Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

 

 

…………sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

A helyi közművelődési feladatokról szóló 11/1999. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. július 22-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

Indokolás

 

A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 23/2005. (VIII.9.) NKÖM rendelet alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya elvégeztette Barcs Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának vizsgálatát a 2006-2009. évekre vonatkozóan, melyet a Képviselő-testület 2010. júniusi testületi ülésén megtárgyalt.

A szakfelügyeleti jelentés alapján a Képviselő-testület 144/2010. (VI. 17.) számú határozata 2/ A) pontjában elrendelte a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 11/1999.(III.26.) rendeletében a feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek, a barcsi kistérséggel kapcsolatos közművelődési feladatok, s a feladatellátással kapcsolatos szervezeti keretek meghatározását. Ennek megfelelően a rendelet átdolgozásra került, mely két új fejezettel egészül ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy módosítani szíveskedjék a helyi közművelődési feladatokról szóló 11/1999.(III.26.) rendeletét.

 

 

 

Barcs, 2010. július 6.

 

 

Feigli Ferenc

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2010. (..) önkormányzati rendelete

Barcs Város Képviselő-testületének

a helyi közművelődési feladatokról szóló 11/1999. (III. 26.)

rendelete módosításáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.§

 

Barcs Város Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatokról szóló 11/1999. (III. 26.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a 7. § számozása 9. §-ra módosul:

 

7. §

 

A helyi közművelődés szakemberigénye

Az önkormányzat rendeletében meghatározott, költségvetéséből finanszírozott közművelődési feladatainak ellátását, a művelődési szolgáltatás folyamatosságát, kontrollálható szakszerűségét a Móricz Zsigmond Művelődési Központban a miniszter által rendeletben meghatározott képzettségű vezető és szakmunkatársak biztosítják. Az intézmény éves létszámkeretét az éves költségvetések elfogadásakor Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete hagyja jóvá. A foglalkoztathatóság mértékének meghatározásakor, a vezető és szakmunkatársak alkalmazásakor figyelembe kell venni a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 93-94 §–ainak rendelkezéseit.

 

2. §

 

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a 8. § számozása 10. §-ra módosul:

 

8.§

A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulással történő együttműködés

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ az éves munkatervek és együttműködési megállapodás alapján közreműködik a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás közművelődési tárgyú aktuális pályázatainak kidolgozásában, megvalósításában, a kistérségi kulturális programok biztosításában, a kistérségi közművelődési adatbázis létrehozásában és aktualizálásában, a „Közkincs Kerekasztal” működtetésében.

3.§

 

Záró rendelkezések

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123 EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 

 

Barcs, 2010. július 22.

 

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina                                                      Feigli Ferenc

címzetes főjegyző                                                                 polgármester