Ma 2024. április 18., csütörtök, Andrea és Ilma napja van. Holnap Emma napja lesz.

Barcs Város Képviselő-testülete

Egészségügyi, Szociálpolitikai

Bizottsága Elnökétől

7570. Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.

                                                                                                                 ……….. sz. napirend

B E S Z Á M O L Ó

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság tevékenységéről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

             2012. február 23-i ülésére

2

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság a 2010. októberi választások után alakult meg. Jelenlegi összetételében 2010. december 08. napjától kezdődően ülésezik. A bizottság 5 tagú: hárman tagjai a Képviselő-testületnek, kettő fő nem testületi tag. A Bizottság ülésein tanácskozási joggal 4 fő vehet részt. A Bizottság a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan végzi munkáját. Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság tevékenységéről legutóbb 2010. február 18-i testületi ülésre készült beszámoló.

A Bizottság feladat és hatáskörét a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007./III.30./ rendelet írja elő. Az SZMSZ 1. mellékletében szereplő általános feladat- és hatáskörök mellett az alábbi kiemelt feladat- és hatásköröket látja el:

 • Figyelemmel kíséri a járóbetegellátás helyzetét.
 • Javaslatot tesz a járóbetegellátás személyi feltételeinek továbbfejlesztésére.
 • Figyelemmel kíséri a járóbetegellátás tárgyi feltételeinek alakulását, javaslatot tesz a tárgyi feltételek javítására.
 • Figyelemmel kíséri a városban élő időskorúak szociális helyzetét.
 • Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális intézmények működését.
 • Elemzi a szociális ellátottság helyzetét, figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos lakossági csoportok helyzetét és ezekre vonatkozóan javaslatot dolgoz ki.
 • Véleményezi az egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó intézmények névhasználatának engedélyezésére.
 • Véleményezi az ágazati fejlesztési koncepciókat, szakmai programokat.
 • Állást foglal tevékenységi területét illetően intézményalapítás, megszüntetés, átszervezés kérdésben.
 • Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület a járóbetegellátás és a szociálpolitika körében megbízza.
 • A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottsággal együtt dönt a szociális lakás bérbevételére előterjesztett és nem megfelelő kérelmek elutasításáról /17/2011./VIII.05./ az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet alapján/
 • A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottsággal együtt javaslatot tesz a képviselő-testületnek a szociális bérlakást igénylők bérbeadási névjegyzékére /17/2011./VIII.05./ az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet alapján.

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság a vizsgált időszakban ( 2010. februárjától 2012. januárjáig) 32 alkalommal ülésezett. Az ülések egy ülés kivételével ( 2010. november 18.) mindannyiszor határozatképesek voltak. 2010. február 18. napján és 2011. március 31. napján a Bizottság rendkívüli ülést tartott. Együttes rendkívüli ülésre 9 alkalommal került sor:

3

Időpont

Ülésen részt vevő egyéb bizottságok

2010. május 31.  

Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság*

2010. július 22.

Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság,

Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság,

Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság, Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság, Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság

2010. október 21.

Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság,

Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság

2010. november 18.

Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság

2011. január 10.

Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság

2011. január 27.

Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság, Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság

2011. január 31.

Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság

2011. február 15.

Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság,

Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság, Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság

2011. október 20.

Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság

* 2011. március 25. napjától a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság neve: Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság.

A Bizottság a két év alatt összesen 146 napirendet tárgyalt meg, és 156 határozatot hozott. Összesen 445 hozzászólás hangzott el a napirendekhez.

2010. évben az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság 150.000,-Ft, 2011. évben 100.000,-Ft saját pénzeszközzel rendelkezett, amit a költségvetés javára ajánlott fel.  

4

KIMUTATÁS A BIZOTTSÁG ÜLÉSEIRŐL

Az ülés időpontja

Napirendek száma

Határozatok száma

Bizottsági tagok megjelenése

Hozzászólások száma

Együttes, vagy Rendkívüli

2010.02.11.

7

7

6

7

 

2010.02.18.

2

2

6

13

Rendkívüli

2010.03.11.

5

5

5

3

 

2010.04.15.

5

6

6

16

 

2010.05.12.

8

8

4

14

 

2010.05.31.

1

1

4

3

Együttes rendkívüli

2010.06.10.

4

4

5

3

 

2010.07.15.

6

6

5

4

 

2010.07.22.

1

1

5

0

Együttes rendkívüli

2010.09.06.

4

4

5

0

 

2010.10.21.

1

1

3

1

Együttes rendkívüli

2010.11.09.

5

6

3

4

 

2010.11.18.

1

0

2

12

Együttes rendkívüli

2010.12.08.

7

8

5

18

 

2011.01.10.

1

1

5

14

Együttes rendkívüli

2011.01.18.

4

4

5

12

 

2011.01.27.

1

5

4

16

Együttes rendkívüli

2011.01.31.

1

1

4

33

Együttes rendkívüli

2011.02.08.

5

5

4

29

 

2011.02.15.

1

3

4

23

Együttes rendkívüli

2011.03.08.

11

12

4

25

 

2011.03.31.

1

1

4

1

Rendkívüli

2011.04.19.

9

9

3

17

 

2011.05.10.

11

10

5

22

 

2011.06.07.

3

3

5

14

 

2011.07.19.

8

8

5

38

 

2011.09.06.

7

7

5

19

 

2011.10.11.

4

4

3

9

 

2011.10.20.

2

4

3

18

Együttes rendkívüli

2011.11.15.

9

9

5

28

 

2011.12.13.

