Ma 2024. máj. 24., péntek, Eszter és Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon:  82/462-459 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének

megállapításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 17.-i ülésére

 

A költségvetés készítésekor figyelembe vettük a vonatkozó ágazati jogszabályokat, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt, a képviselő-testület 2011. évet érintő korábbi határozatait és vállalt kötelezettségeit. Figyelembe vettük az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet változásait, valamint a  Képviselő-testület 276/2010. (XII.15.) sz. határozattal elfogadott 2011. évi költségvetési koncepcióját.

A változások értelmében külön kell bemutatni az Önkormányzat tárgyévi bevételeit, működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban. Külön soron kell szerepeltetni az Önkormányzat tárgyévi kiadásait, szintén működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban. Meg kell határozni a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegét: működési és felhalmozási bontásban.

 

A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.

 

B e v é t e l e k:

 

Az Önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett pénzeszközökből, központi normatív, valamint kistérségi normatív hozzájárulásokból, támogatásokból teremti meg.

 

Helyi adók:

 

A helyi adók vonatkozásában 2011-től csökken az adófajták száma, megszűnik a vállalkozók kommunális adója.

Az önkormányzatnak ennek hatására várhatóan 4.500 eFt bevételkiesése keletkezik.

 

A helyi adóbevételek tervezésekor azokkal az összegekkel számoltunk, amelyek 2010. évben realizálódtak az önkormányzat számláján. (Adónemenkénti részletezettséggel megtalálhatók a tervezett helyi adó bevételek a 2/a. mellékletben.)

 

Szemétszállítási díj bevételei:

 

Az önkormányzat 11/2004. (III.26.) számú rendeletének – a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről – értelmében a 2011. évre  tervezett szemétszállítási díj  bevétel 25.865  eFt. A közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény  27. § (5). bekezdésére tekintettel Barcs Város Képviselő-testülete  290/2009 . (XII.17.) sz. határozatával fogadta el. Ennek értelmében a közszolgáltatás biztosítása érdekében a szerződés hatálya meghosszabbításra kerül a közbeszerzési eljárás lezárásáig. A közbeszerzési eljárás lezárásának az eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének napját tekintik a szerződő felek.

Barcs Város Képviselő-testülete 17/2011. (I.27.) számú határozata értelmében Barcs Város Önkormányzatának közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezése céljára történő rendszeres elszállítása 10 éven keresztül tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű feladatának elvégzésével  Mihalovics Gábor egyéni vállalkozót, hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízta meg. A közbeszerzési eljárás várható lezárási ideje: 2011. június 30.

A fenti indokok alapján Barcs Város Önkormányzata költségvetésében a szemétszállítási díj bevételek (a közbeszerzési eljárás várható lezárásáig) 2011. június 30-ig kerültek betervezésre.

 

Átengedett, megosztott bevételek:

 

Az SZJA részesedés szabályai nem változtak 2011. évben az előző évhez viszonyítva. Változatlanul 40 % az önkormányzatok részesedése, melyből 8 % alanyi jogon illeti meg az önkormányzatokat, a fennmaradó 32 % egy része a normatív támogatásokba kerül beépítésre, egy részéből kerül fedezésre az un. SZJA kiegészítés. Önkormányzatunkat a 2011. évben 97.224 eFt helyben maradó SZJA és 343.230 eFt SZJA kiegészítés illeti meg. Sajnálatos, hogy a helyben maradó SZJA összegénél az SZJA kiegészítés több mint háromszorosa, ami jól tükrözi városunk lakosságának kedvezőtlen jövedelmi helyzetét. Mindez alátámasztja a képviselő-testület azon döntésének megalapozottságát, hogy a helyi adó mértékét nem kívánja emelni, nem terheli tovább a lakosságot.

 

Állami támogatások:

 

Az állami támogatások közül a normatív és kötött felhasználású normatívák a mutatószám felmérés alapján meghatározásra kerültek. A költségvetési törvény 3-as, 4-es, 8-as mellékletei alapján, az Önkormányzati költségvetés 2/a. számú mellékletében felsoroltak szerint jogosult a normatív támogatások igénybe vételére önkormányzatunk.

A 2011. évben leigényelhető normatív támogatások összege 30.244 eFt-tal több, mint a 2010. évben leigényelt normatíva.

 

 

2010. év

2011. év

Különbség

Egyéb (eFt)

691.877

722.265

+ 30.388

Szociális (eFt)

249.659

234.287

- 15.372

Közoktatás (eFt)

844.384

859.612

+ 15.228

ÖSSZESEN (eFt)

1.785.920

1.816.164

+ 30.244

 

Átvett pénzeszközök:

 

Az átvett pénzeszközök tervezésekor olyan pénzeszközöket vettünk figyelembe, amelyek nagy biztonsággal realizálódnak. A tagiskolák térítésének meghatározásánál az oktatási és a kiegészítő oktatási normatívák mellett figyelembe vettük a kistérségi normatívát és az iskolabusszal utaztatott gyermekek után járó kistérségi normatívát is.

 

A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. Szintén a támogatások jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz. Ilyenek az informatikai támogatás, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, óvodáztatási támogatás stb.

Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében tovább erősödhet a szakmai és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást biztosító feladatellátás.

 

A 2011. évi költségvetési egyensúly megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy a saját bevételek emelkedjenek. Törekedni kell az intézmények szabad kapacitásainak – helyiségek bérbeadása, termék- és szolgáltatás-értékesítés – maximális kihasználására. A közművelődési és közgyűjteményi intézményekben a belépőjegyek, szolgáltatási díjak jelentik a lehetséges bevételi forrásokat, meg kell ragadni minden lehetőséget ezek növelésére.

Szintén saját bevételként vehetők figyelembe az igazgatási bevételek, a bérleti díjakból származó bevételek, a kamatbevételek, a közterület használati díjak, valamint az önkormányzat területén kiszabott bírságok.

Saját bevételként vehetők figyelembe a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, melyek az önkormányzati telkek értékesítéséből, valamint vagyonhasznosításból származnak.

Szintén a saját bevételek között szerepelnek az ún. átvett pénzeszközök, amelyek más gazdálkodó szervezetektől átvett bevételek, a szociális kiadások (gyermekvédelmi támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása) utólagos leigényelhető összege.

 

Normatív állami hozzájárulásokat és támogatásokat a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján az Önkormányzati költségvetés 2/a. számú melléklete mutatja.

 

Területek, épületek, ingatlanok értékesítése:

 

Területek, épületek, ingatlanok értékesítésénél kizárólag azokkal az otthonházi lakásokkal számoltunk, amelyek értékesítése ténylegesen megvalósítható (2011. évi költségvetésben 4 db otthonházi lakás).

A tervezéskor 4 db önkormányzati bérlakás értékesítésével számoltunk.

Az egyéb területek, ingatlanok értékesítése jogcímen a felszabaduló ingatlanok értékesítésével számoltunk (Bajcsy-Zs. u. 40. szám: a volt napközi épülete, a Zeneiskola „B” épülete, valamint a felszabaduló óvoda épülete).

 

Hitel:

 

Folyószámlahitelünket 750.000 eFt kerettel tervezzük.

Szintén 2010. december 20-án 100.000 eFt éven belüli hitel igénybevétele történt pályázati támogatások és ahhoz kapcsolódó ÁFA-különbözet előfinanszírozására.

 

A 2011. évi költségvetésben tervezett működési hiány 286.785 eFt. A hiány fedezetére hitel felvételt tervezünk (13. számú melléklet: Az Önkormányzat 2011. évre tervezett hitelképességének bemutatása), valamint pályázatot kívánunk benyújtani a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján a helyi önkormányzatok önállóságának és működőképességének megőrzésére (országosan ezen jogcímen 31 137,7 millió forint áll rendelkezésre).

Az önkormányzat 2011. évi hitelfelvételi korlátját az Önkormányzati költségvetés 13. számú mellékletében mutatjuk be.

Az Önkormányzat eladósodásának növekedésére figyelemmel a hosszú lejáratú adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettséget az Önkormányzat az intézményi és önkormányzati feladatok átvilágítása révén keletkező megtakarítással, továbbá a hosszúlejáratú kötelezettségek (kötvények, hitelek tőke- és kamattartozás) banki átütemezésével biztosítja.

 

Kötvénykibocsátásból származó, – testületi határozat alapján – folyamatosan lekötésre kerülő rövid lejáratú betétünk a „Barcs 2020” kötvényből 2010. december 31-én: 174.471 eFt. Ez a pénzösszeg szolgál a beruházások önerejének fedezetére. A pénzmaradvány elszámolásának szabályai miatt (pénzmaradványt csökkentő tétel a rövid lejáratú hitel előző év december 31-én fennálló állománya) ez az összeg nem jelentkezik pozitív pénzmaradványként, ezért került a költségvetés 2/d. melléklet 11.3 sorába  hosszú lejáratú hitelfelvételként megjelenítésre.

 

K i a d á s o k:

 

Működési kiadások:

 

Az önkormányzat kiadásainak tervezése során figyelemmel kell lennünk a jogszabályokban, a helyi önkormányzati rendeletekben, a képviselő-testületi határozatokban és koncepciókban, valamint a gazdasági programban foglalt feladatokra, a már megkötött és a 2011. költségvetési évet is terhelő szerződésekre, valamint a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekre.

 

Az önkormányzat működési célú kiadása és működési célú bevétele között 286.785 eFt hiány jelentkezik úgy, hogy az intézményi egyeztetés során az önkormányzati támogatásokat és a dologi kiadásokat igyekeztünk csökkenteni, természetesen a működőképesség figyelembe vételével.

