Ma 2022. augusztus 16., kedd, Ábrahám napja van. Holnap Jácint napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Ügyiratszám:      1233-57 / 2010

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 16.05 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak: Bíró József, Henger János, Horváth Ferenc, Horváth József, Kaviczki Károly, dr. Kisimre László, Kuszinger Jánosné, Molnár Attila, Németh Imre, Racsek József, dr. Solti Pál, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradtak: Feigli Ferenc polgármester, Karvalics Ottó alpolgármester, Fodor Gyula és Halász Istvánné képviselő-testületi tagok

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető; Horváth Klára Sólyominé H. Katalin irodavezető helyett, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Sipos Zoltánné Ungvári Zoltán igazgató helyett, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Dr. Solti Pál korelnök köszöntötte a megjelenteket. Kérte a 2. napirendhez kiosztott  módosítás átolvasását. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 18 fő képviselő-testületi tagból 14 fő megjelent. Tájékoztatta a tagokat arról, hogy a távollevők távolmaradásának indokáról nem rendelkezik információval.

190/2010. (IX.8.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

1./     Barcs Város Önkormányzata Barcs Város belterületi vízrendezése című pályázat támogatói  döntésének és új forrástáblájának elfogadása

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

2./      Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében „Emberek közötti tevékenységek” című konstrukcióhoz kapcsolódó pályázat beadása

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ Barcs Város Önkormányzata Barcs Város belterületi vízrendezése című pályázat támogatói  döntésének és új forrástáblájának elfogadása

Előadó: Feigli Ferenc polgármester helyett dr. Solti Pál korelnök

Bizottsági vélemények:

Horváth Ferenc tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

191/2010. (IX.8.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete 193/2009. (IX.17.) sz. határozatának 1. és 2. sz. pontját az alábbiak szerint egészítette ki, illetve módosította:

 

1-es pont kiegészítése:

Barcs Város Képviselő-testülete az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-5.1.5 B Települési bel- és külterületi vízrendezés c. konstrukcióban készült Barcs Város belterületi vízrendezése című pályázat támogató döntését elfogadta az eredetileg tervezett 88.888.000.- Ft elszámolható összköltség helyett 87.726.250.- Ft elszámolható összköltséggel, illetve az eredetileg tervezett 79.999.200.- Ft támogatás helyett 78.953.625.- Ft támogatással, és 8.772.625.- Ft saját erővel.

2-es pont módosítása:

A Képviselő-testület a 2009. évre eső költségeket, 3.460.000.- Ft-ot és a hozzá kapcsolódó, 2010. évben esedékes további 1.000.000.- Ft költségeket a 2010. évi költségvetésében „Barcs Város belterületi vízrendezése” kerete terhére biztosítja, a fennmaradó beruházási költségeket és saját erőt pedig a 2011. évi költségvetésébe betervezi.

 

Felelős:          Feigli Ferenc polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

2./ Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében „Emberek közötti tevékenységek” című konstrukcióhoz kapcsolódó pályázat beadása

Előadó: Feigli Ferenc polgármester helyett dr. Solti Pál korelnök

Bizottsági vélemények:

Horváth Ferenc tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Németh Imre tanácsnok, bizottsági elnök:

A Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szemere Márta tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A tartózkodás a vita során kialakult kisebbségi véleményt is tartalmazza. A beruházás összefüggésében a korábbi nagy beruházás pályázatok kérdéseinek tisztázása volt a kérdésük.

 

 

Vélemények:

 

 

Németh Imre képviselő-testületi tag:

Ő volt kisebbségben mind a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, mind a Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság ülésén. Ez a képviselő-testület elfogadott egy 4 éves, régi nevén ciklusprogramot, mai nevén gazdasági programot. Ebben azt terveztük, hogy koncertterem, színházterem lesz a művelődési ház II. ütemében. Amennyiben elfogadjuk ezt az előterjesztést, még egyszer EU-s forrásokból nem pályázhatunk erre. Elveszik a lehetőségünk, nem tudjuk megvalósítani a korábban betervezett II. ütemet az intézmény felújítása kapcsán.

