Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén levő telek (továbbiakban: telek).

 

Telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

b) a külterületen fekvő termőföldet,

c) a tanyát,

d) a közút területét,

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó területét,

h) az erdőt,

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet;

 

Adó alapja: a telek négyzetméterben számított területe.

 

Adó mértéke: 2 Ft/m2/év.

Adómentesség: mentes az adó alól az a telek, amelyen építmény található, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke.

Helyi adó törvény szerint mentes az adó alól:

- az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,

- a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek,

- az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,

- az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

 

Az adó megfizetése: évi két egyenlő részletben, tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adó megfizetésének határidejéről

és összegéről a változásról kiállított határozat rendelkezik.

 

 

Adómérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés

 

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság az előzőekben megfogalmazottakon túl más személy adóját nem engedheti el és nem mérsékelheti.

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet pótlék- és bírságtartozását kivételes méltányosságból az adóhatóság mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak gazdálkodási tevékenységét pótlék illetve bírság megfizetése ellehetetlenítené.

 

Fizetési halasztás és részletfizetés (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

-         kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

-         átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

 

Az adott adónemre vonatkozó adómentességek, kedvezmények, méltányossági feltételek részletes szabályairól a honlapra feltöltött helyi rendeletből, illetve az adócsoport munkatársaitól érdeklődhet.

 

 

Jogszabályok:

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

1990. évi C. törvény (Htv.)

29/2011. (XII.30.) Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének építmény és telekadó rendelete