 

A működési kiadások legjelentősebb tételét a személyi juttatások (1.763.326 eFt), valamint a munkaadókat terhelő járulékok (458.920 eFt) teszik ki. 2011. évben önkormányzatunk csak a törvény által kötelezően előírt bérfejlesztésekkel (soros előrelépés) számolt. Ezen kiemelt előirányzatok tartalmazzák az átszervezések során felmerült végkielégítések összegét, valamint a felmentési időre járó bért is. Ugyanakkor a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény  5. sz. melléklet 7. pontja a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen a központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartott intézményeikben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2010. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2010. és 2011. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.

A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha – az önkormányzati rendeletben – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2011. április 12., II. ütem 2011. július 12., III. ütem 2011. szeptember 27. (Önkormányzati szinten a végkielégítés + a felmentési időre járó bér + ezen kiadások járulékai összesen: 37.596 eFt.)

Ezen bevételi forrás (az óvatosság elvét követve) nem került betervezésre a költségvetésbe.

 

A költségvetés működési kiadásainak jelentős részét teszik ki a dologi kiadások (1.038.737 eFt). A hőszolgáltatásra, valamint a melegvízellátásra továbbra is a DALKIA Zrt.-vel kötött szerződés van érvényben. Ez a tétel jelentős súllyal szerepel az intézményi költségvetésekben.

 

Szociálpolitika, szociális kérdések:

 

Segély típusa

Visszaigénylés %

Havi összeg

átlag adatokkal

Kifizetés Ft

(éves összeg)

visszaigénylés

Rendszeres

Szociális Segély

 

Sztv. 37. § (1) bek. a)-d)

 

 

90

 

2010. évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklet II.1.a) pont

 

1.539.000.-Ft

 

25.650Ft/fő/hó

60 fő

 

18.468.000

 

16.621.000

Bérpótló juttatás

 

Sztv. 35. § (1)

 

80

 

2010. évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklet II.1.d) pont

28.500.-Ft/fő/hó

550 fő 3 hónapra:

47.025.000.-Ft

571 fő 4 hónapra:

65.094.000..-Ft

591 fő 5 hónapra

84.217.500.- Ft.

 

 

196.336.500

 

157.069.200

Rendszeres

Gyermekvédelmi Kedvezmény (2/év)

Gyvt. 20/A. §

 

100

 

149/1997.(IX.10.) Korm. r. 68. §

 

2010. évi CLXIX. Tv. 62. § (3)

 

2x5800 Ft./fő/év

1100 fő

 

12.760.000

 

12.760.000

Óvodáztatási Támogatás

(2/év)

Gyvt 20/C. §

 

 

100

2010. évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklet II.1.f) pont

149/1997.(IX.10.) Korm. r. 68/K. §

 

 

 

2x12.500Ft./fő/év

40 fő

 

1.000.000

 

1.000.000

Lakásfenntartási Támogatás Normatív

Sztv. 38. § (2),

 

90

2010. évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklet II.1.a) pont

 

2.088.000.-Ft

 

5.800.Ft/fő/hó

360 fő

 

25.056.000

 

22.550.400

Lakásfenntartási Támogatás Méltányos

Sztv. 38. § (9),

4/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet 20. §

 

-

 

4200.000.-Ft

 

 

6.000.Ft/fő/hó

70 fő

 

5.040.000

 

-

Lakbértámogatás

24/2003.(XI.28.) Önkormányzati rendelet 3. §

-

 

140.000.-Ft

3500Ft/fő/hó

40 fő

1.680.000

-

Ápolási díj Méltányos

Sztv. 43/B. §

-

1.416.000.-Ft

23.600.Ft/fő/hó

60 fő

16.992.000

-

 

 

TB járulék

24 %

Tbj. 19. § (1)

Sztv.44. § (3)

-

339.8400.-Ft

5664.Ft./fő/hó

60 fő

4.078.080

 

 

 

-

Ápolási díj

súlyos fogy.

Sztv. 41. § (1)

Sztv. 41. § (3)

75

2010. évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklet II.1.b) pont

1.327.500.-Ft

29.500.Ft/fő/hó

45 fő

15.930.000

11.947.500

TB járulék

24 %

Tbj. 19. § (1)

Sztv.44. § (3)

75

2010. évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklet II.1.b) pont

318.600.-Ft

 

7.080.Ft./fő/hó

45 fő

3.823.200

2.867.400

Ápolási díj fokozott ápolás

Sztv. 43/A. § (1)

Sztv. 41. § (1)

75

2010. évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklet II.1.b) pont

690.300.-Ft

 

38.350.Ft/fő/hó

18 fő

8.283.600

6.212.700

TB járulék

24 %

Tbj. 19. § (1)

Sztv.44. § (3)

75

2010. évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklet II.1.b) pont

165.672.-Ft

 

9.204..Ft/fő/hó

18 fő

1.988.064

1.491.048

Időskorúak Járadéka

 

Sztv. 32/B. §

90

2010. évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklet II.1.a) pont

 

650.000

585.000

Átmeneti segély

Egyszeri méltányossági segély

Sztv. 45. §

4/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet 7-9. §

-

-

25.000.000

-

Temetési segély

Sztv. 46. §

 

-

-

1.200.000

-

Köztemetés

Sztv. 48. §

 

-

-

5.000.000

-

 

Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatás

Gyvt. 21. §

 

-

 

-

 

3.000.000

 

-

 

Közgyógyellátás

a gyógyszerkeret éves összegének 30%-a térítés

Sztv. 53. § (1)

 

-

 

-

 

300.000

 

-

 

 

 

 

 

Közlekedési támogatás

164/1995.(XII.27.) Korm. r.

 

100

 

164/1995.(XII.27.) Korm. r.19. §

 

110 fő

 

 

1.200.000

 

1.200.000

Szakvélemény

Sztv. 43/A. § (4)

2010. évi CLXIX. tv. 62. § (7) bek.

100

2010. évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklet II.1.e) pont

20.000.Ft/alkalom

Kb 20 alkalom/év

400.000

400.000

 

 

 

Dologi kiadás

 

 

 

2.500.000

 

összesen

 

 

350.685.444

234.704.248

 

 

Kifizetés mindösszesen:                                                               350.685.444 Ft.

Visszaigénylés mindösszesen:                                                 -  234.704.248 Ft.

A kifizetés és a visszaigénylés különbözete: 115.981.196 Ft

A pénzbeli szociális juttatások normatív állami támogatása:  87.978.268 Ft

Az Önkormányzatot terhelő különbözet                                    28.002.928 Ft.

 

 

A szociális segélyekkel, ellátásokkal kapcsolatos jogszabályok állandó változása nehezíti a költségvetés pontos adatainak meghatározását.

A rendszeres szociális segélyezés az elmúlt év során teljesen átalakult, mind a jogosultság, mind pedig az összegszerűség tekintetében.

Az aktív korúak ellátására továbbra is egyidejűleg csak egy személy jogosult. A jogszabály a következő kivételt állapítja meg: Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy rendelkezésre állási támogatásra, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.

 

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét.

 

A bérpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, mely továbbra is 28.500. Ft.

A bérpótló juttatás összegének kiszámításánál figyelembe vételre került a közfoglalkoztatásban való részvétel miatti kiesés, valamint az új jogosultság megállapítások várható (becsült ) száma is.

 

Az ápolási díj mértéke az alábbiak szerint változott:

22.800.- Ft.- ról   23.600.- Ft.-ra,

28.500.- Ft.-ról    29.500.- Ft.-ra,

37.050.- Ft.-ról    38.350.- Ft.-ra növekedett az egyes ellátások összege.

Az ápolási díj mértékének növekedése maga után vonta a tb járulék összegének növekedését is.

 

A segélyezés összegének költségvetési meghatározása becsült adatok alapján - a 2010. évi előirányzat és a teljesülés számainak figyelembe vételével - történt.

 

A lakosság szociális helyzetének kezelése kiemelt feladatot jelent az önkormányzat számára, melyre fokozott és jelentős figyelmet kell fordítani.

 

A 2011. évre jelen ismereteink szerint - alapjaiban nem változik a Szociális Központ központi költségvetési támogatási rendszere.

 

A Barcsi Szociális Központ a Gyvt-ben meghatározott feladatok közül a gyermekjóléti szolgáltatást és a helyettes szülői szolgálatot biztosítja és működteti a családsegítő szolgálattal együttműködve.

 

A Barcsi Szociális Központ továbbra is maradéktalanul arra törekszik, hogy az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok teljesítésre kerüljenek.

 

Az idevonatkozó törvénymódosítások és azok végrehajtására vonatkozó rendeletek módosítása ismeretében lehet a szociális ellátások önkormányzatot terhelő összegeit és azok önkormányzati forrásait meghatározni és tervezni.

 

Közfoglalkoztatás előirányzat

 

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat illetve intézményeire vonatkozóan elkészítésre kerültek a rövid időtartamú, valamint hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatok.

Az erre vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület a 2011. január 10. napján megtartott rendkívüli ülésén megtárgyalta és a 2/2011.(I.10.) számú határozatával elfogadta.

Emlékeztetőül a pályázatokra vonatkozó összesített táblázatok:

 

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozatában elrendelte a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására beadásra kerülő pályázatok önerejének betervezését az önkormányzat  2011. és 2012. évi intézményi költségvetésébe, a fenti táblázat szerinti megbontásban.