6

6

3

13

 

2012.01.17.

5

5

5

16

 

5

A Bizottság munkája nagyrészt a Képviselő-testület üléseire készített előterjesztések véleményezéséből áll. Ugyanakkor átruházott hatáskörben dönt a Bizottság a szociális intézmények házirendjéről, továbbá a szociális bérlakások bérbevételére irányuló kérelmek elutasításáról, amennyiben azok nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Ezen hatáskörét a Bizottság a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottsággal együtt gyakorolja.

Az előző beszámoló óta eltelt időben bizottságunk az alábbi előterjesztéseket véleményezte részletesebben: A Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát több alkalommal módosították. Minden év elején megtárgyalták az arra az évre megállapított intézményi és a személyi térítési díjak összegét. Az Idősek Otthona Házirendjébe bekerült a kártérítési felelősség konkrét esetének bevezetése, a tisztálkodási szerekkel való ellátás rendje, rögzítették a be nem vihető tárgyak körét, egyedi eljárásrendet alkalmaznak a csökkent belátási képességű személyek testi épségének megőrzése érdekében, valamint az alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért eseti térítési díj kérhető. 2010. május 11-én a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Rehabilitációs és Szociális Igazgatósága hatósági ellenőrzést végzett a közösségi pszichiátriai ellátás tekintetében. Az előírt módosítások bekerültek az SZMSZ-be. A Barcsi Szociális Központ keretében Komlósdon működő nappali ellátás (Idősek Klubja) 2011. március 31. napjával megszűnt.

Az Új Széchenyi Terv keretében a TIOP-3.4.2-11/1 pályázatban az önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése címmel tervezik a Szociális Központ felújítását és korszerűsítését. A pályázatot 2012. február 13-ig lehet benyújtani. Az emelt szintű bentlakásos ellátás szociális rendszerben tartása fokozatosan szűnik meg, emiatt kezdeményezni kell a működési engedélyben az emelt szintű és az átlagos elhelyezésű férőhelyek számának módosítását.

A Barcsi Járóbeteg Központ a DDOP 3.1.3.B Integrált járóbeteg szakellátó központok fejlesztése című konstrukcióban valósul meg. Kialakításra került egy új gyógyászati egység, az egynapos sebészeti szolgáltatással. A járóbeteg-ellátó intézmény fejlesztés kivitelezői és eszközbeszerzési közbeszerzési eljárása lezárult, a beruházás elindult. 2011. október 28. napján sor került a projekt átadására. Az épület műszaki átadása-átvétele, illetve a használatba vételi engedély kiadása van folyamatban.

2011. május 01. napjától a három fogorvosi körzet két vegyes körzetté alakult át.

A közfoglalkoztatás rendszerét 2011. évtől a Nemzeti Közfoglakoztatási Program váltotta fel. Megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. A pályázatok keretében igényelhető támogatások felhasználásával a közfoglalkoztatás célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. A pályázat benyújtásáról januárban döntött a testület.

A TÁMOP 5.1.3-09/2 program keretében Barcs Város Önkormányzata a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat partnereként pályázott a mélyszegénységben élő személyek és közösségek támogatására. A pályázat jelenleg is elbírálás alatt van.

A gazdasági válság és az önkormányzat pénzügyi helyzete indokolttá tette a lakásgazdálkodás újragondolását, az addigi szabályozás felülvizsgálatát. A cél a szakemberek, valamint azon fizetőképes bérlők lakáshoz jutását segíteni, akik lakhatásukat önerőből megoldani nem tudják, ugyanakkor képesek a piaci alapon megállapított lakbér megfizetésére.

6

2011. szeptember 01. napjától változott a lakásfenntartási támogatás szabályrendszere. Az alapvető átalakítást az energiatámogatási rendszerrel kapcsolatos változások indukálták. A cél az volt, hogy a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnésével az arra jogosultak átkerülhessenek a lakásfenntartási támogatás rendszerébe.

Feladat- és hatásköréből adódóan a Bizottság az alábbi fő témákat tárgyalta (a felsorolás természetesen nem teljes):

 • Az önkormányzat költségvetési koncepciója.
 • Szociális rendeletek módosításai.
 • Barcs Város gyermekvédelmi tevékenysége.
 • Humánerőforrás elemzés Barcson és a kistérségben.
 • Az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzési terve.
 • Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények tevékenységéről.
 • Járóbetegellátó Intézmények Alapító Okirata módosítása.
 • Járóbetegellátó Intézmények Házirendjének jóváhagyása.
 • A Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása.
 • Beszámoló a Barcsi Szociális Központ munkájáról.
 • Képviselő-testület munkatervei.
 • Szociális Központ szakmai egységeinek Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje.
 • Barcs Város Önkormányzata Közfoglalkoztatási Tervének módosítása.
 • Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása.
 • Beszámoló az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézetének tevékenységéről.
 • Beszámoló a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról.
 • Barcs Város Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepciójának elfogadása.

A Bizottság az ülések megfelelő lebonyolításához, valamint a színvonalas szakmai munkához a szükséges segítséget minden alakalommal megkapta. A Bizottság munkájában résztvevők hozzászólásaikkal és szakmai észrevételeikkel segítették a munkát.

Valamennyi résztvevő munkáját köszönöm, a továbbiakban is számítok segítő közreműködésükre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.

Barcs, 2012. február 06.

                                                                     Dr. Kis M. János Attila

                                                                            Tanácsnok

7

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért.

Határidő:Értelem szerint  

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam:

Barcs, 2012. február 06.

                                                                         Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                  Címzetes Főjegyző