Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.79/2007.(V.3.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Képviselő-testülete elrendelte az általa alapított Széchényi Ferenc Középiskola és Kollégium (7570 Barcs, Tavasz u. 3.) székhellyel többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 2007. július 1-jével történő létrehozásának előkészítését.
A létrehozandó többcélú közös igazgatású közoktatási intézménynek - jogutódlással - intézményegységei lesznek:

- Bölcsőde
- Városi Óvodák (6 barcsi, 1 vízvári, 1 rinyaújlaki telephellyel)
- Arany János Általános Iskola
. Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye
- Deák Ferenc Általános Iskola
. Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye
- Összetett iskola melynek intézményegységei:
. Széchényi Ferenc Középiskola és Kollégium
. Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola
- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, melyben egy intézményegységben működik tovább a
. Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
. a Móricz Zsigmond Általános Művelődési Központból kikerülő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (néptánc, grafika tanszakok)
- Nevelési Tanácsadó

A többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény egy magasabb vezetővel, az intézményegységek intézményegység vezetővel működnének. Az intézményegységeken belüli (tag)intézményeket intézményegység vezető-helyettesek irányítanák.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghozott döntésére tekintettel elrendelte az Alsófokú Oktatási GAMESZ, és a Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola, mint önálló költségvetési szervek 2007. július 1-jétől történő megszüntetésének előkészítését és ezen intézmények gazdasági szervezeteinek az önálló költségvetési szervként működő Barcsi Nevelési és Oktatási Intézménybe történő beintegrálását jogutódlással.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

3./ A Képviselő-testület elrendelte a Szivárvány EGYMI-nek, mint részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervnek a gazdálkodással kapcsolatos operatív feladatait 2007. július 1-től a Barcsi Nevelési, Oktatási Intézmény lássa el. Egyben egyetértett azzal, hogy a Speciális Szakiskolai képzés (80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás) a Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskolából a Szivárvány EGYMI-be kerüljön át.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

4./ Barcs Város Képviselő-testülete elrendelte a közművelődési-közgyűjteményi intézményhálózat 2007. július 1-jével történő átszervezésének előkészítését, és az 1997. évi CXL. tv. 81. § (1) bek. alapján az átszervezéshez a miniszter véleményének, valamint a vezetői képesítésre vonatkozó állásfoglalás megkérését.
A Móricz Zsigmond Általános Művelődési Központ szervezetéből kiválik az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A közoktatási feladat kiválásával összevont közművelődési-közgyűjteményi intézményt kell önálló költségvetési szervként létrehozni, melynek intézményegységei:

- Dráva Múzeum
- Művelődési Ház
- Városi Könyvtár

Az összevont közművelődési-közgyűjteményi intézmény 1 magasabb vezető irányításával, az intézményegységek intézményegység vezető irányításával működnének.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: 2007. május 30., illetve értelem szerint

5./ A képviselő-testület a szervezeti összevonásokkal összhangban a vezetői pótlékok csökkentésével, a konyhák átalakításával, a nyugdíj melletti foglalkoztatás megszüntetésével, a 2007-ben és 2008-ban nyugdíj előtt állók nyugdíjba vonulásával, és további takarékossági intézkedésekkel 2007-ben mintegy 45 fő létszámleépítést irányozott elő, melyből 2007-ben mintegy 13 millió Ft, 2008-ban 104 millió Ft, 2009-ben 135 millió Ft megtakarítás várható.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

6./ A Képviselő-testület megbízta Barcs Város Önkormányzata Jegyzőjét, hogy működjön közre a fenntartói irányítással összefüggő fenti döntések előkészítésében.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Határidő: azonnal

7./ A kialakítandó új intézmény struktúra létrehozásához a döntés előtt be kell szerezni valamennyi érintett közoktatási intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak véleményét, a települési önkormányzat (német) egyetértését, az országos kisebbségi (német) önkormányzat véleményét, a szakszervezet véleményét, a megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: legkésőbb a 2007. júniusi soros képviselő-testületi ülésre

8./ Az intézményhálózat átszervezésének előkészítéséről szóló előterjesztést, valamint a többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozásáról szóló előterjesztést megtárgyalásra és döntésre meg kell küldeni az Arany János Általános Iskola, Deák Ferenc Általános Iskola, Városi Óvodák Intézményfenntartó Társulások fenntartásában érintett önkormányzatoknak, a társulási megállapodásokat valamennyi önkormányzatnak a döntésnek megfelelően módosítani szükséges, valamint módosítani kell az érintett intézmények alapító okiratait, melyet valamennyi az intézményfenntartó társulásban résztvevő önkormányzatnak jóvá kell hagyni.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint