Ma 2024. április 23., kedd, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:    4-12/ 2012

Ügyintéző:        Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett

 

 

Készült:            B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2012. január 26-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 9.00 órakor megtartott üléséről.

 

Jelen voltak:    Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Meghívottként

jelen voltak:       Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, dr. Takács Katalin aljegyző, irodavezető, Dr. Ivelics Ramón, Gál László irodavezető helyettes, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Varga Ilona, a Szociális Központ vezetője, Fodor Sándorné jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 12 fő megjelent.

 

 

Karvalics Ottó polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a „Porga Sándor Barcs, Köztársaság u. 51. 1/1. szám alatti lakos telekhatár rendezési kérelme a 0489/21 és a 489/23 hrsz-ú területek között” című napirendi pontot vegye le a napirendi javaslatok közül, és a zárt ülés utolsó napirendjére vegye fel az „Egyebek” című napirendi pontot.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

4/2012. (I.26.) sz. határozat:

 

1. Barcs Város Képviselő-testülete a következő napirendi pontot levette a napirendi javaslatok közül:

8./ Porga Sándor Barcs, Köztársaság u. 51. 1/1. szám alatti lakos telekhatár rendezési kérelme

a 0489/21 és a 489/23 hrsz-ú területek között

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2. Barcs Város Képviselő-testülete a következő napirendet felvette a zárt ülés napirendi pontjai közé:

14./ Egyebek.

 

 

 

 

 

 

 

5/2012. (I.26) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag - az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./       Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./     A Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Szakmai Programja módosítása és jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

3./   A Barcsi Szociális Központ 2011. évi költségvetésének, valamint a szociális ellátások előirányzatának módosítása.

       Előadó: Varga Ilona intézményvezető

 

4./   A Barcsi Szociális Központ bővítése és felújítása című pályázat beadása

       Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

5./     Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselőkkel szemben 2012. évben meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célok

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

6./     Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítása

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

7./     A HHE Fánimajor Gyűjtőállomás – MOL Babócsa gázvezeték közötti DN 150 gázgerincvezeték által érintett ingatlanokon bányaszolgalmi jog bejegyzése

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

8./     Barcs, Hősök tere 1-2., Nagyhíd u. 1. sz. alatti társasházban házmester megbízása

     Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

9./   A XIV. Barcsi Nemzetközi Vásár és Élelmiszeripari Szakvásár megrendezése.

     Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

10./   Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

Zárt ülés napirendje:

 

11./   Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2012. évi kiegészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

12./   Önkormányzati bérlakás bérbeadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

13./   Önkormányzati bérlakások bérleti jogának meghosszabbítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

14./   Egyebek.

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

 

 

Kérdések:

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Elmondta, hogy nem szokott kérdezni, de most több kérdést szeretne feltenni. Az első a Szociális Központ autójának értékesítésével kapcsolatos megbeszélés. Amikor a Tűzoltóság az autóját értékesítette, azt be kellett hozni testület elé, ez pedig most, mivel ekkora értékű, testületi döntés nélkül értékesíthető.

A következő a Balogh Balázzsal való megbeszélés. Igennel, vagy nemmel vár választ arra, hogy lesz-e motoros találkozó?

A harmadik témakör a turisztika, Dráva, idegenforgalom. Hallott egy riportot az Aqua Rádióban, amelyben Toldi Miklós úr nyilatkozott. Rövid időn belül le kell ezeket a kérdéseket tisztázni, mert se kotrás, se sóder nem lesz, a Dráva olyan védettséget élvez.

Olvasta az anyagban, hogy a köztisztviselőkkel szemben támasztott egyéni teljesítménykövetelmények értékelése 2011. december 31-ig megtörtént. Ebben a kérdésben lesz napirend is, ahol bővebben elmondja a véleményét. Ö nem akarja senkinek a hatáskörét elvenni, és nem akar olyat kérni, amit képviselőként, vagy bizottsági elnökként nem kérhetne, de hatodik éve az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke, és még soha nem kérdezte meg a jegyző asszony sem az Ő, sem a bizottság véleményét ebben a kérdésben. A címzetes főjegyző asszony biztos megválaszol erre a kérdésre, hogy a törvény ezt írja elő, de változtatni kellene ezen a gyakorlaton. Ha már ide írtuk ezeket a szempontokat, nem egy két soros mondatban kellett volna elintézni a 2011. évet.

 

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Fodor Gyula képviselőtársához szeretett volna csatlakozni, aki általában kérdezett a turizmussal kapcsolatban, ő a Laki Dezsővel történt megbeszélésről szeretett volna többet megtudni.

 

 

Válaszok:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A Szociális Központ számára az autót az alapítvány vásárolta. A régi nagyon rossz állapotban volt, ezért döntöttek egy másik vásárlása mellett. Találtak olyan típusút, melybe a kerekes székeket könnyebben elhelyezhetik. A vagyonrendelet szerint 100 ezer forintig a Képviselő-testület döntése nélkül értékesítheti az intézmény a kezelésében levő vagyontárgyát. Ezért nem került a testület elé. Az eladásból származó bevétel az intézményt illeti meg. Az alapítvány alapító okirata tartalmazza, hogy ilyen célra is fel lehet használni annak vagyonát Köszönet illeti az alapítványt, hogy ez a kérdés megoldódhatott.

A motoros találkozó megrendezésre kerül, sőt áprilisban a Deák Ferenc Általános Iskola sportcsarnokában lesz egy motorkiállítás is, melyen még a viroviticai polgármester is részt vesz. Ő már próbálta ezt már egyszer megszervezni, akkor nem sikerült. Most a szervezők a drávai szabad strandon akarják megtartani, két naposra tervezik, két időpontot jelöltek meg. Jó lenne, ha a Város Napjával együtt kerülne megrendezésre. Fedett színpadot, elektromos csatlakozást és a vizesblokkok használatát kérték, az őrzésről, az engedélyekről és minden egyébről ők gondoskodnak.

