Ma 2024. április 23., kedd, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

                                                                                                          ……. sz. napirendi pont

Előterjesztés

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének

módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2012. február 23-i ülésére

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendelet átdolgozását, a változások átvezetését.

 

Központi forrásokból biztosított előirányzatok, melyek a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt módosítják:

- ÖNHIKI támogatás

20.448 eFt

- Fizetésképtelen önkormányzatok támogatás

113.115 eFt

- Hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatás

32.263 eFt

- Pszichiátriai betegek támogatása

350 eFt

- Jelzőrendszeres házigondozás támogatása

387 eFt

- Népszámlálás támogatása

6.858 eFt

- EU önerőalap támogatás Kistérségi járóbeteg központ

20.079 eFt

- EU önerőalap támogatás BNI

3.785 eFt

- EU önerőalap támogatás Nyugati Városrehabilitáció

8.795 eFt

- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására

8.985 eFt

- Bérkompenzáció

4.487 eFt

- Létszámcsökkentés támogatása

434 eFt

- Intézményi normatíva és kiegészítő normatíva módosítás

- 6.941 eFt

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás támogatása

1.004 eFt

- Közműfejlesztési támogatás

291 eFt

Összesen:

214.340 eFt

- A 2011. évre tervezett hulladékszállítási díj kiadás eredeti előirányzata 34.850 eFt volt. A tervszámmal szemben 56.003 eFt kiadás realizálódott december 31-ig. A teljesítéshez igazítva a kiadási oldal módosított előirányzata 57.850 eFt. A növekedés közötti 23.000 eFt különbözet a fizetésképtelen önkormányzatok támogatásából kerül kiegyenlítésre. A magasabb kiadás teljesülésének oka, hogy a BIOKOM Kft. felé minden számlatartozás kiegyenlítésre került. Az eredeti előirányzat 6 havi szemétszállítási díjat tartalmazott. A 2011. év végén érkezett kiegészítő állami támogatás lehetőséget biztosított a számlák terven felüli kiegyenlítésére.

- A 2011. évre tervezett közvilágítási díj kiadás eredeti előirányzata 24.625 eFt volt. A tervszámmal szemben 32.440 eFt kiadás realizálódott december 31-ig. A teljesítéshez igazítva a kiadási oldal módosított előirányzata 32.625 eFt. A növekedés közötti 8.000 eFt különbözet a fizetésképtelen önkormányzatok támogatásából kerül kiegyenlítésre. A közvilágítás hátraléka az év végén érkezett kiegészítő állami támogatásból kiegyenlítésre került, a költségvetés tervezésekor még nem számoltunk az EON felé fennálló hátralék ilyen mértékű csökkenésével.

- A 2011. évre tervezett igazgatási dologi kiadás eredeti előirányzatában nem került betervezésre a 2010.évi beszámoló elkészítésekor a normatív elszámoláskor keletkezett 13.000 eFt visszafizetési kötelezettség (31-es űrlap) mely összeg részletekben történő megfizetését a MÁK engedélyezte és a Barcs és Vidéke Ivóvízminőség javító társulási tagdíjra 1.448 eFt. A növekedés 14.448 eFt az ÖNHIKI támogatásából kerül kiegyenlítésre.

 

 

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései:

- 11/2012.(I.26.) számú határozatával a Barcsi Szociális Központ szociális ellátások működési bevételi előirányzatát növelte 43 eFt-tal, az intézményfinanszírozás előirányzatát 52.418 eFt-tal csökkentette,valamint a szociális ellátások kiadási előirányzatát 51.141 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 1.257 eFt-tal csökkentette és a dologi kiadási előirányzatát 23 eFt-tal csökkentette.

- 230/2011.(XI.24.) számú határozatával engedélyezte a Barcsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a 35.557 eFt működési célra átvett bevételének felhasználását 19.869 eFt összegben személyi juttatás, 7.495 eFt munkaadót terhelő járulék, valamint 8.193 eFt dologi célra.

- 262/2011.(XII.22.) számú határozatával engedélyezte a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények intézményfinanszírozási előirányzatának 132.634 eFt-tal történő növelését az általános gazdálkodási tartalék terhére.

- 169/2011.(VII.28.) számú határozatával engedélyezte a parlagfű elleni védekezésre szolgáló közmunkaprogramhoz 103 eFt-ot biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

 

- 263/2011.(XII.22.) számú határozatával engedélyezte a Szivárvány EGYMI intézményfinanszírozási előirányzatának 7.500 eFt-tal történő növelését az általános gazdálkodási tartalék terhére.

 

- ……./2012.(II.23.) számú határozatával engedélyezte a Városgazdálkodási Igazgatóságnak a bevételi előirányzatait összesen 73.169 eFt-tal csökkenteni (saját bevételét 48.908 eFt-tal, a működési célú pénzeszközöket 22.761 eFt-tal és a támogatást 1.500 e Ft-tal ), továbbá a kiadási előirányzatait összesen 73.169 eFt-tal csökkenteni (személyi juttatásokat 20.000 eFt-tal, a munkaadói járulékokat 3.520 eFt-tal, dologi kiadást 49.829 eFt-tal csökkenteni és a felhalmozási kiadást 180 e Ft-tal növelni ).

 

 

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 1.5 millió Ft:

- BNI Nagy Vagy országos versenyen való részvétel támogatása                     50 eFt,

 

 

Településrészi Önkormányzatok döntései, melyek a 2011. évi költségvetést módosítják:

 

Drávaszentesi településrészi Önkormányzat:      

 

- 28/2011. (XII.21.) számú határozatában mikuláscsomagok költségeinek kiegészítésére 4 eFt-ot biztosított saját kerete terhére.

