Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.66/2008.(III.20.) sz. határozat: - egyhangúlag -

Barcs Város Önkormányzatának képviselő-testülete az intézmények alapító okiratait az alábbiak szerint módosította:

I. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az 1. számú melléklet szerint elfogadta és jóváhagyta, egyben felhatalmazta a polgármestert annak aláírására, és egyidejűleg a többször módosított 130/1995. (VI. 15. ) számú határozatával elfogadott Alapító okiratot hatályon kívül helyezte.

II/1. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények alapító okiratának

3. pontjában levő szöveg helyébe az alábbi kerül:

Ellátandó tevékenység:

Szakágazati besorolása: 862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Szakfeladat: 85127-5 Járóbetegek szakorvosi ellátása
85121-9 Háziorvosi szolgálat
85124-2 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása
85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
85129-7 Védőnői szolgálat
85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

6. pontja kiegészül az alábbival:

Alapítói jog gyakorlója: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

8. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 7/2002. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet szerint.

9. pontjában levő mondat folytatódik az alábbival:
…nyilvános pályázat útján, határozott időre.

11. ponttal egészül ki:

11) Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. (0%)


II/2. Városi Könyvtár alapító okirata

Az alábbi bevezetővel egészül ki:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése alapján az alábbi módosított alapító okiratot adta ki.


4. pontja kiegészül a telephelyek irányító számaival:

7570-Barcs, 7557-Somogytarnóca, 7581-Drávaszentes


5. pontja csak az alábbiakat tartalmazza:

Szakágazati besorolás: 910100 könyvtári, levéltári tevékenység
Szakfeladat: 92312-7 közművelődési tevékenység

6. pontja az alábbiak szerint módosul:

75195-6 a szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység megnevezéssel kiegészül

(e-mail küldése – fogadása, nyomtatás, számítógép-használat), ill. a könyvtári munkától nem idegen tevékenységek folytatása, kiadja a Barcsi Körkép c. közéleti lapot szövegrészek törlésre kerülnek

7. pontja kiegészül a (0%) megjelöléssel

10. pontjában levő szöveg helyébe az alábbi kerül:

Az intézmény alapító szerve:

Községi Tanács, Barcs
Alapítás időpontja: 1953. november 1.
Alapítói jog gyakorlója: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

11. pontjában levő szöveg helyébe az alábbi kerül:

Az intézmény vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó vagyon, és Barcs Város
Önkormányzata 933 helyrajzi számon felvett, 1/1 tulajdoni arányú, az intézmény részére használatba adott könyvtár épülete kiszolgáló helyiségekkel, udvarral.

14. pontjában levő rendelkezés helyébe az alábbi kerül:


Az intézmény vezetője a Városi Könyvtár igazgatója, akit Barcs Város Képviselő-testülete nyilvános pályázat alapján határozott időre nevezi ki.

15. pontban levő rendelkezésben a Móricz Zsigmond Általános Művelődési Központ megnevezés Móricz Zsigmond Művelődési Központra módosul.

II/3. Móricz Zsigmond Művelődési Központ alapító okirata

Az alábbi bevezetővel egészül ki:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése alapján az alábbi módosított alapító okiratot adta ki.

4. pontjában a 983 helyrajzi szám pontatlan, helyesen 893, tehát erre változik

6. pontjában található szövegrész helyébe az alábbi kerül:

Az intézmény alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása: 932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakfeladat: 92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége

80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

8. pontja kiegészül a (0%) megjelöléssel

11. pontja kiegészül a következővel:

Az alapítói jog gyakorlója: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

12. pontban téves a helyrajzi szám, helyesen 893


II/4. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Közép-, Szakképző, Alapfokú
Művészetoktatási Iskola, Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
alapító okirata:

Az intézmény megnevezése:
Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
lesz.

Erre történik a változtatás az 1. oldalon: a bevezető részben, ill. Az intézmény megnevezésében.
Az intézmény új megnevezését 2008. augusztus 1-től kell alkalmazni a bélyegzőkön, okiratokon és a névtáblán.
Ennek következtében változik A Széchényi Ferenc Közép-, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység megnevezése is, Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium-ra. Erre kell módosítani az alapító okirat érintett helyein, azaz a: 2., 4., 7., 8., 9., 11. és 13. oldalakon.

A Képviselő-testület elrendelte az Alapító Okiratok módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalását, és felhatalmazta a polgármestert azok aláírására.

Felelős: Feigli Ferenc
Határidő: értelem szerint