A turizmussal kapcsolatban feltett kérdésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a várost nagyon rosszul érinti az, amit Toldi úrék tesznek. Barcs mindig is a Dráva hasznosításából élt. Azért érintetlen a folyó, mert sokáig aknazár védte, most nem szeretne környezetvédelmi aknazárat. Mindent elkövet annak érdekében, hogy a Dráva a környezetvédelmi szempontok betartásával hasznosítható legyen. A környezetvédelem azonban nem lehet öncélú. Íróasztal mellől, az itt élő emberek véleményének kikérése nélkül könnyű beszélni. Azt fogja kérni, hogy a sóderkotrást állítsák vissza. Ennek megakadályozására tett módszereket is felháborítónak tartja. Nem szeretné, ha ezzel az üggyel kapcsolatban ugyanaz történne, amit a Mancs Alapítvány tett a libamájjal. Toldi úr nem áll a nyilvánosság elé, nem volt egyeztetés. A Dráva kotrása munkahelyeket jelent. Nekünk a Drávát a vízről kell bemutatni, ha nem kotorják, nem lesz hajózható. Élnek benne csigák és halak, melyeket védeni kell, de élnek itt emberek is, akiknek az érdekét neki kell megvédenie. Megkereste Illés Zoltán államtitkár urat, és megkérdezte, hogy ebben az ügyben mit lehetne tenni. Ennek alapján egyeztetett a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságával, akiknek köszöni, hogy Barcsra jöttek. Hozzájárulásuk van a tekintetben, hogy mit lehet tenni, és melyik területen a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével. Elment a Vízügyi Igazgatósághoz, mert ők adják ki az engedélyt a meder kotrására. Az igazgató úr egyetért abban, hogy a hajóutakat tisztán kell tartani és a Dráva termeli a sódert, amit ipari méretekben is ki lehet termelni úgy, hogy a környezetet ne károsítsa. Elment a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez is, melynek igazgatója jogosan állítatta le a kotrást, de elmondta, hogy a jogi akadályok elhárultával ismét indítható lesz az. Abban egyezett meg az államtitkár úrral, hogy a felsorolt három hatósággal együtt a város készít egy koncepciót és 2012. február elején, vagy közepén az államtitkár úrral végigbeszélik, hogy annak megfelelően az engedély kiadása megtörténhessen. Természetesen vannak „Natura2000” területek, melyeket meg kell védeni, de vannak olyan területek melyeket használni kell és hajózhatóvá kell tenni. Toldi úréknak az ellen kellene szót emelni, amikor a Dráva vízszintje egy óra leforgása alatt másfél métert emelkedik az ausztriai vízlépcsők miatt, ez környezetkárosító, de valószínű nem ezt akarják észrevenni. Azt kérte a testülettől is, hogy abban támogassa, hogy a meder kotrása tovább folytatódhasson, mivel ez munkahelyeket jelent, valamint a Dráva hajózható legyen, és a vízi sportokat is engedélyezzék a megfelelő környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. Ne csak az unokáink láthassák majd az érintetlen Drávát, de a gyerekeink is használhassák.

 

 

Kérdés:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Arról érdeklődött, hogy egy alapítvány alapító okiratába milyen módon lehet belenézni?

 

 

Válaszok:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az alapítványok alapító okiratai nyilvános iratok. Kérésre bárki beletekinthet. Ő azért nézte meg a gépkocsi vásárlás kapcsán, hogy esetleg ne fussanak bele egy jogi problémába.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A köztisztviselőkkel szemben támasztott egyéni teljesítménykövetelmények értékelése évről-évre visszatérő kérdéssor. A tanácsnok úr már a kérdés feltételekor megválaszolt saját felvetésére. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény írja elő a teljesítményértékelés eljárásrendjét, mely kimondottan munkáltatói intézkedés, az értékelés a személyi anyag részét képezi, így külső személy bevonását abba a törvény nem teszi lehetővé. Többször hangoztatta már, hogy egész évben szívesen veszi a köztisztviselők munkájával kapcsolatos jelzéseket, mert ez számára munkáltatói szempontból fontos. Az értékelés eljárásrendjébe azonban nem áll módjában bevonni sem testületi tagot, sem tanácsnokot. Amit a bizottság kért, az a lejárt határidejű határozatok között név nélkül, bemutatva a statisztikai adatokat, tájékoztatásul szerepel. Amit tudni kell még, a teljesítményértékelésnek az eredeti célja az volt, hogy a különböző szintű teljesítmények értékelésekor legyen ennek anyagi vonzata is. Erre anyagi forrásokat a mi hivatalunkban a kezdetek óta nem tudunk biztosítani, így csak erkölcsi, etikai jelentősége van, sem jutalmat sem többletjuttatást nem jelent.

 

 

Hozzászólások:

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Amit kifogásolt, az, az autó értékesítése, nem a 100 ezer forinttal van baja, hanem ez a tájékoztatóban öt sort jelent. A köztisztviselőkről szóló tájékoztató 3 sor. Azt szerette volna érzékeltetni, hogy vannak piti ügyek, amelyek a testület elé kerülnek, és vannak ennél sokkal fontosabbak, s mivel a törvény azt írja elő, azt teszünk velük, amit teszünk. A polgármester úr Drávával kapcsolatos válaszait összességében el tudta fogadni. A motoros találkozóval egyetértett, a 100 ezer forint is biztos úgy van, a válaszokat alapvetően elfogadja, a köztisztviselők értékelésével kapcsolatban majd a napirendnél mondja el a véleményét.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

6/2012. (I.26.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Vélemények:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A tájékoztató 3. oldalán a Szivárvány EGYMI alapító okiratának módosításával kapcsolatban becsatolásra került egy díjkalkuláció. Az minden, csak nem díjkalkuláció. Ezt nem tudja elfogadni. Nem akarja elhinni, hogy a hivatali apparátusban nincs egy olyan szakember, aki ezt megfelelően el tudja készíteni.