 

A fenti számítások alapján :

a közfoglalkoztatás 2011. évi költségvetés  bevételi oldala: 110.769 eFt,

a közfoglalkoztatás 2011. évi költségvetés  kiadási oldala:  118.649 eFt,

Az önkormányzatot, illetve az intézményeket terhelő különbözet: 7.880 eFt.

 

A közvetlen költségre tervezett összeg a kiadási és bevételi oldalon egyaránt azonos, a rövid időtartamú közfoglalkoztatás esetén 3.862 eFt, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetén pedig 1.485 eFt.

 

 

Szociális szolgáltatások

 

Az időskorúak ellátásában továbbra is jelentős szerepet játszik a Barcsi Szociális Központ, mely biztosítja a rászorulók részére a szociális alapszolgáltatásokat: az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a közösségi pszichiátriai ellátást.

 

A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás 5.1 pont 3. bekezdése rögzíti, hogy „Komlósd telephelyen történik: az időskorúak nappali ellátása alapellátási forma biztosítása Komlósd község közigazgatási területén.”

Komlósd Község önkormányzata – írásbeli döntése alapján - meg kívánja szüntetni 2011. 03. 31. napjától a Komlósd telephelyen 20 férőhellyel működő nappali ellátás-idősek klubja szociális szolgáltatást. Ezzel a megállapodás 9.3 pontjában rögzített 2 fő főállású közalkalmazott alkalmazása  lecsökken 1 főre. A működési engedély ez irányú módosításához szükséges a megszűnterésről szóló döntés meghozatala, valamint a közös fenntartásról szóló megállapodás, továbbá az alapító okirat módosítása is, melyről a képviselő-testületi döntést a fenntartó valamennyi önkormányzatnak meg kell hoznia.

 

Az intézmény működésének és szakmai munkájának kiemelkedő biztosítása folyamatos feladat.

A szociális szolgáltatások szerkezetében 2009-ben fontos változást jelentett, hogy a közösségi ellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kikerült a normatívák köréből, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. módosítása következtében megszűnt, mint kötelező önkormányzati feladat. Amely önkormányzatok önként vállalják továbbra is a közösségi ellátás működtetését, számukra 2011. évben is e szolgáltatás finanszírozása a szociális tárca pályázati rendszerében történik.

 

2010. január 1-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerült az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül. Finanszírozása a fentiekhez hasonlóan a szociális tárca pályázati rendszerén keresztül történik 2011. évben is.

A Drávamenti Területfejlesztési Társulásban (melynek jogutódja a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás) részt vett Önkormányzatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére vonatkozó szabályokat a 2004. augusztus 27-én kelt Gesztori megállapodásban, valamint a 2005. szeptember 12-én kelt  Üzemeltetési szerződésben rögzítették.

A Társult Önkormányzatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása tárgyú pályázatban 10 éves működtetési kötelezettséget vállaltak.

 

Amennyiben a központi támogatás összege a működtetés költségeit nem fedezi, úgy az ellátást igénybevevő önkormányzatok a jelzőkészülékek működtetéséhez  hozzájárulnak. Az üzemeltetési és fenntartási költségek egymás közötti felosztásáról  a Gesztori megállapodás 9. pontja alapján döntenek, mely a 2011. évi költségvetésükben tervezésre kerül.

Finanszírozási terv a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2011. évi működtetéséhez

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Teljesítménytámogatás 100 készülékre            3.500.000 Ft

Alaptámogatás                                                   500.000 Ft

Önkormányzati támogatás                                           6.000.000 Ft

 

 

Település neve

Kihelyezett készülékek (db)

Tervezett 2011. évi támogatás (Ft)

Önkormányzati támogatás

(Ft/ év)

Önkormányzati támogatás

(Ft/ hó)

Barcs

24

960 000

1 440 000

120 000

Babócsa

6

240 000

360 000

30 000

Bélavár

3

120 000

180 000

15 000

Bolhó

5

200 000

300 000

25 000

Csokonyavisonta

6

240 000

360 000

30 000

Darány

4

160 000

240 000

20 000

Drávagárdony

4

160 000

240 000

20 000

Drávatamási

3

120 000

180 000

15 000

Heresznye

3

120 000

180 000

15 000

Homokszentgyörgy

4

160 000

240 000

20 000

Istvándi

3

120 000

180 000

15 000

Kálmáncsa

4

160 000

240 000

20 000

Kastélyosdombó

2

80 000

120 000

10 000

Komlósd

2

80 000

120 000

10 000

Lad

3

120 000

180 000

15 000

Lakócsa

3

120 000

180 000

15 000

Patosfa

3

120 000

180 000

15 000

Péterhida

2

80 000

120 000

10 000

Potony

3

120 000

180 000

15 000

Rinyaújlak

3

120 000

180 000

15 000

Somogyaracs

2

80 000

120 000

10 000

Szentborbás

2

80 000

120 000

10 000

Tótújfalu

3

120 000

180 000

15 000

Vízvár

3

120 000

180 000

15 000

Összesen

100

4 000 000

6 000 000

500 000

 

Az is köztudott, hogy az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, ún. emelt szintű bentlakásos ellátás szociális rendszerben tartása fokozatosan megszűnik, azaz 2008. január 1-jétől új működési engedélyt nem lehet kiadni. 2010 január 1-től az emelt szintű bentlakásos ellátás normatívája a 2009. évnek közel a felére csökkent.

 

A 2011. évre alapjaiban nem változik a Szociális Központ központi költségvetési támogatási rendszere.

 

A Barcsi Szociális Központ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatok közül a gyermekjóléti szolgáltatást és a helyettes szülői szolgálatot biztosítja és működteti a családsegítő szolgálattal együtt.

 

A Barcsi Szociális Központ továbbra is maradéktalanul arra törekszik, hogy az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok teljesítésre kerüljenek.

 

A Szociális Központ 2011. évi tervezett költségvetés kiadási- bevételi előirányzata 367.959 eFt, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Szociális Központ                              366.022 eFt

Közcélú foglalkoztatás (2010.)              1.937 eFt

A közcélú foglalkoztatás a 2010. évben foglalkoztatott munkavállalók december havi személyi juttatásának és járulékának kiadási-bevételi előirányzata, továbbá a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2011. évi bevételi és kiadási előirányzata.

A gazdálkodás tervezése során figyelembe vételre kerültek a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési koncepció szempontjai is.

A működéshez szükséges kiadások teljes körűen kerültek megtervezésre, takarékosság és hatékonyság figyelembevétele mellett, törekedve a költségvetési egyensúly megőrzésére.

Abban az esetben ,ha a működési bevételek nem folyamatosan, határidőre realizálódnak, úgy a jelenleg is magas szállítói tartozásállomány növekedése következtében ellehetetlenül az élelmezési nyersanyag beszerzés, amelyből egyenesen következik,  hogy a kötelezően ellátandó étkeztetéseknek az intézmény saját hibáján kívül nem tud eleget tenni.

 

Bevételek

A saját bevételeknél a 2010. évi tény adatokhoz képest 4 %-os növekedéssel számolnak.

A bevételek tervezése során figyelembe vették a bentlakásos ellátás 2011. évi térítési díj megállapítás várható bevétel növekedését, valamint a tervezett 66.000 adag óvodai étkezés a Barcsi Nevelési Oktatási Intézmény felé csak a felhasznált nyersanyag- és rezsiköltségén kerül számlázásra.

Normatív támogatások

A normatív támogatások 2011. évi előirányzata 124.138 eFt

Kiegészítő normatíva  9.649 eFt

 

A tevékenységek tervezett ellátotti létszáma :

 • Idősek nappali ellátása   :  50

-         Barcs  :     40 fő

-         Komlósd: megszüntetésre kerül 2011.03.31. napjával Komlósd Község Önkormányzat kezdeményezése alapján

 • Szociális étkeztetés   :  352

-         Barcs        : 288 fő

-         Péterhida :    8 fő

-         Komlósd :   27 fő

-         Lakócsa  :  29 fő

 • Házi segítségnyújtás :    42

-         Barcs       :  21 fő

-         Péterhida :   6 fő

-         Komlósd :  9 fő

-         Lakócsa  :  6 fő

 • Bentlakásos ellátás :   142
 • Időskorúak Gondozóháza :       3

 

Átvett pénzeszköz

A működésre átvett pénzeszközök az alábbi jogcímeken kerültek tervezésre:

-  Idősektől átvett pénzeszköz:                                      4.000 eFt,

-  Munkaügyi Hivatal foglalkoztatási támogatása :          730 eFt (2010 év),

-  Munkaügyi Hivatal foglalkoztatási támogatása :        3.617 eFt  (2011. évi közcélú),

-  OEP finanszírozás:                                                       1.231 eFt

Az Otthoni Szakápoló Szolgálat  tevékenységét 2011. június 30-ig tervezik ellátni.

 

 

Kiadások

Személyi jellegű kiadások összesen: 161.127 eFt.

Az intézmény engedélyezett létszáma: 93 fő a Képviselő-testület 2011.02.15-i döntése alapján.

Korábbi 95 fő engedélyezett létszámból levételre került az1 fő karbantartói üres álláshely (2011.01.01-től), valamint a Komlósdi  nappali ellátás-idősek klubja megszűnése  miatt 1 fő gondozói állás (2011.05.17-től).

A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelése és a soros lépésekből adódó illetmény növekedés jelentett változást az előző évhez képest. A tervezésnél a bértábla szerinti illetmény, valamint a kötelező illetménypótlékok, törvényi, jogszabályi kötelezettségeken alapuló kifizetések lettek figyelembe véve. A kiadás tartalmazza még az év során kifizetendő jubileumi jutalmakat, a szakmai továbbképzések, a jelzőrendszeres szociális gondozói díj, valamint a bejáró dolgozók utazási költségtérítés juttatásait.

