Ma 2024. február 27., kedd, Ákos és Bátor napja van. Holnap Elemér napja lesz.

Barcs város Önkormányzata

A l p o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 462-459.

                                                                                                                     …….sz. napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

Az alpolgármester felügyelő bizottsági tagságának ellátásához hozzájárulás kérése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. október 29-i rendkívüli ülésére.

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény /továbbiakban: Ötv./ 33/A §. /3/ bekezdése rendelkezik arról, hogy a polgármester a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot a megválasztásától számított 30 napon belül köteles megszüntetni.

 

103. § (1) E törvény alkalmazásában:

(2)  A 33/A. §, 33/B.§ és 33/C. §-ok alkalmazásában a polgármesteren az alpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, alelnökét, a főpolgármestert, a főpolgármester helyettesét is érteni kell, azzal az eltéréssel, hogy a fővárosi kerületi polgármester a fővárosi közgyűlés tagja lehet.

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. §. /2/ bekezdés b/ pontjának bb/ pontja rendelkezik arról, hogy a főállású polgármester a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja és a 103 §.(2). bekezdése szerint az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok alkalmazása során a polgármesteren az alpolgármestert is érteni kell.

 

33/A. §  (1) A polgármester nem lehet:

a)  köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, országgyűlési biztos,

b) az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és számvevője,

c)  a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, központi államigazgatási szerv köztisztviselője,

d)  a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának és felügyelő bizottságának elnöke és tagja, vezető alkalmazottja és munkavállalója,

e) bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó,

f)  a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja,

g) más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester,

h) más települési önkormányzat képviselő-testületének tagja,

i)  a közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője; annak a területi, helyi államigazgatási szervnek a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, és illetékessége az önkormányzatra kiterjed,

j) jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője,

k) a területileg illetékes területfejlesztési tanács hivatali szervezetének munkavállalója,

l) a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv vezetője, vezetőhelyettese, gazdasági vezetője, továbbá olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselő-

testülettől kapja,

m) aki, illetve akinek a személyes közreműködésével működő gazdasági társaság önkormányzati feladatot a képviselő-testülettel vagy a képviselő-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerződés vagy munkaszerződés alapján lát el,

n) kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelő szervének tisztségviselője,

o) a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja,

p) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója),

r) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének tagja,

s) helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének  tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.

   (2) A főállású polgármester:

   a) a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt - az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével - nem létesíthet;

b) a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet

ba) vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő bizottságának tagja,

   bb) gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója),

bc) szövetkezet tisztségviselője,

bd) alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője.

(3) A polgármester az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a DDRFÜ Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagságomhoz a hozzájárulást megadni szíveskedjék.

 

Barcs, 2010. október 26.

 

                                                                                     Racsek József

 

 

Határozati javaslat:

 

1./ Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. §. /2/ bekezdésének b/ pontjában kapott jogkörében    eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Racsek József főállású alpolgármester tagja legyen        a DDRFÜ Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő: azonnal

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010.október 26.

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                     jegyző