Ma 2020. október 21., szerda, Orsolya napja van. Holnap Előd napja lesz.

Szociális Központ
Intézmény vezetőjétől
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34.
Tel: 82-464-450……..sz. napirendi pont

 

Előterjesztésa Barcsi Szociális Központ 2011. évi költségvetésének, valamint a szociális ellátások előirányzatának  módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
              2012. január 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.Az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.A Barcsi Szociális Központ 2011. évre jóváhagyott költségvetésének fő előirányzatai között az alábbi átcsoportosítás engedélyezését kéri:
Szociális KözpontBevételi előirányzat növekedésMűködési célra átvett pénzeszköz                         4 241  eFt
Bevételi előirányzat csökkenés
Működési bevétel                            4 241 eFt
A kiadási előirányzat átcsoportosítását az alábbiak szerint kérjük engedélyezni:
Kiadási előirányzat csökkenésSzemélyi juttatás                            1 277 eFt
Munkaadói járulék                            345 eFt
Összesen:                                       1 622 eFt
Kiadási előirányzat növekedés
Felhalmozási kiadás                     1 622 eFt
SEGÉLYA Barcsi Szociális Központ költségvetésében jóváhagyott segély és annak dologi, valamint munkaadói járulék előirányzatainak átcsoportosítását kérjük engedélyezni az alábbiak szerint :
Bevételi előirányzat növekedésMűködési  bevétel                                 43 eFt
Bevételi előirányzat csökkenésIntézmény finanszírozás                  52 418 eFt
A kiadási előirányzat átcsoportosítását az alábbiak szerint kérjük engedélyezni:
Kiadási előirányzat csökkenés
Segély                                          51 141 eFt
Munkaadói járulék                         1 257 eFt
Összesen:                                     52 398 eFt
Kiadási előirányzat növekedés
Dologi kiadás                                    23  eFt
A 2011.évi költségvetési előirányzat átcsoportosítását az alábbiak indokolják :
A szociális étkeztetést a tervezettnél kevesebben vették igénybe, a normatíva lemondása évközben 3 777 eft összegű előirányzat csökkenést, valamint a saját bevétel elmaradását eredményezte. Az átvett pénzeszközök előirányzat növekedését indokolja, a 2011. évben lezárult OFA pályázatban elfogadott támogatás kiutalása, a bentlakásos ellátottak hozzájárulása az intézmény működéséhez az előirányzathoz képest magasabb összegben teljesült, valamint a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök állományát növeli, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott + 1 fő munkavállaló bértámogatása.
A személyi juttatás és munkaadói járulék megtakarításunk 1 fő tartós táppénzes dolgozó munkabéréből adódik. A felhalmozási kiadás előirányzat növelését indokolja a pályázatokban szereplő eszközök beszerzése, valamint az intézmény zavartalan működését biztosító berendezések vásárlása.
A 2011. évi költségvetés szociális ellátások előirányzatát és annak teljesülését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.   
A 2011. évi  költségvetés szociális segély előirányzata  52.375 e Ft-tal csökkent.
A csökkenés oka a közfoglalkoztatásban részt vevők számával hozható összefüggésbe. A közfoglalkoztatásban résztvevők számával csökkent a bérpótló juttatásra, 2011.09.01. napjától történő elnevezés szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra fordított összeg. A költségvetés tervezésénél nem volt teljes mértékben ismert a közfoglalkoztatási pályázatokban résztvevők száma, mely az év során még módosult.
A méltányossági ápolási díjat 2011. április 1. napjától nem lehet megállapítani a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 18. § (7) bekezdése alapján. Ennek megfelelően csökkent a méltányossági ápolási díj és járulék kifizetés is.Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi előirányzat átcsoportosításról, és a szociális segély előirányzat módosításról szóló előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.
Barcs, 2012. január 12.
                                      
                                                                                               Varga Ilona
                                                                                    Szociális Központ vezetőHatározati javaslat:
1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ 2011. évi előirányzat átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A Barcsi Szociális Központ átvett pénzeszköz előirányzata 4 241 eFt-tal nő, a működési bevétel előirányzata 4 241 eFt-tal csökken.
Kiadási oldalon csökken 1 277 eFt-tal a személyi juttatások előirányzata, 345 eFt-tal a munkaadókat terhelő kiadások előirányzata. Kiadási oldalon nő a felhalmozási kiadások előirányzata  1 622 eFt-tal.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért
      Varga Ilona Intézményvezető a határozat végrehajtásáért
Határidő: 2012. február 28.2. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező adatok alapján a 2011. szociális ellátások működési bevétel előirányzata 43 e Ft-tal nő, intézményfinanszírozás előirányzata 52 418 eFt-al csökken.
A szociális ellátások kiadási előirányzata 51 141 eFt-al, munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1 257 e Ft-al csökken, a dologi kiadások előirányzata 23 eFt-al nő.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért
              Sólyominé Honvári Katalin közgazdasági irodavezető
Határidő: 2012. február 28.
A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2012. január 12       
              
Balázsné dr. Vástyán Krisztina
                                                                                                  címzetes főjegyző
1.    számú melléklet                             
K I M U T A T Á S
a 2011. évi szociális ellátások eredeti előirányzatának teljesítéséről     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                       e/ft                                                                                       
KIADÁS    Előirányzat    Teljesítés
    EltérésBérpótló juttatásRendszeres szociális segélyIdőskorúak járadékaGyermekvédelmi kedvezményLakásfenntartási támogatás
-    normatív
-    méltányosságiÁpolási díj
-    méltányossági
-    normatív
 
LakbértámogatásÓvodáztatási támogatás    
196 33718 46865012 760
25 056
5 040
16 992
24 6131 6801 510
    
160 32522 27865012 180
26 111
4 831
12 557
23 4461 0451 030    
-36012+ 38100-580
+ 1055
-209
- 4435
-1167-635-480
Átmeneti segély    
 (bérlettérítés, közüzemi díj)Temetési segélyKöztemetésKözgyógyellátásKözlekedési támogatásRendkívüli gyermekvédelmi támogatás    
25 000
1 2005 0003001 2003 000    
17 297
5221 5153647802 734    
-7703
-678-3485+64-420-266
Segélyek összesen   :    338 806    287 665    -51141
Ápolási díj  TB járuléka    9 889    8 632    -1257
Dologi  kiadás    2 500    2 523    +23
Kiadás összesen    351 195    298 820    -52 375BEVÉTEL
            
Köztemetés visszafizetés    0    43    +43
Segélyfinanszírozás    351195    298777    -52418
Bevétel összesen    351195    298820    -52375