Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

                                                                                                          ………. sz. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testülete rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) rendelet módosításáról

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 22-i ülésére

A város közigazgatási területén végezhető hulladékkezelési közszolgáltatás szabályait Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló 11/2004. (III. 26.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg, a közszolgáltatási feladatokat pedig az Önkormányzat és a Közszolgáltató között 2011. augusztus 01-től érvényben lévő közszolgáltatási szerződés szabályozza. A helyi önkormányzati rendelet 17. §-a rendelkezik a hulladékkezelési közszolgáltatás díjáról. A hivatkozott jogszabályi előírás (4) bekezdése 2011 évre határozza meg a lakosság által fizetendő díj összegét.

A Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. (7632 Pécs, Siklósi u. 52.) határidőre megküldte a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól szóló tájékoztatást. Ennek értelmében a Kft. vállalja, hogy 2012. évre továbbra is a 2011. augusztus 01-től megállapított díjtételek alapján, a jelenleg kialakult feltételrendszerrel szolgáltat. Ennek átvezetése – az évszám módosításával - szükséges a Rendeletben is.

 

A Rendelet 17. § (6) bekezdése rögzíti a többlethulladék elszállítására gyártott, matricás emblémával ellátott műanyag zsák árát. A megküldött tájékoztató alapján a zsák ára 2012. évre 320,- Ft+Áfa/darab értékben lett meghatározva, melynek átvezetése szükséges a Rendeletben.

 

A Rendelet 17/B § (1) bekezdése szabályozza a közszolgáltatási díjkedvezményeket, amelyet a Képviselő- testület fő szabályként az egy főre eső jövedelemhez mérten állapított meg.

A 17/B § ( 1) bekezdése c./ pontjában jövedelmi határ nélkül 100 % kedvezmény illeti meg aki egyedülálló és 70. életévét betöltötte, vagy a család minden tagja 70 évnél idősebb.

A díjkedvezményt a közszolgáltató részére az Önkormányzatnak meg kell térítenie ami jelenleg a következőképpen alakul:

25 %-os díjkedvezményben részesül 102 fő

50 %-os díjkedvezményben részesül 105 fő

100%-os díjkedvezményben részesül 199 fő

2011. augusztus hónaptól a felemelt szemétszállítási díj alapján a DÉL-KOM Kft részére havi 577.200 Ft-ot kell utalni a kedvezményezettek után.

Jelenleg 189 fő a 100 %-os kedvezményezettekből a 70 év feletti nyugdíjas.

Havi díjkedvezményük 396.900,- Ft., ami éves szinten az Önkormányzatnak 4.762.800 Ft kiadást jelentene. Javaslom e 100 %-os kedvezmény 50 %-ra mérséklését.

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.)IRM rendelet alapján a rendelet mellékleteinek számozását is javítani szükséges.

Fentiek indokolják a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Rendelet-tervezetet fogadja el.

Barcs, 2011. december 07.

                                                                                                         

                                                                                              Karvalics Ottó

                                                                                               polgármester

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…../2011. (…...) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről,

a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló

11/2004. (III.26.) számú rendelet módosításáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9.§ (4) bekezdésében „1.számú melléklet” szövegrész helyébe „1. melléklet” szöveg lép.

2. §

 

A Rendelet 10. § (3) bekezdésében „2. számú melléklet” szövegrész helyébe „2. melléklet” szöveg lép.

3. §

 

A Rendelet 17. § (3) bekezdésében „3. számú melléklet” szövegrész helyébe „3. melléklet” szöveg lép.

4. §

A Rendelet 17. § (4) bekezdésében a „2011. évben” szövegrész helyébe a „2012. évben” szöveg lép.

5. §

 

A Rendelet 17/B. § (1) bekezdése c./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c./ 50 % kedvezmény illeti meg azt :

- aki egyedülálló és 70. életévét betöltötte, vagy a család minden tagja 70 évnél idősebb.

6. §

 

A Rendelet 17. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) A matricával ellátott műanyag zsák ára: 320,- Ft+ÁFA/ db.

 

 

7. §

 

Záró rendelkezések

 

 

(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Barcs, 2011. december 22.

 

 

 

       Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                Karvalics Ottó

                címzetes főjegyző                                                              polgármester