Ma 2024. június 21., péntek, Alajos és Leila napja van. Holnap Paulina napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf. 62 Telefon: 82/462-459

                                                                                                                     sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó
köztisztviselőkkel szemben 2012. évben meghatározandó
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról

Készült:             Barcs Város Képviselő-testülete

                           2012. január 26-i ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) 34.§ (1) bekezdése alapján a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli.

A Kjt. 34.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselő-testület dönt.

A célok meghatározásakor az alább felsorolt dokumentumokat javasolt figyelembe venni:

-         a jogszabályokban az önkormányzatok számára meghatározott feladatok

-         a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzata

-         a képviselő-testület által elfogadott polgármesteri ciklusprogram és gazdasági program, illetve éves munkaterve

-         az önkormányzat adott évi költségvetési koncepciója, költségvetése

-         polgármesteri, főjegyzői, utasítások, szabályzatok

A 2012. évi teljesítményértékelés végrehajtása érdekében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatban foglalt célokat határozza meg és hagyja jóvá.

Barcs, 2012. január 02.

Karvalics Ottó


Határozati javaslat:

I.    Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők számára a teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célokat az alábbiakban határozza meg:

1.)          A Képviselő-testület által elfogadott ciklusprogramban, gazdasági programban, koncepciókban, irányelvekben a 2012. évre vonatkozó feladatok végrehajtása.

2.)          Az önkormányzat törvényes működése, jogszabályokban foglaltak, az önkormányzatra vonatkozó rendelkezések betartása. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, ha szükséges azok aktualizálása.

3.)          Az új Alaptörvényben és az ehhez kapcsolódó már elfogadott, valamint a jövőben elfogadandó legfontosabb, úgynevezett sarkalatos törvényben foglaltak figyelemmel kísérése és az ebből fakadó feladatok végrehajtása.

4.)          Felkészülni a Járási Hivatalok felállításával kapcsolatos szervezeti változásokra.

5.)          A lakosság valamint a vállalkozások megismertetése a Képviselő-testület döntéseivel illetve a döntés-előkészítésbe történő bevonása vélemény-nyilvánítási lehetőség megadásával.

6.)          A 2011. évi költségvetési beszámoló szabályszerű, határidőre történő elkészítése.

7.)          Az önkormányzat biztonságos, kiegyensúlyozott működésének szolgálata, a pénzügyi folyamatok átláthatóságának, a bevételekkel és a vagyonnal való gazdálkodás elszámolhatóságának erősítése.

8.)          A saját bevételek növelése az adóbehajtás, valamint az adóellenőrzés hatékony végzésével, pályázati források megszerzésével. Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az ellenőrzési tevékenység fokozására.

9.)          Barcs Város Önkormányzata által fenntartott intézmények jogszerű, gazdaságos működtetésének az új, illetve a változó jogszabályokhoz való igazítása.

10.)      A megkezdett beruházások megvalósulásának figyelemmel kísérése.

11.)      A város honlapjának fejlesztése, naprakészen tartása.

12.)      A sportélet, sporttevékenység segítése, a működő szervezetek támogatása, a pályázati lehetőségek kihasználása.

13.)      A közterületek rendjének, tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának biztosítása, a közterületen végzett jogellenes tevékenységek megelőzése, megakadályozása és megszüntetése.

14.)      A hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, az elektronikus közigazgatás megvalósításának előkészítése.

15.)      Az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az egységes jogértelmezésre, az alkotmánybírósági határozatok és bírói gyakorlat megismerésére, elsajátítására.

 

16.)      Kiemelt figyelmet kell fordítani a köztisztviselők jogállásáról és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekből és a végrehajtásukra kiadott rendeletekből adódó feladatok ellátására, felkészülni a várható törvényi változásokra.

17.)      A humánerőforrással való hatékony gazdálkodás érdekében biztosítani kell a képzések, továbbképzések racionális és költségtakarékos megszervezését, különös figyelemmel a meghatározó jogszabályok változásaihoz kapcsolódó továbbképzésekre.

18.)      Gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal legfontosabb szakmai értékének a szaktudásnak a növeléséről, megőrzéséről. Ennek érdekében ösztönözni kell a munkatársak innovatív kezdeményezéseit, szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztését.

19.)      Az ügyintézés és a feladatok ellátása során hangsúlyozott elvárás az objektivitás, a pontos, etikus, kulturált, udvarias munkavégzés.

20.)      Az éves ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása.

II.        A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a köztisztviselők személyre szóló teljesítménykövetelményét állapítsák meg, majd végezzék el a teljesítés értékelését.

Felelős:                Karvalics Ottó polgármester

                           Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:             2012. február 28. (az egyéni teljesítménykövetelmények megállapítására, szóbeli ismertetésére)

                           2012. december 31. (a teljesítés értékelésére, szóbeli ismertetésére)

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2012. január 2.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző