Ma 2024. máj. 28., kedd, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:      375- 9/ 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. január 31-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 14.45 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs és Szemere Márta képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag igazoltan

 

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető, Sólyominé H. Katalin irodavezető, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent. Vekkeli Józsefné képviselő előzetesen bejelentette távolmaradását.

Javasolta a kiküldött napirendi javaslatban szereplő napirendek megtárgyalását, kiegészítve egy 3. napirendi ponttal, amely zárt ülésen kerülne megtárgyalásra.

24/2011. (I.31.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirend megtárgyalását fogadta el:

 

1./     A „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyú, DDOP 3.1.3. jelű projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a TEMPERO Zrt.-vel megkötött kivitelezői szerződés második módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./       „Barcs Város komplex rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a ZÁÉV Zrt.-vel megkötött kivitelezői szerződés második, illetve a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet, valamint Barcs Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett között létrejött támogatási szerződés 3-as számú módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Zárt ülés napirendi javaslata:

3./       Az OAZA Kft. elleni pénzkövetelés iránt indított végrehajtási ügyében lefoglalt ingatlanra kitűzött árverésen való részvétel (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ A „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyú, DDOP 3.1.3. jelű projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a TEMPERO Zrt.-vel megkötött kivitelezői szerződés második módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi; a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, valamint az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság rendkívüli együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, mindhárom Bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

25/2011. (I.31.) sz. határozat:

1./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TEMPERO Építőipari és Uszodatechnikai Zrt. (1136 Budapest, Balzac u. 17-19.) és a Dunántúli Magasépítő Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) közös ajánlattevőkkel a DDOP-3.1.3 „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyában megkötött kivitelezői szerződés teljesítési határidő módosításának indokait a 2-es számú szerződés módosító nyilatkozat alapján elfogadta.

 

2./    A fenti indokokra tekintettel Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TEMPERO Építőipari és Uszodatechnikai Zrt. (1136 Budapest, Balzac u. 17-19.) és a Dunántúli Magasépítő Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) közös ajánlattevőkkel a DDOP-3.1.3 „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyában megkötött kivitelezői szerződést módosította az alábbiak szerint:

 

- A Kivitelezői szerződésben megfogalmazott DDOP-3.1.3 „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezésének teljesítési határidejét 2011. január 30-i befejezésről 2011. március 31-re módosította, amely szerződésmódosítás az előterjesztés mellékletét képezi, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

 

2./ „Barcs Város komplex rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a ZÁÉV Zrt.-vel megkötött kivitelezői szerződés második, illetve a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet, valamint Barcs Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett között létrejött támogatási szerződés 3-as számú módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, mindkét Bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

26/2011. (I.31.) sz. határozat:

1./        Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet, valamint Barcs Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett között létrejött támogatási szerződés 3-as számú módosítását elfogadta.

 

2./        Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ZÁÉV Zrt. a „Barcs komplex rehabilitációja” keretében megkötött kivitelezői szerződés teljesítési határidő módosításának indokait a 2-es számú szerződés módosító nyilatkozat alapján elfogadta.

 

3./        A fenti indokokra tekintettel Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosította a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.) 2010. január 04-én „Barcs Város komplex rehabilitációja” tárgyában megkötött kivitelezői szerződést az alábbiak szerint:

 

-     A Kivitelezői szerződésben megfogalmazott „A” feladat” (DDOP-3.1.2/2F Integrált kis és  mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése keretében a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztése) kivitelezésének teljesítési határidejét 2011. január 30-i befejezésről 2011. március 31-re módosítja, amely szerződésmódosítás az előterjesztés mellékletét képezi, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 14.50 órakor bezárta.

 

 

A képviselő testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                       Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                          jegyzőkönyv-hitelesítő