A tájékoztató 6. oldalán szerepel, hogy a köztisztviselőkkel szemben támasztott egyéni teljesítménykövetelmények értékelése megtörtént. Csodálkozik azon, hogy a jegyző asszony klasszikus értelembe vett egészséges kritikai érzéke hova jutott, mert elfogadhatatlan számára, hogy a köztisztviselők 83%-a kiváló, 17 %-a jó minősítést kapott. Ez lehetetlen. Valamit nagyon félreértelmezett a jegyző asszony, nem helyénvaló a minősítése.

 

 

Válaszok:

 

Szemere Márta a Szivárvány EGYMI igazgatója:

 

Bement a jegyző és aljegyző asszonyhoz, átnézték, hogy a határozatnak megfelelően mit kell a testületnek bemutatnia. A testületi döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket megtették, elkészítették a só szoba terápiás használatának szabályzatát, a díjkalkulációt, a házirend és az alapító okirat módosítása megtörtént.

A testület nem azt kérte, hogy mi alapján számították ki a díjakat, hanem a só szoba igénybevételének árairól kért tájékoztatást, melyet meg is tett.

 

 

Hozzászólások:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Felolvasta a tájékoztató 3. oldalán szereplő, a szóban forgó kérdéssel kapcsolatos alábbi mondatot:

„Az érintetteket a döntésről értesítettük. Az Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetést megtette. A díjkalkuláció jelen testületi ülésen kerül bemutatásra.”

Ez nem díjkalkuláció. Ha megvolt, akkor miért nem azt csatolták be? Ez a klasszikus csúsztatásos dezinformáció.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A családi bérlet 15000 Ft,- a napi jegy 1500 Ft,-. Pontosítást kért, azzal kapcsolatban, hogy ez az ár egy felnőtt és a gyermekek igénybevételi díját jelenti-e, s akkor a másik szülő nem mehet be?

 

 

Válaszok:

 

Szemere Márta a Szivárvány EGYMI igazgatója:

 

A családi bérlet 3 gyermek és egy felnőtt igénybevételi díját jelenti. Úgy kalkuláltak, ha a gyerekeket két szülő, vagy nagyszülő kíséri el, mindketten bemehetnek a só szobába.

A díjkalkuláció a só szoba terápiás használatának szabályzatában található. Amennyiben a testület kéri, a következő ülésen kiosztásra kerülhet. Felolvasta a kalkulációs sémát, a közvetlen és közvetett költségeket, melyek összeállításában a belső ellenőrök segítettek. A jelenlegi díjkalkuláció még csak becsült, az egy éves üzemeltetési időszakot meg kell várni, s azt követően lehet reálisan kimunkálni.

Amennyiben a képviselő-testület kéri, a következő ülésen az egész díjszámítás bemutatásra kerül.

 

Hozzászólások:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Megkérdezte Henger János képviselő úrtól, hogy elfogadható-e a válasz és kéri-e a teljes részletes anyagot.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Megértette a választ, és kéri a részletes anyagot.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Minden képviselőnek joga és lehetősége, hogy megnézhesse a részletes számításokat, ezek azonban nem egy oldalas anyagok, így jó lenne, ha nem kellene őket sokszorosítani, kiosztani. Persze, ha valaki kéri, természetesen rendelkezésére bocsátjuk.

 

 

Szemere Márta a Szivárvány EGYMI igazgatója:

 

Ez a szabályzat, ugyanúgy, mint az intézmény többi szabályzata az intézményben megtekinthető. Van olyan képviselő, aki soha nem járt az intézményben, mindenkit szeretettel várnak.

 

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

Minden intézmény megpróbál többletbevételhez jutni. A Szivárvány EGYMI a só szoba kialakításával is ezt próbálja tenni. Nem tudja, miért kell ennyit kötekedni. Egy jó kezdeményezésnek szánták, elkészítették az első kalkulációt, egy év múlva többet lehet tudni.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Volt egy testületi döntés, mellyel engedélyezték a Szivárvány EGYMI számára a tevékenység bővülést. Nem érti, hogy miért nem lehetett leírni, hogy 50 vagy 100 főnél ennyi az energia, a vízfogyasztás stb. csupán 5-10 számot kellett volna leírni, hogy ezek a számok miből jöttek ki. Az igazgató asszony tudja ezt, ki is számolták. Az előterjesztés nem volt átgondolt. Úgy kell azt megírni, hogy tudjuk, mit kérdezhet, mire kíváncsi a képviselő. Van olyan, aki tud úgy előterjesztést írni, hogy belegondolja magát a képviselő helyzetébe.

 

 

Szemere Márta a Szivárvány EGYMI igazgatója:

 

Megköszönte a véleményeket. Azt, hogy nem volt átgondolt az előterjesztés, visszautasította.

 

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az információk nincsenek eldugva. Be lehet jönni a hivatalba, el lehet menni az intézménybe. A képviselő azért lett képviselő, mert ezt a munkát vállalta. Most jelentkezzen az, aki mindig részletes anyagot kér, mert nincs ideje bejönni, vagy az intézménybe elmenni. Bármilyen vastag is az anyag, annak, aki jelentkezik, ki fogja küldetni.

 

 

Henger János képviselőtestületi tag:

 

Jelentkezett, hogy részletes anyagot kér.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Henger János képviselő úr mindig részletes anyagot fog kapni, ha 200 oldal 200 oldal. Kérte a címzetes főjegyző asszonyt, hogy jegyezze fel Henger képviselő úr kérését.

 

 

Henger János képviselőtestületi tag:

 

Elektronikusan kéri a részletes anyagokat.

