Ma 2020. október 31., szombat, Farkas napja van. Holnap Marianna napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata
P o l g á r m e s t e r é t ő l
7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.
Pf.: 62., Telefon: 462-459.
                                                                                                            …… . sz. napirend
E L Ő T E R J E S Z T É S
a  Barcsi Szociális Központ  Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Szakmai Programja módosításáról és jóváhagyásáról
Készült: Barcs Város Képviselő-testületének
               2012. január 26-i ülésére
                                                                                                                                        Tisztelt Képviselő-testület!A Képviselő-testület a 2011. november 24-i ülésén megtárgyalta Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepcióját.
A Képviselő-testület erre vonatkozóan meghozott 234/2011.(XI.24.) számú határozata 4. pontja  az alábbi rendelkezést tartalmazza:
„4.) A fenntartói jogosítványokat gyakorló Barcs Város Önkormányzata  Képviselő-testülete elrendeli a Barcsi Szociális Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás emelt szintű férőhelyeinek egy részére vonatkozóan az átminősítés lehetőségének vizsgálatát átlagos elhelyezésű körülményeket biztosító férőhellyé.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vizsgálat eredményének függvényében  kezdeményezze a működési engedélyben  az emelt szintű és az átlagos elhelyezésű férőhelyek számának módosítását.”A működési engedély módosítása iránti kérelem beadásra került a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához.
A kérelemhez azonban csatolni szükséges a társulási megállapodásnak, az intézmény alapító okiratának, illetve az intézmény alapvető szabályzatainak (fenntartó által jóváhagyott) módosításait, amennyiben azok tartalmazzák a bentlakásos ellátáson belüli férőhelymegosztást (átlagos-emelt).
A közös fenntartásról szóló megállapodást és az alapító okiratot nem kell módosítani, mivel azok nem tartalmazzák a bentlakásos ellátáson belüli férőhelymegosztást.
A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Szakmai Program, valamint a Házirend tartalmazzák a bentlakásos ellátáson belüli férőhelymegosztást, így azokat módosítani szükséges.
A Házirend jóváhagyása a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001.(IV.6.) önkormányzati rendelet – 2. § rendelkezése alapján – a 2. számú melléklet szerint az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság hatásköre. A módosítás tartalmazza a szabályzatokból a bentlakásos ellátáson belüli férőhelymegosztás törlését, valamint az egyes szabályozások aktualizálását, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet  rendelkezései szerint.I. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását érintő változások:
1.    SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 4. pontjából törlésre kerül az időseket ellátó gondozási egységre vonatkozó férőhelymegosztás szabályozása.
2.    SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 3.4. Idősek Otthona (Bentlakásos Ellátás) pontjának  utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A szakfeladat szakmai felügyeletét ellátó szerv: Somogy Megyei Kormányhivatal       Szociális és Gyámhivatal (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)”
3.    SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 6.3. Beosztott ápolók, gondozók pontjának  utolsó bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
     „A munkavégzés szabályozása a munkaszerződésben foglaltak szerint történik.”      
4.    SZMSZ IV. fejezet: Az intézmény működésének főbb szabályai 1.5 pontjában a takarítók munkarendjének szabályozása helyébe az alábbi rendelkezés lép:
      „ hétfőtől csütörtökig       07.00 - 15.00
                                              09.30 - 17.30
        péntek                           07.00 - 15.00
                                              08.00 - 16.00 „ Az SZMSZ a terjedelmére tekintettel nem kerül kiküldésre, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján.A Szociális Központ Közalkalmazotti Tanácsa az SZMSZ módosítását megtárgyalta, elfogadta, azt Képviselő-testületi jóváhagyásra javasolja az 1. mellékletként csatolt nyilatkozatnak megfelelően. II. Szakmai Program módosítása:
1.    Bevezetés főcím Felügyeleti szerve megjelölése az alábbira módosul:
    Felügyeleti szerve: Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
    400 Kaposvár, Csokonai u. 3.  
2.    Bevezetés főcím Bentlakásos Ellátás férőhely megjelölésből törlésre kerül az időseket ellátó gondozási egységre vonatkozó férőhelymegosztás szabályozása.