 

Munkaadókat terhelő járulékok

A  27 % munkaadókat terhelő járulék összege  :  42.021 eFt

Dologi kiadások

Tervezett összeg:  164.811 eFt

-         ebből :

 • Készletbeszerzés           71.762 eFt
 • Szolgáltatások               49.079 eFt
 • Áfa befizetés          37.775 eFt
 • Egyéb folyó kiadások    6.195  eFt

 

A 2011. évi költségvetési előirányzatok a dologi kiadások tekintetében az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével kerültek összeállításra, azzal kiegészítve, hogy egyes kiadások esetében költségtakarékossági módosításokat szükséges végrehajtani.

 

A megtakarítási lehetőségek kihasználása kiemelt elvárás az intézmény felé, így például az eredetileg tervezett 63.438 eFt  + áfa élelmiszer nyersanyagbeszerzésnél a 15 %-os csökkentés, a beszállítói árak folyamatos figyelemmel kísérése mellett, szigorú havi ellenőrzéssel kísérelhető meg.

Ennek függvényében a 2011. évi költségvetésben az élelmiszer nyersanyag norma 54.722. eFt.-ban került meghatározásra.

Ennek további feltétele szintén, hogy az élelmezéssel kapcsolatos működési bevételek folyamatosan, határidőre realizálódjanak.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 2011. január 21-i ülésére benyújtott - a Barcsi Szociális Központ 2010. évi költségvetésének, valamint a szociális segély előirányzatának módosításáról szóló előterjesztésben is rögzítésre került, hogy a Szociális Központ „2010. évet terhelő 19.710 eFt ki nem egyenlített szállítói tartozása az intézmény 15.438 eFt saját bevételi többlete és a 17.936 eFt kiadás megtakarítás ellenére is fennáll.”. A 2011. évi költségvetés ennek, a ki nem egyenlített tartozásnak a fedezetét nem tartalmazza.

 

Városgazdálkodás, közterület fenntartás (Városgazdálkodási Igazgatóság) :

 

2011 évi költségvetésének tervezésekor a fő szempont a költségtakarékosság érvényesülése akár feladatelhagyás mellett is. A költségvetési tárgyalások 4 fordulóban zajlottak. A Városgazdálkodási Igazgatóság önkormányzati támogatási igénye az alábbiak szerint változott:

 • I. 126.000 eFt,
 • II. 103.016 eFt,
 • III. 99.778 eFt,
 • IV. 74.671 eFt.

Feltétel volt, hogy a szükséges alapfeladatok végrehajthatók maradjanak, de a vállalt, kötelező fenntartáson túli munkák csak azok pénzügyi hátterének megteremtése után kezdhetők meg.

Személyi juttatások: (80.825 eFt közalkalmazotti bér + 89.707 eFt közcélú bér)

 • munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítések megszüntetésével terveztek,
 • a cafetéria juttatásokat (melegétel utalvány) nem tervezték,
 • további 15 fő létszám leépítésével és annak költségeivel számoltak,
 • a nyugdíjba vonulók helyére nem terveztek felvételt,
 • a közmunkásokkal is elvégezhető feladatokat csak ilyen munkavállalókkal végzik,
 • a fürdő nyári üzemeléséhez szükséges létszámkiegészítéssel nem számoltak.

Készletbeszerzés:

 • csak a hatóságilag megkövetelt minimumfeltételeket biztosítják,
 • az üzemanyag megtakarítása céljából a kaszálások számát és a szállítást csökkentették,
 • anyagbeszerzésük csak a tervezett bevételt is hozó munkák anyagszükségletét tartalmazza, felújítást, illetve pótlást minimálisat terveztek,
 • a virágfelületek nagyságát visszavették – anyag és az öntözés költségeinek csökkentése miatt,
 • tárgyi eszköz beszerzésüket, a közmunkások szerszámmal való ellátására csökkentették, fejlesztés nem terveztek.

Dologi kiadások: (157.472 eFt + a közcélú munkavégzésre jutó dologi kiadások: 6.274 eFt):

 • a fenntartáshoz, működéshez szükséges minimumra állították be a költségvetésüket,
 • kisjavításokat, alapszolgáltatásokat, kötelező díjakat beépítettek nagyobb meghibásodás esetén már fennakadás lehet a működésükben.

Bevételek: (199.109 eFt):

 • minden részlegnél optimális esetben teljesíthető bevételekkel számoltak.

A Városgazdálkodási Igazgatóság munkájának minőségében az eddig megszokotthoz képest várhatóan visszaesés következik be. A többi intézménynek végzett szállítási és egyéb segítséget igény esetén végrehajtják, leszámlázzák azt a szolgáltatást igénybe vevőnek.

Egészségügy (Járóbetegellátó)

 

A 2011. évi költségvetés készítésénél a 2010. évi szinten, változatlan teljesítménnyel és költségstruktúrával számoltak. Az elmúlt évihez képest a jelenlegi ismeretek szerint komoly finanszírozás csökkenés következik be. A tavalyi évben csaknem 15 millió Ft többlet TB finanszírozásban részesültek. (Ez úgy állt össze, hogy 9,2 millió Ft egy havi pluszfinanszírozás, 1.857 ezer egyszeri támogatás, és év végén 3.710 ezer többlettámogatás.) 2011-ben a volumenkorlát nem nő, viszont a finanszírozott összeg 1,46 Ft-ról 1,50 Ft-ra emelkedik. Ezen felül a volumenkorlát túlteljesítésénél az első 10% többlet a finanszírozási összeg 30%-kal, a második 10%-kal, a harmadik pedig 20%-kal lesz finanszírozva. Ebből számításaik szerint legfeljebb 4 millió Ft többletbevétel lesz.

A 641 ezer Ft felügyeleti szervtől kapott támogatás csak a közcélú foglalkoztatottak 2010. december hónapra jutó támogatásának átadását jelenti.

 

Nehezíti a tervezést, hogy 2011. második félévétől megváltozik a gondozók finanszírozása, az eddigi vegyes (bázis + teljesítmény) finanszírozásról a tiszta teljesítményfinanszírozásra térnek át. Különösen a tüdőgondozás területén várható csökkenés.

 

A költségvetés készítésénél nem számoltak a beruházás miatt a harmadik-, negyedik negyedévben belépő kapacitásbővítéssel, mivel az indulás és a finanszírozás is nagyon bizonytalan.

 

Tűzoltóság

 

Bevételi előirányzatok alakulása:

 

Összes idei tervezett bevételünk 204.000 eFt.

Főbb bevételeik a következők:

 

Bevétel

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

ezer Ft

intézményi támogatásból

ezen belül:

-kötött normatív tám.

-egyéb központi kieg.

-önkormányzati tám.

195.747

 

195.747

0

0

Működésre átvett pénz

0

Felhalmozásra átvett pénz

-         önkormányzatoktól

-         vállalkozásoktól

 

3500

0

Saját bevétel

850

Tárgyi eszközértékesítés

-

Bevétel mindösszesen:

Pénzmaradvány 2010

200.097

3.903

Mindösszesen:

204.000

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 41. § (2) bekezdése szerint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működésének és fenntartásának költségeit a központi költségvetés az illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként, a létesítés, a fejlesztés és a felújítás költségeit pályázati formában a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium útján biztosítja.

2011. évre a normatív finanszírozás a tavalyi szintnek megfelelően alakul. A személyi juttatások és járulékok normatívája nem változott, sem a személyenkénti normatíva, sem a finanszírozott létszám tekintetében.

 

Különbség a dologi normatívában, a tűzoltójárművek futott kilométer teljesítményében volt. 2010-ben 3.387 e Ft-ot kaptak, míg 2011-ben 4.091 e Ft-ot, melynek  oka, hogy az erdőtüzes gépjármű is bekerült a technikai állománytáblába, így a finanszírozása is normatív módon történik.

Tehát működési bevételeik 99,6 %-a az intézményi támogatásból, azon belül a tűzvédelmi törvény által biztosított kötött normatív finanszírozású támogatásból származik.

 

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS  2011.

 

 

 

 

 

 

 

1/. Személyi juttatások és járulékok normativája

Ft-ban

 

 

3.620.169

Ft/fő

50

181.008.450

 

 

 

 

 

 

 

 

2/.Dologi kiadások normativája:

 

 

 

 

a/.  tűzoltólaktanya alapterületre vetített normatívája:

 

 

4.897

Ft/m2

1.970

m2

9.647.090

 

b/. tűzoltójárművek  normativája:

 

 

 

 

138

Ft/km

29.646

km

4.091.148

 

 

c/ tűzoltásvezetői gj, hajó

 

1.000.000

 

d/. egyéb dologi kiadásokra:

 

 

 

 

0

Ft/fő

50

0

 

 

dologi normatíva mindösszesen:                                              14.738.238

 

M I N D Ö S S Z E S E N  :

 

195.746.688

 

 

Az önkormányzat által 2007-ben benyújtott erdőtüzes gépjármű pályázat és nagy értékű technikai fejlesztések pályázatának az önrészét a tűzoltóság technikai fejlesztések alszámláján gyűjtötték az elsődleges működési körzet önkormányzataitól, valamint vállalkozóitól. Erre a célra az önkormányzatoktól 3.500 eFt-ot terveztek.

 

A saját bevételük a 2010-es szinthez hasonlóan került megtervezésre.

