Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.29/2007.(II.15.) sz. határozat: 16 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett

1./ Barcs Város Képviselő-testülete elrendelte a közoktatási és közművelődési intézmények szervezeti összevonásának szakértő bevonásával történő előkészítését, annak szakmai és gazdasági elemzésének kidolgozását az alábbiak szerint:

A./ 2007. július 1-től közös igazgatású közoktatási intézmény önálló költségvetési szervként történő létrehozása, melynek tagintézményei az Arany János, Deák Ferenc Általános Iskolák, Városi Óvodák Intézményfenntartó Társulások a meglévő vidéki tagintézményekkel együtt, egy magasabb vezető irányításával.

B./ A Széchényi Ferenc Középiskola és Kollégium önálló költségvetési szervként való megtartása, melyhez részben önálló költségvetési szervként kapcsolódik a Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola, az így létrehozott intézményt egy magasabb vezető irányítja.

C./ A B./ pontban leírt önálló költségvetési szervhez részben önálló költségvetési szervként csatlakozik a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény magasabb vezető irányításával, s ennek tagintézménye lenne a Nevelési Tanácsadó.

D./ A Móricz Zsigmond Általános Művelődési Központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézmény egységeként (tagintézményként) a jelenlegi szervezetbe kerülne bevonásra a Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

E./ Szakértő bevonásával tovább kell vizsgálni a további integráció lehetőségét, a szakmai, gazdasági szempontok és pályázati lehetőségek figyelembevételével.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: 2007. áprilisi testületi ülés
2./ Barcs Város Képviselő-testülete elrendelte a közoktatási és közművelődési intézmények szervezeti összevonásának szakértő bevonásával történő előkészítését, annak szakmai és gazdasági elemzésének kidolgozását az alábbi szempontok szerint:
A./ 2007. július 1-től önállóan gazdálkodó költségvetési szervként közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozása intézményfenntartó társulásban, melyben a Széchényi Ferenc Középiskola és Kollégium, az Arany János Általános Iskola és a Deák Ferenc Általános Iskola Intézményfenntartó Társulások, a Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola egységes iskolaként, a Városi Óvodák Intézményfenntartó Társulás, a Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Nevelési Tanácsadó tagintézményként szerepel. Az Alsófokú Oktatási GAMESZ, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv megszűnik.
B./ A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szervvé kerül átalakításra.
C./ A Móricz Zsigmond Általános Művelődési Központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként kerül a jelenlegi szervezetbe bevonásra a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum.
3./ Szakértő bevonásával tovább kell vizsgálni a más típusú integráció lehetőségét is, a szakmai-gazdasági, jogi szempontok és a pályázati lehetőségek figyelembevételével.
4./ A Képviselő-testület a megvalósításra kerülő integrált intézmény működésének felülvizsgálatára 2009. februárjában tér vissza.

5./ A képviselő-testület fenti szervezeti összevonásokkal összhangban elrendelte Barcs Város Önkormányzata által működtetett főzőkonyhák átszervezésének szakértő bevonásával történő előkészítését az alábbiak szerint:
A Széchényi Ferenc Középiskola és Kollégiumban, valamint a Szociális Központban működő főzőkonyha alkalmassá tétele a városban és a kistérségben jelentkező gyermek, időskorú, szociális, felnőtt, vendégétkeztetés biztosítására, az Arany János és Deák Ferenc Általános Iskolákban működő főzőkonyhák melegítő konyhákká történő átalakításával.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: 2007. áprilisi testületi ülés.

6./ A képviselő-testület a szervezeti összevonásokkal valamennyi intézmény esetében a nyugdíj melletti foglalkoztatás megszüntetésével a 2007. évben nyugdíj előtt állók nyugdíjba vonulásával, illetve a további takarékossági intézkedések megtételével mintegy 70 fő létszámleépítést irányozott elő az önkormányzati intézmény hálózatban.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

7./ Mivel a 2. számú Tagóvoda megszűntetése - az alacsony gyermeklétszám miatt - az átszervezéstől függetlenül indokolt, a képviselő-testület elrendelte annak 2007. július 1-jével történő megszűntetését, melyet a 2007. évi márciusi testületi ülésre kell előkészíteni.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

8./ A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson a Kaposi Mór Oktatókórház vezetésével Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézményeknek a Kaposi Mór Oktatókórház által történő működtetéséről a kórház részeként, amelyben a Járóbetegellátó Intézmények a kórház rendelőintézete lesz, a teljes feladatellátást a kórház látja el úgy, hogy a tulajdonjog továbbra is az önkormányzaté marad.
Továbbá a kórház lássa el a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gyógyászati részlegének az üzemeltetését, amelyhez biztosítani kell pályázati úton szállás-férőhelyek kialakítását.
A feladatátvállalással kapcsolatos megállapodás-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

9./ Barcs Város Képviselő-testülete szociális ellátó rendszerét a jelenlegi struktúrában kívánja működtetni a 2007. évben.

10./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta Barcs Város Önkormányzata polgármesterét, hogy járjon el a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ elidegenítési tilalom alóli felmentése érdekében az érintett támogató szervezeteknél.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint
11./ Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Hősök tere 1-2., Nagyhíd u. 1. (88 szociális bérlakás) szám alatti 18 db, 826 m2 alapterületű lakásokat 140.000.000 Ft-ért a leghátrányosabb helyzetű kistérséghez benyújtandó pályázati pénzből egy összegben megvásárolja.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint