Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

C í m z e t e s F ő j e g y z ő j é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

                                                                                                          ………. sz. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzése alapján történő közszolgáltatói díj megállapításáról

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 22-i ülésére

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. §. (1) bekezdésében előírtak szerint az önkormányzatoknak meg kellett szerveznie a települési szilárd hulladék jogszabályi feltételeknek megfelelő kezelését. Ennek megfelelően történt meg a közszolgáltató kiválasztása és a Képviselő-testület döntésével az önkormányzat középtávú közszolgáltatási szerződés keretében bízta meg 2003. január elsejétől, a BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft.-t (7632 Pécs, Siklósi u. 52.) „a város közigazgatási területén belül rendszeres hulladékszállítással ellátott ingatlanokon összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény, valamint a begyűjtőhelyek létesítésével és működtetésével.” A BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft.-vel (7632 Pécs, Siklósi u. 52.) települési szilárd hulladék kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés 2009. december 31-ig volt hatályos, ezért Barcs Város Képviselő-testülete 290/2009. (XII.17.) sz. határozatában döntött a közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról a Hgt. 27. § (5) bekezdésére tekintettel. Ennek értelmében a közszolgáltatás biztosítása érdekében a szerződés hatálya meghosszabbításra került a közbeszerzési eljárás lezárásáig. A szerződő felek a közbeszerzési eljárás lezárásának az eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének napját tekintették.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 148/2010. (VI.17.) számú határozatában „Barcs Város Önkormányzata részére hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény 92. § g) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította és elrendelte az újabb közbeszerzési eljárás előkészítését.

A közbeszerzési eljárás kiírását és lefolytatását követően, a T. Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánította és az egyetlen érvényes és alkalmas ajánlatot tevő „Dél-Kom” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft.-t (továbbiakban: Közszolgáltató) hirdette ki nyertesként. A Közszolgáltató 2011. július 29-én megkötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján látja el feladatait.

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 25. §-a, a többször módosított „a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól” szóló 64/2008. (III.28.) Korm.rendelet, a 2011. augusztus 1-től hatályba lépett települési szilárd hulladék közszolgáltatási szerződés 7.4. pontja, valamint a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) helyi rendeletének 17. § (2) bekezdése alapján a Közszolgáltató elkészítette Barcs város 2012. évre szóló hulladékszállítási, gyűjtési és kezelési díjmódosításának alapjául szolgáló kalkulációját.

 

A 2000. évi XLIII. törvény 25. § (4) bekezdése alapján a közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőző, a 1995. évi LIII. törvény 43. §-a szerinti vizsgálati elemzés részeként a közszolgáltatás rendjére, módjára tekintettel részletes költségelemzést kell készíteni. A 2012. évi díjemelkedés mértékére a javaslatot a Közszolgáltató állítja össze a felmerülő költségnemek figyelembe vételével. A kalkuláció elemzéséhez a Közszolgáltató, jogszabályban előírt kötelezettségének eleget téve - „a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről” szóló 224/2004. (VII.22.) Korm.rendelet 12. § (1) bekezdés f) pontja és közszolgáltatási szerződés 6.2. pontja értelmében - határidőre megküldte a 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A megküldött díjkalkuláció „a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól” szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 7. §-ban rögzített egytényezős közszolgáltatási díjat határoz meg.

A hivatkozott jogszabály az alábbiak szerint fogalmaz:

„7. § (1) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló egytényezős közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díjtételt a 3. § (2) bekezdésében meghatározott költségek és ráfordítások, valamint a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti várható szolgáltatási mennyiség a településen szolgáltatást igénybe vevők számának és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata. A fajlagos hulladékmennyiség meghatározása az 5. § szerinti díjkalkuláció része, amelyet az előző évi tényleges szolgáltatási mennyiség alapján kell számítani.

(3) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata.

(4) Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a tömegben vagy térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata.”

 

Az elkészült kalkuláció 2012. évre külön tartalmazza Somogytarnóca és Drávaszentes városrészeken heti 1 alkalommal, Barcs városában heti 2 alkalommal történő lakossági hulladékkezelés éves díjait, amelyet összesen 79.806.847,-Ft. + ÁFA összegben javasol elfogadtatni a Közszolgáltató. Ez az összeg lakásszámra vetítve, az egyszeri ürítési díjat figyelembe véve, a 110 literes szabványedény vonatkozásában 188,- Ft/ürítés + ÁFA díjtételt, 120 literes tárolóedény vonatkozásában 205,- Ft/ürítés + ÁFA jelent.

A Közszolgáltató Barcs Város Önkormányzatával kötött szerződése értelmében a lakosság részére háztartásonként továbbra is ingyenesen rendelkezésre bocsát 6 db - a többlethulladék elszállítására rendszeresített - matricás, műanyag zsákot és azok elszállítását.

A Közszolgáltató a 6 db ingyenes matricás zsákon felül térítés ellenében további matricával ellátott zsákok megvásárlási lehetőségét biztosítja, amelynek javasolt ára 2012. évre 320,- Ft + ÁFA/darab. A díjkalkuláció tartalmazza továbbá a lakosságnál keletkező inert hulladék elszállítási díját 3.500,- Ft + ÁFA/tonna értékben.

Ennek értelmében a Közszolgáltató vállalja, hogy 2012. évre továbbra is a közbeszerzési eljárás keretében, 2011. augusztus 1-től megállapított díjtételek alapján szolgáltat. Tekintettel arra a tényre, hogy a Dél-Kom Kft. nyertes ajánlatában az emblémával ellátott műanyag zsák árának emelését nem építette be, így ezt jelenlegi ajánlatában kívánja érvényesíteni 320,- Ft + ÁFA/darab áron.

Fenti indokok alapján kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a Közszolgáltató által készített 2012. évre vonatkozó lakossági hulladékkezelés díjait fogadja el.

B a r c s, 2011. december 08.

                                                                                   Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                               címzetes főjegyző

Határozati javaslat:

 

  1. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. (7632 Pécs, Siklósi u. 52.), mint hulladékkezelési közszolgáltató által elkészített költségelemzés alapján 2012. évre a lakossági hulladékszállítás, kezelés díját 79.806.847 Ft. + 25 % ÁFA összegben állapítja meg, amely 110 literes szabvány gyűjtőedényre vonatkoztatva 188 Ft + 25 % ÁFA/ürítés, 120 literes tárolóedény esetén 205 Ft + 25 % ÁFA/ürítés. Jóváhagyja továbbá a lakosságnál keletkező inert hulladék elszállítási díját 3.500 Ft + 25 % ÁFA/t értékben, valamint a matricával ellátott műanyagzsák árát 320 Ft + 25 % ÁFA/db értékben.

Felelős:            Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:          értelem szerint

 

 

Melléklet