 

2010. évi pénzmaradványként 3.903 eFt összeg került a költségvetésbe, mely az alábbi tételekből adódik össze:

 

 1. A Tűzoltóság 2007. évben nagy-értékű védőfelszerelésekre benyújtott pályázat önrészének a kifizetéséhez a vállalkozóktól gyűjtött l.735 eFt-ot, mely pályázat nagy része már 2010-ben teljesült, a fennmaradó tételek (légzőkészülékek, mozgásérzékelők) önrészének  kifizetése 2011-ben várható, ezért ezek a tételek a kiadások között, pénzeszköz átadásként szerepelnek.
 2. 1.598 eFt összegű készlet beszerzése áthúzódott a 2011-es évre.
 3. 570 eFt a tavaly decemberből áthúzódó személyi jellegű kifizetés. (Nyugdíjazás miatti többletköltségek).

 

Kiadási előirányzatok alakulása:

 

Összes tervezett idei kiadásunk 204.000 eFt .

 

Az összes kiadásaikon belül a személyi juttatás és járulékai 87,4 %-ot tesznek ki, a dologi kiadás 10 %-ot, a beruházási kiadásuk, valamint  a fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2,5 %-ot jelent.

 

Kiadásaik döntő többségét a hivatásos állomány személyi juttatásai és járulékai jelentik. A hivatásos állomány illetményrendszere és juttatásai szorosan kapcsolódnak a köztisztviselői illetményalaphoz, a bér elemek az illetményalap %-ban vannak megállapítva. 2011-ben az illetményalap nem változott.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok cafetéria keretét 2010-ben a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet szabályozza. A 2011. évi  költségvetési törvény a maximális keretösszeget 200 ezer Ft-ban határozta meg, így a Tűzoltóság cafetéria kerete 50 főre vetítve 10  millió Ft összeggel került tervezésre.

 

A Tűzoltóság szociális juttatásokra a 39/1997. (VII. 18.) BM rendeletben - a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól - meghatározottak szerint 530 eFt-ot fordít.

 

Dologi kiadásokra 20.400 e Ft van tervezve.

 

 

Eredeti előirányzat

e Ft

KÉSZLETBESZERZÉS

4.170

SZOLGÁLTATÁSOK

8.000

ÁFA

3.042

Kiküldetés , reprezentáció,reklám

500

Adók, biztosítások

4.688

Összesen:

20.400

 

Nagyobb tételt jelent a készlet beszerzésen belül a gépjárműfecskendők üzemanyag költsége, ami nagyban függ a vonulások számától és a km futástól.  Jelentős anyagi forrást köt le a gépjárművek műszaki állapotának szinten tartása, az évenkénti műszaki vizsga, az időszakos kötelező felülvizsgálatok.

Arányaiban a dologi költségeken belül a szolgáltatások jelentik a legnagyobb tételt (fűtés, áram, kötelező felülvizsgálatok, stb…).

Az üzemeltetési díjak nagy részét a Dalkiával kötött fűtés és melegvíz szolgáltatási szerződés szerinti költségek jelentik, ezen kívül még a kötelező felülvizsgálatok költségei jelentik, a gépjárművek műszakiztatása, az életvédelmi felszerelések (légzőkészülékek, tüdő-automaták, tűzoltó sisakok, berendezések, palacktöltő kompresszor reviziója, kötelek, létrák, mentőhevederek, mászó-övek éves vizsgálata, a villamos berendezések felülvizsgálata. Mindezen felülvizsgálatokra már a bevezetésük óta nem nyújt fedezetet a dologi normatíva, vagy saját bevételből, vagy a személyi juttatás normatívájából kellett átcsoportosítaniuk forrásokat.

Az összes dologi kiadáson belül 10,0 %-ot jelent a különböző vagyonbiztosítási díjakra fordított költségek aránya. A Tűzoltóságon a gépjárműfecskendők, speciális rendeltetésű tehergépjárművek, casco és géptörés jellegű biztosításukra nem minden biztosítótársaság vállalkozik. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége összefogja a tűzoltóságok ilyen irányú igényeit, de még így is jelentős ráfordítást igényel a biztonság megteremtése, a nagy mértékű kockázat mérséklése.

 

 

Beruházási kiadások:

 

A 2010-es pénzmaradvány terhére került be a költségvetésbe, mint áthúzódó kiadás, egy magasnyomású tisztító berendezés megvásárlása 170 e ft összegben, a gépjárművek megfelelő tisztítása, karbantartása céljából.

 

Fejlesztési célú térítésmentes pénzeszköz átadás:

 

A 2007. évben benyújtott erdőtüzes gépjármű pályázat és nagy-értékű védőfelszerelésekre benyújtott pályázatok önrészének a biztosításához 5.130 e Ft-ot terveztek, melyből 1.737 eFt a tavalyi pénzmaradványuk terhére, a fennmaradó 3.393 eFt az idén befolyó önkormányzati támogatásokból fog összetevődni.

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság végleges elszámolása alapján az erdőtüzes gépjárműfecskendő ára 124.649 e Ft, melynek az önrésze 24.930 e Ft. Ebből átutalásra került 2010-ben az önkormányzati támogatásokból addig befolyt 21.537 e Ft, a fennmaradó 3.393 e Ft még befizetésre vár.

 

Közművelődés, közoktatás

 

A város költségvetés-tervezetét első olvasatban 2011. február 15-én tárgyalta a Képviselő-testület, meghatározva azokat az intézkedéseket, melyek a végleges költségvetés kialakítását befolyásolják. Az erről szóló, 30/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatot megküldtük minden érintett intézményvezetőnek.

A testület döntésének megfelelően az intézményhálózatban jelenleg, illetve az év folyamán 45,5 vagy 47,5 álláshely megszüntetésével számolunk. A különbség a múzeumi létszámleépítésből adódik.

A költségvetési koncepcióval összhangban került az önkormányzati intézményhálózat 2011. évi költségvetés- tervezete kialakításra, melyet több egyeztetés előzött meg, az érintett intézmény- és intézményegység-vezetőkkel.

A költségvetés-tervezet kialakításakor a legtakarékosabb megoldások kidolgoztatására törekedtünk, alapelvként fogalmazódott meg (s a testület már a koncepció megalkotásakor döntött) az üres álláshelyek megszüntetése, a kötelező feladatok számbavétele, a munkáltatói döntésen alapuló, nem kötelező költségek, a közalkalmazotti szférában a cafetéria megszüntetése, az igen átgondolt létszámgazdálkodás megteremtése.

 

Közoktatási intézmények:

 

A BNI és minden intézményegység költségvetésének kialakításakor azt kértük az intézmény vezetésétől, hogy minimálisra szorítsák az önkormányzati támogatás mértékét, és intézményegységenként mutassák be azok költségvetési tervezetét, a tervezett intézkedéseket. Azt kértük, hogy minden feladat költsége ott kerüljön megtervezésre, ahol az jelentkezik.

A tárgyalások folyamán az önkormányzati támogatási igény az alábbiak szerint alakult a BNI tekintetében: Az első változatnál 421.365 eFt, a másodiknál 363.328 eFt, az utolsónál pedig a már jelzett, 252. 326 eFt volt. A tervezet a testület által már elfogadott 19,5 üres álláshely- és létszám leépítésével számol a BNI esetében.

Az intézmények működésére és az önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan átvilágítást rendeltünk meg, mellyel kapcsolatban 2011. február 22-én került sor egy megbeszélésre, az intézmények költséghatékonysági vizsgálatához szükséges adattáblákat 2011. március 7-ig kell elkészíteni, a vizsgálat anyaga várhatóan március végéig megérkezik. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításokat tartalmazó vizsgálati anyag várhatóan március első, vagy második hetében készül el.

A gazdasági feladatok hatékonyabb és ésszerűbb megvalósítása érdekében egy, az egész önkormányzati intézményhálózat gazdálkodását ellátó szervezet létrehozását tervezzük, az átvilágítás megállapításainak figyelembevételével.

Az önkormányzati intézményhálózatban az átvilágítás tapasztalatai figyelembevételével fogjuk a szükséges lépéseket megtenni, szem előtt tartva a szakmai szempontokat, az eddig elért eredményeket, a gyermekek, tanulók érdekeit.

A BNI igazgatójának kérésére az intézmény alkalmazotti közösségének 2011. február 23-án tájékoztatást adtam a város és a BNI 2011. évi költségvetés-tervezetéről, melyet az érintettek hozzászólás nélkül tudomásul vettek.

 

A Szivárvány EGYMI vonatkozásában a költségvetési koncepció megalkotásában elvárás volt, hogy az intézmény normatívából működjön. A jelenlegi tervezetben a normatíva fölött 7.402 eFt,- támogatást kér az intézmény, amely az alábbiakból adódik: a BNI a szakemberei által ellátható diszlexia terápiában részesülő gyermekek nem a Szivárvány EGYMI-ben, hanem saját intézményükben kerülnek fejlesztésre, ez a Szivárvány EGYMI-nek 4.386 eFt bevétel + 836 eFt kistérségi normatíva kiesést jelent, 2.360 eFt a nyugdíjazásból és elbocsátásból származó felmentési illetmény és végkielégítés költsége. Ezenkívül a BNI látja el az intézmény számára a főzést, a konyha rezsiköltségét a BNI ezentúl kiszámlázza, ez idáig ugyanis ez a költség a BNI-nél szerepelt.

Az intézményi dolgozói létszáma 65 főről 63 főre csökken, a létszámleépítésből adódódó költségeket önkormányzatunk pályázat útján visszaigényelheti.

