 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett - a következő határozatot hozta:

 

136/2011. (VI.14.) sz. határozat:

  1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ZÁÉV Zrt-vel „Barcs komplex rehabilitációja” keretében megkötött kivitelezői szerződés teljesítési határidő módosításának indokait a 3-as számú szerződés módosító kérelem alapján elfogadta.

 

  1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosította a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.) 2010. január 04-én „Barcs Város komplex rehabilitációja” tárgyában megkötött kivitelezői szerződést az alábbiak szerint:

 

-    A kivitelezői szerződésben megfogalmazott „B” feladat (Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása konstrukciójú, DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0003 számú, „Barcs, Nyugati Városrész rehabilitációja” című pályázat) teljesítési határidejét 2011. október 17-re módosította, amely szerződés módosítás az előterjesztés mellékletét képezi, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

 

 

 

Racsek József alpolgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését 9.18 órakor bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Racsek József

címzetes főjegyző                                                      alpolgármester

Ander István                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022