 

 

Válasz:

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Tanácsnok úr kritikáját tudomásul veszi. Engedtessék meg neki, hogy munkáltatóként és jegyzőként mindenkitől kiváló tevékenységet várjon el. Nagyon fájó szívvel adta a 12 db jó minősítést. Másképp látják ezt a dolgot, mert nyilván nem egy oldalon ülnek. Meggyőződése, hogy a hivatal minden dolgozója becsülettel végzi a munkáját, ami nem könnyű, és évről-évre egyre nehezebb. Az ő számára sem a testülettől, sem a lakosságtól nem érkezett köztisztviselővel kapcsolatban olyan jelzés, hogy közepes, vagy nem megfelelő minősítést kellett volna adnia. Nyilván másképp látja az az ember, akivel adóügyben, másképp, akivel szociális ügyben foglalkozunk. Másképp látja az, akinek valóban tudunk segíteni és másképp, akinek az adóbehajtását végezzük. Nagyon reméli, hogy a munkatársai mindent megtesznek, elmondta, hogy erőn felül dolgozik az apparátus nagy része. Engedtessék meg neki, ha már anyagilag nem tudja a munkájukat elismerni, a kiváló minősítéssel legalább erkölcsileg ismerje el azt.

 

 

A Képviselő-testület –11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

7/2012. (I.26.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

 

 

 

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

Hozzászólás:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Az elmúlt testületi ülésen a Szociális Központ tevékenységével kapcsolatos előterjesztés kapcsán polgármester úr összefoglalójában felkérte, hogy vegyen részt a Szociális Központ házirendjének felülvizsgálatában, esetleges módosításában. Ő ebben a munkában a felkérésnek eleget téve részt vett. Sok segítséget kapott az intézményvezető-helyettesétől, melyet megköszönt. A munkát elvégezték, az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottságnak bemutatták, mert ez bizottsági hatáskör. A bizottsági ülésre nem kapott meghívót.

Ennek ellenére, meg tudta, mikor lesz az ülésük és részt vett a munkában. A bizottság a kidolgozott anyagot elfogadta, de van két olyan téma, amely a testületre tartozik. Az egyik az intézmény és az alapítvány kapcsolata, amire ma reggel kapott választ a címzetes főjegyző asszonytól. A jogszabályi háttere és az egyesülési jogról szóló törvényre hivatkozva megállapításra került, hogy nincs összeférhetetlenség az intézmény vezetői és a kuratóriumi elnöki pozíció között, Pedig a kuratórium így áll fel: elnöke Varga Ilona, tagjai Bódisné Mihály Mária és Filótás Józsefné, aki már nyugdíjas és nem áll közalkalmazotti jogviszonyban az intézményben. Majd felolvasta a számára adott válaszból a vezetői megbízással kapcsolatos összeférhetetlenségi eseteket. A levél végső konkulziója, hogy nincs összeférhetetlenség. Kérte ennek ismételt felülvizsgálatát, mivel neki más az álláspontja, melyet nem kér beterjeszteni a testület elé, ő kér róla tájékoztatást.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A képviselő úrral reggel szót váltottak erről. Azzal támasztották alá, hogy nincs összeférhetetlenség, hogy az alapítvány nem gazdasági társaság. Az összeférhetetlenség esetét a közalkalmazotti törvény a gazdasági társaságok vonatkozásában szabályozza. Az egyesülési jogról szóló törvény szerint ez nem összeférhetetlen. Arról is beszéltek, hogy a Szociális Központ alapítványának alapító okirata 2011-ben felülvizsgálatra került, ez a cégbíróságnál rendelkezésre áll, a törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el. Ha úgy gondolja a képviselő úr, vagy a képviselő-testület, akkor megkeressük az ügyészséget, hogy támassza alá, az alapítvány alapító okirata a jogszabályoknak megfelel és a kuratórium összetételében lát-e gondot az ügyészség. Ő erre mást mondani nem tud.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Kérjünk egy állásfoglalást az ügyészségtől, ha attól nem, akkor a Kormányhivataltól.

A vezetői összeférhetetlenségen túl volt még egy kérdés a bizottsági ülésen, arra sem kapott választ, így nem tudja, hogyan lehet túljutni azon az ügyön.

 

 

Kérdés:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Megmondaná-e a képviselő úr, hogy mi volt az a kérdés, mert ő sem tudja?

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Nem látja értelmét.

 

 

A Képviselő-testület –11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal – a következő határozatot hozta:

 

8/2012. (I.26.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

2./ A Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Szakmai

Programja módosítása és jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

    

 

Bizottsági vélemények:

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Henger János Képviselő-testületi tag:

 

Bejelentette, hogy nem kíván részt venni a szavazásban személyes érintettség miatt.

 

 

A Képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 1 tartózkodás mellett– a következő határozatot hozta:

 

9/2012. (I.26) sz. határozat:

A képviselő-testület Henger János képviselő úr kérelmére kizárta őt „A Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Szakmai Programja módosítása és jóváhagyása” című napirendi pont határozathozatalából.

 

 

A Képviselő-testület – 11 igen szavazattal, Henger János képviselő nem szavazott – a következő határozatot hozta:

 

10/2012. (I.26) sz. határozat:

 

I. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata alábbi módosítását:

 

1.   SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 4. pontjából törlésre kerül az időseket        ellátó gondozási egységre vonatkozó férőhelymegosztás szabályozása.

2.   SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 3.4. Idősek Otthona     (Bentlakásos Ellátás) pontjának utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szakfeladat szakmai felügyeletét ellátó szerv: Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)”

3.   SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 6.3. Beosztott ápolók, gondozók pontjának utolsó bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „A munkavégzés szabályozása a munkaszerződésben foglaltak szerint történik.”    