3.    A Szakmai programból az ellátások igénybevételére vonatkozó statisztikai adatok törlésre kerültek
4.     A Szakmai Program I. fejezet 3. pontjában a szociális étkeztetés helyben fogyasztás időpontjai az alábbiakra módosul:
    „Étteremben a kiszolgálás időpontjai:
    Reggeli: 7.45-10.00
    Tízórai: (Idősek Klubja) 9.30-tól
    Ebéd:
    - Intézményi ellátottak részére:    - étteremben: 11.30-12.00 és 12.30-13.00
                        - otthonházi lakásokhoz szállítás: 11.00-11.30
    - Vendégek részére: 12.00-12.30
    - Intézményi  dolgozók részére: 12.00-12.30
    Vacsora: 17.30-tól5.  A Szakmai program VII. fejezet Közösségi pszichiátriai ellátásnál aktualizálásra került a finanszírozási   pályázat azonosító számának megjelölése, mely: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0015. A Szakmai Program a terjedelmére tekintettel nem kerül kiküldésre, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján.A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Érdekképviseleti Fórum a Szakmai Program módosítását megtárgyalta, azt Képviselő-testületi jóváhagyásra javasolja, a 2. mellékletként csatolt nyilatkozatuknak megfelelően.Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Barcs, 2012. január 12.                                                                                                                 Karvalics OttóHatározati javaslat:I.  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata alábbi módosítását: 1.    SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 4. pontjából törlésre kerül az időseket     ellátó gondozási egységre vonatkozó férőhelymegosztás szabályozása.
2.    SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 3.4. Idősek Otthona     (Bentlakásos Ellátás) pontjának  utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A szakfeladat szakmai felügyeletét ellátó szerv: Somogy Megyei Kormányhivatal       Szociális és Gyámhivatal (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)”
3.    SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 6.3. Beosztott ápolók,     gondozók pontjának  utolsó bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
     „A munkavégzés szabályozása a munkaszerződésben foglaltak szerint történik.”      
4.    SZMSZ IV. fejezet: Az intézmény működésének főbb szabályai 1.5 pontjában a     takarítók munkarendjének szabályozása helyébe az alábbi rendelkezés lép:
      „ hétfőtől csütörtökig    07.00 - 15.00
                                            09.30 - 17.30
        péntek                          07.00 - 15.00
                                             08.00 - 16.00 „ 5. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a Szervezeti és  Működési Szabályzat  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását. Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért
             Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért    
Határidő: értelem szerintII.  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Barcsi Szociális Központ Szakmai Programja alábbi módosítását:
1.    Bevezetés főcím Felügyeleti szerve megjelölése az alábbira módosul:
    „Felügyeleti szerve: Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
    7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.  
2.    Bevezetés főcím Bentlakásos Ellátás férőhely megjelölésből törlésre kerül az időseket     ellátó gondozási egységre vonatkozó férőhelymegosztás szabályozása.
3.    A Szakmai programból az ellátások igénybevételére vonatkozó statisztikai adatok     törlésre kerültek
4.     A Szakmai Program I. fejezet 3. pontjában a szociális étkeztetés helyben fogyasztás     időpontjai az alábbiakra módosul:
    „Étteremben a kiszolgálás időpontjai:
    Reggeli: 7.45-10.00
    Tízórai: (Idősek Klubja) 9.30-tól
    Ebéd:
    - Intézményi ellátottak részére:    - étteremben: 11.30-12.00 és 12.30-13.00
                        - otthonházi lakásokhoz szállítás: 11.00-11.30
    - Vendégek részére: 12.00-12.30
    - Intézményi  dolgozók részére: 12.00-12.30
    Vacsora: 17.30-tól5.    A Szakmai program VII. fejezet Közösségi pszichiátriai ellátásnál aktualizálásra került a finanszírozási   pályázat azonosító számának megjelölése, mely: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0015. 6.    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli Szakmai Program      módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását. Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért
             Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért    
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.Barcs, 2012. január 12.    Balázsné Dr. Vástyán Krisztina
    címzetes főjegyző