Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

165/2011. (VII.28.) sz. határozat: 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett

 

1.)        Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi CXL törvény 81. § (1) és (2) bekezdéseiben előírt szakvélemény beszerzését követően, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztályának véleményének ismeretében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése alapján a Dráva Múzeum költségvetési intézményt - tekintettel arra, hogy jogutódlással közérdekű muzeális kiállítóhelyként összevonásra kerül a Móricz Zsigmond Művelődési Központ költségvetési intézménnyel - az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő megszüntető okirat kiadásával - 2011. szeptember 30. napjával megszünteti.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

2.)        Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

3.)        Barcs Város Képviselő-testülete a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet 4. §-a alapján fenti döntéseivel összhangban elrendelte a Dráva Múzeum közérdekű muzeális kiállítóhelyként történő működtetéséhez a módosított működési engedély beszerzését, valamint Somogy Megye Közgyűlése értesítését e tényről.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                        Veszner Ádámné igazgató

Határidő:        értelem szerint

 

4.)        A Dráva Múzeum költségvetési szervként való megszüntetése napjától, 2011. szeptember 30-tól a Dráva Múzeum igazgatójának magasabb vezetői megbízása külön intézkedés nélkül megszűnik. Mivel a múzeumigazgató eredeti munkakörében történő továbbfoglalkoztatására nincs mód, illetve képzettségének és végzettségének megfelelő munkakört sem tud az önkormányzat felajánlani számára, Barcs Város Képviselő-testülete Mészáros Ádám néprajzos muzeológus közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel szünteti meg 2012. január 31. napjával. Jogviszonyának kezdő időpontja 2001. szeptember 3. napja, így a felmentési idő a Kjt. 33. § (1) - (2) bekezdése alapján 4 hónap, amelynek időtartama 2011. október 1. napjától – 2012. január 31. napjáig terjed.

Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel szűnik meg. Ez esetben a végkielégítés mértéke 4 havi átlagkeresetének megfelelő összeg.

A közalkalmazottnak a 2011. évre járó szabadság kiadásra, a 2012. évre járó időarányos szabadság (3 nap) pedig kifizetésre kerül.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

5.)        A Képviselő-testület a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely létszám-előirányzatát 2011. október 1-től 9 főben állapítja meg, és elrendeli az intézmény új költségvetésének elkészítését, majd Képviselő-testület elé történő terjesztését.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                        Veszner Ádámné igazgató

Határidő:        értelem szerint

 

6.)        A Képviselő-testület fenti létszám leépítési döntésével kapcsolatban elrendelte a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011.(III.3.) BM rendelet alapján az elbocsátásból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó igény benyújtását.

 

7.)        A Képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                        Veszner Ádámné igazgató

Határidő:        értelem szerint