4.   SZMSZ IV. fejezet: Az intézmény működésének főbb szabályai 1.5 pontjában a         takarítók munkarendjének szabályozása helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „hétfőtől csütörtökig         07.00 - 15.00

                                            09.30 - 17.30

       péntek                          07.00 - 15.00

                                             08.00 - 16.00 „

5. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

             Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért    

Határidő: értelem szerint

 

II. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a Barcsi Szociális Központ Szakmai Programja alábbi módosítását:

1.   Bevezetés főcím Felügyeleti szerve megjelölése az alábbira módosul:

      „Felügyeleti szerve: Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal

      7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

2.   Bevezetés főcím Bentlakásos Ellátás férőhely megjelölésből törlésre kerül az időseket ellátó gondozási egységre vonatkozó férőhelymegosztás szabályozása.

3.   A Szakmai programból az ellátások igénybevételére vonatkozó statisztikai adatok       törlésre kerültek

4.   A Szakmai Program I. fejezet 3. pontjában a szociális étkeztetés helyben fogyasztás   időpontjai az alábbiakra módosul:

      „Étteremben a kiszolgálás időpontjai:

      Reggeli: 7.45-10.00

      Tízórai: (Idősek Klubja) 9.30-tól

      Ebéd:

      - Intézményi ellátottak részére: - étteremben: 11.30-12.00 és 12.30-13.00

                                                                 - otthonházi lakásokhoz szállítás: 11.00-11.30

      - Vendégek részére: 12.00-12.30

      - Intézményi dolgozók részére: 12.00-12.30

      Vacsora: 17.30-tól

5.   A Szakmai program VII. fejezet Közösségi pszichiátriai ellátásnál aktualizálásra került a finanszírozási pályázat azonosító számának megjelölése, mely: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0015.

6.   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Szakmai Program

     módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

             Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért     

Határidő: értelem szerint

Hozzászólás:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A Szociális Központ érdekképviseleti fórumának összetétele nem felel meg sem a házirendnek, sem a hatályos jogszabályoknak.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ezt az ügyrendi kérdést tisztázni kell, mielőtt továbbmennének, mert befolyásolhatja a már elfogadott napirendet is.

 

 

Varga Ilona a Szociális Központ vezetője:

 

A szociális törvény meghatározza azt, hogy a közalkalmazotti tanácsban és az érdekképviseleti fórumban milyen tagoknak, és hány fővel kell részt venni. Ez valóban nem egyezik azzal a létszámmal, ami a jelenlegi érdekképviseleti fórum létszáma, ugyanis a minimumot határozza meg a szociális törvény. Miután a Szociális Központ szervezete széttagolt, ezáltal minden részlegről kértek ellátotti oldalról képviselőket. Közös alapító okiratnak, szervezeti és működési szabályzatnak és szakmai programnak kell lenni az intézményben, míg korábban az eddigi hatályos jogszabályoknak megfelelően intézményegységenként külön-külön voltak meghatározva ezek a dokumentumok. A Közigazgatási és Államigazgatási Hivatal utolsó ellenőrzése szerint egy alapító okirattal, egy szakmai programmal kell rendelkezniük, de meghagyták azokat az érdekképviseleti fórumban részt vevő tagokat, akik korábban is ott voltak. Ezért a tagok száma értelemszerűen 3 fővel több.

 

Kérdés:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez a véleménynyilvánítási rendszer javít, vagy ront a helyzeten?

 

Válasz:

 

Varga Ilona a Szociális Központ vezetője:

 

Mint mondta, egy dokumentum véleményezéséről van szó. A klubos érdekvédelmi fórum tag nincs tisztában a bentlakásosok véleményével és fordítva. A véleménynyilvánítást javítja, melyet a Közigazgatási és Államigazgatási Hivatallal meg is beszéltek.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Kérte a címzetes főjegyző asszonyt, hogy jogilag mondjon véleményt.

 

 

 

 

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Ő nem ismerte ezt a háttéranyagot, be fogja kérni, és a képviselő úrnak tájékoztatást fog adni ebben a kérdésben.

 

 

3./ A Barcsi Szociális Központ 2011. évi költségvetésének, valamint a szociális ellátások

előirányzatának módosítása.

Előadó: Varga Ilona intézményvezető

 

Bizottsági vélemény:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

11/2012. (I.26.) sz. határozat:

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ 2011. évi előirányzat átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

A Barcsi Szociális Központ átvett pénzeszköz előirányzata 4 241 e Ft-tal nő, a működési bevétel előirányzata 4 241 e Ft-tal csökken.

Kiadási oldalon csökken 1 277 e Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 345 e Ft-tal a munkaadókat terhelő kiadások előirányzata. Kiadási oldalon nő a felhalmozási kiadások előirányzata 1 622 e Ft-tal.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

            Varga Ilona Intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2012. február 28.

 

2. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező adatok alapján a 2011. szociális ellátások működési bevétel előirányzata 43 e Ft-tal nő, intézményfinanszírozás előirányzata 52 418 e Ft-tal csökken.

A szociális ellátások kiadási előirányzata 51 141 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1 257 e Ft-tal csökken, a dologi kiadások előirányzata 23 e Ft-tal nő.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

             Sólyominé Honvári Katalin közgazdasági irodavezető

Határidő: 2012. február 28.

 

 

 

4./ A Barcsi Szociális Központ bővítése és felújítása című pályázat beadása

   Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Hozzászólások:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A tervezővel e héten hétfőn egyeztettek.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A terv módosításra kerül, a tervezővel történt egyeztetésen többen részt vettek.

 

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Egy ilyen pályázattal feltétlenül egyet kell érteni, mivel 0% önerővel lehet idehozni ennyi pénzt.

