Ma 2023. június 02., péntek, Kármen és Anita napja van. Holnap Klotild és Cecília napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571. Barcs, Bajcsy Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

                                                                                                     ……. sz. napirend

 

Előterjesztés

 

 

 

A HHE Fánimajor Gyűjtőállomás – MOL Babócsa gázvezeték közötti DN 150 gázgerincvezeték által érintett ingatlanokon bányaszolgalmi jog bejegyzéséről

Készült: Barcs Város Önkormányzata

              Képviselő-testülete

              2012. január 26-i ülésére

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Horizont Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.) megbízásából a Geoflame Kft. (3100 Salgótarján, Mártírok u. 4.) végzi a HHE Fánimajor Gyűjtőállomás – MOL Babócsa gázvezeték közötti DN 150 gázgerincvezeték által érintett ingatlanokon a bányaszolgalmi jog bejegyeztetését kezdeményezte.

Barcs Város Önkormányzatának tulajdonában van a Barcs, 0189 és 0246 hrszú, kivett közút művelési ágú 172 m2, illetve 276 m2 nagyságú terület, ami érintett a gázvezeték létesítésénél és a biztonsági övezet kijelölésénél.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 38. § (3) bekezdése alapján az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények, szállítóvezetékek, a kutatási műveletekhez szükséges berendezések elhelyezése céljára – megállapodás hiányában – a bányavállalkozó az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak befejezéséig, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgalom alapítását igényelheti. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 38. § (5) bekezdése alapján az ingatlan igénybevétele során okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A szolgalom szerinti korlátozással megegyezően kell az ingatlanban keletkezett kárt megtéríteni. A szolgalom alapításáról, továbbá a kártalanítás módjáról és mértékéről a bányavállalkozónak az ingatlan tulajdonosával (vagyonkezelőjével, használójával) ajánlat megküldésével kell az egyezség létrehozását megkísérelnie. Megegyezés hiányában a szolgalom alapítását és az annak fejében járó kártalanítást a bányavállalkozó kérelmére a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve állapítja meg. A szolgalom alapítására irányuló eljárásra a kisajátítási eljárás szabályait kell alkalmazni.

A bányavállalkozó által megküldött ajánlat szerint 100 Ft/m2 kártalanítási összeget ajánlanak a művelésből kivett ingatlanok esetében, így a két érintett önkormányzati terület esetében is, 17.200 Ft, 27.600 Ft, összesen 44.800 Ft összegben.

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) számú önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal, valamint használati joggal való megterheléséről, továbbá az ezzel összefüggő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az ingatlan forgalomképességére tekintet nélkül a Képviselő-testület dönt.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a határozati javaslatban foglaltakkal.

Barcs, 2012. január 11.

                                                                                      Karvalics Ottó

                                                                                        polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Horizont Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. cégjegyzék szám: Cg. 01-09-675082) a Barcs 0189 hrszú kivett közút művelési ágú ingatlan 172 m2 nagyságú területére, a Barcs 0246 hrszú kivett közút művelési ágú ingatlan 276 m2 nagyságú területére bányaszolgalmi jogot alapítson a HHE Fánimajor Gyűjtőállomás-MOL Babócsa gázvezeték közötti DN 150 gáz-gerincvezeték és biztonsági terület létesítésére, összesen 44.800 Ft kártalanítás ellenében.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az erre vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester, Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2012. január 11.

                                                                                       Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                     címzetes főjegyző

Választás 2022