Ma 2024. június 18., kedd, Arnold és Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Tel.: 82/463-176

 

 

 

…….sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. július 22-i ülésére

 

INDOKOLÁS

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Tóth Tibor 2010. május 6-án kelt levelében azzal a kéréssel keresett meg, hogy ő és felesége meg szeretnék vásárolni a Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képező 1831/54 hrsz.-ú ingatlant.

Jeki Tibor és felesége, valamint dr. Cserti István és felesége 2010. május 27-én kelt levelükben azzal a kéréssel kerestek meg, hogy meg szeretnék vásárolni a Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képező 1831/27 hrsz.-ú ingatlant.

Az ingatlanok jelenleg a forgalomképtelen vagyonelemek közt szerepelnek Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete 215 és 218 sorszámú sorai alapján. Az értékesítéshez szükséges, hogy a Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 15. § (1) bekezdése, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése alapján minősített többséggel az ingatlant a forgalomképes vagyonelemek közé sorolja. A Rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a vagyontárgy forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatásáról a Képviselő-testület dönt.

Barcs Város Helyi építési Szabályzatának 6/M2 belterületi szabályozási tervén már az 1831/54 hrsz-ú terület KEL2 /kertvárosias lakóterületként/ szerepel, a 2010. májusi testületi ülésen elfogadott módosításkor pedig az 1831/27 hrsz-ú átjáró megszüntetésre került, és a KEL3 övezetbe került besorolásra.

A tulajdoni lapokon mindkét ingatlan esetében kivett művelési ágú közút szerepel az ingatlanok adataként, melyek azonban a közút műszaki paramétereinek nem felelnek meg.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet szíveskedjen jóváhagyni!

 

 

 

Barcs, 2010. július 9.

 

 

Feigli Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2010. (…) önkormányzati rendelete

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 79-80. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. §

 

(1) Hatályukat vesztik Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. sz. melléklet 215 és 218 sorszámú sorai.

 

(2) A Rendelet 1. sz. mellékletében a 216-217 sorszámú sorok számozása 215-216,
a 219-542 sorszámú sorok számozása 217-540 sorszámokra változik.

 

2. §

 

(1) A Rendelet 3. sz. melléklete a következő 328. sorszámú sorral egészül ki:

„328 beép.ter. 1831/27 261”

 

(2) A Rendelet 3. sz. melléklete a következő 329. sorszámú sorral egészül ki:

„329 beép.ter. 1831/54 200”

 

Záró rendelkezés

 

3. §

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 

Barcs, 2010. július 22.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                                  Feigli Ferenc

címzetes főjegyző                                                                             polgármester