Ma 2024. április 14., vasárnap, Tibor napja van. Holnap Anasztázia és Tas napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.:62. Tel: 462-459

                                                                                                          …….. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló

8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

            2012. február 23-i ülésére

A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom:

Általános indokolás

Az Országgyűlés a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel, a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI, törvénnyel, valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI törvénnyel több ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.), melynek hatályba lépése 2012. január 01. napja. A módosítás érintette többek között a szociális igazgatási eljárás általános szabályait, továbbá a természetbeni és pénzbeli ellátások közül az aktív korúak ellátását és a lakásfenntartási támogatást. Ezért indokolt és szükséges – a magasabb rendű jogszabállyal, a törvényi szabályozással való összhang megteremtése érdekében - a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről – önkormányzati rendelet esetén - a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia. Ezen szabályozásra való tekintettel a rendelet módosításának várható következményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

1. A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) a módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A módosítás a helyi önkormányzati rendelet és az ágazati jogszabály összhangját biztosítja.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás egy részének természetben történő juttatása segíti a gyermeki jogok érvényesülését. A szabályozásnak a költségvetésre történő hatása várhatóan nem merül fel.

b) A módosítás környezeti és egészségügyi következményei pozitívak, mivel a gyermekek megfelelő étkeztetése a testi és szellemi fejlődésüket is biztosítja.

c) A módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosítás várhatóan maga után vonja az eljárások, ügyek számának megnövekedését, és az ezzel járó adminisztrációs terheket is.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

A rendelet módosításának szükségességét a törvényi változás kényszeríti ki. A rendelet módosításának hiányában az önkormányzati rendelet jogszabálysértő, és törvénytelen lenne.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A feladat a jelenlegi ügyintézői körrel és infrastruktúrával kerül elvégzésre.

A pénzügyi feltételeket illetően az 1. a) pontban meghatározottak az irányadók.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A módosító rendelet 1.§-a az Szt.10. § (4) bekezdése szabályozásának megfelelően, pontosító rendelkezést tartalmaz azokról a jövedelmekről, melyeket a jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni.

2. §-hoz

A módosító rendelet 2.§-ában a méltányossági ápolási díjjal kapcsolatos hatásköri szabály került pontosításra, mivel 2011. április 1. napjától méltányossági ápolási díj megállapítására nincs lehetőség a Képviselő-testület döntése alapján.

3. §-hoz

A módosító rendelet 3.§-ában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásának szabályai kerültek meghatározásra.

Az önkormányzat 2012. január 1-től felhatalmazást kapott arra, hogy az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatását – a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozáshoz hasonlóan – részben természetbeni szociális ellátásként nyújtsa, amennyiben a családban a gyermekvédelmi törvény szerinti védelembe vett gyermek él.

A Rendelet 14. §-a rendelkezik a rendszeres szociális segély természetbeni ellátási formában történő megállapításáról és folyósításáról. A szabályozás szerint a rendszeres szociális segély részben természetbeni ellátásként a gyermek szükségleteinek megfelelően, különösen étkezési térítési díjra, átmeneti gondozásért fizetendő térítési díjra, a kollégiumi elhelyezés díjára használható fel az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek esetén.

Az Szt. 47. § (2) bekezdés rendelkezése szerint a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerinti védelembe vett gyermek él. Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásáról dönt, úgy ennek eljárási szabályait és a természetbeni juttatatás formáit rendeletében szabályozza azzal, hogy a védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.

4. §-hoz

A módosító rendelet 4. § (1) bekezdésében a rendelet hatálybalépésre vonatkozó szabályok kerültek meghatározásra. A hatályba lépés napja – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés rendelkezésére figyelemmel – a rendelet kihirdetését követő nap.

2012. január 1-jétől módosult az Szt. lakásfenntartási támogatásra vonatkozó hatásköri szabályozása is. Az ellátást a törvényben meghatározott feltételek szerint a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg a kérelmező részére. (Szt. 25. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja)

Mivel a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása kikerült a képviselő-testület hatásköréből, ezért az erre vonatkozó szabályozást a helyi rendeletből is hatályon kívül kell helyezni, melyről a módosító rendelet 4. § (2) bekezdése rendelkezik.

Az Szt. 2011. szeptember 1-jén hatályba lépett módosítása kötelezően előírta a települési önkormányzatok számára a helyi lakásfenntartási támogatás rendeleti szabályozását. A képviselő-testület 2011. szeptember 23. napjától vezette be új szociális ellátási formaként a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatást, meghatározta annak jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét. A szabályokat a Rendelet 20. §-a tartalmazza.

Az Országgyűlés 2012. január 1-jei időponttal hatályon kívül helyezte az Szt. helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a 2012. január 1-je előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-éig folyósítható. (Szt. 140/I. § )

A fentiek alapján a helyi lakásfenntartási támogatást a módosító rendelet 4. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

2012. február 08.

                                                                                     Karvalics Ottó

                                                                                        polgármester

Barcs Város Önkormányzata képviselő-testületének

…/2011. (… . … .) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamit a

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló

8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Barcs Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,a következőket rendeli el:

1.§

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,

c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.”

2.§

A Rendelet 5.§ (1) bekezdésében a „-a méltányossági ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata „ szövegrész helyébe a „ – méltányossági ápolási díj felülvizsgálata” szöveg lép.

3.§

A Rendelet a következő 17/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása

17/A. § A foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható, melyre a 14. §-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.”

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 5. § (1) bekezdésében a                       „- lakásfenntartási támogatás megállapítása,” szövegrész.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 20 §-a.

2012. február 23.

            Karvalics Ottó                                                                        Balázsné dr. Vástyán Krisztina

            polgármester                                                                                      címzetes főjegyző