 

 

A Képviselő-testület – 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

12/2012. (I.26.) sz. határozat:

 

  1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete a Új Széchenyi Terv TIOP-3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése c. konstrukcióban A barcsi Szociális Központ központi épületének felújítása, korszerűsítése, energiatakarékossá tétele és zsúfoltságának csökkentése, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat új, emberközpontú és környezetbarát központjának kialakítása címmel az Önkormányzatunk 2012. évi költségvetése Fejlesztési Kiadások oldalára és Bevételi oldalára is betervezi, „Szociális Központ felújítása” címen, azzal, hogy a projekt tervezett összköltsége várhatóan 140.000.000- Ft, melyből az igényelhető támogatás 140.000.000.- Ft, vagyis a pályázat 100 % támogatottságú, ezért a pályázat saját erőt nem igényel.
  2. 2.A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

 

 

 

 

5./ Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselőkkel

szemben 2012. évben meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célok

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemény:

 

Fodor Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Hozzászólások:

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

A határozati javaslat II. pontjából hiányoznak a határidők a személyre szóló teljesítménykövetelmények megállapítására és az értékelésre vonatkozóan, valamint javasolta az értékelési mutatók kidolgozását, hogy a köztisztviselők is nyomon tudják követni.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A korábban is megfogalmazott véleményének kíván hangot adni. A 2012. évre megfogalmazott 20 feladatból 14 szó szerint megegyezik a tavalyival.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Bizottsági ülésen úgy döntöttek, hogy a 19. és 8. pontot kiemelik és felhívják a figyelmet ezek fontosságára. Készül egy előterjesztés, és tudjuk, hogy ezt honorálni, elismerni nem tudjuk, mert nincs a városnak rá anyagi ereje. Ha ez így van, akkor el kellene gondolkodni a testületnek azon, hogy a 65 fős apparátusból 1, 2 vagy 3 fő valamilyen tárgyjutalmat kapjon a címzetes főjegyző asszony értékelése alapján. Sportegyesületek, civil szervezetek alkalmaznak ilyen elismerési formákat. Hallotta, hogy valaki megemlítette a köztisztviselői napot Az viszont júliusban van, az értékelés pedig december végén. Erre valamilyen összeget kellene biztosítani a testületnek.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Ander képviselő úr véleményére válaszolva elmondta, hogy a II. pont tartalmaz határidőket, melyet a törvény ír elő. Az értékelési mutatókat szintén a törvény szabályozza. Van rá egy nyomtatvány és különböző alábontásokat kell megtenni. A köztisztviselők pontosan nyomon követhetik a feladataikat. A 19. és 8. pont bizottság általi kiemelésével, melyeket a lakosság számára felolvasott, egyetértett.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Nagyon szívesen jutalmazna, de most készül a költségvetés, és tudja, nem lesz rá pénz. Ennek ellenére ő is 100 %-os teljesítményt kér és vár el. Egyetért Fodor képviselő úrral, úgy, mint más ágazatokban, mint például a Kultúra Napján, itt is legyen elismerés. Mivel a köztisztviselőket a Köztisztviselők Napján ünnepeljük, akkor kerüljenek átadásra ezek az elismerések. Megérdemlik, hisz nagyon sokat tesznek, főleg ebben az állandó jogszabály változásos dömpingben. A lakosságtól nem kapott negatív visszajelzést. Ő is elégedett a köztisztviselők munkájával. Udvariasak, bármit kér, teljesítik. A képviselők is nyugodtan fordulhatnak hozzájuk. Ha valakinek kifogása van a munkájuk ellen, az neki szóljon, és ő intézkedni fog.

 

 

A Képviselő-testület –11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

13/2012. (I.26.) sz. határozat:

 

I.    Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők számára a teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célokat az alábbiakban határozza meg:

1.)          A Képviselő-testület által elfogadott ciklusprogramban, gazdasági programban, koncepciókban, irányelvekben a 2012. évre vonatkozó feladatok végrehajtása.

2.)          Az önkormányzat törvényes működése, jogszabályokban foglaltak, az önkormányzatra vonatkozó rendelkezések betartása. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, ha szükséges azok aktualizálása.

3.)          Az új Alaptörvényben és az ehhez kapcsolódó már elfogadott, valamint a jövőben elfogadandó legfontosabb, úgynevezett sarkalatos törvényben foglaltak figyelemmel kísérése és az ebből fakadó feladatok végrehajtása.

4.)          Felkészülni a Járási Hivatalok felállításával kapcsolatos szervezeti változásokra.

5.)          A lakosság valamint a vállalkozások megismertetése a Képviselő-testület döntéseivel illetve a döntés-előkészítésbe történő bevonása vélemény-nyilvánítási lehetőség megadásával.

6.)          A 2011. évi költségvetési beszámoló szabályszerű, határidőre történő elkészítése.

7.)          Az önkormányzat biztonságos, kiegyensúlyozott működésének szolgálata, a pénzügyi folyamatok átláthatóságának, a bevételekkel és a vagyonnal való gazdálkodás elszámolhatóságának erősítése.

8.)          A saját bevételek növelése az adóbehajtás, valamint az adóellenőrzés hatékony végzésével, pályázati források megszerzésével. Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az ellenőrzési tevékenység fokozására.

 

9.)          Barcs Város Önkormányzata által fenntartott intézmények jogszerű, gazdaságos működtetésének az új, illetve a változó jogszabályokhoz való igazítása.

 

10.)      A megkezdett beruházások megvalósulásának figyelemmel kísérése.

11.)      A város honlapjának fejlesztése, naprakészen tartása.

12.)      A sportélet, sporttevékenység segítése, a működő szervezetek támogatása, a pályázati lehetőségek kihasználása.

13.)      A közterületek rendjének, tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának biztosítása, a közterületen végzett jogellenes tevékenységek megelőzése, megakadályozása és megszüntetése.

14.)      A hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, az elektronikus közigazgatás megvalósításának előkészítése.

15.)      Az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az egységes jogértelmezésre, az alkotmánybírósági határozatok és bírói gyakorlat megismerésére, elsajátítására.

