Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 462-459.

                                                                                                           …… . sz. napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S


a Barcsi Szociális Központ Otthoni Szakápolási Szolgálata tevékenységének megszüntetése

Készült: Barcs Város Képviselő-testületének

               2012. február 23-i ülésére

 

                                                                                                                                        

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezése során többek között felülvizsgáltuk a Barcsi Szociális Központ tevékenységeit is.

A Barcsi Szociális Központ Szakfeladatai között szerepel az Otthoni Szakápolási Szolgálat, az otthoni (egészségügyi) szakápolás.

Ez a feladat nem tartozik a kötelezően ellátandó feladatok közé.

Az Otthoni Szakápolási Szolgálat részére a működési engedélyt 55/2005. számon az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Barcs Városi Intézete adata ki 2005. január 13. napján.

Az otthoni szakápolás a 2011. évi költségvetési teljesülése az alábbi:

                                                                                                                                  e/Ft

Személyi juttatás

1.668

Munkaadói járulék

   446

Dologi kiadás

   113

Kiadás összesen:

2.227

OEP finanszírozás

1.501

Önkormányzati támogatás

   726

Bevétel összesen:

2.227

Az önkormányzati támogatás nagyságára, illetve arányára tekintettel javaslom az Otthoni Szakápolási Szolgálat megszüntetését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Barcs, 2012. február 09.

                                                                                                                 Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

A fenntartói jogosítványokat gyakorló Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ Otthoni Szakápolási Szolgálata tevékenységet 2012. április 1. napjával megszünteti.

A Képviselő-testület elrendeli a működési engedély visszavonásának kezdeményezését a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nagyatádi, Barcsi, Csurgói Kistérségi Népegészségügyi Intézete Barcsi Kirendeltségénél, melyre Karvalics Ottó polgármestert felhatalmazza.

Továbbá a Képviselő-testület elrendeli a Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, az Alapító Okirat, valamint a belső szabályzatok – fenti döntés szerinti – módosítását és annak a képviselő-testület elé terjesztését jóváhagyás végett.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

             Varga Ilona intézményvezető                                                         

Határidő: értelem szerint, illetve a Képviselő-testület március havi rendes ülése

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2012. február 09.

 

                                                                                        Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                    címzetes főjegyző                                                                                                     3. számú napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt bizottsági tagok!

A Barcsi Szociális Központ Otthoni szakápolási szolgálata tevékenységének megszüntetése című napirendi ponthoz (3. napirendi pont) a következő kiegészítő tájékoztatást adom:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 2012. február 16-i ülésén a következő határozatot hozta:

14/2012. /II.16./ sz. Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsági határozat:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság javasolta megtárgyalásra és elfogadásra a Barcsi Szociális Központ otthoni szakápolási szolgálata tevékenységének megszüntetése című   napirendi pontot, azzal, hogy a bizottsági tagok és a Képviselő-testület kapjon tájékoztatást a feladat jövőbeni ellátásának a módjáról.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve megkeresésemre az alábbi tájékoztatást adta:

Az otthoni szakápolási tevékenység folytatására két egészségügyi szolgáltató jogosult:

a Somogy-Rehab 2000 Bt., valamint az EraMED Bt., a betegek további ellátása biztosított lesz, változatlan OEP finanszírozás mellett.

A Járóbetegellátó Intézmények tájékoztatása szerint jelenleg otthoni szakápolási tevékenységet nem végeznek. A folyamatban levő uniós pályázat keretein belül a tevékenység bővítése körében pályáztak az egy napos sebészet és a kúraszerű ellátások mellett az otthoni szakápolási szolgálat megvalósítására is. Anyagi és emberi erőforrás tekintetében a tevékenységhez szükséges feltételekkel rendelkeznek.

Kérem tájékoztatásom elfogadását!

Barcs, 2012. február 17.

                                                   Tisztelettel:

                                                                               Karvalics Ottó

                                                                                 polgármester