Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.184/2007.(X.18.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2008. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező kiemelt célokra vonatkozó javaslatot.

A testület a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló többször módosított 1996. évi XLIII. tv. 245/f. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kiemelt célokat 2008. évre az alábbiak szerint határozta meg:

1./ Az alkotmányos rend, a vonatkozó jogszabályok és szabályok betartásával védje működési területén az emberi életeket és anyagi javakat.

2./ A fenntartó önkormányzat példamutató magatartást és bátor helytállást követel meg a tűzoltóság teljes személyi állományától. A végzett tevékenység hatékonyságának növelésével biztosítsanak magasabb felkészültséget, készenlétet, melyet a személyi állomány magasabb szintű továbbképzésével és a szakmai ismeretek emelésével valósítsanak meg.

3./ A tűz- és káresetek megelőzésével kapcsolatban emeljék a megelőző munka hatékonyságát, mind hatósági, mind szakhatósági területen. Törekedjenek a gyors és polgárbarát ügyintézésre. Folyamatosan növeljék a felvilágosító tevékenységet.

4./ A tűzesetek vizsgálatai során szerzett tapasztalatokat folyamatosan használják fel a tűzoltási és tűzmegelőzési tevékenység végzésénél.

5./ A tűzoltási és műszaki mentési feladatok végzése során az emberélet és az anyagi javak mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, a tűz oltása, a biztonsági intézkedések végrehajtása során fokozottabb szakszerűség legyen a jellemző. A Drávából történő mentések személyi, tárgyi és jogszabályi hátterét folyamatossá kell tenni.

6./ A gazdálkodási tevékenységüket az ésszerű takarékosság jellemezze. A műszaki felszerelések és a laktanya épület állagának fenntartásával, illetve a szükséges műszaki fejlesztésekkel javítsák a kárfelszámoló tevékenységet.

7./ A Polgármesteri Hivatal által tartott pénzügyi ellenőrzésre megfelelő felkészülés és a feltárt hiányosságok rövid határidőn belüli megszüntetése.

Felelős: Tarlós István tű.alez.tűzoltóparancsnok
Határidő: 2007. december 10. (megállapításra) 2008. december 10. (értékelésre)