 

Közművelődési intézmények:

A Városi Könyvtár esetében létszámleépítést nem tartalmaz a terv. A jelenlegi 8 fő létszám szükséges a helyi és a kistérségi mozgó könyvtári szolgáltatás ellátására. Az állami és kistérségi normatívával, saját bevételeivel, valamint a 6.711 eFt-os önkormányzati támogatással a könyvtár működtetése biztosítható. E költségvetési keretből kell megoldania a felújítást követően a jelenleg használt épületből, az új épületbe történő visszaköltözést is, igényelni kell a könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, hogy alapfeladatának az eddigi színvonalon megfeleljen.

A Móricz Zsigmond Művelődési Központnál jelentős változás következik be. A 2011. évi költségvetés-tervezet az elmúlt évi 10,5 fő helyett 6 fővel számol. 0,5 fő művelődésszervezői állást már február 1-től megszüntettek, további három álláshelyet 2011. április 1-től szüntetnek meg, 1 fő a megalakuló városi gazdasági szervezethez kerül áthelyezésre, amennyiben a testület egyetért azzal, hogy ettől az időponttól megszűnik az intézménynek, mint költségvetési szervnek a jelenlegi önállóan gazdálkodó státusza. A költségcsökkentést elsősorban a bérek és járulékaik fenti módon történő lefaragása, másrészt a cafetéria, a munkáltatói döntés alapján kifizetett költségek megszüntetése, valamint a dologi kiadások csökkentése eredményezte. A normatív támogatáson és saját bevételén túl a 10 millió forintos önkormányzati támogatás az alapfeladatok minimális ellátására elegendő, úgy, hogy a városrészek művelődési feladatait is a központ szakembereinek kell ellátni.

A létszámleépítésből adódódó költségeket önkormányzatunk pályázat útján visszaigényelheti.

A Dráva Múzeum 2011. évi legújabb költségvetés-tervezete a bizottságokkal leegyeztetett formában készült el, mely 16.664 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal és 4 fős létszám –előirányzattal szerepel Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés-tervezetében, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Ennek megfelelően Barcs Város Képviselő-testülete a 30/2011.(II.15) számú határozatát a határozati javaslatnak megfelelően módosítani szükséges.

Ez a költségvetés a múzeum 2011. évi működését biztosítja, ám annak érdekében, hogy a város működőképességét és a kötelező feladatok jó színvonalú ellátását biztosítani tudjuk, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy bízzon meg a Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos tárgyalások és az ehhez szükséges egyeztetések elvégzésére.

 

Polgármesteri Hivatal

 

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének tervezésekor a maximális takarékosság jegyében kerültek az előirányzatok meghatározásra. Az engedélyezett létszám előirányzat 3 fővel csökkentésre került, mivel 2010 utolsó negyedévében megürült álláshelyek nem kerültek betöltésre.

A köztisztviselők cafeteria juttatása a törvényi minimum szerint lett megállapítva. A szakfeladatok előirányzatai (5. sz. melléklet) csak a szükséges hiba-elhárítás és balesetveszély elhárításához szükséges becsült kiadásokat tartalmazzák.

 

Fejlesztések (felhalmozási kiadások)

 

1. A DDOP támogatási rendszerében megvalósuló pályázatok:

 

A DDOP keretében 2009, illetve 2010 évben beadott pályázataink megvalósításához a támogatási szerződések megkötésre kerültek, a kivitelező és szállító szervezetek közbeszerzés útján kiválasztásra kerültek, a kivitelezési munkák megkezdődtek és folyamatban vannak, illetve már befejeződtek, és a pályázat lezárult. Két pályázatunk esetében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van. (Belvízrendezés és bölcsődefejlesztés)

 

A megvalósítás folyamatában lévő fejlesztéseink:

-     „Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények” fejlesztése (három megvalósulási helyszínen),

-     Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása keretében a „Barcs, nyugati városrész” rehabilitációja,

-     Integrált járóbeteg szakellátó központok fejlesztése keretében a „Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ” fejlesztése.

 

Befejeződött fejlesztéseink:

-     Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása keretében a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ fejlesztése,

-     Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye akadálymentesítése.

 

Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés alatt lévő fejlesztések:

-     Barcs belterületi vízrendezés (Bem József és Martinovics utcák, illetve „Piramis házak” mögötti árokrendszer),

-     Barcsi Bölcsőde fejlesztés.

 

Projektfejlesztés alatt lévő programok:

-     A Barcsi Kistérség ivóvízminőség javítási programja,

-     A Barcsi Romatelep rehabilitációja.

 

2. A pályázatok jelenlegi állapota

 

- Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztése:

 

A kivitelezői szerződés 2009. november 25-én megkötésre került és a tényleges építési munka 2010 kora tavaszán megkezdődött. A kivitelező kérése alapján a kivitelezői szerződés két alkalommal került meghosszabbításra, és ez alapján a műszaki átadás – átvételi eljárás lefolytatására alkalmas állapotot 2011. március 31-re kell teljesíteni. Ezt követően kerülhet sor a műszaki átadás – átvételi eljárás lefolytatására. Az épület orvostechnológiai eszközeinek és berendezéseinek beszerzésére, illetve beszerelésére valamennyi szállítói szerződés megkötésre került. A berendezések szállítási határideje 2011. március 31, összhangban a kivitelezői szerződéssel. Jelenleg az épület külső homlokzatképzésének előkészítése, a belső légtechnikai – hőellátó valamint klímarendszerének, víz-csatorna és elektromos rendszerének alapszerelése folyik az épületben. A létesítmény építési munkáinak készültségi foka 70 %. A támogatási igénylések folyamatosan, a kivitelező pénzügyi ütemezésének megfelelően történnek.

 

- Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények rekonstrukciója:

 

A kivitelezői szerződés 2010. január 04-én megkötésre került, az építési munkák a kora tavaszi időszakban megkezdődtek. Mindhárom intézményegységben párhuzamosan végzi a kivitelező az építési munkákat. A kivitelezői szerződés két alkalommal került módosításra, mely alapján a műszaki átadás – átvételi eljárás lefolytatására alkalmas állapotot 2011. március 31-re kell teljesíteni. Ezt követően kerülhet sor a műszaki átadás – átvételi eljárás lefolytatására. A szerződéshosszabbítás előfeltétele volt a támogatási szerződésben a projekt fizikai megvalósulása tervezett határidejének meghosszabbítása, melyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott és ez alapján 2011. május 31-re változott. A két teljesítési határidő közötti időkülönbözet biztosítja a korrekt műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatását. A teljes műszaki készültségi fok: 85 %. A támogatási igénylések folyamatosan, a kivitelező pénzügyi ütemezésének megfelelően történnek

 

- Városi területek rehabilitációja 'Nyugati városrész-rehabilitációja’:

 

A kivitelezői szerződés az Oktatási Intézmények rekonstrukciójával együtt került megkötésre, tekintettel arra, hogy összevont közbeszerzési eljárást folytattunk le a beruházás megvalósítására. Jelenleg a régi könyvtár épületének bontási előkészítő, és szerkezetépítési munkái vannak folyamatban. A teljes műszaki készültségi fok 14 %-os. A kivitelező által vállalt teljesítési határidő 2011. június 15-re módosult, tekintettel arra, hogy a támogatási szerződésünk 2010. július 26-án hatályosult, és ezáltal az eredeti határidő nem lett volna tartható.

 

- Barcs, Belterületi vízrendezés:

 

A program keretében a Bem József utca, a Martinovics Ignác utca vízelvezetési problémái kerülnek megoldásra, illetve a „Piramis házak” mögötti árok rekonstrukciója fog megtörténni. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van, még nem zárult le. A támogatási szerződés 2010. szeptember 10-én került megkötésre. A projektzárás tervezett határideje 2011. december 31. de természetesen maguk a vízrendezési munkálatok korábban, várhatóan szeptember 30.-ra elkészülnek.

 

- Barcsi Bölcsőde fejlesztése:

 

Barcsi Bölcsőde fejlesztése pályázat a DDOP-2009-3.1.3 D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. konstrukcióban beadásra került, a pályázat befogadása megtörtént, és a támogatási szerződés 2010. 08. 03-án került megkötésre. Jelenleg a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett ideje 2011. október 31.

 

- A Barcsi Kistérség ivóvízminőség javítási programja:

 

A pályázat első fordulójának lezárása van folyamatban, és megkezdődött a második fordulójának előkészítése.

 

- A Barcsi Romatelep rehabilitációja:

 

A szociális városrehabilitáció keretében a Roma telep közösségi házának és környezetének rehabilitációja fog megtörténni. Jelenleg a pályázat második fordulójának előkészítése van folyamatban. A program második mérföldköve elfogadásra került, és a bírálatra alkalmas dokumentáció várhatóan 2011. június első napjaiban készül el.

 

 

 

3. TÁMOP keretében beadott pályázatok

 

- TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlőségi programok végrehajtása,

- TÁMOP 3.3.7. Barcsi Városi Könyvtár szolgáltatás-fejlesztése.

 

A pályázatok támogatásban részesültek, a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárásra kerültek, a megvalósítás elindult. Ezek a pályázatok 100 %-os támogatási intenzitásúak. Az esélyegyenlőségi programok végrehajtása 2011. augusztusában záródik.

A Barcsi Városi Könyvtár szolgáltatás fejlesztése pályázat beadásra és befogadásra került és megkötöttük a támogatási szerződést. A projektkezdés 2011. szeptember 01, várható befejezése 2013. augusztus 31.

 

4. Egyéb pályázatok:

 

-         Magyar-horvát IPA CBC program (Kreatív ifjúsági programok),

-         BNI informatikai fejlesztése (TIOP-1.1.1/07).