- 29/2011. (XII.21.) számú határozatában karácsonyfa díszítés költségeire 10 eFt-ot biztosított saját kerete terhére.

- 30/2011. (XII.21.) számú határozatában karácsonyfa égők költségeire 5 eFt-ot biztosított saját kerete terhére.

- 32/2011. (XII.29.) számú határozatában játékvásárlásra 6 eFt-ot biztosított saját kerete terhére.

 

 

Bizottságok döntései, melyek a 2011. évi költségvetést módosítják:

 

- A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság 195/2011. (XII.13.) számú határozatában Barcs Város adventi díszítésére 100 eFt-ot biztosított saját kerete terhére.

 

 

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei:

 

- A Hivatásos Tűzoltóság dologi kiadások előirányzatát 6.500 eFt-tal növelte, a személyi juttatások előirányzatát 5.123 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.377 eFt-tal csökkentette.

 

- A Járóbetegellátó Intézménynek a bevételi előirányzatából a TB támogatás bevételét 4.245 eFt-tal csökkentette, továbbá a kiadási előirányzatait összesen 4.245 eFt-tal csökkentette (személyi juttatásokból 3.400 eFt-tal aközalkalmazotti bért,390 eFt-al egyéb bért, 1.300 eFt-tal a megbízási díjat, továbbá a munkaadói járulékokat 850 eFt-tal, dologi kiadást 1.650 eFt-tal csökkentette és a felhalmozási kiadást 3.345 e Ft-tal növelte ).

 

- A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézménynek Szuloki Tagintézményénél a bevételi előirányzatát 381 eFt-tal növelte (saját bevételét 258 eFt-tal és az átvett pénzeszközöket 123 eFt-tal ) és a kiadási előirányzatát 381 eFt-tal növelte (ellátottak juttatását 169 eFt-tal és a dologi kiadásokat 212 eFt-tal ), továbbá a Szuloki képviselő-testület 42/2011.(VII.09.) számú határozatával a Szuloki tagintézmény létszámát 4 főben határozta meg, melyhez a személyi juttatásokra 656 eFt-ot, munkaadói járulékra 71 eFt-ot és a dologi kiadásokra 384 eFt-ot biztosít, összesen 1.111 eFt-ot biztosít.

 

- A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézménynek Rinyaújlaki Tagóvodájának működőképességéhez a Rinyaújlaki képviselő-testület 2/2012.(I.18.) számú határozatával a személyi juttatásokra 171 eFt-ot, munkaadói járulékra 20 eFt-ot és a dologi kiadásokra 469 eFt-ot, összesen 660 eFt-ot biztosít.

 

 

A céltartalék alakulását befolyásolják:

 

     -   bizottságok döntései,

     -   a képviselő-testület döntései,

-         a településrészi önkormányzatok döntései,

-         a polgármester átruházott jogkörében hozott döntése.

 

III. negyedév végéig módosított céltartalék:                                                        

21.992 eFt

Tartalékot csökkentő tételek összesen a IV. negyedévben:                                            

16.290 eFt

A IV. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:    

5.702 eFt        

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

 

-         kisebbségi önkormányzatok döntései,

-         a képviselő-testület döntései.

Negyedév végéig módosított általános gazdálkodási tartalék:

150.769 eFt

Tartalékot növelő tételek a IV. negyedévben:

0 eFt

Tartalékot csökkentő tételek a IV. negyedévben:

140.246 eFt

A módosított általános gazdálkodási tartalék a IV. negyedév végén:                

10.523 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Barcs, 2012. február 10.

Karvalics Ottó

             Polgármester


Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

……./2011. (…...) önkormányzati rendelete az

Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító

6/2011. ( III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi   költségvetését

 

5.681.850 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

   5.941.995 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

   260.145 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                     3.897.688 e Ft-ban

ebből:

-         finanszírozási célú műveletek bevételét                       111.981 e Ft-ban

-         előző évi pénzmaradványt                                            58.503 e Ft-ban        

 

  • a működési célú kiadásokat                                                3.901.905 e Ft-ban

ebből:

-         a személyi juttatások kiadásait                                1.783.681 e Ft-ban         

-         a munkaadókat terhelő járulékokat                            465.174 e Ft-ban

-         a dologi kiadásokat                                                1.266.819 e Ft-ban

-         az ellátottak pénzbeli juttatásait                                    23.163 e Ft-ban

-         a speciális célú támogatásokat                                   348.173 e Ft-ban

-         az általános tartalékot                                                 10.523 e Ft-ban

-         a céltartalékot                                                             4.372 e Ft-ban

                                                                                   

  • a felhalmozási célú bevételt                                                 2.134.247 e Ft-ban

ebből:

-         finanszírozási célú műveleteket                                   174.471 e Ft-ban

-         előző évi pénzmaradványt                                              5.130 e Ft-ban         

                                                                                   

  • a felhalmozási célú kiadást                                                  2.130.030 e Ft-ban

ebből:

-         a beruházások összegét                                          1.027.931 e Ft-ban

-         a felújítások összegét                                                 909.887 e Ft-ban

-         egyéb felhalmozási célú kiadásokat                           35.940 e Ft-ban

-         egyéb felhalmozási célú támogatásokat                       5.130 e Ft-ban

-         az intézményi felhalmozási kiadások összegét               59.872 e Ft-ban

-         finanszírozási célú műveleteket összegét                      89.940 e Ft-ban

-         céltartalék (felhalmozási célra)                                   1.330 e Ft-ban

állapítja meg.

 

2. §

 

A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

                                                        5.702 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

                       10.523 ezer Ft összegben állapítja meg.

 

3. §

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

 

4. §

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Barcs, 2012. február ……..

 

 

Karvalics Ottó                                    Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                         polgármester                                                 címzetes főjegyző   


Melléklet