Ez az intézmény így nem működhet. Az akadálymentesítés a II. ütemben szerepel. Be kell zárnunk ezt az intézményt vagy plusz forrásokat kell még ráköltenünk.

Henger János képviselő-testületi tag:

A módosított határozati javaslathoz fűzte a következőket. Partnerhiányról van szó. Megtehetné azt a képviselő-testület, hogy felkéri a horvát kisebbséget, járjon közben és keressen partnert a városnak.

Dr. Solti Pál képviselő-testületi tag:

A Henger János képviselő által javasolt dolog folyamatban van. A címzetes főjegyző asszony tájékoztatása alapján a horvát kisebbség megkezdte a partnerkeresést.

Jelen pillanatban erre van lehetőségünk, más nincs. Éljünk ezzel a lehetőséggel, ne hagyjuk elveszni.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Méltatlan ehhez a városhoz a művelődési háznak az a része, amelyről szó van, hogy felújítást nyerhet. Egy szép kárpitozás, egy függönycsere, egy meszelés, illetve ami ebben a programban megvalósítást nyerhet, akkor is fel kellene vállalnia a városnak, ha ez a pályázati lehetőség nem lenne. Mostanában az EU színház- és koncertteremre nem fog biztosítani összeget. Mindannyiunk érdeke, hogy a gazdaságélénkítő hatású projektek kerüljenek előtérbe. Ezt a határozati javaslatot és a módosítást feltétlenül támogatni kell.

Németh Imre képviselő-testületi tag:

Polgármester úr mondta el a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság ülésén, hogy kétszer ugyanarra nem lehet pályázatot benyújtani. Inkább technikai eszközökre pályázzunk, ne a nagyterem felújítására, mert utána arra már nem pályázhatunk.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Egy koncertterem és egy új színházterem nem ugyanaz, mint egy jelenlegi, lerobbant állapotú helyiség felújítása.

Henger János képviselő-testületi tag:

Az EU-s pályázatoknál az EU 5 évig szigorúan figyeli a megvalósítást, semmit nem enged megszüntetni.

A képviselő-testület – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

192/2010. (IX.8.) sz. határozat:

 

  1. Barcs Város Képviselő-testülete a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. közötti tervezési időszak keretében a II. pályázati kiírás alapján a „Emberek közötti tevékenységek” című pályázati konstrukcióban pályázatot nyújt be, abban az esetben, ha a pályázati kiírásnak megfelelő horvátországi partnerrel közösen tud pályázni.

 

  1. Ha Barcs Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelő horvátországi partnert tud találni, akkor a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. közötti tervezési időszak keretében a II. pályázati kiírás alapján az „Emberek közötti tevékenységek” című pályázati konstrukcióban a pályázat tervezett összköltsége, a magyar oldalon 40.000.- Euro, melyből az igényelt támogatás mértéke: 38.000. Euro, a vállalandó saját erő mértéke: 2.000.- Euro, továbbá a Képviselő-testület a 2011. évre eső saját erőt, 2.000.- Euronak megfelelő forintot biztosít az átutalás napján érvényes, az OTP Bank Nyrt. által hivatalosan közzétett eladási árfolyamon számított összegben, a 2011. évi költségvetése „Emberek közötti tevékenységek” kerete terhére.

 

  1. A Képviselő-testület – abban az esetben, ha a pályázati kiírásnak megfelelő horvátországi partnert tud találni – felkéri a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazza a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

Felelős:          Feigli Ferenc polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

 

 

 

Dr. Solti Pál korelnök a képviselő-testület rendkívüli ülését 16.20 órakor bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina Dr. Solti Pál

címzetes főjegyző                                                        korelnök

Bíró József                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                          jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022