Ma 2020. október 24., szombat, Salamon napja van. Holnap Blanka és Bianka napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Tel.: 82/463-176

                                                                                                          …….sz. napirendi pont

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2012. január 26-i ülésére

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása vált szükségessé.

A Rendelet 1. mellékletéből törölni szükséges a 4. sorszámú sort, mivel az 55 hrszú gazdasági épület lebontásra került, a helyrajzi szám megszűnt.

A Rendelet 3. mellékletéből törölni szükséges a 70. sorszámmal jelölt 1832/6 hrszú beépítetlen területet, a 74. sorszámmal jelölt 1891 hrszú beépítetlen területet, valamint a 76. sorszámmal jelölt 1897 hrszú beépítetlen területet, mivel ezek eladásra kerültek.

A Rendelet 3. mellékletében szerepeltetni kell ugyanakkor az önkormányzat tulajdonába került Strand étteremet, 47. sorszámmal.. Indokolt, hogy a Képviselő-testület a forgalomképes vagyontárgyak közé sorolja a Strand éttermet, mivel nem tartozik a törzsvagyon körébe, nem közvetlenül önkormányzati feladat ellátást szolgálja.

A Rendelet 3. mellékletének 107. sorszámú sorában elírás miatt javítani szükséges a helyrajzi számot, amit a Rendelet jelenleg hatályos szövege tévesen tartalmaz.

 A Rendelet mellékleteinek jelölését a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 128.§ rendelkezésének megfelelően szükséges megváltoztatni.

A Strand éttermet javasolt a Városgazdálkodási Igazgatóság, mint vagyonhasználó szerv vagyonkezelésbe adni a Rendelet szabályainak megfelelően.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni, a  rendelettervezetet jóváhagyni szíveskedjen!

Barcs, 2012. január 11.

                                                                                                          Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 953/2 hrszú, Strand éttermet a Városgazdálkodási Igazgatóság kezelésébe adja Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet 14-16.§ -ai alapján.

Felelős: Karvalics Ottó

Határidő: értelem szerint

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

…/2012. (…) önkormányzati rendelete

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 4.§ (3) bekezdésében az „1. számú melléklet” szövegrész helyébe 1. melléklet szöveg lép.

(2) A Rendelet 4.§ (3) bekezdésében a „2. számú melléklet” szövegrész helyébe 2. melléklet szöveg lép.

(3) A Rendelet 4.§ (3) bekezdésében az „3. számú melléklet” szövegrész helyébe 3. melléklet szöveg lép.

 

2. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletének 4. sorszámú sora.

(2) Hatályukat vesztik a Rendelet 3. mellékletének 70, 74 és 76 sorszámú sorai.

3.§

(1) A Rendelet 3. melléklete a következő 47. sorszámú sorral egészül ki:

„47 Strand étterem 953/2 1608” 

(2) A Rendelet 3. mellékletének 107. sorszámú sorában a „2559/2” helyrajzi szám „2599/2” helyrajzi számra változik.

4.§

(1) A Rendelet 1. mellékletének 1-542 sorszámú sorok számozása 1-539 sorszámokra változik.

(2) A Rendelet 3. mellékletében az 1-330 sorszámú sorok számozása 1-328 sorszámokra változik.

Záró rendelkezés

5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Barcs, 2012. január ….

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                                  Karvalics Ottó

            címzetes főjegyző                                                                             polgármester