 

16.)      Kiemelt figyelmet kell fordítani a köztisztviselők jogállásáról és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekből és a végrehajtásukra kiadott rendeletekből adódó feladatok ellátására, felkészülni a várható törvényi változásokra.

17.)      A humánerőforrással való hatékony gazdálkodás érdekében biztosítani kell a képzések, továbbképzések racionális és költségtakarékos megszervezését, különös figyelemmel a meghatározó jogszabályok változásaihoz kapcsolódó továbbképzésekre.

18.)      Gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal legfontosabb szakmai értékének a szaktudásnak a növeléséről, megőrzéséről. Ennek érdekében ösztönözni kell a munkatársak innovatív kezdeményezéseit, szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztését.

19.)      Az ügyintézés és a feladatok ellátása során hangsúlyozott elvárás az objektivitás, a pontos, etikus, kulturált, udvarias munkavégzés.

20.)      Az éves ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása.

II.        A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a köztisztviselők személyre szóló teljesítménykövetelményét állapítsák meg, majd végezzék el a teljesítés értékelését.

Felelős:              Karvalics Ottó polgármester

                           Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:           2012. február 28. (az egyéni teljesítménykövetelmények megállapítására, szóbeli ismertetésére)

                           2012. december 31. (a teljesítés értékelésére, szóbeli ismertetésére)

 

 

 

 

 

 

6./   Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítása

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletét képező módosító javaslattal együtt annak elfogadását.

 

 

Kérdés:

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Mi volt az indoka a módosító javaslatnak?

 

 

Válasz:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A bizottsági ülésen az a vélemény alakult ki, hogy a Városgazdálkodási Igazgatóság nem képes e feladat ellátására és jelenlegi ügyrendjében sem szerepel a nem lakáscélú helyiségek gazdálkodásának elvégzése. Ez a városi apparátus feladata a mai napig.

 

 

Kérdés:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A másik két bizottság tudott-e a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság módosító javaslatáról, amikor az előterjesztést elfogadásra ajánlotta?

 

 

Válasz:

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság ülésén az alpolgármester tájékoztatást adott a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság módosító javaslatáról.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság ülésén is ez történt.

 

 

Vélemények:

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A bizottsági ülésen ő is megszavazta az előterjesztést. Azóta információkat szerzett be, és most az a véleménye, hogy lehet, hogy igaza van a Városfejlesztési Bizottságnak.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A véleményeket, a módosító javaslatot is ismerve, neki az a véleménye, hogy az étterem szervesen kapcsolódik a gyógyfürdőhöz, egy tulajdoni egység, nincs benne külső tulajdon, és mindegyik az önkormányzat tulajdona, ezért lenne logikus, ha az egész a Városgazdálkodási Igazgatóság kezelésében lenne. A Polgármesteri Hivatalban nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy ez hogy működik, ha feladatot kell váltani, ezt a fürdő vezetése tudja megoldani, amely közvetlenül a Városgazdálkodási Igazgatósághoz tartozik. Oda futnak be az információk. Véleménye szerint a Polgármesteri Hivatalban úgy lehetne megoldani ezt a kérdést, ha külön személyt foglalkoztatnának erre a feladatra. Ennek jogilag nem nézett utána, kérni fogja a jegyző asszony véleményét. Személy szerint arra fog szavazni, hogy az étterem maradjon a Városgazdálkodási Igazgatóság üzemeltetésében a fürdővel együtt. Teszi ezt azért is, mert nincs olyan szervezete a városnak, amire ezt a feladatot rá lehetne bízni, van egy Kft., amelyet még nem akar újjáéleszteni.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A vagyonrendelet alapján valahova be kell sorolni ezt a vagyontárgyat, mert most kerül bele a vagyonrendeletbe, mint forgalomképes vagyonelem. Hogyha csak azt nézzük, hogy nem lakáscéljára szolgáló helyiség és annak bérbeadása, akkor jöhetne szóba a Polgármesteri Hivatal, aki a lakásrendelet alapján a polgármester úr munkáját segítendő, előkészítő feladatokat látja el. De itt a megvásárlásnak is az volt a célja, hogy ezt a vagyoni egységet tegyük tiszta vagyoni tulajdonba, és úgy tudja, hogy a végleges üzemeltetési formáról sem született döntés. Polgármester úr már a tavalyi megvásárlás óta mondja, hogy ebben a kérdésben szülessen külön döntés. Most folyik az épület állagának felmérése, beruházást kell ahhoz tennünk, hogy pályáztatásra kerülhessen. Ha mi akarjuk üzemeltetni, ebben az esetben a strandhoz, a gyógyászati részleghez tartozónak érzi ő is, logikusan oda tartozik, ezért született ez a határozati javaslat. Jogi akadálya nincs, mert vagy a Városgazdálkodási Igazgatóságnak, vagy a Polgármesteri Hivatalnak alapító okiratot, SZMSZ-t kell módosítani, de jelenleg valamilyen vagyonkezelési szervet ki kell jelölni.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Jogi akadálya tehát nincs annak, amit a Városfejlesztési Bizottság kért. A jegyző asszony említette az üzemeltetés kérdését. Még jön egy külső szakértő, aki ingyen eljön és felméri az éttermet. Szeretne teljesen független szakemberektől arra a kérdésre választ kapni, hogy ezt bérbe adjuk, vagy üzemeltessük. Nekik ebben van gyakorlatuk. Akkor ismét visszakerül a testület elé ez a kérdés, és még mindig lehet abban dönteni, hogy az önkormányzat üzemeltesse, és kerüljön el a Városgazdálkodási Igazgatóságtól. Még az sem tisztázott, hogy mennyibe kerül annak rendbetétele. Ismeretes, hogy siralmas állapotban hagyták ott, tettünk bejelentést a leszerelt értékekért, az ott végzett rongálásért. Szeretnénk visszakapni azokat a berendezési tárgyakat, amelyek az épületnek részei. Ilyen pld. a kazán. Ha rendeződtek ezek a kérdések a szakvélemény és a számok ismeretében vissza kell e kérdésre térni. Azt javasolta, hogy most a Városgazdálkodási Igazgatóság kezelésébe kerüljön az étterem.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Ha a Városgazdálkodási Igazgatósághoz kerül a vagyon kezelése, akkor az Igazgatóság saját hatáskörben intézkedhet annak hasznosításáról, mint ahogy aulákkal, tornacsarnokokkal teheti az adott intézmény vezetője, hogy azt hasznosítja.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Ha a vagyon az önkormányzathoz kerül, akkor valamelyik intézménynek kezelői jogot kell adni, ezért is szavazta meg a bizottsági ülésen a Városgazdálkodási Igazgatóságot. Ilyen megokolásból, amit Henger képviselő úr mondott, hogy a strandon pld. a büfét a Városgazdálkodási Igazgatóság hirdeti meg, valami féket kellene betenni az étterem vonatkozásában, az értékesítés, bérleti szerződés tekintetében, hogy kerüljön vissza a testület elé. Ez esetben senkinek nem lesz vele gondja.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Egyetértett Fodor képviselő úrral, elmondta, hogy magába a vagyonrendeletbe is lehet olyan fékeket betenni, a meghirdetés, hasznosítás eljárási szabályait lehet úgy módosítani, hogy a testület egyetértése nélkül ne tehesse meg azt a vagyon kezelője. Sok mindenbe beleszólhat így a testület, pld. hogy milyen jellegű szolgáltatást szeretne oda. Most a vagyont soroljuk be, a vagyonrendeletbe pedig építsük be azokat a fékeket, amelyek garanciát jelentenek arra, hogy a vagyon kezelője nem azt teszi a vagyonnal, amit csak akar. Eddig is az volt a tapasztalat, hogy a Városgazdálkodási Igazgatóság egyeztetett ezekben a kérdésekben, őt is megkeresték, de az alpolgármester urat biztosan a büfé meghirdetésével kapcsolatban. Kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fogadja el.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(II.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

