Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény [a továbbiakban: Szt.] 33. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,

a) aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy

d) a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék, folyósítási időtartama lejárt, vagy

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy

f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy

g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - nem folytat.

 

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

na) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0

azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik;

nb) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9;

nc) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8;

nd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7;

ne) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket az nc)-nd) alpont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni;

nf) az na)-nb) alpontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

 

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – az Szt. 37. §-ban foglaltak szerinti kivétellel foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.

 

Rendszeres szociális segély jogosult az a személy, aki az Szt. 37. §. (1) bekezdése értelmében az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

-         egészségkárosodott személynek minősül,

-         az 55. életévét betöltötte, vagy

-         14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. Szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani

Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelem elbírálásához a további okmányok, dokumentumok szükségesek:

- az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat

- a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolások a család tekintetében

- a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan:

a) ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony

fennállásáról szóló igazolás, ill.

b) a tartósan beteg, autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy

beszédfogyatékos  állapotot igazoló irat.

-         a Szt. 33. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosodott személy esetében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a munkaképesség-csökkenés vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye

-         a Szt. 33. §. (1) bekezdés b)-g) pontjában meghatározott személy esetében a kérelem elbírálásához szükséges:

a) a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása arról,

hogy a kérelmező vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági

támogatásban részesül,

b) a megyei munkaügyi központ, illetőleg annak kirendeltsége

igazolása a munkanélküli járadék, ill. az álláskeresési járadék,

álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítása időtartamának

lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresést ösztönző

juttatásban nem részesül,

-         az Szt. 33. §. (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a munkaügyi központ igazolása

arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a

munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) szerint az

álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni.

-         az Szt. 33. §. (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti együttműködés esetén a munkaügyi központ igazolása annak teljesítéséről.

-         az Szt. 33. §. (1) bekezdés g) pontjában meghatározott ellátások megszüntetéséről szóló határozat,

-         az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről  okirat hiányában nyilatkozat

 

Elérhetőség:

Barcs Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda, Ügyfélszolgálat

Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. 7570

Király Mónika főelőadó

Tel: 82/565-332

Ügyfélfogadási időben