 

A Magyar-horvát IPA CBC programok keretében a Kreatív ifjúsági programok pályázat részesült támogatásban. A program várhatóan május 31-én zárul.

A BNI Informatikai fejlesztése pályázat beadása 2010. év első negyedévében megtörtént. Az eszközbeszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A pályázatunk alapján a támogatási okiratot megkaptuk, ez alapján az informatikai eszközök leszállítása várhatóan 2011. március 31-én lezárul. Visszalévő feladat még a projekt keretében a SNI csomagok beszerzése, melynek előkészítése folyamatban van és a 2011. augusztus 31-i projektzárásig leszállításra kerülnek.

 

Az OAZA Kft. elleni pénzkövetelés iránt indított végrehajtási eljárás során a (a Barcsi Gyógyfürdő éttermi része) kitűzött árverésen Racsek József alpolgármester vett részt. 6.000 eFt-ot fizetett be az Önkormányzat árverési vételár előleg címén 2011. február 1-én Petényi Antal önálló bírósági végrehajtónak. A végrehajtási eljárás lezárásával az Önkormányzat 30 millió forintért juthatna hozzá az ingatlanhoz. A költségvetésbe betervezésre került a vételár, mivel a 2011. január 31-én hozott Testületi határozatban foglaltakkal ellentétben a Drávamenti Takarékszövetkezettel folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért javaslom, hogy a vételárat az önkormányzat helyi adóbevételeiből fedezzük.

 

Céltartalék, tartalék

 

A 2011. évi költségvetésben 29.750 eFt. céltartalék és 21.630 eFt. általános gazdálkodási tartalék került betervezésre. A céltartalék tartalmazza a bizottságok, valamint a polgármester saját hatáskörű pénzeszközeit, a településrészi önkormányzatok pénzeszközeit, a civil szervezetek támogatására szánt összeget és a kiemelt kulturális rendezvények + rendezvénysátrak javítására szolgáló összeget, valamint a sportegyesületek támogatására elkülönített összeget. A céltartalékban került tervezésre a sportegyesületek támogatására elkülönített összeg. A céltartalék az Önkormányzati költségvetés 2/e. számú mellékletében került részletezésre.

 

 

 

 

Hiteltörlesztés

 

2011. évben az előző években felvett hitelek törlesztése tovább folytatódik.

 

 

Hitel fajta

2010.12.31. állomány

2011. évi hitel törlesztés

1

Célhitel 95.000eft

23 112

10 350

2

Bérlakás hit. 202.549eft

135 430

11 300

3

Célhitel 350.000e ft

273 200

19 350

4

Műk.c.kötvény 697.080eft

845 592

80 940

5

Felh c. kötvény 400.000eft

525 431

47 500

 

Összesen:

1 802 765

169 440

 

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

 

Továbbra is feladatuknak tartják a városban élő horvát nemzetiségű lakosság összefogását, a nemzetiségi hagyományok megőrzését és ápolását. A Dráva menti horvát közösség összetartását, illetve összetartásának erősítését, kultúrájának ápolását, hagyományőrző együtteseik szerepléseinek támogatását mind belföldön mind az anyaországban.

2011. évre több saját programot szerveznek. Ezek között nagy rendezvények is lesznek. Megrendezésre kerül a Horvát Bál, melyet nemcsak Barcs város lakói, hanem a határon túli vendégek is nagyon várnak.

2011. áprilisában rendezik az egész napos Szent-György napi sport és kulturális találkozót. Tekeverseny, kispályás labdarugó torna, valamint a délutáni órákban a Drávamenti hagyományőrző egyesületek kulturális programjával.

2011. májusában zarándokutat szerveznek Mariabistricere. Tervezik a Pécsi Horvát Színház és a Božični koncert látogatását.

Az előző két évben elkezdett alapfokú nyelvtanfolyamot a nagy érdeklődésre való tekintettel tovább folytatják. Támogatásként biztosítják az esetlegesen felmerült teremdíjat. Horvát nyelvoktatás kezdődött a Dráva Völgye Középiskolában. Az intézményvezetővel való egyeztetés után a diákokat tankönyvtámogatásban részesítik.

Kétnyelvű honlapot működtetnek barcsihorvatok.hu címen. Céljuk a weblap továbbfejlesztése és karbantartása, valamint a Pitomi rádió Pitomača által szerkesztett és az Aquva Rádió által sugárzott heti műsor fenntartása.

Ösztöndíjat kívánnak alapítani a kisebbséghez tartozó közép- és felsőfokú képzésre járó jó előmenetelű diákok részére.

Programjaikhoz az előző évekhez hasonlóan pályázatelnyeréssel is próbálnak forrást biztosítani.

Az Önkormányzat képviselői az előző évekhez hasonlóan továbbra sem részesülnek tiszteletdíjban.

A 2011-es költségvetési évben 1.010.000.- Ft bevétellel és 1.010.000.- Ft dologi kiadással számolnak.

 

Német Kisebbségi Önkormányzat

 

A Német Kisebbségi Önkormányzat tervezése során abból indult ki, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére sem csökken, - vagy ha igen, akkor sem jelentős mértékben – a 2011. évi központi és feladatlapú támogatás, valamint a Barcs Város Önkormányzata által nyújtott támogatás összege.

A Német Kisebbségi Önkormányzat elképzelései, tervei a 2011. évre vonatkozóan:

 • Sváb bál, családi est szervezése a német nemzetiségi osztályokba járó gyermekek fellépésével.
 • Óvodai és felnőttek számára szervezett német nyelvtanfolyamok (alap és középhaladó szinten) folytatása.
 • Kisebbségek Napja megrendezése-gasztronómiai elemekkel.
 • A barcsi német kisebbséghez tartozó gyermekek nyári táborának német nyelvterületen való megszervezése.
 • A Dráva Múzeum németséggel kapcsolatos kutatásainak, eddig megjelent publikációinak egy kötetbe gyűjtése, kiadása.
 • A néprajzi gyűjtemény tovább fejlesztése, gyűjtése.
 • A Német Könyvtári Részleg elhelyezése a felújított Városi Könyvtárban bővebb tartalommal. A könyvek katalogizálása, a gyermek és ifjúsági könyvek számának bővítése.
 • Somogyi Svábok Borfesztiváljának megszervezése.
 • Német táncház szervezése.
 • Kirándulás szervezése felnőttek számára német nyelvterületre.
 • A német kisebbséghez tartozó, felsőfokon tanuló fiatalok támogatása. Ez egyszeri, egyösszegű támogatás, mely könyvutalvány formájában történik.
 • Egyesület létrehozása a somogyi német kisebbségi önkormányzatokkal, erősebb érdekképviselet az Országos Német Önkormányzatban.
 • Kapcsolatot tartunk fenn a Somogy megyében lévő más német kisebbségi önkormányzatokkal / Szulok, Kaposfő, Ecseny, Kaposvár, Lad, Gölle / valamint a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségével.
 • Barcsi Német Hagyományőrző Énekkar működtetése, városi rendezvényeken fellépések biztosítása.

A 2011-es költségvetési évben 1.069.540.- Ft bevétellel és 1.069.540.- Ft dologi kiadással számolnak.

 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

A 2011. évi költségvetés a rendelkezésükre álló információk alapján az alábbiak szerint került elkészítésre.

Bevételek (3.771 eFt):

- a kisebbségi önkormányzatok normatív állami támogatása,

- feladatalapú támogatás,

- a települési önkormányzat által nyújtott támogatás,

- pályázatok útján megszerezhető pénzeszközök.

Kiadások (3.771 eFt):

Információs szolgáltató iroda:

Az Önkormányzat által működtetett iroda ügyfélfogadási rendje: nyitva tartás naponta 8-16 óráig. A Széchenyi u. 20. sz. alatt rendelkezésükre álló irodahelyiségben végzik a napi teendőket. 2011. évben szeretnének főállású cigány származású kisebbségi referenst alkalmazni.

Közművelődés:

Tervezett kulturális rendezvényeiket 2011. év folyamán is megvalósítják. Rendezvényeik színvonalának emeléséhez pályázati pénzeket szeretnének bevonni. Kiemelt figyelmet, s programokat terveznek az időskorúak számára.

 

 

Szegedi Tibor Cigány Közösségi Ház és Szabadidő Központ:

A Közösségi Ház funkcióját, tevékenységét újra kell gondolni és értelmezni. Amennyiben nyertes lesz a telep-rehabilitációs program, a közösség ház és környéke teljes egészében megújul. Fontos cél, hogy a közösségi háznak legyen főállású vezetője. Továbbra is folynak a közösségi házban a felzárkóztató programok.

 

 

Összességében elmondható, hogy a 2011. évi költségvetésben is hiánnyal kell számolni.

Az elmúlt évekre jellemző mély válságból való kilábalás azonban csak fokozatosan történhet meg.

Gazdálkodásunknak elsősorban a kötelező feladatok ellátását, az intézmények megfelelő szintű működtetését kell biztosítania úgy, hogy költségvetésünk egyensúlyát megőrizzük.

A hiány mértékét több tényező módosíthatja:

 • A működéshez többletforrás bevonása érdekében benyújtott pályázatok eredménye,
 • Az intézményi bevételek és kiadások teljesítése,
 • A normatívák feladatmutatóinak teljesítése,
 • A központi hozzájárulások mértékének változása az országgyűlés döntésétől függően,
 • Az intézményi költségvetések – létszám, személyi juttatás, dologi kiadás, saját bevételek felülvizsgálata,
 • Létszámok és ellátott feladatok további racionalizálása.