A Képviselő-testület – 4 igen szavazattat, 2 ellenszavazattal 6 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

14/2012. (I.26.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület nem fogadta el a Városfejlesztési Környezetvédelmi, Turisztika Bizottság módosító indítványát, amelyben javasolta, hogy a Strand étterem ne kerüljön a Városgazdálkodási Igazgatóság, mint vagyonhasználó szerv vagyonkezelésébe.

 

 

A Képviselő-testület –10 igen szavazattat, 1 ellenszavazattal 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

15/2012. (I.26.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 953/2 hrszú, Strand éttermet a Városgazdálkodási Igazgatóság kezelésébe adta Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet 14-16.§ -ai alapján azzal, hogy a Városgazdálkodási Igazgatóság a hasznosítás előtt köteles a Képviselő-testülettel a hasznosítás módját jóváhagyatni.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

7./ A HHE Fánimajor Gyűjtőállomás – MOL Babócsa gázvezeték közötti DN 150 gázgerincvezeték által érintett ingatlanokon bányaszolgalmi jog bejegyzése

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

  

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

Kérdés:

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

A bányaszolgalmi jog milyen időszakra vonatkozik? A kártalanítási összeg egyszeri alkalom, vagy ismétlődik?

 

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

.A gerincvezeték fennállásáig tart a bányaszolgalmi jog, a kártalanítás összege egyszeri.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

16/2012. (I.26.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Horizont Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. cégjegyzék szám: Cg. 01-09-675082) a Barcs 0189 hrszú kivett közút művelési ágú ingatlan 172 m2 nagyságú területére, a Barcs 0246 hrszú kivett közút művelési ágú ingatlan 276 m2 nagyságú területére bányaszolgalmi jogot alapítson a HHE Fánimajor Gyűjtőállomás-MOL Babócsa gázvezeték közötti DN 150 gáz-gerincvezeték és biztonsági terület létesítésére, összesen 44.800 Ft kártalanítás ellenében.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az erre vonatkozó megállapodás aláírására.

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester, Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

 

 

8./ Barcs, Hősök tere 1-2., Nagyhíd u. 1. sz. alatti társasházban házmester megbízása

   Előadó: Karvalics Ottó polgármester

  

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és kiegészítő javaslatával együtt kérte a Képviselő-testülettől annak elfogadását.

 

Hozzászólás:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Nagyon örül a döntésnek, többször felmerült ez a kérdés, remélhetőleg rendeződnek a magatartási és közösségi problémák.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

17/2012. (I.26.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte, hogy a házmesteri megbízás költségeit a Városgazdálkodási Igazgatóság az intézmény 2012. évi költségvetésébe tervezze be, a költségvetés elfogadását követően a megbízási szerződést kösse meg.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester, Ungvári Zoltán igazgató

Határidő: értelem szerint

 

 

 

9./   A XIV. Barcsi Nemzetközi Vásár és Élelmiszeripari Szakvásár megrendezése.

     Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület – 11 igen és 1 ellenszavazattal – a következő határozatot hozta:

 

18/2012. (I.26.) sz. határozat:

 

1. Barcs Város Képviselő-testülete elrendelte a XIV. Barcsi Nemzetközi Vásár 2012. június 01-03 közötti megrendezését a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium területén.

2. Barcs Város Képviselő-testülete a vásár szervezésével megbízta a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány helyi irodavezetőjét, Kocsis Tibort.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

10./   Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

Interpellációk, kérdések, felszólalások nem kerültek benyújtásra.

 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

K.m.f.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó                     

           címzetes főjegyző                                                      polgármester                                                 

 

 

             Ander István                                                         Szalai Balázs                    

   jegyzőkönyv-hitelesítő                                           jegyzőkönyv-hitelesítő