 

A tartós forráscsökkenés miatt a pénzügyi helyzet csak átszervezési intézkedésekkel nem kezelhető, szükséges a szűkített feladatellátás, illetve egyes feladatok esetleges elhagyása. Ennek érdekében szükséges:

 • A szakmai létszámok felülvizsgálata, esetleges csökkentése,
 • Részmunkaidős foglalkoztatás széleskörű bevezetése,
 • Felesleges vagyontárgyak értékesítése,
 • Az élelmezési anyagok beszerzésekkel kapcsolatos szerződések felülvizsgálata és egységesítése a nyersanyagnorma csökkentése érdekében.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetését a mellékelt rendelet tervezet alapján fogadja el.

 

Barcs, 2011.március 11.

 

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2011.(I.31.) számú határozata hatályát veszti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 953/2 hrsz. alatt felvett ingatlan árverési vevőként való megvásárlására 30 millió forint vételárért, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetésébe betervezi.

2. Barcs Város Képviselő-testülete a 30/2011.(II.15) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- a határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi,

- a határozat 2. pontjában hatályát veszti a Dráva Múzeumra vonatkozó, „Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás elmaradása esetén 2011. március 15-től 2 fő”, kifejezés,

a határozat 3. pontjában hatályát veszti:

„A Képviselő-testület a Dráva Múzeum engedélyezett létszám-előirányzatát:

Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás teljesülése esetén 5 főről 4 főre módosítja.

Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás elmaradása esetén 5 főről 2 főre módosítja.„ kifejezés, valamint „A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-előirányzatát ”A” változat elfogadása esetén: 751, 5 főben, ”B” változat elfogadása esetén: 749,5 főben állapította meg.” kifejezés.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

3. A képviselő-testület a Dráva Múzeum 2011. évi költségvetését 16.664 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal és 4 fős létszám –előirányzattal rendeli el betervezni Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

4. A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-előirányzatát 751,5 főben állapítja meg.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

5. A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését 5.469.710 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 5.743.797 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással, és 274.087 e Ft költségvetési hiánnyal rendeli el Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezni.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

6. Barcs Város Képviselő-testülete felkéri Barcs Város Önkormányzata polgármesterét, hogy készítse elő a Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő visszaadását és folytassa le az ehhez szükséges egyeztetéseket.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal illetve 2011. március 31.

 

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. március 11.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

 

……./2011. (…...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, képviselő-testület hivatala) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a Cigány-, Horvát- és Német Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

 

(3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet – az Ámr. 37. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzítette.

 

2. §

 

(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. számú melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

 

 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

 

3. §

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi   költségvetését

 

5.468.110 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

5.743.797.ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

275.687 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

 

Ezen belül:

 

 • a működési célú bevételt                                                     3.758.524 e Ft-ban

ebből:

-         finanszírozási célú műveletek bevételét                       295.385 e  Ft-ban

-         előző évi pénzmaradványt                                              5.141 e Ft-ban

 

 • a működési célú kiadásokat                                                3.758.524 e Ft-ban

ebből:

-         a személyi juttatások kiadásait                                1.763.375 e Ft-ban

-         a munkaadókat terhelő járulékokat                            458.825 e Ft-ban

-         a dologi kiadásokat                                                1.099.633 e Ft-ban

-         az ellátottak pénzbeli juttatásait                                    15.593 e Ft-ban

-         a speciális célú támogatásokat                                   369.718 e Ft-ban

-         az általános tartalékot                                                  21.630 e Ft-ban

-         a céltartalékot                                                             29.750 e Ft-ban

 

 • a felhalmozási célú bevételt                                                 2.189.713 e Ft-ban

ebből:

-         finanszírozási célú műveleteket                                   174.471 e Ft-ban

-         előző évi pénzmaradványt                                              5.130 e Ft-ban

 

 • a felhalmozási célú kiadást                                                    2.189.713  e Ft-ban

ebből:

-         a beruházások összegét                                          1.027.931 e Ft-ban

-         a felújítások összegét                                                  876.554 e Ft-ban

-         egyéb felhalmozási célú kiadásokat                           34.815 e Ft-ban

-         egyéb felhalmozási célú támogatásokat                       5.130 e Ft-ban

-         az intézményi felhalmozási kiadások összegét               40.843 e Ft-ban

-         finanszírozási célú műveleteket összegét                      204.440 e Ft-ban

állapítja meg.

 

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

 

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2/d. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

 

 

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

 

4. §

 

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

(3)  Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 3/a. számú és 3/b. számú melléklete tartalmazza.

 

(4) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

 

(5) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek kiadásait e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.

 

(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal  költségvetését e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

 

(7) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6/a. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

 

(8) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 6/a. számú melléklete szerint állapítja meg.

 

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 4. számú és az 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

 

(10) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. számú és az 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

 

(11) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.

 

 

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

 

5. §.

 

(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 461.256 eFt forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 174.471 eFt, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege  750.000 e Ft.

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő előkészítésre, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére. Minden egyéb hitelműveletben a Képviselő-testület dönt.

 

 

A bevételi többlet kezelése

 

6. §

 

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

 

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét Képviselő-testület által engedélyezett előirányzat-módosítást követően használhatja fel.

 

 

Általános és céltartalék

 

7. §

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

 

29.750 ezer Ft összegben

 

e rendelet 2/e. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

 

21.630 ezer Ft összegben állapítja meg.

 

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

 

 

Több éves kihatással járó feladatok

 

8. §

 

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 9/a. számú és a 9/b. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

 

 

 

 

A kisebbségi önkormányzatok költségvetése

 

9. §

 

A képviselő-testület a Cigány-, Horvát-, Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését - a kisebbségi önkormányzat határozata alapján - változatlan tartalommal építi be a költségvetésébe, melyet e rendelet 7/a. számú, 7/b. számú és a 7/c. melléklete tartalmaz.

 

10. §

 

A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal.

 

 

Előirányzat-felhasználási ütemterv

 

11. §

 

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

 

 

Támogatások

 

12. §

 

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

 

 

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 

13. §

 

(1) a) A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001.(IV.6.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében átruházott hatáskörökön túl az Áht. 74. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 millió Ft- éves értékig, feladatonként 5 millió Ft- ig a Polgármesterre ruházza át .

 

b) A Képviselő-testület az Áht.73. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001 (IV.6.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletére a céltartalék terhére a rendelkezés jogát 1.500 e Ft- éves értékig, feladatonként 500 e Ft- ig a Polgármesterre ruházza át.

 

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal elfogadott költségvetési előirányzatain belül szerződéssel- a Képviselő- testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyása mellett- az év folyamán esetenként 1.000 eFt. erejéig kötelezettséget vállalhasson.

 

d) A Képviselő- testület az Áht .73. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001 (IV.6.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletére az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság részére 100 eFt, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság részére 100 eFt, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság részére 100 eFt összeget biztosít saját hatáskörű felhasználásra.

 

e) A Képviselő- testület az Áht.73. § (3) bekezdése, a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelete 44.§ (5) bekezdése és a Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001. (IV.6.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete alapján a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat részére 250 eFt, a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat részére 500 eFt összeget biztosít saját hatáskörű felhasználásra.

 

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

 

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításokról a jogosultak havonta képviselő- testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester a beszámolókra is figyelemmel első ízben a féléves beszámolókor, azt követően a negyedévet követő első testületi ülésen köteles javaslatot tenni.

 

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a Polgármesteri Hivatal végzi.

 

14. §

 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

 

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

 

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

 

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

 

15. §

 

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő- testület a 12. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

 

16. §

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. A feladatok végrehajtását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

 

17. §

 

Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

 

18. §

 

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

 

19. §

 

Az 50.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni e rendelet 25.§ (2) bekezdésében foglalt tartalommal.

 

20. §

 

(1) Az önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.

 

(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.

 

(3) A kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2011. december 31-ig köteles elszámolni a támogatott hitelesített számlamásolattal.

 

21. §

 

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az Áht.15/B.§.(1)- (2) bekezdéseiben meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

 

22. §

 

A Környezetvédelmi Alap (továbbiakban Alap) bevételeit az 6. számú melléklet 2.7.2. pontjában szereplő, Barcs Város belterületi  vízrendezése elnevezésű projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításához kell felhasználni.

 

 

23. §

 

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

 

 

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

 

24. §

 

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 2,5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a  költségvetési rendeletet  módosítani kell.

 

(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

 

 

Társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendje

 

 

 

25. §

 

(1) A Képviselő-testület a 7/2001.(IV.6.) számú rendeletében  az adott év költségvetésében elkülönített előirányzat alapján a társadalmi és civil szervezetek, önszerveződő csoportok támogatására irányuló pályázat kiírását és a beérkezett pályázatok elbírálását a Polgármesterre ruházta át.

 

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább - értelem szerint - az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket.

 

(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája felé.

 

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.

 

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

 

(6) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek.

 

 

Költségvetési szervek pénzmaradványa

 

26. §

 

(1)A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

 

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

 

 

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

 

27. §

 

(1) A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között

 

 

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

 

28. §

 

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-előirányzatát a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

 

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

 

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

 

(4)A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

 

(5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

 

(6) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

 

 

Szolgáltatási szerződés

 

29. §.

 

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

 

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

 

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

 

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

 

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

 

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

 

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

 

 

Záró és egyéb rendelkezések

 

30. §.

 

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

 

(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon/ …… napon lép hatályba.

 

Barcs,   2011. ……………….

 

 

 

Karvalics Ottó                                      Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                  címzetes főjegyző

 

- mellékletek